Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2014

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2014 do 21. 11. 2014.

V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 22. 11. 2014 do 31. 12. 2014.

1. část

V průběhu druhého roku 9. funkčního období Senátu PČR došlo ke kompetenčním změnám výboru. Vzhledem k tomu, že byl dosavadní předseda M. Chládek jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, výbor si na své 19. schůzi dne 26. února 2014 zvolil nového předsedu – senátora J. Jermáře, který byl dosud místopředsedou výboru. Místo něj výbor zvolil na 20. schůzi dne 19. března 2014 novým místopředsedou senátora Zd. Berku. Z 11členného výboru se tedy stal výbor 10členný, a dále měl 4 místopředsedy – senátora Zd. Berku, senátorku H. Doupovcovou, senátora M. Pešáka a senátorku E. Sykovou. Senátor K. Kapoun byl předsedou Podvýboru pro sport a senátor J. Čunek předsedou Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti.

V 9. funkčním období roku 2014 se výbor sešel ke 12 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 80 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 15 senátními tisky, z toho

  • 3 senátní tisky se týkaly návrhů zákonů,
  • 3 byly mezinárodní smlouvy,
  • 2 senátní tisky obsahující návrhy na ústavní soudce,
  • 3 senátní tisky týkající se peticí s počtem podpisů nad 10 tisíc,
  • senátní tisk obsahující návrh kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv,
  • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2013,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013,

Dále výbor projednal:

  • Zprávu o činnosti výboru za r. 2013,
  • Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

Výbor na základě usnesení č. 162/14 pořádal dne 29. dubna 2014 veřejné slyšení výboru k petici žádající o zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR (senátní tisk č. 227). Petici podepsalo celkem 13 265 občanů. VSV zahájil senátor J. Jermář. Záměr petice odůvodnili J. Ešner, předseda o. s. Šumava nad zlato, a Ing. O. Slováček, jednatel o. s. Šumava nad zlato. Za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přednesl stanovisko senátor P. Eybert. Dále zazněly stanoviska MŽP ČR, MPO ČR a České inspekce životního prostředí. VSV se také zúčastnil senátor J. Řihák, který je také zároveň hejtmanem Středočeského kraje. V závěru proběhla široká diskuse, ve které přítomní vyslovili odmítnutí průzkumu či případnou těžbu zlata v ČR, zdůraznili negativní vliv těžby na zdravotní stav obyvatelstva a navrhli několik doporučení pro Senát při projednávání novel daných zákonů.

Na základě usnesení č. 193/14 výbor pořádal dne 26. května 2014 za podpory České asociace Sport pro všechny veřejné slyšení na téma „Pohybová gramotnost“. Záměrem VSV bylo upozornit na naléhavý společenský problém, kterým je nedostatek pohybové aktivity populace v ČR. Byla přednesena a projednána klíčová zjištění a formulována doporučení směřující do legislativní oblasti. Na veřejném slyšení vystoupil vedle řady odborníků také velvyslanec Kanady v ČR pan Otto Jelinek, který jako bývalý kanadský ministr pro fitness a amatérský sport vyjádřil přesvědčení, že pohybová gramotnost občanů je klíčovým elementem pro každou zemi. Sport, jako pravidelná pohybová aktivita, musí přispívat nejen ke zdravému životnímu stylu, ale také k sociální soudržnosti. Je to jeden z hlavních integračních nástrojů moderní společnosti.

Dne 3. června 2014 výbor pořádal (usnesení č. 184/14) veřejné slyšení k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů. Záměrem VSV bylo poskytnout prostor k široké diskuzi, a to současnému i bývalému vedení ÚSTR, zástupcům odborových svazů a také osobnostem a odborníkům, které momentální situace v ÚSTR znepokojuje. Přestože se názory zúčastněných a jejich návrhy řešení pohybovaly v diametrálně rozdílných rovinách, diskuse k dané problematice byla inspirativní a podnětná. U diskutujících panovala shoda v oblasti potřeby novelizace zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů tak, aby byl ústav schopen odborně a nadstranicky pracovat, byla obnovena autorita vedení ústavu a nalezeny efektivní nástroje k odblokování současné patové situace.

