Zpráva o činnosti Volební komise Senátu za rok 2014

Ve druhém roce devátého funkčního období měla Volební komise Senátu sedm členů. Předsedou komise byl senátor Tomáš Kladívko, místopředsedkyní komise senátorka Hana Doupovcová a ověřovateli komise byli senátoři Luděk Jeništa a Libor Michálek. Dne 18. listopadu 2014 se sešla k jednání skupina senátorů delegovaných senátorskými kluby k ustavení volební komise s tím, že po ustavení volební komise si komise zvolila novým předsedou senátora Luďka Jeništu, senátora Jaromíra Strnada místopředsedou komise a dva ověřovatele komise senátora Františka Bradáče a Petera Kolibu. Volební komise Senátu ustavená pro 10. funkční období má devět členů.

V roce 2014 se uskutečnilo celkem devět schůzí Volební komise Senátu, přičemž v rámci nového funkčního období se uskutečnily dvě schůze komise.

Volební komise Senátu v 9. funkčním období projednala na těchto schůzích návrhy na kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a zároveň konstatovala, že navržené osoby splňují podmínky volitelnosti stanovené příslušným zákonem, ověřila předpoklady volitelnosti kandidátů navržených na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, projednala a navrhla Senátu změny v jeho orgánech.

Pokud jde o volby, zajišťovala Volební komise Senátu v souladu s příslušnými ustanoveními volebního řádu tajnou volbu kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv, volby členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, tajné hlasování k žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudců Ústavního soudu.

Od oprávněných navrhovatelů byly přijaty návrhy kandidátů pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů komisí, členů stálých delegací Parlamentu ČR v meziparlamentních organizacích volených za Senát, nominace ověřovatelů a návrhy na počty členů a zároveň na členy výborů a komisí. Poté na ustavující schůzi Senátu v novém funkčním období organizačně zajišťovala tajné volby funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí Senátu.

Volební komise Senátu v 10. funkčním období projednala návrh na změnu ve složení orgánu Senátu, organizačně zajišťovala tajné hlasování k žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR se jmenováním soudce Ústavního soudu. Volební komise resp. její předsedové řešili v průběhu roku 2014 stížnosti týkající se volby členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů či volby kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv.

Luděk Jeništa v.r.
předseda komise

Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise Senátu