Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku za rok 2014

Po senátních volbách se obměnilo složení výboru. Výbor opustili čtyři senátoři a celkový počet počet členů byl navýšen na 12.

Zvolen byl i nový předseda výboru, kterým se stal prof. Jan Žaloudík, CSc. Za toto období se uskutečnilo 13 jednání včetně jednoho výjezdního zasedání. Poslední dvě schůze proběhly již v novém funkčním období.

LEGISLATIVNÍ ČINNOST

Sociální politika

Zákon o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení (tisk č. 289)

Ambicí zákona bylo prostřednictvím takřka osmi desítek novelizačních bodů podpořit uplatnění osob se zdravotním postižením na chráněném i volném trhu. Stanovil se další okruh přestupků a správních deliktů právnických osob na úseku pracovního poměru, včetně konkrétních postihů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015, část organizace a provádění sociálního zabezpečení nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2014.

Ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 254/2014.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk č. 316)

Návrh zavedl nový typ pravidelné péče o dítě od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, mimo domácnost dítěte. Dětské skupiny nemají stávající zařízení nahradit, ale jsou alternativou, která alespoň částečně řeší problém nedostatečné kapacity mateřských škol.

Zákon získal při projednávání ve výboru i podporu zástupce Unie zaměstnavatelských svazů, s tím, že nedostatek předškolních zařízení je vážnou překážkou pro návrat do pracovního procesu po rodičovské dovolené.

Projednávání zákona vyvolalo vlnu emocí na straně veřejnosti a na situaci reagovali legislativci množstvím pozměňovacích návrhů. Zejména možný zánik tzv. lesních školek, v důsledku nemožnosti splnit hygienické a technické podmínky vedl ke komplikovanému projednávání a i když byl zákon v obou komorách schválen, prezident jej nepodepsal a ministerstvo začalo ihned připravovat novelizaci pro zajištění dalšího fungování lesních školek.

Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2014.

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (tisk č. 317)

Hlavním účelem novely bylo již počtvrté odložit účinnost zákona na 1. leden. 2017. Dále snižuje výši nákladů na správní režii pojišťoven provádějících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z 9 % na 4 %.

Publikován byl ve Sbírce zákonů č. 182/2014.

Novela zákona o důchodovém pojištění (tisk č. 318)

Zákon zavedl pravidla pro zvyšování důchodů, jako reakci na stav, ke kterému došlo po zavedení úsporných opatření předchozí vládou a v důsledku kterých poklesla reálná hodnota důchodu.

Současná vláda se zavázala od roku 2015 obnovit valorizaci důchodů podle pravidel platných do 31. 12. 2012.

Publikován byl ve Sbírce zákonů č. 183/2014.

Novela zákona o zdravotnických prostředcích (tisk č. 367)

Předloha řeší komplexní legislativu regulace, předávání dat do evropské databáze a zajišťování servisu zdravotnických prostředků.

Cílem bylo zavést ucelený registr zdravotnických prostředků na trhu, dále certifikát volného prodeje, což je veřejná listina, která osvědčuje, že příslušný zdravotnický prostředek splnil podmínky pro uvedení na trh. Státním ústavem pro kontrolu léčiv musí být registrovány i osoby zacházející se zdravotnickými prostředky.

V Poslanecké sněmovně byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který se stal podkladem k projednávání, byl schválen a postoupen Senátu.

Během jednání senátního výboru zazněly ze strany České lékařské komory obavy, že po přijetí zákona nebudou moci lékaři v ordinaci vydat jakýkoli zdravotnický materiál. Tyto pochyby byly předkladatelem vyvráceny.

Hlasováním ve výboru i plénem byl návrh schválen a zákon byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2014.

Novela zákona o státní sociální podpoře (tisk č. 350)

Předložením návrhu zákona chtěli legislativci podpořit rodiny s dětmi a upravit podmínky nároku na porodné. Tento záměr byl obsažen již v programovém prohlášení vlády.

Novým ustanovením nárok na dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi a porodné ve výši 10 000 Kč je vypláceno i při narození druhého dítěte, včetně dětí do jednoho roku převzatých do trvalé péče. Díky zvýšení testovaného koeficientu násobek životního minima dosáhne na dávku větší okruh rodin.

Jak ve Sněmovně, tak v Senátu byl zákon výraznou většinou schválen a byl publikován ve Sb. zákonů pod číslem 253/2014.

Zdravotnictví

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění (tisk č. 235)

Cílem je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Jde o stanovení právní úpravy poskytování náhrad za náklady vynaložené pojištěnci za čerpání zdravotních služeb v jiných státech EU a úpravu práva pojištěnce na výběr poskytovatele zdravotních služeb. Dále zavádí institut předchozího souhlasu, o který musí pojištěnec požádat příslušnou zdravotní pojišťovnou ještě před začátkem čerpání hrazených přeshraničních služeb.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2014 Sb.

