Zpráva o činnosti Organizačního výboru v roce 2016

Ilustrační fotografie z jednání

V roce 2016 pracoval třinácti členný výbor pod vedením předsedy Senátu Milana Štěcha a čtyř místopředsedů Senátu. Členy Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Jelikož se v říjnu konaly volby, v době před ustavující schůzí /do 16. listopadu/ měl výbor pouze 5 členů. Po tomto datu zůstal výbor třinácti členný, místopředseda Senátu Jaroslav Kubera navrhoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty, místopředseda Senátu Ivo Bárek se věnoval návrhům na přikázání senátních tisků.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2016 tak proběhlo 15 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2014 výbor přikázal cca 192 senátních tisků.

Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2016 schválil Organizační výbor přijetí 62 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 21 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 24 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů Dále Organizační výbor schválil celkem 116 zahraničních cest a vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací.

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí, popř. za čtvrtletí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V červnu 2016 souhlasil Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

V září stanovil výbor lhůtu pro podávání návrhů na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. (v prosinci byl Senátem zvolen předseda úřadu Jan Outlý, v lednu členové Tomáš Hudeček, Jiří Navrátil, František Sivera )

V listopadu výbor určil lhůtu pro podávání návrhů 2 osoby volené Senátem do funkce členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.(18. 1. 2017 Senátu zvolil za členy Etické komise pana Petra Blažka a pana Miloše Rejchrta).

Organizační výbor dále dvakrát stanovil lhůtu pro podávání návrhů na místopředsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. (volba se konala celkem 4x a byl zvolen senátor Karel Kratochvíle.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

Tak jako každý sudý rok, se i v roce 2016 dne 15. prosince konalo Slavnostní shromáždění k výročí Ustavující schůze Senátu, v tomto roce již 20. Organizační výbor souhlasil s konáním této akce na své 40. schůzi v říjnu t.r.

V průběhu roku 2016 přijal Organizační výbor 129 usnesení, z toho na celkem 22 schůzích a 9 per rollam v době mezi schůzemi.

Zapsala: Martina Morawská, tajemnice výboru