Výroční zpráva Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

V roce 2016 měla Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 15 členů a jejím předsedou byl pan Tomáš Grulich. I nadále měla komise dva místopředsedy, a to paní Jitku Seitlovou a pana Jaromíra Jermáře, ověřovatelé byli čtyři, a to Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Jaroslav Malý a Hassan Mezian. Při komisi pracoval v roce 2016 poradního sbor Konzultativní rada, která je složena z 19 osob, což jsou úředníci z ministerstva zahraničních věcí, z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z ministerstva vnitra, z ministerstva průmyslu a obchodu, z ministerstva práce a sociálních věcí a z řad krajanů žijících v zahraničí a osob, které se o krajany dlouhodobě zajímají především profesně. V roce 2016 měla komise čtyři schůze, přijala dvanáct usnesení a uskutečnilo se jedno výjezdní zasedání do Brna, kde členové komise navštívili Muzeum českého a slovenského exilu 20. století.

První akcí, kterou komise uspořádala, byla výstava „Život ve stínu šibenice“, která se uskutečnila ve dnech 2. -15. 2. 2016 v předsálí Jednacího sálu. Výstavní panely zapůjčilo Muzeum českého a slovenského exilu 20. století v Brně a autory výstavy byli Jan a Sabina Kratochvílovi. Výstava se věnovala třetímu odboji v ČSR.

Dne 5. dubna 2016 uspořádala komise II. kulatý stůl s názvem „ Česká diaspora jako partner mateřského státu“. Druhý kulatý stůl se věnoval popisu současného stavu resortní kompetence s ohledem na českou diasporu, konkrétně co, které ministerstvo má na starosti, co skutečně dělá a jaké má zkušenosti ze spolupráce mezi jednotlivými resorty v této oblasti. V rámci kulatého stolu vystoupili zástupci 7 ministerstev (MZV, MŠMT, MZ, MS, MV, MK, MPO) a zástupci Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Tento kulatý stůl shromáždil podklady pro konferenci.

Ve dnech 19. – 20. 9. 2016 uspořádala komise ve spolupráci s Českou školou bez hranic z.s., Akademií věd ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR mezinárodní konferenci „Diaspora jako partner mateřského státu“. První den konference byl věnován mapování této problematiky v rámci ČR z hlediska legislativy a exekutivy. Vystoupili zástupci 10 ministerstev a zástupce Úřadu vlády ČR, kteří mají ve své gesci také českou diasporu žijící v zahraničí. Jednoznačně z konference vyplynulo, že chybí koordinace všech činností a je potřeba zřízení jednoho koordinačního centra, reálně pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí ČR a také by bylo vhodné na jednotlivých ministerstvech určit jednoho zástupce, který by koordinoval práci ministerstva s pracovištěm zmocněnce. Druhý den konference byl věnován zkušenostem práce s diasporou v zahraničí a s konkrétními příklady lidí, kteří žijí a pracují mimo ČR, ale také střídavě v ČR a v zahraničí. Konference ukázala také neinformovanost občanů ČR žijících v zahraničí o svých právech a povinnostech, a proto by bylo vhodné soustředit informace ze všech ministerstev na jednu webovou stránku, která by sloužila zpočátku jako informace státu vůči diaspoře a posléze by se vyvinula v oboustranný informační tok. Pro zajištění vzájemné informovanosti by bylo vhodné zřídit poradní orgán při Úřadu vlády ČR z příslušných ministerstev a popřípadě se zástupci diaspory.

Dne 10. května 2016 uspořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí již po patnácté udílení Cen Společnosti pro vědy a umění Praha. Letos obdrželo tuto cenu 9 osobností z uměleckých a vědních oborů, a to Adolf Born, Jiří Drahoš, Juraj Herz, Vojtěch Jasný, Pavel Jungwirth, Jiří Kilián, Jiří Nekvasil, Václav Postránecký, Věra Ptáčková.

Ve dnech 28. – 29. 9. 2016 se uskutečnila krajanská konference pod názvem Krajané a problém identity, kterou uspořádal Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů v budově Národního muzea. Na této konferenci vystoupili se svými příspěvky 1. místopředseda Senátu a člen komise pro krajany pan Přemysl Sobotka a předseda komise Tomáš Grulich, který se také zúčastnil zahájení výstavy Československý exil 20. století na Jungmannově náměstí.

29. září 2016 byl Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí zahájen 10. ročník Mezinárodního krajanského festivalu v Hlavním sále Senátu. Komise také přijala záštitu nad celým festivalem, který trval až do 2. 10. 2016. Letos se sjelo do Prahy na 580 účastníků, vystoupilo 18 souborů s 360 účinkujícími.

V letošním roce komise uskutečnila tři zahraniční služební cesty. První cesta proběhla v únoru, kdy se delegace komise zúčastnila čtvrtého setkání českých škol v Itálii, tentokráte v Neapoli. V současné době pracuje v Itálii 5 českých škol a to v Miláně, v Boloni, ve Florencii, v Neapoli a v Římě. V českých školách v Itálii je zájem o výuku českého jazyka a reálií velmi vysoký, mnohdy převyšuje zájem žáků kapacitu škol. Kromě výuky českého jazyka a reálií obohacují školy svůj program o velké množství nadstavbových aktivit mimo školní výuku, např. Mikulášská besídka, velikonoční zvyky, pěvecké sbory, jazykový tábor u moře, společné víkendy s rodiči na statcích apod.

