Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1. SLOŽENÍ VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“) zasedal v počtu třinácti senátorů, a to v následujícím složení:

předseda: Jan Hajda
místopředsedové: Jaromír Strnad, Veronika Vrecionová, Karel Kratochvíle
členové: František Bradáč, František Čuba, Petr Bratský, Jiří Hlavatý, Libor Michálek; Leopold Sulovský, Petr Šilar, Pavel Štohl, Jan Veleba.

Vzhledem k tomu, že rok 2016 byl rokem volebním, v období od 24. října do 16. listopadu 2016 bylo složení výboru následující:

předseda: Jan Hajda
místopředseda: Karel Kratochvíle
členové: František Bradáč, František Čuba, Jiří Hlavatý, Libor Michálek; Leopold Sulovský, Pavel Štohl, Jan Veleba

Ustavující schůzí výboru dne 16. listopadu 2016 začali senátoři pracovat v následujícím složení:

předseda: Jan Hajda
místopředsedové: Lumír Aschenbrenner, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Pavel Štohl, Jan Veleba
členové: František Bradáč, Jiří Cieńciała, Petr Holeček, Ladislav Kos, Karel Kratochvíle, Jiří Hlavatý, Petr Šilar

2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU

V roce 2016 se výbor sešel na 18 schůzích, projednal 109 senátních tisků, a to:

 • 66 návrhů zákona;
 • 12 mezinárodních smluv a dohod;
 • 5 výročních zpráv;
 • 24 evropských tisků;
 • Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 – (zpravodaj senátor Jaromír Strnad).

Předmětem jednání výboru dále bylo:

 • Návrh závěrečného účtu kapitoly 303 Senát Parlamentu za rok 2015;
 • Informace o aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2016 až 2019;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden-březen 2016 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Informace pro VHZD k návrhu rozpočtu na rok 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Návrh rozpočtu na rok 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden-červen 2016 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Návrh na změnu Platového řádu Kanceláře Senátu;
 • Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden - září 2016 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Návrh na změnu stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců evropského parlamentu od 1. 1. 2017;

Návrhy zákonů:

VHZD v roce 2016 projednal níže uvedené návrhy zákona, které jsou v rámci jednotlivých navrhovatelů uvedeny chronologicky:

předseda vlády ČR:

 • o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – (zpravodaj senátor Jan Hajda);

ministr vlády ČR Jiří Dienstbier:

 • o Nejvyšším kontrolním úřadu, a další související zákony – (zpravodaj senátor Jan Veleba);

předseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • o ochraně hospodářské soutěže a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);

ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • horní zákon - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • o podpoře malého a středního podnikání, a o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • atomový zákon - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o státním podniku - (zpravodaj senátor Libor Michálek);
 • o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);

ministr financí ČR:

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní – (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o evidenci tržeb - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • o daních z příjmů - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony - (zpravodaj senátor Libor Michálek);
 • o hazardních hrách - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o dani z hazardních her - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o spotřebitelském úvěru - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • celní zákon - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • o centrální evidenci účtů - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o pojišťovnictví a další související zákony - (zpravodaj senátor Libor Michálek);
 • zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o auditorech a další související zákony (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o platebním styku, a další související zákony - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o účetnictví - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona, o daních z příjmů - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);

ministr zemědělství ČR:

 • o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další související zákony - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o spotřebních daních - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • zákon o vinohradnictví a vinařství a některé další zákony - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

ministr dopravy ČR:

 • o silničním provozu, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a zákon o přestupcích – (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • o Státním fondu dopravní infrastruktury - (zpravodaj senátor Libor Michálek);
 • o dráhách, a další související zákony - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře - (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);

ministr pro místní rozvoj ČR:

 • o zadávání veřejných zakázek - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);

ministr životního prostředí ČR:

 • o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, a zákon o zemědělství - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

návrhy senátních návrhů zákona:

 • o státním podniku, a o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích – (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • zákon o elektronických komunikacích – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o dani z přidané hodnoty – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, a další související zákony – (zpravodaj senátor František Bradáč);

poslanecké návrhy zákona či návrhy poslanců:

