Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru za rok 2016

Ústavně-právní výbor Senátu měl na začátku roku 2016 devět členů. Pracoval v tomto složení:

 • Předseda výboru: senátor Miroslav Antl
 • Místopředsedové výboru:: senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miloš Malý a Radek Sušil.
 • Ověřovatelé výboru:: senátoři Jiří Burian, Stanislav Juránek, Miroslav Nenutil a Emilie Třísková

Dne 23. října 2016 skončil uplynutím volebního období mandát senátorům S. Juránkovi a M. Malému.

První schůze Senátu po doplňovacích volbách do jedné třetiny Senátu se konala dne 16. listopadu 2016. Na této schůzi senátoři rozhodli, že Ústavně-právní výbor bude mít v 11. funkčním období 9 členů. Členy výboru se stali senátoři: Miroslav Antl, Jiří Burian, Michael Canov, Anna Hubáčková, Miroslav Nenutil, Radek Sušil, Emílie Třísková, Jaroslav Větrovský a Eliška Wagnerová. Dne 1. prosince 2016 rozhodlo plénum Senátu o navýšení počtu členů ÚPV na 10. Zároveň rozhodlo, že dalším členem výboru bude senátor J. Dienstbier.

V roce 2016 se výbor sešel na 15 zasedáních.

Celkem výbor projednal 51 návrhů zákonů, z toho 48 vládních návrhů a 3 poslanecké návrhy zákona. Dále výbor projednal 7 návrhů senátních návrhů zákonů. Dále výbor projednal 3 mezinárodní smlouvy, 4 evropské tisky a 4 zprávy o činnosti významných institucí. Kromě toho výbor přijal řadu usnesení organizační a procedurální povahy. Celkem výbor přijal 76 usnesení a 6 záznamů z jednání.

Z hlediska výsledku hlasování Ústavně-právní výbor doporučil Senátu PČR 32 návrhů zákonů ke schválení, 12 návrhů zákonů doporučil vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. 2 návrhy zákonů doporučil zamítnout. V 5 případech výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentuje 5 záznamů z jednání.

Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve 30 případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit. 11 návrhů zákonů doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Dva vládní návrhy zákonů doporučil výbor zamítnout. U pěti vládních návrhů zákonů výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení.

Dále výbor projednal 3 poslanecké návrhy zákonů. Ve dvou případech doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, jeden návrh zákona doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Tabulka č. 1: Návrhy zákonů projednaných v ÚPV v roce 2016 – rozdělení podle předkladatele

Výsledek projednání v ÚPV Návrhy vládní Návrhy poslanecké Návrhy senátní Návrhy VÚSC Celkem
Schválit3020032
Vrátit PS s pozmn. návrhy1110012
Zamítnout20002
Odročit00000
Záznam z jednání50005
Celkem4830051

Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. V průběhu roku 2016 projednal 7 takových návrhů.

Ve dvou případech přijal usnesení, kterými doporučil Senátu PČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit (senátní tisky č. 165, 182).

Ve třech případech přijal usnesení, kterými doporučil Senátu PČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů schválených ve výboru (senátní tisky č. 183, 213, 229).

Jeden návrh senátního návrhu zákona výbor doporučil plénu odročit (senátní tisk č. 336). V jednom případě výbor nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku (senátní tisk č. 196).

Tabulka č. 2:2 : Usnesení ÚPV k návrhům senátních návrhů zákonů projednaných ve výboru v roce 2016

Výsledek projednání v ÚPV počet čísla tisků
Schválit2165, 182
Schválit ve znění pozměňovacích návrhů3183, 213, 229
Zamítnout0
Odročit1336
Záznam z jednání1196
Celkem7

Výbor v minulém roce projednal také 3 návrhy mezinárodních smluv. Ve všech třech případech doporučil výbor Senátu dát souhlas k ratifikaci. Jednalo se o senátní tisky č. 198, 322 a 327. U senátního tisku č. 322 výbor zároveň doporučil, aby při uložení ratifikační listiny byla učiněna dvě prohlášení. U senátního tisku č. 327 výbor zároveň doporučil, aby při uložení ratifikační listiny byla učiněna výhrada.