Na základě usnesení č. 215/14 výbor pořádal dne 10. června 2014 za odborné podpory Mezinárodní mládežnické organizace „Youth Time“ veřejné slyšení na téma: Aktuální vývojové trendy, metody a prostředky vzdělávání mládeže: vyvážení poměru formálního a neformálního vzdělávání. VSV zahájil a řídil senátor J. Oberfalzer. Úvodní slovo přednesla Julia Kinash, prezidentka Mezinárodní mládežnické organizace „Youth Time“. Přednášející vystoupili se svými příspěvky zaměřenými na vzdělávání mládeže v ČR, efektivitu zahraničních stáží pro studenty, podněty ke zkvalitnění přípravy studentů pro budoucí zaměstnavatele, aktuální situaci na trhu práce v ČR z pohledu mladých a absolventů, vliv médií a internetu na mládež a jeho vzdělávání, psychologii současné mládeže při přechodu ze studijního prostředí na pracovní trh, podnikové vzdělávání v zahraničních společnostech, vliv dalšího vzdělávání na rozvoj osobnosti mládeže a na její uplatnění na trhu práce. Mezi přednášejícími byli zástupci MŠMT ČR, MPSV ČR, Agentury pro mládež, Spolku českých právníků VŠEHRD, o. s. Ekonom, MU Brno, Škoda-auto a Národního institutu pro další vzdělávání.

Dne 16. září 2014 výbor pořádal (usnesení č. 206/14) veřejné slyšení na téma „Extremismus a role elit“, které zahájil a vedl senátor K. Kapoun. Cílem slyšení bylo otevřít veřejnou diskuzi a umožnit výměnu názorů co největšímu spektru lidí a skupin, zabývajících se problematikou extremismu v současné společnosti. Téma bylo uchopeno vztahově; úmyslem bylo představit, jakým způsobem mohou elity ovlivnit mainstreamové myšlení populace, tj. poukázat na role elit, které jsou v otázce řešení projevů extremismu důležité a především preventivní. Mezi přednášejícími byli zástupci akademické sféry, ministerstev, nevládních organizací, veřejného ochránce práv, zástupci menšin, ale také představitelé měst a obcí. Jedná se o téma celospolečenského charakteru, na které bylo prostřednictvím odborných příspěvků a kvalifikované diskuze pohlíženo z několika úhlů, s cílem pojmenovat, co se v naší zemi děje, poukázat na slabé stránky a především podpořit nezbytnou vzájemnou spolupráci odborníků v této oblasti, která by mohla vést k nalezení smysluplného řešení.

Dne 23. září 2014 výbor pořádal (usnesení č. 214/14) veřejné slyšení k návrhu zákona o ochraně památkového fondu, které zahájil a vedl senátor J. Jermář. Cílem slyšení bylo otevřít širokou diskuzi k návrhu zákona, který je připravován za účelem zefektivnění péče o památkový fond. V úvodním vystoupení představil návrh zákona ministr kultury D. Herman a následoval podrobný výklad ze strany náměstkyně ministra A. Matouškové a pracovníků interního odborného týmu MK ČR, J. Vajčnera a M. Zídka. Je zřejmé, že MK ČR se podařilo při přípravě zákona vtáhnout do procesu širokou skupinu zainteresovaných osob, a tak i přes výhrady některých odborníků, se jeví návrh zákona jako prozatím jeden z nejlepších pokusů o nový památkový zákon, uvedla generální ředitelka Národního památkového úřadu N. Goryczková. Vyzdvihla snahu o komplexnost péče o kulturní dědictví, větší roli samospráv nebo účast občanského sektoru; za neakceptovatelné pak považuje plánované převádění vyvlastněných památek do správy NPÚ. Některé diskuzní příspěvky k návrhu zákona byly značně kontraverzní a objevila se příliš široká škála názorů pro nalezení konsenzu, nicméně zástupci MK ČR přislíbili, že se předloženými návrhy budou zabývat. Zúčastnění velmi ocenili možnost veřejně diskutovat o podobě připravovaného zákona na půdě Senátu PČR.