 • o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákon o vyvlastnění – (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů – (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o ochraně zemědělského půdního fondu – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o pozemních komunikacích - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o daních z příjmů – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • zákon o obchodních korporacích – (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o dani z přidané hodnoty - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);

Mezinárodní smlouvy a dohody:

VHZD v roce 2016 doporučil Senátu PČR k ratifikaci řadu smluv, dohod a protokolů, a to:

navrhovatel – ministr financí ČR:

 • Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – (zpravodaj senátor František Čuba);
 • Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a protokolu ze dne 18. prosince 1990 a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce – (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech – (zpravodaj senátorka Veronika Vrecionová);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – (zpravodaj senátor František Čuba);
 • Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách – (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);

navrhovatel – ministr dopravy ČR:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Protokol o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat – (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);

navrhovatel – ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);

navrhovatel – ministr zahraničních věcí ČR

 • Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé - (zpravodaj senátor František Čuba);
 • Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (zpravodaj senátor Libor Michálek);

navrhovatelé – ministr zahraničních věcí ČR a ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé - (zpravodaj senátor František Čuba);

Výroční zprávy:

VHZD v roce 2016 projednal následující výroční zprávy, jež tvoří:

 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015 - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2015 - (zpravodaj senátor Libor Michálek);
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015 - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015 - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);

Evropské tisky:

Následující skupina senátních tisků, kterými se VHZD zabývá, jsou tisky Evropské unie. VHZD je k jejich projednání dožádán Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu.

V roce 2016 došlo k projednání těchto dokumentů:

 • Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • Balíček dokumentů ke Strategii evropského letectví - (zpravodaj senátor Petr Bratský);
 • Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Balíček dokumentů k Daňové politice - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • Balíček dokumentů k Energetické unii - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Sdělení o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • Balíček dokumentů ke snižování emisí skleníkových plynů - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Balíček dokumentů k elektronickým komunikacím - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle).

Pokud jde o popis zlomku legislativní činnosti výboru, výbor v roce 2016 doporučil ke schválení návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, jehož hlavním cílem bylo odstranění nekoncepčnosti a nejasnosti některých pojmů a ustanovení, a který přinese zkvalitnění podnikatelského prostředí a narovnání vztahů mezi odběrateli a dodavateli.

Mediálnímu zájmu neunikl ani zákon o evidenci tržeb, ke kterému výbor nepřijal usnesení. Hlavním cílem návrhu zákona má být získání informací, které mají zabezpečit lepší správu daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Výbor nepřijal usnesení ani k návrhu zákonu o hazardních hrách, jehož cílem by mělo být vytvářet efektivní zábrany před neúměrným nárůstem podnikatelských aktivit v oblasti hazardu a také zohledňovat projevy společenských rizik, které jsou s touto činností spojeny.

Naproti tomu návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích, s nímž se mění i další zákony (např. zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o regulaci reklamy atd.)., doporučil výbor ke schválení.

K návrhu o zadávání veřejných zakázek, jehož cílem má zejména být podpoření malých a středních podniků, „odformalizování“ zadávání veřejných zakázek tak, aby zadavatel mohl postupovat flexibilněji než doposud, přijal výbor pozměňovací návrhy a doporučil návrh vrátit do Poslanecké sněmovny.

Stejný výsledek jednání výboru byl i v případě poslaneckého návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který má usnadnit výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách.

Návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jenž má zajistit realizaci vybraných klíčových dopravních staveb, pro které bylo vydáno stanovisko hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (stanovisko EIA), doporučil výbor ke schválení.

Návrh zákona, který byl často zmiňován v médiích a na který bylo mnoho názorů, byl senátní návrh o provozu na pozemních komunikacích, jehož cílem je umožnění požívání alkoholických nápojů před jízdou nebo během jízdy u osob, které řídí jízdní kolo, a to za daných podmínek, a taktéž snížení výše případné pokuty do výše 500 Kč (dosud hrozí pokuta v rozmezí od 2 500 Kč do 20 000 Kč). Tento návrh zákona doporučil výbor vrátit do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem.

Návrh zákona o centrální evidenci účtů, jehož cílem je získat vytvořením centrální evidence účtů nástroj k odhalování trestné činnosti a zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky a Evropské unie, doporučil výbor ke schválení.

