Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2014

Činnost výboru byla zaměřena především na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a důležitých dokumentů z Evropské unie.

Složení výboru od 21. listopadu 2012 (9. funkční období)

předseda:

 • Ivo Bárek

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Petr Gawlas
 • Stanislav Juránek
 • Martin Tesařík

členové:

 • Marta Bayerová
 • Jan Horník
 • Radko Martínek
 • Eva Richtrová
 • Petr Vícha
 • Miloš Vystrčil

Složení výboru od 21. listopadu 2014 (10. funkční období)

předseda:

 • Miloš Vystrčil

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Petr Gawlas
 • Jitka Seitlová
 • Martin Tesařík

členové:

 • Jiří Carbol
 • Zdeňka Hamousová
 • Jan Horník
 • Zbyněk Linhart
 • Radko Martínek
 • Ivo Valenta
 • Petr Vícha

V roce 2014 výbor projednal na celkem 35 schůzích (31 v 9. f. o. + 4 v 10. f. o.):

 • 23 návrhů zákonů, včetně senátních;
 • 10 projednávaných dokumentů EU;
 • 1 Zprávu o životním prostředí České republiky 2012;
 • 2 petice;
 • 25 ostatní.

Seznam usnesení 9. funkčního období za rok 2014

rok/č.usnes./
/č. schůze
2014/68/20 Pracovní zahraniční cesta na Zasedání Visegradské čtyřky – Budapešť 4. až 5. února 2014 (sen. I. Bárek, R. Martínek, E. Richtrová) zahraniční cesta
2014/69/20 Plán zahraničních pracovních cest Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na rok 2014 plán ZC
2014/70/21
2014/75/22
Senátní tisk č. 126 – Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů přerušení do 20.2.2014
schválit ve znění PNů
2014/71/21 Senátní tisk č. 192 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 vzato na vědomí
2014/72/21 Senátní tisk č. 196 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit ve znění PNů
2014/74/21 Výjezdní zasedání Jednání výboru spolu s výborem Poslanecké sněmovny ve dnech 5. – 6. března 2014, Lipnice nad Sázavou výjezdní zasedání
2014/75/22 Senátní tisk č. 126 (viz 2014/70/21) schválit ve znění PNů
2014/76/23 Senátní tisk č. 238 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/77/23 Senátní tisk č. 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/78/23 Senátní tisk č. 234 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony schválit
2014/79/23 Senátní tisk č. k 117/09 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec pro klimatickou a energetickou politiku na období 2020-2030
Senátní tisk č. N 118/09 - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Unie a o změně 2003/87/ES
stanovisko
2014/80/23 Senátní tisk č. 230 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 vyslovit souhlas
2014/81/23 Senátní tisk č. 231 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 vyslovit souhlas
2014/82/23 Senátní tisk č. 208 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České Republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu vyslovit souhlas
2014/83/23 Senátní tisk č. 222 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech vyslovit souhlas
2014/84/23 Senátní tisk č. 227 – Petice č. 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata stanovisko
2014/85/23 Pracovní zahraniční cesta – Peru (26.5. – 3.6. 2014; sen. Z. Škromach, I. Bárek, P. Gawlas, S. Juránek, M. Vystrčil) zahraniční cesta
2014/86/23 Nominace člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v Řídícím a koordinačním výboru zřízeném Ministerstvem pro místní rozvoj (sen. R. Martínek, J. Horník) nominace
2014/87/23
2014/94/24
Nominace člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR v dozorčí radě Horské služby ČR (sen. J. Horník) nominace
zrušení usnesení
2014/88/24 Senátní tisk č. 267 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší schválit
2014/89/24 Senátní tisk č. J 119/09 – Doporučení Komise ze dne 22.1.2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení
Senátní tisk č. K 120/09 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU
stanovisko
2014/90/24 Senátní tisk č. 247 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze vyslovit souhlas