Na základě usnesení č. 236/14 výbor pořádal dne 11. listopadu 2014 veřejné slyšení k petici č. 4/14 – „Petice pro korunu“ (senátní tisk č. 292), kterou podepsalo více jak 41.000 petentů. VSV řídil senátor J. Jermář a slyšení se zúčastnil místopředseda Senátu P. Sobotka a řada dalších senátorů. Petice požaduje, aby vláda ČR vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy, která by umožnila, aby se ČR nemusela vzdát koruny jako národní měny a nemusela ji nahradit eurem. Záměr petice a její odůvodnění přednesl zástupce petentů Ing. J. Zahradil, europoslanec, který na základě předložených argumentů navrhuje přeformulování závazku v souladu s většinovým názorem veřejnosti. Stanovisko petentů odborně podpořili prof. Ing. J. Šíma, rektor CEVRO Institutu, a Ing. R. Sulík, europoslanec ze Slovenska, který ve své prezentaci upozornil na konstrukční chyby a rizika společné měny. Dále vystoupili zástupci dotčených institucí a organizací. Za MF ČR prof. Ing. O. Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, jehož vyjádření k petici se dotklo několika oblastí: uvedl, že načasování přechodu na euro má vláda ČR plně pod kontrolou, dále považuje sjednání trvalé výjimky za zásadní zásah do základních principů fungování EU, a to poměrně nešťastný, neboť může mít za následek, že ČR bude vnímána jako nesrozumitelný a nevěrohodný partner. Současně také nesouhlasí s předkládanými argumenty, že finanční účastí v záchranných eurovalech (Evropském stabilizačním mechanismu) přebíráme na sebe dluhy jiných zemí. Náměstek MPO ČR Ing. J. Havlíček, MBA, se vyjádřil k důležitosti zavedení eura z ekonomického, finančního a administrativního hlediska, jehož názor podpořil ředitel Sekce měnové a statistiky České národní banky doc. Mgr. T. Holub, Ph.D. Je zřejmé, že otázka zavedení eura je tak významného charakteru, že bude třeba o ní i nadále diskutovat, a to nejen na poli odborném, ale také za účasti široké veřejnosti.

Výbor za odborné podpory Služby škole MB, o. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku zorganizoval dne 13. února 2014 (usnesení č. 173/14) slavnostní představení odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“, která se uskuteční dne 20. února 2014. Úvodní slovo přednesl senátor J. Jermář a Ivo Rašín, ředitel konference. Michal Šerák představil konferenci a zdůraznil, že je zaměřena především na fenomén stáří, který by měl být nejen společností, ale i samotnými seniory přijímán jako výzva. Pomocí konceptu aktivního stárnutí, který představuje aktivní život do pozdního věku, nabídnout seniorům možnost pokračovat v práci, ale i v osobních a kulturních aktivitách. Důležitá je pro seniory nejen motivace v oblasti jejich dalšího vzdělávání, ale také potřeba uvědomění si jejich vlastních práv a hodnoty a významu pro společnost.

Na základě usnesení č. 182/14 výbor pořádal dne 24. března 2014 konferenci při příležitosti vydání publikace, která je výstupem jedné z klíčových aktivit ESF projektu Kompetence III. Konference „Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR – Doporučení pro vzdělávací politiku“; proběhla za odborné podpory MŠMT ČR a ČŠI. Akci zahájil senátor J. Jermář a úvodní slovo přednesli J. Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a T. Zatloukal, ústřední školní inspektor. Na konferenci byly předneseny příspěvky, které se vztahovaly k publikaci Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice - doporučení pro vzdělávací politiku. Publikace obsahuje návrhy a opatření týkající se různých aspektů hodnocení na úrovni žáka, učitele a školy, které vycházejí z mezinárodních zkušeností a ze srovnání úspěšných vzdělávacích systémů. Návrhy OECD na změny v systému hodnocení prošly širokou veřejnou diskusí, která podstatně ovlivnila formulaci výstupů.