Návrh zákona o změně na pojistném na veřejné zdravotní pojištění (tisk č. 278)

Zákon zvyšuje vyměřovací základ pojistného státních pojištěnců na 845 Kč oproti stávajícím 787 Kč a upravuje kompenzace výpadku příjmů z regulačních poplatků za hospitalizaci, které svým nálezem zrušil Ústavní soud. Jejich náhrada za rok 2014 je uložena zdravotním pojišťovnám.

V roce 2014 by tak zvýšené náklady státního rozpočtu na realizaci předmětného návrhu měly činit cca 2,1 mld. Kč.

Zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2014 Sb. a nabyl účinnosti 1. 7. 2014.

Návrh zákona o léčivech (tisk č. 346)

Cílem novely bylo další odložení účinnosti zákona o povinné elektronické preskripci na 1. 1. 2018.

Záměrem vládou předloženého návrhu zákona bylo zachovat současný způsob předepisování léčivých přípravků a zrušit úpravy předepisování léčivých přípravků podle novely zákona o léčivech.

V průběhu legislativního procesu byl Sněmovnou přijat komplexní pozměňovací návrh, kterým byl předložený návrh zákona zcela přepracován. Senát namísto původního vládního návrhu zákona obdržel novelu, která spočívá jen ve změně účinnosti.

Zákon vstoupil v platnost pod č. j. 255/2014 Sb.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (tisk. č. 347)

Návrh zákona ruší regulační poplatky s výjimkou poplatku za lékařskou pohotovostní službu.

Dále je právní úpravou stanoveno, že se do limitů budou započítávat pouze doplatky na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely a nikoliv příslušné regulační poplatky jako dosud.

Pod č. 256/2014 Sb. nabyl zákon účinnost 1.1 2015.

Senátní návrhy zákonů

Zákona o pomoci v hmotné nouzi (tisk č. 194)

Novela si kladla za cíl zamezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu nebo obytné místnosti. Podle platného znění byl okruh společně posuzovaných osob těžko stanovitelný a stávalo se, že v&Nbsp;jednom bytě se vyskytovalo více okruhů osob požadujících tuto sociální dávku.

Nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí následně do vlády předložilo komplexnější novelu zákona o hmotné nouzi, a proto bylo přerušeno projednávání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., do ukončení legislativního procesu sněmovního tisku 256.

Ten nahradil senátní návrh a byl vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 252/2014 Sb.

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi (tisk č. 195)

Hlavním cílem předloženého návrhu senátního návrhu zákona bylo upravit institut veřejné služby, v souladu s nálezem Ústavního soudu, na úroveň pravidel platných před 1. 1. 2012. Tedy, aby veřejná služba byla pro osoby dobrovolná a bylo jim zachováno hmotné zabezpečení a výkon veřejné služby byl určitým způsobem bonifikován.

Obdobně, jako v případě senátního tisku č. 194, došlo k ukončení projednávání v souvislosti s koncem volebního období.

Po novém projednání byl v Senátu návrh senátního zákona schválen.

Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy

Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby (tisk č. 219)

Opětovně předkládaný vládní návrh, který byl v roce 2013 projednán příslušnými senátními výbory, ale nestihl být projednán na plénu Senátu a ani v orgánech PS kvůli předčasnému skončení jejího 6. volebního období.

Po nových volbách ji plénum projednalo a dalo souhlas k ratifikaci. Ve druhém čtení předlohu schválila i PS a Mezinárodní smlouva byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 53/2014 Sb. m. s.

Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a USA (tisk č. 245)

Cílem smlouvy bylo odstranit problém dvojích plateb na zdravotní pojištění občanů USA, kteří jsou vyslaní do ČR u dceřiných amerických společností a stále zůstávají kryti sociálním systémem USA. Řešením této kolize je sjednání Doplňkové smlouvy. Její účinnost nemá vliv na čerpání státního rozpočtu.

Obě komory Parlamentu vyslovili souhlas s ratifikací.

Jiné

Senátní Zákon o dobrovolnické službě (tisk č. 264)

Právní norma do zákona o dobrovolnické službě vnáší základní změny, jež do právního řádu přináší nový občanský zákoník a zákon o korporacích.

Uvedené zákony zavádějí některé nové právní formy právnických osob anebo mění obsah stávajících, na což předkládaná novela reaguje. Zákon se vztahuje i na tradiční dobrovolné práce v nestátních neziskových organizacích založených na členském principu, ve školách a školských zařízeních a nově ukládá vysílající organizaci povinnost vydat dobrovolníkovi na jeho žádost osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě.

V Senátu byl zákon schválen a ve sbírce zákonu vyšel pod číslem 86/2014.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (tisk č. 261)

Návrh zákona transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o jednotném postupu vyřizování žádostí k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o jejich právech. Jedná se především o občany třetích zemí v postavení zaměstnanců.