Zákon o Státním pozemkovém úřadu, jehož cílem je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou ve vlastnictví státu, doporučil výbor schválit

Výbor projednal i původně senátní návrh o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jehož předmětem je úprava (zákaz a omezení) prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě ve stanovených dnech, který se do Senátu vrátil z Poslanecké sněmovny ve formě návrhu zákona. Vhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně byly z původního návrhu vypuštěny nejvýznamnější státní i ostatní svátky, které mají pro občany České republiky význam historický (např. Den české státnosti a Vzniku samostatného Československa) či se jedná o významné svátky církevní (Velikonoce a Vánoce), výbor jej doporučil vrátit zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, které mají za cíl návrh upravit do původní verze schválené Senátem.

Závěrem roku projednal výbor dlouho očekávaný zákon o vinohradnictví a vinařství, jehož smyslem je nejen zajistit plnou slučitelnost právní regulace této oblasti v České republice s právem Evropské unie v podobě adaptace našeho právního řádu na vydaná nařízení, ale rovněž přijetí úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné. Tento návrh výbor doporučil vrátit do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Účast členů VHZD v poradních orgánech partnerských ministerstev

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 - senátor Jan Hajda;

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu - senátor Petr Bratský;

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky - senátor Petr Bratský;

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, kterou zřídila Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky - senátor František Bradáč;

Rada vlády pro stavebnictví České republiky - senátor Jaromír Strnad.

Výjezdní zasedání

V rámci 25. schůze výboru se dne 17. května 2016 uskutečnilo každoroční výjezdní zasedání výboru do České národní banky. Senátoři jednali s guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem a členy Bankovní rady na téma: „Makroekonomická situace, předpokládaný vývoj v roce 2016 a aktuální otázky měnové politiky“.

3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

Významnou roli v práci výboru hrají jím zřízené podvýbory. Detailně se zabývají dokumenty, které poté projednává výbor. Tak tomu bylo např. při projednávání energetického zákona. Členy uvedených podvýboru jsou nejen členové VHZD, ale i senátoři z jiných senátních výborů.

Podvýbor pro dopravu a energetiku

Tento podvýbor, který se v roce 2016 sešel na čtyřech schůzích, pracoval v počtu dvanácti senátorů v následujícím složení:

předseda: Petr Bratský
místopředsedové: František Bradáč, Jiří Burian, Petr Gawlas;
členové: Jiří Čunek, Jaroslav Doubrava, Pavel Eybert, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Jitka Seitlová, Jaromír Strnad, Jiří Vosecký.

Podvýbor projednal následující návrhy zákona:

 • o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, o přestupcích. Mimo předkladatele, kterým bylo Ministerstvo dopravy ČR, byli přizváni i zástupce Policie ČR – Ředitelství služby dopravní policie, zástupce České asociace pojišťoven a zástupce Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru;
 • o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zákon o vyvlastnění. K tomuto poslaneckému návrhu zákona, který přišel předložit poslanec Martin Kolovratník, se dále měli možnost vyjádřit zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury, zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupce Správy železniční dopravní cesty, zástupce Ministerstva dopravy ČR a zástupce Ministerstva zemědělství ČR;
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. přednesli zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupce Energetického regulačního úřadu.

Co se tisků EU týká, podvýbor se zabýval balíčkem dokumentů k energetické unii, kterým byly:

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu;
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů;
 • Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
 • V rámci 9. schůze výboru proběhla diskuse na aktuální témata se zaměřením na problematiku zvyšování kvalifikace a odbornosti řidičů, rozšíření řidičského oprávnění (případná možnost odebrání řidičského průkazu) a změn, týkajících se provozu stanic technické kontroly a stanic měření emisí v souvislosti s novelou zákona č. 239/2013 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Informace a seznámení s novelou atomového zákona, přednesené předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou a Nová úprava v čerpání finančních prostředků s ohledem na podmínky vyvolané Evropskou komisí (novela zákona o EIA, Natura 2000) a postup čerpání rozpočtu s ohledem na zpoždění dopravních staveb rozpočtovaných v období 2015 – 2020, resp. 2022, přednesené státním tajemníkem

