Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za rok 2014

V průběhu roku 2014 došlo k několika personálním změnám ve složení výboru. Senátora J. Regece vystřídal na postu předsedy výboru dne 18. března 2014 sen. F. Bublan. Do výboru byl nově jmenován sen. J. Táborský, který od 16. dubna zastává funkci místopředsedy.

V květnových volbách do Evropského parlamentu uspěl sen. J. Štětina.

Složení výboru v 9. funkčním období do podzimních doplňovacích voleb do Senátu:

Předseda výboru:

 • sen. J. Regec/ F. Bublan (zvolen 18. března 2014)

Místopředsedové:

 • sen. J.Sykáček
 • sen. T. Jirsa
 • sen. P. Lebeda
 • sen. F. Bublan/ J. Táborský (zvolen 16. dubna 2014)

Členové:

 • sen. J. Palas
 • sen. P. Trpák
 • sen. T. Kladívko
 • sen. V. Dryml
 • sen. J. Štětina (v květnu 2014 volbách zvolen poslancem Evropského parlamentu)
 • sen. H. Mezian
 • sen. Z. Brož
 • sen. J.Táborský

Na 20. schůzi výboru konané dne 18. března 2014 došlo ke změně předsedy výboru.

Zvolen byl zákona v souladu se zákonem č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu sen. František Bublan.

Na 21. schůzi dne 9. dubna 2014 předseda výboru sen. F. Bublan přivítal nového člena výboru, kterým se stal sen. J. Táborský. Na následující 22. schůzi dne 16. dubna byl sen. Jozef Táborský v souladu s Jednacím řádem Senátu zvolen čtvrtým místopředsedou výboru.

V podzimních doplňovacích volbách do Senátu mandát neobhájili dosavadní členové výboru sen. V. Dryml, P. Trpák, J. Sykáček a T. Kladívko.

Složení výboru v 10. funkčním období po podzimních doplňovacích volbách do Senátu:

Počet členů výboru byl pro toto období stanoven na deset členů.

Předseda výboru:

 • sen. F. Bublan

Místopředsedové:

 • sen. J. Táborský
 • sen. H. Mezian
 • sen. Z. Brož
 • sen. T. Jirsa

Členové:

 • sen. J. Regec
 • sen. J. Palas
 • sen. V. Láska
 • sen. P. Kunčar
 • sen. L. Franc

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se sešel na čtrnácti řádných schůzích a přijal přes sto usnesení. V průběhu roku 2014 projednal řadu legislativních předloh, z nich většinu tvoří veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, které předkládá vláda ČR oběma komorám Parlamentu ČR. Členové výboru se průběžně věnují i pravidelným informacím vlády ČR o veškerých aktivitách Armády ČR a dalším materiálům. Konkrétně se jedná např. o Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, dále jsou to Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes území České republiky, a další.

Legislativní činnost a evropská agenda

Příklady legislativních předloh, které svým obsahem spadají do kompetence výboru a které výbor v tomto období projednával.

Senátní tisk č. 261
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpravodaj : sen. F. Bublan
Senátní tisk č. 262
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpravodaj: sen. J. Sykáček
Senátní tisk č. 276
Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014
Zpravodaj: sen. T. Kladívko
Senát zařadil tisk č. 276 na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29. května 2014.
Svým usnesením č. 478, v hlasování č. 8 projednal tento tisk a na návrh VZOB vyslovil s prodloužením působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014 souhlas.
Senátní tisk č. 302
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015
Zpravodaj: sen. J. Sykáček
Senátní tisk č. 311
Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Zpravodaj: sen. F. Bublan
Senátní tisk č. 353
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zpravodaj: sen. J. Táborský

Výbor se na svých schůzích pravidelně věnuje nejdůležitějším tématům zařazeným na jednání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) v bodě:
Informace o výsledcích jednání Rady EU pro zahraniční věci (FAC)

Jedním z opakovaně zařazovaných bodů jednání Rady byl aktuální vývoj v Sýrii. Členové výboru v této souvislosti vyslechli velvyslankyni ČR v Damašku paní Evu Filipi. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 20. listopadu 2014.

Dne 10. dubna 2014 uspořádal Výbor pro obranu, bezpečnost a zahraniční věci kulatý stůl, jehož cílem bylo identifikovat zdroje pro firmy, zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti obrany a bezpečnosti a diskutovat možnosti a problémy spojené s jejich praktickým využíváním.

Jednání vedl senátor Tomáš Kladívko, za Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu vicepresident Jaroslav Pecháček, dále se jednání zúčastnili představitelé 24 firem AOBP. Jednání byl přítomen i předseda výboru František Bublan a senátor Josef Táborský. Po úvodních presentacích představitele Úřadu vlády a jednotlivých poskytovatelů podpory (MPO, MO, MV) a také realizátora evropských prostředků z privátní sféry, proběhla diskuze.