2014/91/24 Pořádání semináře „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“ (16. května 2014, SURAO) seminář
2014/92/24 Pracovní setkání v rámci přípravy k pracovní zahraniční cestě do Peru (velvyslankyně M.S. Landaveri Portugas, gen konzul R. A. Torre del Aguila) – 6. května 2014 přijetí
2014/93/24 Pořádání „Kulatého stolu o zákonu o registru smluv“ – spoluúčast, sen. R. Martínek, E. Richtrová, P. Vícha, M. Vystrčil – 29. dubna 2014 kulatý stůl
2014/94/24 Zrušení usnesení č. 87 – dozorčí rada Horské služby (viz 2014/87/23) zrušení usnesení
2014/95/24 Nominace člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR do Kolegia pro cestovní ruch (MMR; sen. J. Horník, zást. sen. P. Gawlas) nominace
2014/96/per rollam Senátní tisk č. N 111/09 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
Senátní tisk č. N 112/09 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
Senátní tisk č. k 113/09 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Program Čisté ovzduší pro Evropu
Senátní tisk č. 114/09 - Návrh rozhodnutí Rady o přijetí Změny Protokolu o snížení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979
stanovisko
2014/98/25 Senátní tisk č. 287 – Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů přerušit
2014/99/25 Senátní tisk č. 253 – Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě schválit
2014/100/25 Senátní tisk č. 252 – Návrh senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava a změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/101/25 K pracovnímu setkání v návaznosti na zahraniční pracovní cestu do Peru - 12. června2014 (přijetí HK) přijetí
2014/102/25 K přijetí delegace z Čínské lidové republiky – 26. června 2014 - nekonáno přijetí
2014/103/per rollam K přijetí delegace z Peru – pracovní setkání s členy Peruánského kongresu – 30. června 2014 přijetí
2014/104/26 Senátní tisk č. 303 - Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/105/26 Senátní tisk č. 316 - Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů vrátit ve znění PNů
2014/106/26 Senátní tisk č. 320 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (přerušeno do 27. schůze VUZP, tj. 22.7.2014) přerušit
2014/107/26 Senátní tisk č. 319 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/108/26 K Závěrům z konaného semináře „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“ bere na vědomí
2014/109/28
2014/112/28
Senátní tisk č. 324 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů přerušuje
vrátit ve znění PNů
2014/110/28 K Závěrečné souhrnné zprávě „Vyhodnocení povodně v červnu 2013“ od Ministerstva životního prostředí ČR bere na vědomí
2014/111/28 K pracovnímu setkání v návaznosti na zahraniční pracovní cestu do Peru - 5. září 2014 přijetí
2014/112/29 Senátní tisk č. 324 (viz 2014/109/28) vrátit ve znění PNů
2014/113/30 Senátní tisk č. N 143/09 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Senátní tisk č. k 144/09 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru region - Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
stanovisko
2014/114/30 Senátní tisk č. 336 – Návrh zákona o státní službě schválit
2014/115/30 K pověření místopředsedy výboru výkonem pravomocí předsedy výboru pověření mpř.
2014/116/30 K přijetí japonských a českých studentů (19.11.2014, 14 hod.) přijetí
2014/117/per rolam K zařazení projednání na výboru senátního tisku č. 343 na 31. schůzi výboru zařazení bodu
2014/118/31 Senátní tisk č. 342 - Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě vrátit s PN
2014/119/31 Senátní tisk č. 362 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/120/31 Senátní tisk č. 359 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony schválit
2014/121/31 Senátní tisk č. 358 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/122/31 Senátní tisk č. 343 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony vrátit s PNy

Seznam záznamů 9. funkčního období za rok 2014

rok/č.usnes./
/č. schůze
2014/4/27 Senátní tisk č. 320 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nepřijato žádné US