Dne 14. dubna 2014 se na základě usnesení č. 179/14 konal seminář na téma Jednotné zkoušky ECDL. ECDL - European Computer Driving Licence je mezinárodní certifikační koncept zabývající se testováním počítačové gramotnosti. Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s PC. Semináře se zúčastnili zástupci MŠMT ČR, prezidentka ECDL-CZ, zástupce katedry IT – ČZU v Praze, ředitelé škol a další odborníci. Seminář zahájil senátor J. Jermář, Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, seminář moderoval. Byl zde představen Koncept ECDL v mezinárodním měřítku, jeho využití v českém školství, zkušenosti s jeho využíváním při výuce ICT dovedností, uplatnění absolventů na trhu práce, využití při maturitních zkouškách i v rámci zvyšování kompetencí pedagogického sboru.

Na základě usnesení č. 151/13 výbor organizoval seminář na téma Quo Vadis, Scientia? Udržitelnost výzkumných center. Seminář se konal pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové. Přítomné přivítala senátorka E. Syková, která seminář také moderovala. V úvodu vystoupili zástupci MŠMT ČR a MMR ČR. Následovaly prezentace a příspěvky jednotlivých výzkumných center. Velvyslanec Norského království v Praze J. E. J. Eikaas představil česko-norský výzkumný program. Se svým příspěvkem vystoupil také místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. P. Bělobrádek. Následná diskuse se týkala problémů české vědy a výzkumu, financování, kvality a rozvoje výzkumných center. V závěru semináře senátorka E. Syková zahájila výstavu seznamující s projekty realizovanými s podporou evropských programů a ČR.

Výbor zorganizoval dne 19. června 2014 na základě usnesení č. 185/14 slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. V tomto mezinárodní programu, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech, sami účastníci usilují o minimalizaci škodlivých dopadů na životní prostředí tříděním odpadů, úsporami energie či vody a usilují o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní týmy Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží postupně naplnit.

Dne 25. června 2014 výbor na základě usnesení č. 191/14 pořádal za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 20. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Akci zahájil senátor J. Oberfalzer. Soutěž je určena mladým lidem do 20 let. Pro letošní rok byla vyhlášena témata: - Proč má tato literární cena jméno Maxe Broda? - Jsou sociální sítě přínosem pro život lidí? - Mé místo ve světě. Kde bych chtěl/a žít? Texty hodnotil literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní přes 100 studentů a studentek z celé ČR.

Na základě usnesení č. 223/14 výbor pořádal dne 24. listopadu 2014 za odborné podpory Centra pro demokratické učení, o. p. s. (CEDU), akci „Škola pro demokracii aneb co dokáže žákovský parlament“. CEDU kromě vzdělávacích aktivit ukazuje, jak formou žákovských parlamentů zapojovat děti do života školy. Cílem bylo ocenit školy, které podporují žáky v aktivní angažovanosti a pomáhají jim rozvíjet jejich pocit odpovědnosti. Dalším smyslem akce bylo podpořit žáky, kteří pro svoji školu něco dělají, umožnit jim setkání s žáky jiných škol a vzájemně se tak inspirovat. Sešli se zde zástupci z 16 škol z celé České republiky. 7 škol zde předvedlo svou prezentaci. Pozvání k diskuzi s dětmi přijali poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Helena Langšádlová a Mgr. Nina Nováková, a také JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu. Na závěr žáci jednotlivých škol obdrželi ocenění za nejlepší předložené projekty.

Svým usnesením č. 164/14 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 19. února 2014.

Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 204/14 dne 11. června 2014 a na základě usnesení č. 232/14 dne 29. října 2014. Autorizace se uděluje architektům, kteří úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti. Česká komora architektů musí podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, umožnit složení autorizačního slibu do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

Na základě usnesení č. 175/14 výbor uskutečnil představení knihy „Československá obec legionářská v exilu 1949 - 1989“. Obsah publikace volně navazuje na předcházející monografii Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Obsah představované publikace dle názoru autorů dokládá, že svoboda a demokracie byly především pro účastníky I. a II. odboje, kteří byli po únoru 1948 nuceni uprchnout před hrozbou perzekucí do zahraničí, hodnotou nejvyšší. Autoři knihy považují její vydání za projev uznání a úcty všem, kdo se v zahraničí s obrovským úsilím po dlouhá desetiletí snažili přispět k obnově svobody a demokracie v Československu, a především těm, kdo se tohoto historického okamžiku nedožili.

Dne 19. března 2014 výbor pořádal na základě usnesení č. 138/13 regionální kolo 20. ročníku celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant v Praze. Gymnasia Cantant je svou dramaturgií a zaměřením na sborový zpěv gymnazistů zcela ojedinělou akcí v ČR. V průběhu devatenácti předešlých ročníků svého konání se na přehlídce vystřídala už celá jedna generace sbormistrů a 5 generací zpěváků, kteří se mnohdy vrací jako zakladatelé nových sborů. Cílem je poskytnout všem vystupujícím možnost srovnání a podporu ze strany odborníků a zkušených sbormistrů.

Výbor se svým usnesením č. 227/14 usnesl pořádat dne 4. září 2014 za odborné podpory Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., slavnostní zahájení „Týdnů vzdělávání dospělých“. Úvodní slovo přednesl senátor Zd. Berka. Podle vyjádření výkonné ředitelky asociace, Mgr. Konupčíkové, je cílem „Týdnů vzdělávání dospělých“ především popularizace dalšího vzdělávání v profesní, občanské a zájmové sféře života a snaha ukázat, že učení může být zábavné a hravé zpestření života. Prezident asociace, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. upozornil, že účast na dalším vzdělávání je v ČR stálým problémem, ve srovnání s jinými zeměmi Evropy, a to především v oblasti poptávky. Týdny vzdělávání dospělých by měly být akcí informační, zprostředkovací, ale především všeobecně motivační, jejímž základem je maximální přístupnost občanům.

Na základě usnesení č. 234/12 se výbor usnesl poskytnout záštitu nad „Malostranskými komorními slavnostmi 2014“ ve dnech od 7. října do 30. listopadu 2014. Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru.

Na základě usnesení č. 139/13 výbor a spolupořádal a převzal záštitu nad koncerty uspořádané v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2014, které se konaly ve dnech 18. a 31. května 2014.

Usnesením č. 165/14 výbor převzal záštitu nad mezinárodní vědeckou konferencí „Obrazy, ze kterých žiji“: dílo Bohumila Hrabala v proměnách, která se uskutečnila ve dnech 8. – 9. dubna 2014 v sále Boženy Němcové, Památník národního písemnictví, Praha. Konferenci pořádal Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala.

Další záštitu výbor převzal (usnesení č. 177/14) nad 12. ročníkem cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2014. Usnesením č. 190/14 výbor převzal záštitu nad mezinárodním projektem – Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu, který se uskutečnil ve dnech 22. – 23. června 2014 v prostorách Velkého sálu Městské knihovny hl. m. Prahy.

Usnesením č. 209/14 se výbor usnesl převzít záštitu nad XII. ročníkem letního hudebního festivalu „Dveře jízdárny dokořán“ s podtitulem „Rok 2014 – rok české hudby@ldquo;, který pořádalo Městské kulturní středisko Tachov. Místo konání byla Národní kulturní památka jízdárna Světce, Tachov. Pět koncertů profesionálních umělců se uskutečnilo ve dnech 1. 6., 22. 6., 20. 7., 3. 8. a 7. 9. 2014.