Na základě žádostí Výboru pro evropské záležitosti Senátu PČR se výbor zabýval projednáváním evropských tisků. Celkem projednal v roce 2016 pět evropských dokumentů. Jednalo se o tisky č. N 061/10, N 052/10, N 067/10 a dále o tisky N 064/10 a N 065/10, které výbor projednal jako balíček. Ve všech případech výbor k projednávaným dokumentům zaujal stanovisko.

Součástí práce výboru je také projednávání zpráv o činnosti významných institucí. Dne 11. května 2016 výbor projednal čtyři takové dokumenty.

Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2015 ve výboru odůvodnila Mgr. Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv. Výsledkem projednání byl návrh, kterým výbor doporučil plénu Senátu vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015 ve výboru odůvodnila PhDr. Emílie Benešová, předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústavně-právní výbor dal plénu Senátu doporučení, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Dále výbor projednal Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015. Zprávu před členy výboru odůvodnil Ing. Miloslav Kala, prezident NKÚ. Výsledkem projednání bylo doporučení Senátu, aby vzal zprávu na vědomí.

Dále se výbor zabýval Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015. Zprávu před členy výboru odůvodnila JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Také v tomto případě výbor doporučil Senátu vzít zprávu na vědomí.

Další aktivity výboru:

Semináře

Seminář „Setkání nad zákonem o obětech trestných činů – prostor pro praktická a legislativní řešení“

Dne 23. června 2016 výbor uspořádal v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce společně se společností In Iustitia, o.p.s. seminář na téma: „Setkání nad zákonem o obětech trestných činů – prostor pro praktická a legislativní řešení“.

Cílem setkání bylo umožnit na půdě Senátu diskuzi nad zákonem o obětech trestných činů, který Česká republika přijala jako první v Evropské unii, a jehož novelizace se nyní plánuje. Na základě praxe poskytovatelů služeb obětem trestných činů, orgánů státní správy a policie byla na semináři představena analýza legislativních a praktických doporučení při aplikaci zákona. Jednání zahájil místopředseda ÚPV senátor Jiří Burian.

S hlavními příspěvky vystoupili:

 • prof. JUDr. Dagmar Císařová, CSc. (Právnická fakulta UK)
  Téma: Plánovaná rekodifikace trestního řádu a práva obětí
 • prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (poslankyně, bývalá ministryně spravedlnosti)
  Téma: Přínos zákona o obětech trestných činů
 • Mgr. Klára Kalibová (In IUSTITIA, o.p.s.)
  Téma: Zákon o obětech trestných činů po třech letech praxe – závěry analýzy
 • PhDr. Zora Dušková (ředitelka Dětského krizového centra)
  Téma: Děti jako oběti a svědkové trestných činů
 • Mgr. Markéta Kalousková (ÚSKPV)
  Téma: Policie a oběti trestných činů
 • Mgr. Luca Otáhal (právník La Strada, o.p.s.)
  Téma: Obchodované osoby jako zvlášť zranitelné oběti

Výjezdní zasedání výboru

Výjezdní zasedání výboru do senátního volebního obvodu č. 42 - Kolín

Ve dnech 16. – 18. května se uskutečnilo na základě pozvání senátorky E. Třískové výjezdní zasedání výboru do volebního obvodu č. 42 - Kolín. Výjezdního zasedání se zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda ÚPV, Jiří Burian, místopředseda ÚPV, Radek Sušil, místopředseda ÚPV, Jaroslav Kubera, člen ÚPV a Emilie Třísková, členka ÚPV.

Senátoři dne 16. května navštívili Radnici města Poděbrady, kde jednali se starostou Poděbrad PhDr. Ladislavem Langrem a s dalšími radními.

Následovalo setkání členů ÚPV se starosty obcí a měst regionu Poděbrady. Jednání se zúčastnili: Miloš Dlabal (velitel MP Poděbrady), npor. Ing. Jan Šimáň (velitel obvodního oddělení PČR), npor. Mgr. Zdeněk Skoupý (velitel HZS Poděbrady), vedení města Poděbrady.