Diskuze ukázala na některé kritické prvky v systému poskytování prostředků. Kritizována byla také systémová chyba ve financování mezinárodních programů, kde ztrátou působnosti MO financovat takové projety došlo k rasantnímu snížení zapojení do mezinárodních programů a tím ke ztrátě kontaktu s evropským proudem.

Další kritickým bodem byla efektivita realizovaných veřejných prostředků ve smyslu jejich navázání na průmyslové využití, eventuálně následnou schopnost exportu. Kritika směřovala zejména na MO, které mnohdy pořizuje komponenty ze zahraničí, přičemž existuje domácí produkt podpořený veřejnými prostředky na výzkum vývoj. Bylo také zmíněno skryté institucionální financování a skryté investice na úkor prostředků, které jsou určeny na výzkum a vývoj. K tomu zástupci firem argumentovali, že mnohé systémy jsou vyvíjeny jednorázově jako unikáty pro silové resorty. Představitelé průmyslové sféry zde ale vidí potenciál ke zlepšení efektivity cestou zařazení jejich expertů do přípravy programů a kvalifikovaných oponentních řízení, kde posílení kritérií aplikovatelnosti výsledků pro výrobu a další využitelnost na trhu by měly zvýšit efektivitu realizovaných prostředků na MO a MV. Tento proces zapojení expertů by měl být řízen poskytovateli, a to ne pouze doplňováním expertních databází, ale přímým oslovováním jednotlivých podniků nebo prostřednictvím AOBP.

13. května 2014 navštívil výbor Univerzitu obrany v Brně.

Úvodního vystoupení na téma „Úkoly a další rozvoj Univerzity obrany v systému vzdělávání a přípravy personálu resortu obrany“ se ujal státní tajemník Ministerstva obrany Daniel Košťoval.

Hlavní prezentaci o aktuálních úkolech Univerzity přednesl rektor-velitel brig. gen. prof. Bohuslav Přikryl. Následovalo vystoupení ředitele Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií ing. Míčánka, prorektora prof. ing. Rudolfa Urbana, dotazy senátorů a obecná diskuse.

13. května 2014 zástupci výboru také navštívili Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), které bylo v Brně právě otevřeno jako součást Národního bezpečnostního úřadu.

Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům.

13. listopadu uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost odbornou přednášku na téma „Využití nejmodernější techniky pro léčbu novodobých válečných veteránů“.

Akce ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base navazovala na letošní oslavy Mezinárodního dne válečných veteránů. Úvodní slovo pronesli senátor Jozef Regec a předsedkyně správní rady fondu Jindra Pavlová. Odborné příspěvky, které shrnuly výsledky práce neurorehabilitace válečných veteránů s podporou robotických technologií a virtuálního prostředí byly presentovány specialisty na rehabilitaci Jakubem Pětiokými a MUDr. Jarmilou Zipserovou. Součástí přednášky byla i ukázka unikátního robotického systému EKSOSKELETON, který slouží pro potřeby zraněných válečných veteránů.

Den památky obětí holocaustu

Odborná přednáška k využití nejnovější techniky k léčbě válečných veteránů se konala v Růžovém salonku Kolovratského paláce, kde se výbor schází ke svým jednáním.

Aktivity předsedy a členů VZOB v roce 2014

14. ledna 2014

Senátoři P. Trpák a T. Kladívko se setkali se studenty magisterských studií v oblasti mezinárodních vztahů Univerzity |Paris I –Sorbonne.

Ve dnech 27.- 28. ledna 2014

Senátor P. Trpák se zúčastnil vzpomínkové mise v Osvětimi na pozvání předsedy Knessetu.

Ve dnech 30.- 31. ledna 2014

Senátoři F. Bublan a Z. Brož se účastnili jednání zástupců zahraničních výborů zemí V4 v Budapešti.

4. března 2014

VZOB spolu s VEU uspořádali debatu na téma České projekty na Ukrajině.

5. března 2014

Senátor J. Regec se setkal s laureátkou ceny Homo Homini dagestánskou právničkou Sapijat Magomedovou.

12. března 2014

Senátoři P. Lebeda a P.Trpák se účastnili na Pražském hradě konference k 15. výročí vstupu ČR do NATO.

Ve dnech 26. – 27. března 2014

Senátor F. Bublan se účastnil konference Evropské bezpečnostní agentury (EDA) v Bruselu.

Ve dnech 3. – 5. dubna 2014

Předseda výboru J. Regec se zúčastnil meziparlamentní konference COFACC v Athénách, Řecko.