Seznam usnesení od 1. schůze 10. funkčního období do 2014

rok/č.usnes./
/č. schůze
2014/1/1 K volbě ověřovatelů výboru (sen. J. Carbol, Z. Hamousová, J. Horník, P. Vícha) volba
2014/2/1 K volbě předsedy výboru (sen. M. Vystrčil) volba
2014/3/1 K volbě místopředsedů výboru (sen. P. Eybert, P. Gawlas, J. Seitlová, M. Tesařík) volba
2014/4/2
(2014/5/3)
Senátní tisk č. 380 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přerušení (10. prosince 2014 do 8.00 hod.)
vrátit s PN
2014/5/3 Senátní tisk č. 380 (viz 2014/4/2) vrátit s PN
2014/7/4 Senátní tisk č. 369 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 dát souhlas k ratifikaci
2014/8/4 Senátní tisk č. 4 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PNy
2014/9/4 Senátní tisk č. 11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů schválit
2014/10/4 K výjezdnímu zasedání v rámci společného jednání s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. ledna 2015, Harrachov výjezdní zasedání

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo schůze výboru)

leden

 • Dne 16. ledna 2014 se členové Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se zúčastnili pravidelného Mezinárodního veletrhu Region Tour - Go Brno, kde se setkali se zástupci obcí, měst a krajů ČR.
 • Ve dnech 20. až 22. ledna 2014 se předseda výboru senátor I. Bárek zúčastnil Meziparlamentní konference o hospodářské a finanční správě v EU v rámci tzv. Evropského parlamentního týdne 2014, konané v Bruselu. Tato konference se zaměřila na další rozvoj spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem v oblastech pokrytých tzv. Fiskálním paktem. Hlavními diskutovanými tématy bylo prohlubování hospodářské a měnové unie, makroekonomický dohled v EU, demokratická legitimita hospodářských nápravných programů, podpora růstu a zaměstnanosti a rozšířený rozpočtový dohled a koordinace v eurozóně.

únor

 • o Ve dnech 4. až 5. února 2014 se předseda výboru senátor I. Bárek a členové výboru senátorka E. Richtrová a senátor R. Martínek zúčastnili jednání zástupců pro územní rozvoj a regionální politiku výborů zemí Visegradské čtyřky v Budapešti.
 • Dne 26. února 2014 se konalo přijetí eurokomisařky pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaard. Hlavním tématem jednání, kterého se jako člen výboru zúčastnil senátor M. Vystrčil, bylo Sdělení Komise „Rámec pro klimatickou a energetickou politiku v letech 2020 – 2030“. Cílem návštěvy eurokomisařky do ČR bylo zjistit pozice ohledně aktuálního návrhu Evropské komise nového energeticko-klimatického rámce Unie pro roky 2020-2030. Rovněž se hovořilo o dopadech evropské klimaticko-energetické politiky na konkurenceschopnost ekonomiky EU a o nutnosti zapojit ostatní globální hráče do globálního úsilí o zmírnění dopadů změn klimatu.

březen

 • Ve dnech 5. až 6. března 2014 se konalo společné výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR do Lipnice nad Sázavou. Zde byli členové výborů informováni o stavu příprav čerpacího období 2014+, kontrolách účelnosti čerpání finančních prostředků z Operačních programů, připravovaných změnách, o možnostech čerpání finančních prostředků měst a obcí. Na jednáních vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, člen Evropského hospodářského sociálního výboru. Účastníci také byli seznámeni s připravovanými opatřeními k podpoře cestovního ruchu.

duben

 • Zpravodaj výboru senátor P. Eybert v úterý 29. dubna 2014 vystoupil na veřejném slyšení pořádaném Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva a představil zde stanovisko Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí k projednávané Petici č. 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR (senátní tisk č. 227).
 • Dne 29. dubna 2014 se konal Kulatý stůl k zákonu o registru smluv, který pořádal předseda Senátu za spoluúčasti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Tohoto jednání se za výbor zúčastnili senátoři R. Martínek a M. Vystrčil.