Usnesením č. 221/14 výbor převzal záštitu nad výstavním projektem „Dítě učitel“, který se uskuteční v roce 2015 ve Valdštejnské jízdárně. Výbor pořádal a převzal záštitu (usnesení č. 231/14) nad akcí Flash Mob – Move Week 2014, která je součástí evropské kampaně podporující zdravý životní styl NowWeMove. Akce se pořádala za odborné podpory České asociace Sport pro všechny dne 20. září 2014 ve Valdštejnské zahradě.

Usnesením č. 235/14 se usnesl poskytnout záštitu nad 5. ročníkem mezinárodního projektu – Dětský festival 2015, který se uskuteční ve dnech 21. - 22. 6. 2015 v divadle Hybernia, a nad Dětským mezinárodním festivalem hudby a pohybu 2015 – mezinárodní setkání, který se uskuteční ve dnech 4. - 18. 7. 2015 v Terstu.

Dále usnesením č. 239/14 se výbor usnesl poskytnout záštitu nad charitativním představením baletu Louskáček – Vánoční příběh, který se uskutečnil dne 17. prosince 2014 v historické budově Národního divadla v Praze.

Ve dnech 18. – 22. května 2014 se na základě usnesení 199/14 uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Polska a ve dnech 25. října – 2. listopadu 2014 na základě usnesení č. 229/14 pracovní zahraniční cesta do USA – Chicaga.

Výbor chápe zahraniční pracovní cesty jako potřebné a podporující vztahy mezi navštěvovanými státy a jejich dynamiku. Organizování a obsahové zabezpečování programu zahraničních aktivit se odvíjí od jeho kompetencí a jeho priorit. Především jde o seznámení s problematikou vzdělávací soustavy a organizací školství - základního, středního i vysokého a v návaznosti na to i s výzkumnou a vědní politikou země. Pro srovnání systémů navštívených zemí bývá ilustrativní i návštěva některé z univerzit a výzkumného pracoviště. Rozhodující pohled na tvorbu státního systému umožňuje návštěva zákonodárného sboru – Parlamentu a jeho jednotlivých výborů. Ucelený obraz o realizaci státních politik daných oblastí výkonnou mocí podává návštěva jednotlivých ministerstev - ministerstva školství a výzkumu a ministerstva kultury. Program v oblasti kultury je zaměřován na umělecké školství a na státní či nestátní organizace pro ochranu kulturního a přírodního dědictví. Kulturní památky a jejich obnova je v popředí zájmu všech zemí, které dbají o zachování své integrity. Oblast ochrany lidských práv a petiční agenda se řadí k univerzálním tématům pracovních cest.

Zápisy z pracovních cest jsou vedeny samostatně.

Na základě usnesení č. 172/14 výbor uskutečnil ve dnech 26. – 27. února 2014 výjezdní zasedání výboru do Kunic-Vidovic, zámek Berchtold, a na základě usnesení č. 197/14 výjezdní zasedání výboru ve dnech 17. – 18. července 2014 do Českého Krumlova.

Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti se během roku 2014 sešel ke 4 schůzím.

Zápisy z jednání jsou vedeny samostatně.

2. část

Na ustavující schůzi 10. funkčního období dne 21. listopadu 2014 byl zvolen předsedou výboru senátor J. Jermář, místopředsedy se stala senátorka E. Syková a senátoři Zd. Berka, M. Pešák a J. Šesták. Na ustavující schůzi výboru byl znovuustaven Podvýbor pro sport. Jejím předsedou byl zvolen senátor J. Regec. Dále byl znovuustaven Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti. Předsedou byl zvolen senátor J. Čunek.

V 10. funkčním období roku 2014 se výbor sešel ke 2 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 9 usnesení a 1 záznam z jednání.

Během roku 2014 bylo doručeno Senátu PČR 13 peticím z toho 6 peticí více jak s 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 40 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

Jaromír Jermář v. r.
předseda výboru