10. dubna 2014

VZOB uspořádal „Kulatý stůl“ se zástupci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR k problematice výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu.

V průběhu měsíce května a června

Se zástupci výboru pravidelně účastní na pietních akcích k uctění památky obětí nacistického Německa i komunismu.

16. května 2014

Senátoři J. Táborský, P. Trpák a V. Dryml byli účastni na Valné hromadě AOBP, která se konala v Brně na Univerzitě obrany.

27. května 2014

Pod záštitou VZOB proběhl 8.ročník studentské konference o Balkánu.

16. června 2014

Pod záštitou VZOB se uskutečnil 2. ročník studentské konference v rámci Diplomatického fóra Školy mezinárodních s veřejných vztahů. Letošním tématem konference bylo budoucí směřování členských států EU.

16. – 17. června 2014

Senátor V. Dryml se zúčastnil jednání zástupců Nordic Council, Baltic Assembly a parlamentní skupiny V4 ve Stockholmu.

31. července 2014

Pod záštitou senátora T. Jirsy se v Jednacím sále konala studentská konference účastníků z různých států světa.

7. – 9. září 2014

Senátor F. Bublan se zúčastnil každoroční mezinárodní konference Summer Defence Conference v Bordeaux, Francie.

18. – 20. září 2014

Senátor J. Regec zastoupil výbor na NAO dnech v Ostravě.

24. září 2014

Senátor F. Bublan přijal skupinu státních úředníků ze SRN a Rakouska.

6. října 2014

Senátor J. Regec se zúčastnil oslav 70. výročí Karpatsko dukelské operace.

23. – 27. října 2014

Senátoři Tomáš Jirsa a Josef Táborský byli účastni na monitorovací misi parlamentních voleb na Ukrajině na Ukrajině.

4. listopadu 2014

Výbor uspořádal kulatý stůl na téma Evropská politika a důsledky ukrajinské krize.

13. listopadu 2014

Výbor uspořádal odbornou přednášku na téma Využití nejmodernější techniky pro léčbu novodobých válečných veteránů včetně ukázky unikátního robotického systému.

30. listopadu – 2. prosince 2014

Senátor T. Jirsa se účastnil v Bruselu zasedání Výboru pro zahraniční věci EP (AFET).

Předseda výboru spolu s místopředsedy se pravidelně účastnili slavnostních nástupů po návratu jednotek z území Áfghánistánu a dalších akcí Ministerstva obrany a AČR.

Oficiální přijetí zahraničních návštěv členy výboru:

 • přijetí místopředsedy Parlamentu Gruzie Zviada Dzidziguriho
 • přijetí předsedy Výboru pro národní obranu Parlamentu Estonska Matiho Raidma s delegací
 • přijetí delegace Výboru pro národní obranu Parlamentu Estonska
 • přijetí předsedy ZV Národní rady Slovenska Františka Šebeje s delegací
 • přijetí zástupců izraelského International Institute for Counter Terrorism
 • přijetí předsedy ZV Senátu Pákistánu Haji Mohammada Adeela s delegací
 • přijetí předsedy Meziparlamentní skupiny přátel Íránu Vahída Ahmadího s delegací
Setkání se členy Meziparlamentní skupiny přátel Írán - Česká republika Poradního shromáždění Íránské islámské republiky se uskutečnilo v Senátu 18. listopadu 2014

Setkání se členy Meziparlamentní skupiny přátel Írán - Česká republika Poradního shromáždění Íránské islámské republiky se uskutečnilo v Senátu 18. listopadu 2014.

Velvyslanci oficiálně přijatí předsedou výboru v roce 2014:

 • velvyslanec Irácké islámské republiky Husajn Sálih M. Mualla
 • velvyslanec Rakouska Ferdinand Trauttmansdorf
 • velvyslankyně Marockého království Surtája Otmání
 • velvyslanec Turecké republiky Cihad Erginaye 2x
 • velvyslanec Španělska Pascual Navarra Ríos
 • velvyslankyně Švédska Annika Jagander
 • vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní komory Christine M.Y.Hsueh
 • velvyslanec Mexika Pablo Maceda
 • velvyslankyně Indonésie Emeria Wilujeng Amir Siregar
 • velvyslanec Dánska Christian Hoppe
 • velvyslanec Pákistánu Tajammul Altafa
 • velvyslanec Izraele Gary Koren
 • velvyslankyně Polska Grazina Bernatowicz
 • velvyslanec Turecké republiky Ahmet Bigali
 • velvyslanec Gruzie Zaal Gogsadze
 • chargé d´affaires Syrské arabské republiky Bashar Akbik
Přijetí velvyslance Španělského království v ČR Pascuala Ignácia Navarro Ríose předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Fr. Bublanem se uskutečnilo 9. dubna 2014

Přijetí velvyslance Španělského království v ČR Pascuala Ignácia Navarro Ríose předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Fr. Bublanem se uskutečnilo 9. dubna 2014.