Druhou cestu uskutečnila komise do Izraele v termínu 23. - 27. 5.2016. V rámci této cesty se delegace setkala v Knessetu s partnerským výborem, dále se seznámila s návratovou politikou Izraele, kterou představili zástupci ministerstva pro návratovou politiku. Delegace se setkala s ortodoxní židovskou komunitou, s krajanskými spolky v Tel Avivu, v Haifě, navštívila kibuc Kfar Masaryk, muzeum Beit Terezín, setkala s krajany přicházejícími do Izraele před II. světovou válkou, po válce, v období normalizace a i po sametové revoluci. Cesta byla zakončena účastí na tryzně československým obětem holocaustu v Jeruzalémských horách.

Ve dnech 21. – 25. 9. 2016 byla delegace komise v Lisabonu. Zde se setkala s partnerským výborem v Parlamentu, Parlamentní komisí pro zahraniční otázky a portugalskou komunitu, dále s vrchním ředitelem pro konzulární a krajanské záležitosti při MZV a se státním tajemníkem pro portugalskou komunitu žijící v zahraničí. Delegace navštívila Universidade de Lisboa, kde se setkala s vedením Filozofické fakulty Lisabonské univerzity a s představiteli katedry slovanských jazyků. Zúčastnila se hodiny češtiny na univerzitě a setkala se studenty češtiny. Dále navštívila vyučování České školy v Lisabonu pro děti od 18 - ti měsíců do 15 – ti let a následně se setkala s portugalskými absolventy českých vysokých škol na rezidenci velvyslance.

Komise velice pečlivě sleduje a podporuje vysílání českých učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám a lektorů češtiny do zahraničí. Předseda komise se zúčastnil 8. společného setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí v Domě zahraniční spolupráce. Tato instituce prakticky zajišťuje proces vysílání učitelů a lektorů do zahraničí.

V roce 2016 přijala komise několik krajanských návštěv a Čechů žijících v zahraničí. Mezi větší skupiny patřila například skupina Metodického kurzu českého jazyka jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit, který se každoročně uskutečňuje po dobu 14 dní v Praze. Letos přišlo do Senátu na 20 osob. Tato skupina si prohlédla historické prostory Senátu a následně měla besedu a diskusi s předsedou komise Tomášem Grulichem. Letos zde byli učitelé z Kuby, z Panamy, z Bulharska, z Francie, z Ukrajiny, z USA a z dalších zemí.

Jako již každoročně, tak i letos, proběhla návštěva Senátu účastníky čtyřtýdenního jazykového kurzu z Dobrušky. Jedná o jazykový kurz, výuku češtiny, pro naše krajany ze zahraničí. Tento kurz je financován českým státem a je nabízeno 60 stipendijních míst. Účastníci si prohlédli historické prostory Senátu a následně jim byly předány certifikáty o úspěšném absolvování kurzu v prostorách Jednacího sálu Senátu předsedou komise Tomášem Grulichem.

Předseda komise Tomáš Grulich se setkal během roku s velkým množstvím krajanů žijících v zahraničí. Mezi ně také patří rabín Jicchak Seifert, který žije v Jeruzalémě a zde se pravidelně setkává s lidmi, kteří mají co dočinění s Českou republikou. A to ať už emigrovali v době II. světové války v době holocaustu, a nebo po něm, do Izraele. Pan Seifert je rabínem v ješivě a chce zbudovat centrum ortodoxních Čechoslováků v Jeruzalémě, kde by se konaly pravidelné přednášky v češtině, při kterých by se setkávali lidé, kteří by používali češtinu, slovenštinu a hebrejštinu pro vzájemnou komunikaci.

Mezi velmi zajímavá setkání patří například setkání s Jerrym Mechem (10 let), žákem sobotní české školy T. G. Masaryka v Chicagu, který byl 1. června 2016 v Praze oceněn titulem Rytíře řádu Krásného slova. Jedná se o první dítě žijící v zahraničí, které dostalo tuto cenu. Cenu uděluje Klub dětských knihoven SKIP ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR za podpory Ministerstva kultury ČR.

K dalšímu zajímavému setkání patřila schůzka s panem Miguelem Osersem, místopředsedou spolku Asociación Venezolano Checa z Venezuely z Caracasu. Pan Osers přišel žádat o pomoc a podporu pro Čechy žijící ve Venezuele, kde je nyní velmi špatná politická a hospodářská situace. Kromě potravin zde chybí i základní léky. Pan Osers je nyní navrhován na honorárního konzula ČR ve Venezuele, což by také ulehčilo proces pomoci našim krajanům žijícím v této oblasti.

Pracovní setkání proběhlo s velvyslancem Státu Izrael v České republice s panem Gary Korenem, který pomáhal před pracovní návštěvou komise do Izraeei zajistit přijetí na ministerstvu pro návratovou politiku v Izraeli a také seznámil s návratovou politikou delegaci komise. Při senátní konferenci „Diaspora jako partner mateřského státu“ představil pan velvyslanec ve svém referátu veřejnosti návratovou politiku Izraele.

PhDr. Tomáš Grulich v. r.
předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

V Praze dne 19. 10. 2016