Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již desáté funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2016 komise pracovala v tomto složení:

 • Antl Miroslav
 • Bradáč František
 • Cabrnochová Ivana
 • Látka Jan
 • Pešák Milan
 • Sekaninová Božena
 • Sušil Radek
 • Tesařík Martin
 • Vrecionová Veronika

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedkyní komise byla v tomto období zvolena Božena Sekaninová a místopředsedy jsou Martin Tesařík a Veronika Vrecionová.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2016 se konalo celkem 9 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 58 usnesení.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 10. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy. V roce 2016 se komise zabývala těmito tématy:

 • škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a doporučila vedoucímu KS další postup
 • obměna výpočetní techniky, plán nákupu, výběrové řízení na nákup
 • čerpání rozpočtu v roce 2016
 • analýza počtu akcí a náklady na ně spojené v areálu Senátu
 • udělování souhlasu vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS
 • škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
 • příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
 • výstavní plán pro rok 2016 ve Výstavní síni Senátu
 • harmonogram oprav střech budovy A Valdštejnského paláce
 • nový informační materiál „Senát Parlamentu ČR“ i jeho anglické verze
 • práce související s otevřením Valdštejnské zahrady
 • návrhy akcí při příležitosti významných výročí v letech 2016
 • komise byla informována o veřejné zakázce na nákup vozidel
 • řešily se škody v Jednacím sále způsobené návštěvníky
 • velkým tématem bylo též řešení kybernetické bezpečnosti
 • a dále informace týkající se plánovaného přechodu na Windows 10, informace o rozsahu poskytování roamingových služeb mobilních operátorů, informace o rizicích zasílání informací od externích subjektů na vybrané hromadné elektronické adresy v Senátu, informace o kontrole VZP
 • komise také schválila návrh na výměnu výstavních vitrín v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce

V letošním roce se nekonala žádná zahraniční pracovní cesta, ale připravuje se cesta příští rok do Portugalska, kde proběhnou setkání na úrovni předsedů partnerských komisí a kancléřů obou komor

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci v uplynulém roce. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

Božena Sekaninová
Předsedkyně komise

Praha, 18. října 2016