Další zahraniční aktivity výboru – 2014

13. – 16. května 2014

Senátoři Jaroslav Sykáček, Jozef Regec, Tomáš Kladívko a Pavel Trpák se zúčastnili mezinárodního fóra bezpečnosti GLOBSEC 2014 , které se konalo v Bratislavě. Za účasti předních světových bezpečnostních expertů senátoři zapojili do diskusí o aktuálních hrozbách pro světovou bezpečnost a stabilitu.

Delegace výboru navštívila ve dnech 14.-15. května 2014 mezinárodní konferenci o bezpečnosti GLOBSEC, která se koná každoročně v Bratislavě

Delegace výboru navštívila ve dnech 14.-15. května 2014 mezinárodní konferenci o bezpečnosti GLOBSEC, která se koná každoročně v Bratislavě.

Cesta delegace VZOB do Pákistánu ve dnech 2.-5. června 2014

Obnovení vzájemných vztahů s pakistánským parlamentem, ale také s exekutivou je významným krokem k získání oboustranné důvěry, následovat by měly investiční dohody a rozvoj nadějné spolupráce v obranném průmyslu. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost tento krok učinil při své červnové návštěvě Islamabádu.

Složení delegace: František Bublan, předseda výboru, Hassan Mezian, Tomáš Kladívko a Jozef Regec.

Delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, vedená předsedou sen. F. Bublanem, jednala v červnu 2014 v Islamabádu mj. se členy partnerského výboru pákistánského Senátu. Na snímku: uvítání české delegace předsedou Zahraničního výboru H. Mohammadem Adeelem

Delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, vedená předsedou sen. F. Bublanem, jednala v červnu 2014 v Islamabádu mj. se členy partnerského výboru pákistánského Senátu. Na snímku: uvítání české delegace předsedou Zahraničního výboru H. Mohammadem Adeelem.

Delegace výboru pod vedením předsedy F. Bublana navštívila Pákistán a jeho Senát na pozvání předsedy Výboru pro zahraniční věci senátora Hajiho Mohammada Adeela.

Pákistán, šestá nejlidnatější země na světě, čelí už po dlouhá léta útokům ze strany islamistických radikálů především v oblasti hraničící s Afghánistánem. Konflikt si za deset let vyžádal více než 10 000 obětí na straně vládních vojsk a 50 000 mrtvých v řadách civilního obyvatelstva. Předmětem rozhovorů, jichž se z české strany zúčastnili též senátoři H. Mezian, T. Kladívko a J. Regec, byla pomoc ze strany České republiky nejen při vyzbrojování pákistánské armády a výcviku jejích příslušníků, ale též formou obchodní výměny a na ní navazujícího hospodářského rozvoje. Podpora Pákistánu a jeho stability je kapitální pro zachování stability asijského kontinentu jako takového, což ukazuje mj. snaha nejrůznějších elementů tuto stabilitu narušit. Zájem o Pákistán a vnímání jeho důležitosti ze strany českých senátorů potvrdila ještě následná návštěva pana Adeela v České republice v rámci cesty směřující do různých evropských Parlamentů, kterou tento pákistánský představitel uskutečnil začátkem léta.

Ve dnech 19. – 22. října 2014

Zavítala delegace výboru vedená předsedou F. Bublanem do Polska. Dramatický vývoj situace na Ukrajině a sílící tlak ze strany tzv. „islámského státu“ na území Iráku a Sýrie učinily potřebným vzájemné upřesnění pozic Polska a České republiky ve vztahu k těmto konfliktům a výměnu názorů na tato témata. Rozhovory – zejména s partnerským výborem polského Senátu, kterému předsedá W. Cimoszewicz – ukázaly, že jistá rozdílnost v postoji obou zemí je jen zdánlivá a týká se pouze rétoriky některých představitelů. Obě země si jsou stejnou měrou vědomy, nakolik situace ve zmíněných oblastech ohrožuje světový mír. V české i polské delegaci převládl názor, dle kterého je porušování ukrajinské suverenity a územní celistvosti ze strany Ruské federace nepřípustné. Demokratické země se s tím nesmí smířit a je nezbytné, aby postupovaly jednotně. Delegace výboru, jejímiž členy byli též senátoři J. Regec, H. Mezian a Z. Brož, využila návštěvy k dalším setkáním jak na parlamentní, tak i na vládní úrovni. Oboustranně poučným byl rozhovor s představiteli polského Výboru národní bezpečnosti věnovaný nejen současným krizím, ale též činnosti tohoto orgánu obecně.

V Praze, únor 2015