Při projednávání v Poslanecké sněmovně bylo podáno 5 pozměňovacích návrhů.

Zákon byl schválen a ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 101/2014.

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích (tisk č. 284)

Tato novelizace zajistila vnitrostátní implementaci norem EU, včetně příslušné terminologie.

Subjekty dotčené touto legislativní normou jsou provozovatelé potravinářských podniků, včetně provozovatelů jatek, Ministerstvo zemědělství a zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a Celní úřady.

Návrh zákona po projednání v příslušných výborech Senátu byl schválen a vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2014.

Zákon o státní službě (tisk č. 336)

Návrhem tohoto zákona se Senát v posledních 12 letech mnohokrát zabýval. Služební zákon byl platný ale neúčinný. Jeho přijetí a uvedení do praxe bylo nezbytné pro čerpání financí z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Přijetí zákona předcházela složitá legislativní cesta. Poslanecký návrh v roce 2013 odmítla vláda a krátce na to předložila vlastní návrh a ten byl, nestandardně, ve výborech projednáván od února do srpna čtyřikrát, resp. pětkrát. Ve druhém čtení byl podán komplexní pozměňovací návrh i další jednotlivé návrhy. Následně Poslanecká sněmovna ve třetím čtení odhlasovala jeho vrácení do druhého čtení. Při něm se svými výhradami vystoupil i prezident republiky.

V září 2014 byl schválen místo původně předložené novely dosavadního služebního zákona, díky pozměňovacím návrhům, zcela nový právní předpis.

V Senátu byl po projednávání návrh zákona přijat a odeslán prezidentovi a ten jej nepodepsal. V Poslanecké sněmovně byl přehlasován.

Ve Sbírce zákonů byl vydán pod číslem 234/2014.

Neprojednané

Pomoc v hmotné nouzi (tisk 351)

Sociální služby (tisk 349)

Sociální zabezpečení (tisk 354)

Výbor v roce 2014 podal pozměňovací návrhy ke čtyřem tiskům, kterými se zabýval.

Zahraniční cesty

Čína květen až červen 2014

Cesta se konala pod vedením profesora Žaloudíka, tehdy místopředsedy výboru.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR se rozhodl vypravit do ČLR delegaci, která byla reakcí na rostoucí oblibu tradiční čínské medicíny v Evropě, ČR nevyjímaje a sílící perspektivě čínského zdravotnického segmentu pro zahraniční spolupráci. Na tyto oblasti byl zaměřen i program cesty.

Kromě přijetí a jednání se zákonodárci se senátoři seznámili nejen s fungováním tradiční čínské medicíny, ale také se systémem zdravotní péče, zdravotního pojištění, politiky očkování, epidemiologické prevence a fungování systému rychlé lékařské pomoci.

Návštěva české delegace sloužila jak k posílení bilaterální relace, tak i k bližšímu vhledu do systému čínského zdravotnictví.

Cesta byla základem pro seznámení a možné perspektivy spolupráce představitelů tzv. Západní medicíny s tisíciletou, výsledky prověřenou tradiční čínskou medicínou.

Slovensko září 2014 a Německo prosinec 2014

Společným jmenovatelem cest na Slovensko a do Německa byla koordinovaná rehabilitace, jejíž jednotlivé segmenty existují i v ČR, ale není dostatečným způsobem zajištěna jejich dostupnost a provázanost.

Cesty se uskutečnily pod vedením místopředsedkyně výboru docentky Emmerové a místopředsedkyně Senátu Miluše Horské. Do Německa delegaci doprovázeli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Systémy na Slovensku i v Německu jsou rozdílně financovány a i legislativa upravuje koordinovanou rehabilitaci naprosto odlišně. Stejné jsou ale cíle i výsledky, tedy co nejrychlejší návrat pacienta do běžného života. A je jednoznačné, že toto pojetí vykazuje prokazatelné úspěchy.

V Německu byla předjednána aktívní účast paní profesorky Lippert - Grüner na prezentaci, ať již ve formě odborné konference či semináře na dané téma v českém Senátu v květnu roku 2015.

Mimořádné akce pořádané výborem

Národní diabetologický program – tisková konference
18. 3. 2014
Koncert k výročí založení Jedličkova ústavu
1. 4. 2014
Seminář „Evropský vakcinační týden“
22. 4. 2014
Seminář „Zdravější stravování ve školách“
15. 4. 2014
Seminář „Témata Mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu“
19. 5. 2014
Předávání plaket prof. Janského bezplatným dárcům krve
16. 6. 2014
Seminář a TK „Týden komunikace osob se sluchovým postižením“
19. 9. 2014
Seminář „Jaký je aktuální stav systému zdravotnických informací ČR“
30. 9. 2014
Udělení ceny kvality v sociálních službách
21. 10. 2014

Zapsala: Bc. Václava Brabcová, DiS,

tajemnice výboru

 
 

Prof. Jan Žaloudík, CSc.

předseda VZSP