Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru za rok 2016

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl ve druhém roce desátého funkčního období jedenáct členů. Předsedou výboru byl po ustavení výboru v listopadu 2014 zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru byli senátoři Zdeněk Besta, Jaroslav Malý a Leopold Sulovský a ověřovateli výboru pak senátoři Jiří Carbol, Miloš Malý a Jaroslav Zeman. Ke změně počtu členů výboru došlo na podzim 2016, kdy čtyřem členům výboru zanikl mandát uplynutím volebního období dnem 23. října 2016; počet členů výboru klesl na sedm, v tomto úzkém složení se výbor sešel do konce roku 2016 ještě dvakrát.

Po řádných volbách do třetiny Senátu Parlamentu ČR a po ustavení výboru v 11. funkčním období měl výbor jedenáct členů s tím, že na první schůzi v rámci nového funkčního období byl předsedou výboru opět zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Lubomír Franc, Renata Chmelová a Jaroslav Malý, ověřovateli výboru se stali senátoři Jiří Carbol, Jiří Vosecký a Jaroslav Zeman.

V roce 2016 se konalo šest schůzí výboru (z toho jedna schůze se uskutečnila již v rámci 11. funkčního období).

V březnu 2016 výbor projednal a odsouhlasil plán zahraniční cest výboru a bylo avizováno disciplinární řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití s tím, že samotné disciplinární řízení bylo zahájeno a proběhlo na následující schůzi v dubnu 2016. V termínu od 12. do 15. září se uskutečnila zahraniční pracovní cesta delegace výboru ve složení: senátor Zdeněk Besta, vedoucí delegace a její členové senátoři Miloš Malý a Jaroslav Palas do Lotyšské republiky a to na základě pozvání předsedy Mandátního a etického výboru Parlamentu Lotyšské republiky. V říjnu 2016 projednal výbor návrh novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a přijal k návrhu usnesení, kterým doporučil Senátu PČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna přijala všechny pozměňovací návrhy Senátu a zákon postoupila prezidentovi republiky k podpisu. Pan prezident však návrh zákona vetoval a proto se návrh zákona vrátil do Poslanecké sněmovny, kde byl opětovně schválen. Účinnost zákona byla na základě návrhu senátorů odložena na 1. září 2017. Novela zákona přinese výboru podstatné změny. Mandátový a imunitní výbor Senátu přestane být od 1. září 2017 evidenčním orgánem, tím bude pro všechny veřejné funkcionáře Ministerstvo spravedlnosti, které zřídí nový registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích. Tento registr bude pouze elektronický. Senátoři podají svá čestná prohlášení výboru naposledy podle dosud platné právní úpravy ve lhůtě do 30. června 2017, po účinnosti novely zákona o střetu zájmů budou svá oznámení podávat novému evidenčnímu orgánu. Výboru, resp. sekretariátu výboru vyplynou z nové právní úpravy také nové povinnosti, např. přidělení uživatelského jména a přístupového hesla k novému registru senátorovi na základě jeho žádosti či ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti novely zákona zapsání stávajících senátorů do nového registru, po senátních volbách zapsání nově zvolených senátorů do registru. Další schůze výboru se uskutečnila po volbách do třetiny Senátu, a jak již bylo uvedeno výše, výbor se sešel v komornějším sedmičlenném složení. Na listopadové schůzi ověřil platnost volby 25 senátorů, kteří byli zvoleni ve svých volebních obvodech. Dodatečně ověřil platnost senátorky zvolené ve volebním obvodě č. 43 a vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že volby ve volebním obvodu č. 4 – Most jsou neplatné, neověřoval mandát za této volební obvod. Opakované volby se v tomto volebním obvodu na základě rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2017.

Na své první schůzi v rámci 11. funkčního období zvolil výbor předsedu, tři místopředsedy a ověřovatele výboru.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vedl a vede jako příslušný evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.

K 30. červnu 2016 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý kalendářní rok splnili téměř všichni senátoři Parlamentu ČR; třem končícím senátorům byla stanovena dodatečná lhůta pro předložení čestného prohlášení, ve které i oni svou povinnost splnili. Čestná prohlášení jsou uložena v registru, který je v souladu se zákonem o střetu zájmů veden jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Práva nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo v roce 2016 celkem dvanáct zájemců, přičemž devět z nich písemně požádalo evidenční orgán o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla, díky těmto údajům mohli a mohou nahlížet do registru vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Jiří Oberfalzer v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice Mandátového a imunitního výboru