květen

 • Předseda výboru senátor I. Bárek společně s místopředsedou výboru senátorem S. Juránkem a členem výboru senátorem M. Vystrčilem přijal v úterý 6. května 2014 v 16 hodin zástupce velvyslankyně Peru v ČR J. E. Maríe Susany Landaveri Porturas. Jednání se zúčastnil rada velvyslankyně p. Luis Galindo a 2. tajemník Julio Ubillus.
 • Ve čtvrtek 15. května 2014 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pořádal ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů, ÚJV Řež, a. s., a Pracovní skupinou pro dialog o hlubinném úložišti seminář „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“. Cílem semináře bylo představení, zhodnocení dosavadní činnosti a zajištění legitimity Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti s důrazem na transparentnost a účast veřejnosti. Byla zde otevřena diskuze k současnému postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Správy úložišť radioaktivních odpadů a postojů ostatních aktérů jako Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Státního jaderného úřadu, Senátu PČR, zástupců dotčených lokalit, ekologických organizací a ČEZ a.s. Seminář napomohl ke společné diskuzi nad hledáním řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny zúčastněné. V závěru semináře byla formulována stanoviska zodpovědných státních institucí a ostatních zainteresovaných stran k návrhu legislativní úpravy postupu přípravy a budování hlubinného úložiště. Materiály k semináři jsou uveřejněny na webových stránkách VUZP.
 • V rámci přípravy zahraniční pracovní cesty do Peru proběhlo v úterý 20. května 2014 v pracovně předsedy výboru přijetí Honorárního konzula ČR v Peru pana Raúla Alta-Torre del Aguila předsedou výboru senátorem Ivo Bárkem.
 • Dne 27. května 2014 se uskutečnila návštěva slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče. Setkání pořádaného předsedou Senátu PČR M. Štěchem se za VUZP zúčastnila senátorka M. Bayerová. Předseda Senátu při této příležitosti ocenil práci prezidenta Gašparoviče během jeho desetiletého funkčního období, ve kterém se podílel na zlepšování a rozvoji česko-slovenských vztahů.

červen

 • Delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR pod vedením předsedy výboru Ivo Bárka navštívila ve dnech 26. května až 2. června 2014 Peruánskou republiku. Delegaci dále tvořili místopředsedové výboru Petr Gawlas a Stanislav Juránek a člen výboru senátor Miloš Vystrčil. Za Velvyslanectví ČR v Limě doprovázeli delegaci po celou dobu pobytu v Peru velvyslanec Vladimír Eisenbruk a střídavě I. tajemnice Kamila Hrabáková či II. tajemnice Barbora Cardona Ševčíková. Všech jednání se též zúčastnil honorární konzul ČR v Callao Raúl Alta-Torre. Delegaci přijala ministryně zahraničních věcí Eda Rivas, ministr životního prostředí Manuel Pulgar-Vidal, předseda Kongresu Fredy Otárola, regionální prezident Callao Felix Moreno, starosta Cuska Luis Florez, členové delegace dále jednali s vedením Národního vodohospodářského úřadu (ANA) a setkali se s českými krajany.
 • Dne 12. června 2014 se v návaznosti na konanou zahraniční pracovní cestu uskutečnilo pracovní setkání s peruánskou delegací vedenou Honorárním konzulem ČR v Peru panem Raúlem Alta-Torrem za účasti předsedy výboru senátora I. Bárka, místopředsedů výboru senátora P. Gawlase a S. Juránka a člena výboru senátora M. Vystrčila.
 • V pátek 13. června 2014 se konalo přijetí delegace z Francie – regionu Centre, které navázalo na přijetí senátní delegace výboru v tomto regionu v loňském roce.
 • Na základě pozvání výboru se uskutečnilo dne 30. června 2014 přijetí delegace Peruánského kongresu, kterou vedla velvyslankyně Peru v ČR paní Marita Landaveri. Jednání se zúčastnil předseda VUZP senátor Ivo Bárek a předseda VZOB senátor František Bublan.