Poté delegace navštívila společnost Polabské mlékárny, a.s., kde byla přijata a jednala s Ing. Pavlem Vybíralem, předsedou představenstva. Následovala prohlídka výrobních linek.

Večer 16. května proběhla pracovní večeře s hejtmanem Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou a s dalšími představiteli významných institucí tohoto regionu. Jednání se zúčastnili Mgr. Robert Georgiev (ředitel úřadu KUSK), JUDr. Alice Opočenská (KUSK), Mgr. Aleš Růžička (zástupce ředitele KUSK) Ing. Václav Váňa (vedoucí odboru sociálního KUSK), PhDr. Ladislav Langr (starosta Poděbrad), Mgr. Ivan Uhlíř (místostarosta Poděbrad), JUDr. Václav Kučera (ředitel krajského ředitelství PČR), Ing. Miloslav Svatoš (ředitel HZS SK), Ing. Vladimír Dynybyl (ředitel ÚO HZS Kolín), Ing. Tomáš Mach, PhD.(starosta Nymburka), Ing. Věra Lugmajerová (ředitelka správy krajského soudu), JUDr. Ivana Švehlová (předsedkyně krajského soudu), Ing. Anna Bělohlávková (ředitelka správy státního zastupitelství pro SK), JUDr. Martin Staněk (státní zástupce pro SK)

17. května senátoři navštívili Věznici Jiřice. Jedná se o věznici s ostrahou s oddělením pro výkon trestu s dozorem pro dospělé muže. Celková kapacita zařízení je 725 míst.

Senátoři byli přijati ředitelem věznice Marianem Prokešem. Následně měli možnost si prohlédnout prostory věznice. Tématem diskuze byly aktuální otázky týkající se českého vězeňství. Ředitel věznice Jiřice senátory seznámil také s pilotními projekty, které budou ve věznici v nejbližší době zahájeny. Jedná se o pilotní projekty Včelařství, Ovocný sad a Okrasná zahrada.

Dále delegace jednala v Nymburce s představiteli města. Starostu Nymburka zastoupil pan Zdeněk Vocásek, uvolněný radní. Jednání se dále zúčastnili plk. JUDr. Marek Jirouš (vedoucí územního odboru PČR Nymburk), plk. Mgr. František Kuneš (zástupce vedoucího územního odboru PČR Nymburk), npor. Bc. Martin Král (vedoucí obvodního oddělení PČR Nymburk).

Následovalo pracovní setkání se zástupci Okresního soudu v Nymburku a okresního státního zastupitelství. Poté měli senátoři možnost prohlédnout si budovu okresního soudu. Jednání se zúčastnili Mgr. Rajm (předseda soudu), Lenka Divišová (ředitelka správy soudu) JUDr. Milena Pinkasová (okresní státní zástupkyně), JUDr. Ludvík Lukáš (náměstek okresní státní zástupkyně).

Dne 18. května 2016 navštívili senátoři ÚO Hasičského záchranného sboru Kolín. Byli přijati Ing. Vladimírem Dynybylem (ředitel ÚO HZS Kolín), Ing. Miloslavem Svatošem (ředitel HZS SK). Jednání se konalo za účasti starosty Kolína pana Mgr. Bc. Víta Rakušana.

Výjezdní zasedání výboru do senátního volebního obvodu č. 18 - Příbram

Ve dnech 5. – 7. září se uskutečnilo na základě pozvání senátora J. Buriana výjezdní zasedání výboru do volebního obvodu č. 18 - Příbram. Výjezdního zasedání se zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda ÚPV, Jiří Burian, místopředseda ÚPV, Radek Sušil, místopředseda ÚPV, Jaroslav Kubera, člen ÚPV, Miroslav Nenutil, člen ÚPV, a Emilie Třísková, členka ÚPV.

Během výjezdního zasedání senátoři dne 5. září navštívili Radnici města Sedlčany, kde byli přijati starostou města Jiřím Burianem a dalšími představiteli města. Odpoledne absolvovali senátoři návštěvu Sedlčanských strojíren STROS, kde byli přijati panem Jaroslavem Filipem, ekonomickým náměstkem. Následovalo jednání s vedením Věznice Příbram, kde delegaci přijal plk. Mgr. Jiří Purkart, ředitel věznice, plk. Mgr. Petr Červený, 1. zástupce ředitele, a další představitelé vedení. Senátoři zde získali informace o historii a současném fungování věznice. Dále proběhla prezentace o způsobech práce s drogově závislými vězni a o problematice drogové trestné činnosti.

Poté se uskutečnilo jednání s představiteli Okresního soudu v Příbrami a s představiteli Okresního státního zastupitelství v Příbrami. Jednání se zúčastnili: JUDr. Alice Kořínková, předsedkyně okresního soudu, Mgr. Miloslav Boudník, místopředseda okresního soudu, JUDr. Josef Pelcner, soudce okresního soudu a za Státní zastupitelství v Příbrami byli přítomni JUDr. Yvetta Šachtová a Mgr. Pavel Soukup. Paní předsedkyně Okresního soudu JUDr. Alice Kořínková upozornila zejména na problém, který přinesl nový Občanský zákoník, který kromě jiného obsahuje úpravu, že do 3 let je nutné přezkoumat všechna rozhodnutí o omezení či zbavení svéprávnosti. Soudci OS poukázali na skutečnost, že není dostatek soudních znalců v oboru psychiatrie a bez znaleckého posudku soudce nemůže postupovat dále, přezkoumávání trvají velmi dlouho (6 měsíců). Zdůraznili, že na tuto skutečnost poukazují dlouhodobě, k řešení se však přistupuje až těsně před vypršením lhůty. Problém se týká celé ČR. Důrazně požádali o prodloužení lhůty na přezkoumání na 5 let.

Dalším velkým problémem je podle soudců OS Příbram situace asistentů soudců. Soudce velmi trápí skutečnost, že asistenti, bez jejichž pomoci se soudci neobejdou, mají velmi nízké platy. Asistenti kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení často od soudu odcházejí.

V obou těchto záležitostech požádali soudci senátory ÚPV o pomoc, bude-li to v silách senátorů. Předseda ÚPV senátor M. Antl přislíbil, že tyto záležitosti projedná s R. Pelikánem, ministrem spravedlnosti.

(pozn.: předseda ÚPV senátor M. Antl bezprostředně po výjezdním zasedání informoval paní předsedkyni soudu o průběhu projednávání nové právní úpravy OZ obsahující lhůtu pro přezkoumání „svéprávností“ v Poslanecké sněmovně PČR.
Pokud jde o problematiku asistentů soudců, informoval paní předsedkyni, že ministr spravedlnosti opakovaně požádal o navýšení finančních prostředků na asistenty ministra financí. Vše tedy záleží na rozhodnutí ministra financí).

Dále bylo jednání věnováno otázce nového zákona o státním zastupitelství.

Součástí programu výjezdního zasedání byla také návštěva památníku Vojna spojená s prohlídkou. Senátory přijal, informoval o historii pracovního tábora a provedl po areálu pan Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram a pan Mgr. Václav Trantina, vedoucí pobočky Památník Vojna Lešetice.

Dne 7. září se uskutečnilo pracovní setkání členů ÚPV se členy Bezpečnostní rady ORP Sedlčany. Na jednání byli přítomni: starosta města Sedlčany Ing. Jiří Burian, tajemník MěÚ Ing. Vojtěch Hlaváček, Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení města Sedlčany, Npor. Mgr. Miroslav Pospíšil, zástupce velitele Obvodního oddělení PČR, Npor. Ing. Patr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany, Milan Šerák, velitel Jednotky požární ochrany III. – Sedlčany, Petr Krch, velitel, Městská policie Sedlčany, MVDr. Libuše Černá z Krajské veterinární správy, ředitelka územního pracoviště Příbram, Kpt. Bc. Irena Dvořáková z HZS Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, oddělení krizového řízení. Senátoři měli možnost získat ucelenou představu o bezpečnostní situaci a aktuálních problémech v této oblasti na Příbramsku a na Sedlčansku.

Zahraniční aktivity výboru

V roce 2016 přijal Ústavně-právní výbor několik zahraničních subjektů a uspořádal zahraniční pracovní cestu do Dánského království a dále zahraniční pracovní cestu do Vietnamské socialistické republiky.

Přijetí zahraničních delegací

Přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky

Ve dnech 16. – 18. října 2016 se uskutečnila na základě pozvání předsedy ÚPV Senátu JUDr. M. Antla tradiční reciproční pracovní návštěva delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky v ČR.

Slovenskou delegaci vedl JUDr. Róbert Madej, předseda ÚPV NR SR, členy delegace byli: Olga Nachtmannová, členka výboru, Ondrej Dostál, člen výboru, Peter Kresák, člen výboru, a Jozef Lukáč, člen výboru.

Za českou stranu se jednání zúčastnili: JUDr. Miroslav Antl, předseda výboru, Jiří Burian, místopředseda výboru, Radek Sušil, místopředseda výboru, Miroslav Nenutil, člen výboru a Emilie Třísková, členka výboru.

Dne 17. října 2016 se uskutečnilo jednání s předsedou České advokátní komory JUDr. Martinem Vychopněm a s dalšími členy ČAK. Dále proběhl pracovní oběd dávaný předsedou ÚPV Senátu JUDr. M. Antlem. Následovalo pracovní jednání s prezidentem Notářské komory České republiky Mgr. Radimem Neubauerem a s dalšími představiteli Notářské komory ČR.

V úterý 18. října 2016 přijala slovenskou delegaci prezidentka Exekutorské komory České republiky Mgr. Pavla Fučíková a další představitelé Exekutorské komory. Na závěr pobytu delegace slovenských poslanců v ČR se uskutečnil pracovní oběd dávaný předsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jeronýmem Tejcem.

Přijetí delegace německých soudců z Norimberku.

V úterý 25. října 2016 přijal senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu, společně se senátorem Miroslavem Nenutilem v Zeleném salonku Kolovratského paláce delegaci německých soudců z Norimberku. Za německou stranu se setkání zúčastnili: pan Roland Glass, předseda krajského soudu v Norimberku, paní Waltraut Bayerlein, předsedkyně senátu Vrchního zemského soudu a ředitelka Muzea norimberského procesu a dále paní Corinna Müller, soudkyně úseku správního soudnictví Vrchního zemského soudu. Jednání se dále zúčastnila paní JUDr. Ivana Švehlová, předsedkyně KS v Praze a další čeští soudci. Představitelé německé justice se zajímali zejména o fungování Senátu v českém ústavním systému a o roli Senátu v legislativním procesu. Dále předseda výboru senátor M. Antl podrobně vysvětlil německým soudcům celý průběh a pravidla legislativního procesu v ČR.

Přijetí vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze pana Chung-I Wanga.

Dne 25. října 2016 oficiálně přijal předseda Ústavně-právního výboru Senátu JUDr. Miroslav Antl vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze pana Chung-I Wanga, a to při příležitosti jeho nástupu do funkce. Přijetí se za českou stranu zúčastnil také senátor Miroslav Nenutil, za tchajpejskou stranu byl dále přítomen pan Roger Su. Pracovní část jednání byla zaměřena zejména na postup přípravy Dohody o dvojím zdanění, což je dlouhodobou prioritou tchajpejské strany.

Zahraniční cesty

Ve dnech 18. - 22. dubna 2016 navštívila tříčlenná delegace Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR vedená jeho předsedou senátorem JUDr. Miroslavem Antlem Dánské království (dále DK). Členy delegace byli senátoři Ing. Jiří Burian, místopředseda výboru a Emilie Třísková, členka výboru. Delegaci doprovázela tajemnice výboru Květa Skoupá a tlumočnice Ivona Černohausová.

Delegace absolvovala v průběhu pobytu v Dánsku celou řadu jednání a měla možnost navštívit dvě vězeňská zařízení. Nejprve proběhlo jednání na Ministerstvu spravedlnosti DK, kde delegaci přijal pan Thomas Ostrup Moller, náměstek ministra pro administrativní záležitosti a pan Johan Kristian Legarth, náměstek ministra pro policejní a trestně-právní záležitosti. Další jednání se uskutečnilo v Hillerodu, kde se senátoři setkali se starostkou města paní Dorte Meldgaard a s radními. Poté se delegace setkala na půdě Právnické fakulty Kodaňské univerzity s představiteli akademické obce. Delegaci přijal pan Jacob Graff. Nielsen, děkan PF a další profesoři. Dále byli čeští senátoři přijati na Policejním ředitelství DK, kde jednali s Michaelem Kjeldgaardem, Detective Chief Superintendentem a dalšími představiteli Policie DK. Na půdě Nejvyššího soudu Dánského království přijal delegaci pan Poul Søgaard, předseda NS a další soudci. Poté senátoři navštívili Vězeňskou a probační službu, kde jednali s panem Johanem Reimannem, generálním ředitelem a s paní Annette Esdorf/ovou, ústřední ředitelkou Vězeňské a probační služby DK. Následně měli senátoři možnost navštívit Kodaňskou věznici. Dále senátoři navštívili objekt zcela nové věznice ve Falsteru, která je nyní před dokončením. Vrcholem návštěvy bylo přijetí senátorů na půdě dánského parlamentu, kde jednali s předsedou Výboru pro právní záležitosti Folketingu panem Peterem Skaarupem a s dalšími poslanci. Dále měli senátoři možnost jednat se zástupcem veřejného ochránce práv dánského parlamentu. Poslední jednání proběhlo na půdě Vrchního státního zastupitelství DK, kde delegaci přijal pan Ole Hasselgaard, nejvyšší státní zástupce se svými kolegy.

Řady nejdůležitějších jednání se zúčastnil pan Jiří Brodský, velvyslanec ČR v Dánském Království. Po celou dobu pobytu v Dánsku delegaci doprovázel pan Miroslav Čančík, zástupce velvyslance ČR v Dánském království.

Ve dnech 18. – 26. září 2016 uskutečnil výbor zahraniční pracovní cestu do Vietnamské socialistické republiky. Delegaci vedl předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR senátor Miroslav Antl. Členy delegace ÚPV dále byli senátoři: J. Burian, R. Sušil a E. Třísková. Kromě hlavního jednání s předsedou Právního výboru Národního shromáždění VSR a následné společné večeře, proběhlo zdvořilostní přijetí u místopředsedy Národního shromáždění a další odborná jednání s náměstky ministra spravedlnosti, ministra veřejné bezpečnosti, Nejvyšší prokuratury a Nejvyššího soudu VSR. Původně plánovaná návštěva provincie Hue spojená s jednáním s vedením provincie a návštěvou českého rozvojového projektu byla zrušena s ohledem na záplavové deště, které zastavily veškerý letecký provoz v oblasti středního Vietnamu. Během návštěvy Hočiminova města se uskutečnilo setkání s místopředsedkyní a dalšími představiteli místního Lidového výboru. V průběhu svého pobytu se delegace rovněž setkala se členy Společnosti vietnamsko-českého přátelství.

Jednání byla zaměřena zejména na odbornou právní problematiku s konkrétním cílem přispět k ukončení dlouhodobě probíhajících jednání o některých právních smlouvách, které ČR považuje za velmi potřebné pro boj s kriminalitou. Pro českou stranu je zásadní zejména smluvní úprava možnosti předávat odsouzené k výkonu trestu do domovského státu i bez jejich souhlasu.

Podrobné záznamy z obou cest jsou zveřejněny na internetových stránkách Senátu.

V Praze dne 30. března 2017

zpracovala: Květa Skoupá, tajemnice výboru

schválil: JUDr. Miroslav ANTL, předseda výboru