Podvýbor pro zemědělství

Podvýbor v roce 2016 pracoval v počtu šesti senátorů, a to v následujícím složení:

předseda: Jaroslav Palas
místopředsedové: Petr Šilar, Jan Veleba
členové: Ivo Bárek, Karel Kratochvíle, Veronika Vrecionová

4. ZAHRANIČNÍ CESTY

Ve dnech 6. – 10. března 2016 se uskutečnila pracovní cesta delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (senátoři Petr Bratský a Petr Šilar) spolku s delegací Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova (senátní delegaci vedl 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka) do Státu Izrael. Senátní delegace jednala s poslanci Knesetu, s představiteli Ministerstva zemědělství, se starostkou města Betléma, se starostou města Arava, s ředitelem pro vědu a výzkum Central Arava Regional Council, s generálním ředitelem Federace izraelských farmářů, s předsedou Hnutí venkova, s představiteli Zemědělského výzkumného ústavu, navštívila Centrum pro výzkum zemědělství v suchých oblastech, farmu Moshav Talmei Yosef, kibuc Maagan Michael, odsolovací zařízení Soreq.

Ve dnech 9. – 17. dubna 2016 se uskutečnila pracovní cesta delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (senátoři Veronika Vrecionová, Jan Veleba, Pavel Štohl) vedená místopředsedou Senátu Zdeňkem Škromachem do Čínské lidové republiky. V Šanghaji se delegace zúčastnila slavnostního otevření české expozice na strojírenském veletrhu CCMT a jednala ve společnostech Huawei a CEFC. V Hongkongu se senátoři setkali s předsedou a poslanci Legislativní rady, s hongkongskou Radou pro rozvoj obchodu (HKTDC), s českými firmami v rámci veletrhu s elektro zbožím, s evropskou obchodní komorou a s kanceláří CzechTourism. V Pekingu proběhla jednání s Evropsko-čínskou obchodní komorou, Informační kanceláří Státní rady ČLR, s Výborem pro finance a hospodářství Všečínského shromáždění lidových zástupců a s Čínským lidovým poradním shromážděním. Senátní delegace taktéž navštívila Farmu čínsko-česko-slovenského přátelství.

Ve dnech 16. – 20. října 2016 se uskutečnila pracovní cesta delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (senátoři Karel Kratochvíle, František Bradáč a Leopold Sulovský) vedená 1. místopředsedou Senátu Přemyslem Sobotkou do Íránské islámské republiky. Delegaci přijal předseda Islámského parlamentu Írán (dále jen „majlisu“) Alí Larijání, dále jednala s 1. místopředsedou majlisu Masoudem Pezeshkianem, s nově zvoleným předsedou skupiny přátel ČR poslancem Mahdim Farshadanem, s výbory majlisu pro ekonomické záležitosti (předseda Mohammad Pourebrahimi Davarani) a pro zemědělství, vodohospodářství a přírodní zdroje (předseda Ali Mohammad Shaeri), s ministrem energetiky Hamidem Chitchianem a s generálním guvernérem provincie Isfahán Rasoulem Zargarpourem. Jednání s partnery se kromě diskuze k aktuálním regionálním i bilaterálním bezpečnostním resp. polickým otázkám zaměřila především na hledání nových příležitostí pro rozvoj dvoustranné ekonomické spolupráce.

5. KONFERENCE, PŘIJETÍ, SETKÁNÍ

Akce na půdě Senátu PČR

 • 29. ledna – jednání s místopředsedou Evropské komise zodpovědného za euro a sociální dialog Valdisem Dombrovskisem (senátor Petr Bratský)
 • 10. února - diskuse senátora Jana Hajdy se studenty Gymnázia Thomase Manna
 • 18. února - Oficiální přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice J.E. paní Ma Keqing místopředsedou Senátu PČR Zdeňkem Škromachem
 • 18. března - Seminář spolupořádaný VHZD a Českým institutem pro akreditaci s názvem: „25 let akreditace v České republice“ (senátorka Veronika Vrecionová)
 • 31. března - Seminář spolupořádaný VHZD a Zemědělským svazem ČR na téma "Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství" (senátoři Jan Hajda a Karel Kratochvíle)
 • 24. května - Diskusní setkání zástupce VHZD s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen) na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“ (senátor Petr Bratský)
 • 31. května - Diskusní setkání zástupce VHZD s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen) na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“ (senátor Petr Bratský)
 • 7. června - Diskusní setkání zástupce VHZD s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen) na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“ (senátor Libor Michálek)
 • 7. června - Panelová diskuse na téma: „Současná situace na trhu s vínem v ČR a stav přípravy legislativy z pohledu MF ČR a MZE ČR“ spojená s ukázkou českých a moravských vín (senátor Jan Hajda)
 • 22. června - Pracovní jednání s delegací Výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl a další služby Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska (senátoři Jan Hajda, Karel Kratochvíle a Jan Veleba)
 • 28. června – Seminář pořádaný VHZD na téma: „Zdroje české konkurenceschopnosti“ (senátor Libor Michálek)
 • 27. září 2016 - Oběd pořádaný místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky panem Ivo Bárkem pro místopředsedu Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky pana Mikuláše Krajkoviče (senátoři Jan Hajda, Jaromír Strnad a Karel Kratochvíle)
 • 27. září 2016 - Přijetí chargé d´affaires e.p. Íránské islámské republiky pana Aliho Akbara Jowkara 1. místopředsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou (senátoři Karel Kratochvíle, František Bradáč a Leopold Sulovský)
 • 19. října - Přijetí pracovní skupiny Arbeit und Leben Hamburg (senátoři Jan Hajda, Libor Michálek a Pavel Štohl)
 • 26. října - Jednání s delegací Výboru pro legislativní záležitosti BusinessEurope vedené jeho předsedou panem Heiko Willemsem (senátoři Jiří Hlavatý a Libor Michálek)
 • 15. listopadu - Panelová diskuse na téma: „Aplikace vinohradnického zákona v praxi; nová opatření Celní správy ČR“ spojená s ukázkou svatomartinských vín (senátoři Jan Hajda, Karel Kratochvíle, Petr Šilar)
 • 9. prosince – Předání ocenění Cena Inovace roku 2016 (senátor Pavel Štohl)

Členové výboru se taktéž zúčastnili řady již tradičních setkání senátorek a senátorů pořádaných v Senátu, a to se zástupci diplomatického sboru, s vedoucími Zastupitelských úřadů ČR, s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, s představiteli sdělovacích prostředků, setkání s občany, či slavnostního předání stříbrných pamětních medailí Senátu u příležitosti Dne české státnosti. K významným akcím, jichž se výboroví senátoři dále zúčastnili, patřilo i Slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí Ustavující schůze Senátu PČR.