červenec

 • Ve středu 2. července 2014 se místopředseda výboru senátor M. Tesařík a člen výboru senátor M. Vystrčil zúčastnili pracovního setkání na Francouzském velvyslanectví. Jednalo se zde se zástupci francouzského Parlamentu Bernardem Deflesselles a Jérômem Lambertem o klimatických změnách, pozicích EU z hlediska ČR, bilanci konference smluvních stran ve Varšavě, ambici v omezení skleníkových plynů a způsobech financování, to vše v návaznosti na přípravu příští mezinárodní konference v roce 2015.

srpen

 • Činnost výboru byla změřena především na projednávání velmi důležitých návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a to senátních tisků č. 320 a 324 týkajících se problematiky odpadového hospodářství, při čemž /senátní tisk č. 324/ výbor doporučili Senátu PČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a k /senátnímu tisku č. 320/ dokonce přijal pouze záznam z jednání.

září

 • Dne 5. 9. 2014 byla místopředsedou VUZP Senátu PČR Petrem Gawlasem a členem VUZP Milošem Vystrčilem přijata peruánská delegace vedená Honorárním konzulem ČR v Peru Raúla Alta - Torre del Aguila, která informovala o proběhlých jednání dotýkajících se podnikatelských záměrů v ČR.

říjen

 • Členové výboru se v tomto období věnovali projednávání návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a to zákonů o státní službě a dani z příjmu (senátní tisky č. 342 a 343). Výbor doporučili Senátu PČR vrátit obě tyto předlohy Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

listopad

 • Na základě rozhodnutí 1. ustavující schůze Senátu PČR 10. funkčního období proběhla dne 19. listopadu 2014 1. schůze VUZP, kde byli řádně zvoleni ověřovatelé, předseda a místopředsedové výboru.
 • Výbor pro území rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 19. listopadu 2014 přijal japonské a české studenty v rámci projektu „Super Science Hight School“. Tématem jejich programu bylo seznámení se se systémem českého pivovarnictví prostřednictvím promítané prezentace, kterou uvedla zástupkyně Výzkumného ústavu pivovarnictví a sladovnictví. Po prezentaci proběhla diskuze.

prosinec

 • Činnost výboru byla změřena na projednávání návrhů zákona postoupených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR - 3 schůze výboru – 2 zaměřeny na /senátní tisk č. 380/ - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Legislativní činnost výboru je uvedena v přehledu jednotlivých usnesení výboru.

Ostatní aktivity členů výboru za Senát PČR

Ivo Bárek

 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Meziparlamentní unie
 • člen Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP)
 • člen Rady pro odpadové hospodářství (MŽP)
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí ČR (MŽP)
 • člen Platformy pro budoucí kohezi 2014+ (MŽP)

Marta Bayerová

 • členka Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • členka Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • zástupkyně člena Rady pro odpadové hospodářství (MŽP)
 • zástupkyně členů Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)
 • členka Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (SURAO)

Pavel Eybert

 • člen Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • místopředseda dozorčí Rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Petr Gawlas

 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • člen Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • člen pracovní skupiny zabývající se novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zástupce členů Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

Jan Horník

 • člen Organizačního výboru
 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen v SÚRAO
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

Stanislav Juránek

 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • náhradník člena Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
 • náhradník člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP)

Radko Martínek

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • místopředseda Podvýboru pro dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • ověřovatel Senátu ČR
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP)

Eva Richtrová

 • členka Organizačního výboru
 • členka Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • členka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Martin Tesařík

 • člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • člen Volební komise
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP)

Petr Vícha

 • člen Organizačního výboru

Miloš Vystrčil

 • místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí
 • člen Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky EU
 • zástupce člena Platformy pro budoucí kohezi 2014+ (MŽP)
 • zástupce členky Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (SURAO)

Ing. Ivo Bárek v.r.
předseda
Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí