Zpráva o činnosti Volební komise

Ve druhém roce desátého funkčního období měla Volební komise Senátu devět členů. Předsedou komise byl senátor Luděk Jeništa, místopředsedou senátor Jaromír Strnad a ověřovateli komise byli senátoři František Bradáč a Peter Koliba.

Dne 15. listopadu 2016 se sešla k jednání skupina senátorů delegovaných senátorskými kluby k ustavení volební komise s tím, že si nově ustavená volební komise na své první schůzi v 11. funkčním období zvolila předsedou senátora Luďka Jeništu, místopředsedou komise senátora Jaromíra Strnada a dva ověřovatele komise senátora Tomáše Grulicha a Pavla Štohla.

V roce 2016 se konaly celkem tři schůze komise, a to v rámci již nového funkčního období.

Od oprávněných navrhovatelů byly po volbách do třetiny Senátu přijaty návrhy kandidátů pro volbu předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedů komisí, členů stálých delegací Parlamentu ČR v meziparlamentních organizacích volených za Senát, nominace ověřovatelů a návrhy na počty členů a zároveň na členy výborů a komisí.

Jak již bylo uvedeno výše, dne 15. listopadu byla ustavena nová volební komise, která si na své první schůzi konané téhož dne zvolila pro další funkční období nové funkcionáře. Následující den na ustavující schůzi Senátu volební komise organizačně zajišťovala tajné volby funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů komisí Senátu. Na své druhé schůzi projednala volební komise návrh změn v orgánech Senátu. Vzhledem ke lhůtám, které svými usneseními stanovil Organizační výbor Senátu, byly volební komisi předkládány návrhy na kandidáty na předsedu a členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“), návrhy na místopředsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) a návrhy na dva členy Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Volební komise ještě do konce roku 2016 ověřila předpoklady volitelnosti kandidátů navržených na předsedu a členy Úřadu a organizačně zajištovala tajnou volbu kandidáta na funkci předsedy Úřadu a volbu místopředsedy dozorčí rady SZIF, ve druhém případě nebyl ve dvou kolech první volby nikdo zvolen a proto Organizační výbor Senátu vyhlásil novou lhůtu pro předkládání návrhů na místopředsedu dozorčí rady SZIF. Na své poslední schůzi v roce 2016 také vzala volební komise na vědomí rezignaci svých ověřovatelů a zvolila pro 11. funkční období dva nové ověřovatele, kterými se stali senátor Lumír Kantor a senátorka Jaromíra Vítková.

Luděk Jeništa v.r.
předseda komise

Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise Senátu