Akce mimo Senát PČR

 • 7. ledna - prezentace Světového energetického výhledu, Grandior Hotel Prague, Praha (senátoři Petr Bratský a František Bradáč)
 • 14. ledna - Slavnostní zahájení 25. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech GO a REGION TOUR (senátor Jan Hajda)
 • 22. ledna - 25. výročí založení profesního sdružení subjektu podnikajících v nákupu, skladování, ošetřování, úpravě a odbytu, Autoklub České republiky, Praha (senátor Jan Veleba)
 • 12. února - Seminář k novele vinohradnického zákona, Velké Bílovice (senátor Jan Hajda)
 • 15. – 16. února - Zasedání hospodářských výboru V4, Valdštejnský palác, Lichtenštejnský palác, Praha (senátoři Jan Hajda a Petr Bratský)
 • 16. února – pracovní jednání k zákonu o vinohradnictví a vinařství, Poslanecké sněmovna (senátor Jan Hajda)
 • 18. února - Seminář k novele vinohradnického zákona, Kongresové centrum, Brno (senátor Jan Hajda)
 • 18. února - 194. Žofínské fórum na téma: „Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR? Priorita – bezpečnost dodávek“, Palác Žofín, Praha (senátor Petr Bratský)
 • 22. – 23. února - Pracovním jednání na téma: „Labská vodní cesta“, Berlín, SRN (senátor Petr Bratský)
 • 8. března - Plenární zasedání České akademie zemědělských věd k problematice „Hospodaření s vodou v krajině – výzvy a cesty k jejich naplnění“, Česká zemědělská univerzita, Praha (senátor Jan Veleba)
 • 31. března - Jednání pracovní skupiny při Ministerstvu financí zabývající se systémem rozpočtového určení daní, Ministerstvo financí ČR (senátoři František Bradáč, Libor Michálek, Petr Šilar a Pavel Štohl)
 • 3. dubna – 24. sněm Agrární komory, BVV, Brno (senátor Jan Hajda)
 • 4. dubna - Příhraniční setkání zástupců obou komor Parlamentů České republiky a Rakouské republiky na téma „Rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi se zaměřením na příhraniční spolupráci″, Slavonice (senátoři Jana Hajda, František Bradáč, Pavel Štohl a Jan Veleba)
 • 14. dubna - Setkání s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem, Poslanecká sněmovna (senátor Jan Hajda)
 • 21. dubna - 9. pražské evropské energetické fórum, Černínský palác, Praha (senátoři Petr Bratský a František Bradáč)
 • 25. dubna – 196. Žofínské fórum na téma: „Dopravní infrastruktura, klíčové legislativní normy a výhled dopravního stavitelství. Programovací období 2014-2020.“, Palác Žofín, Praha (senátor Petr Bratský)
 • 3. května - večeře pořádaná velvyslankyní Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing, velvyslanectví ČLR v ČR, Praha (senátor Jan Veleba)
 • 12. května - Slavnostní shromáždění 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., Aula Carolina, Praha (senátoři Petr Bratský a Petr Šilar)
 • 17. června - Jednání k návrhům potlačení šedé ekonomiky v ČR pořádané společností MasterCard (senátor Libor Michálek)
 • 10. – 13. července - Mezinárodní letecký veletrh a jednání na dopravní a zemědělskou tématiku, Farnborough, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (senátoři Jan Hajda Jaromír Strnad)
 • 25. srpna - Slavnostní zahájení 43. ročníku mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2016, Pivovarský areál Výstaviště České Budějovice (senátor Karel Kratochvíle)
 • 6. října - Expertní diskuse Národního konventu o EU na téma: „Sociální aspekty v dopravní politice EU“, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Petr Bratský)
 • 20. – 21. září - Mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů InnoTrans 2016, Berlín, Spolková republika Německo (senátoři Petr Bratský a František Bradáč)
 • 3. října - Slavnostní zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu, BVV, Brno (senátor Jan Hajda)
 • 6. října - Expertní diskuze k Národnímu konventu o EU na téma sociální aspekty v dopravní politice EU, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Petr Bratský)
 • 20. října – 30 let existence novodobé Státní zemědělské a potravinářské inspekce, sídlo SZPI, Brno (senátor Jan Hajda)
 • 25. října - Kulatý stůl ke Zprávě o realizaci Národního programu reforem včetně doporučení Rady z roku 2016, Lichtenštejnský palác, Praha (senátor Jan Hajda)
 • 10. listopadu - Konference na téma: Jak připravit ČR na změnu klimatu?, Mendelova univerzita, Brno (senátor Jan Hajda)
 • 1. – 2. prosince - Konference předsedů hospodářských výborů k energetické unii a digitální ekonomice, Bratislava, Slovenská republika (senátoři Jan Hajda a Jaromír Strnad)
 • 19. prosince - Slavnostní zahájení provozu linky na výrobu vysoce energetických 3D akumulátorů HE3DA, Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha (senátor František Bradáč)

6. ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY VÝBORU

Rok 2016 lze charakterizovat tím, že byly přijaty zákony, které formulovaly podnikatelské prostředí a jejichž hlavním cílem je zabránit daňovým únikům a narovnat podnikatelské prostředí pro všechny daňové subjekty.

Zákony, které se dotýkají financování měst a obcí přispějí ke zlepšení podmínek pro jejich činnost a umožní rychlejší realizace stavebních projektů, ať už se jedná o dopravní infrastruktury obcí a měst, či vytváření průmyslových zón pro řešení zaměstnanosti v jednotlivých regionech.

Jako každý rok chci poděkovat všem výborovým senátorům, že se své práci i nadále věnují s chutí a plným nasazením.

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky

Ing. Jan Hajda v.r. - předseda výboru

Ing. Andrea Jůzová v.r. - tajemnice výboru