Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Činnost výboru byla zaměřena především na legislativu životního prostředí, problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní a důležitých dokumentů z Evropské unie.

Složení výboru od 21. listopadu 2014
(10. funkční období)
Složení výboru od 16. listopadu 2016
(11. funkční období)
předsedaMiloš VystrčilpředsedaZbyněk Linhart
místopředsedovéPavel EybertmístopředsedovéJiří Carbol
Petr GawlasJan Látka
Jitka SeitlováZdeněk Nitra
Martin TesaříkJitka Seitlová
členovéJiří CarbolčlenovéZdeňka Hamousová
Zdeňka HamousováRenata Chmelová
Jan HorníkJan Horník
Zbyněk LinhartRadko Martínek
Radko MartínekIvo Valenta
Ivo ValentaPetr Vícha
Petr VíchaMiloš Vystrčil

V roce 2016 Výbor projednal na celkem 14 schůzích (11 schůzi v 10. f. o. a 3 schůze v 11. f. o.):

 • 56 návrhů zákonů, včetně senátních;
 • 11 dokumentů EU;
 • 1 Zprávu o životním prostředí České republiky 2014 (včetně zpráv z Krajů ČR);
 • 6 ratifikací;
 • 2 petice;
 • 21 ostatní.

Činnost výboru – schůze výboru včetně usnesení a záznamů
(10. funkční období)

Přehled usnesení

rok / č.usnes./
/č. schůze
název usnesení výsledek
2016/79/18 Senátní tisk č. 173 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/80/18 Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/81/18 k uspořádání výjezdního zasedání na mezinárodní veletrhy RegionTour – Go 2016 do Brna dne 14. ledna 2016
2016/82/18 k pracovní zahraniční cestě – Slovensko (8. – 9. 2. 2016)
2016/83/18 k zahraničním aktivitám VUZP na rok 2016
2016/84/19 Senátní tisk č. 165 - Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) schválit
2016/85/19 Balíček dokumentů – oběhové hospodářství
Senátní tisk č. N 053/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Senátní tisk č. N 054/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Senátní tisk č. N 055/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů
Senátní tisk č. N 056/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
Senátní tisk č. K 058/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uzavření cyklu - Akční plán EU pro oběhové hospodářství
stanovisko
2016/86/19 Senátní tisk č. 170 – Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 vzato na vědomí
2016/87/19 Zpráva o životním prostředí v krajích České republiky v roce 2014 vzato na vědomí
2016/88/19 k uspořádání semináře na téma „Veřejný registr smluv a jeho možné dopady“
2016/89/19 k uspořádání pracovního semináře k plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU
2016/90/19 k pracovní zahraniční cestě na Meziparlamentní konferenci o energetice ve dnech 3. – 4. 4. 2016 v Holandsku - Haagu
2016/91/20 Senátní tisk č. 185 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 dát souhlas k ratifikaci
2016/92/20 Senátní tisk č. 188 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 dát souhlas k ratifikaci
2016/93/20 Senátní tisk č. 192 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2016/94/20 Senátní tisk č. 195 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony vrátit s PN
2016/95/20 Senátní tisk č. 189 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí
2016/96/20
2016/103/22
k uspořádání semináře na téma: „Význam pivovaru v životě obce, města a regionu“
změna typu akce z A/2 na A/1
2016/97/21 Senátní tisk č. 203 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) schválit
2016/98/21 Senátní tisk č. 204 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/99/21 Senátní tisk č. 202 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/100/21 Senátní tisk č. K 051/10 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého stanovisko
2016/101/21 Senátní tisk č. K 060/10 - Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů bere na vědomí
2016/102/per rollam
18.3.2016
k uspořádání panelové diskuze na téma: „Znečištění zápachem“ – Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší
2016/104/22 Senátní tisk č. 222 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony schválit
2016/105/22 Senátní tisk č. 224 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/106/22 Senátní tisk č. 220 – Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek vrátit s PN
2016/107/22 Senátní tisk č. 221 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek vrátit s PN
2016/108/23 Senátní tisk č. 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2016/109/23 Senátní tisk č. 218 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 dát souhlas k ratifikaci
2016/110/23 Senátní tisk č. 216 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států dát souhlas k ratifikaci
2016/111/23
2016127/26
Senátní tisk č. 213 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů odročit projednávání do 30.6.2016
schválit s PN
2016/112/23 Senátní tisk č. 237 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2016/113/23 Senátní tisk č. 247 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vrátit s PN
2016/114/per rollam 27. 4. 2016 k uspořádání výjezdního zasedání do regionu senátora Jana Horníka spojené se zahraniční cestou do SRN ve dnech 11. – 13. 5. 2016
2016/115/24 Senátní tisk č. 260 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony schválit
2016/116/24 Senátní tisk č. 261 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/117/24 Senátní tisk č. 255 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb. schválit
2016/118/24
2016/128/26
Senátní tisk č. 189 – Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů odročit projednávání do 30.6.2016
vrátit s PN
2016/119/24 Senátní tisk č. 265 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vrátit s PN
2016/120/24 Senátní tisk č. 208 – Petice „Ne – ohrožení vodních zdrojů pro Vimpersko – Volarsko – Strakonicko“ stanovisko
2016/121/24 Senátní tisk č. 287 – Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů doporučení Senátu
2016/122/24 k převzetí záštity – 2. ročník soutěže Komunální politik roku 2016
2016/123/25 Senátní tisk č. 279 – Návrh zákona o některých přestupcích vrátit s PN
2016/124/25 Senátní tisk č. 280 – Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vrátit s PN
2016/125/26 Senátní tisk č. 290 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/126/26 Senátní tisk č. 292 – Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí vrátit s PN
2016/129/26 Senátní tisk č. 288 – Návrh atomového zákona schválit
2016/130/26 Senátní tisk č. 289 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona schválit
2016/131/26 Senátní tisk č. 302 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/132/27 Senátní tisk č. 308 – Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony vrátit s PN
2016/133/27 Senátní tisk č. 254 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/134/27 Senátní tisk č. 253 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/135/27 Senátní tisk č. 298 – Petice „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ stanovisko
2016/136/27 k pracovní zahraniční cestě – Súdán (neuskutečnila se)
2016/137/per rollam k přijetí delegace Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky
2016/138/28 Senátní tisk č. 304 – Návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015 dát souhlas k ratifikaci
2016/139/28 Balíček dokumentů ke snižování emisí skleníkových plynů
Senátní tisk č. N 102/10 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
Senátní tisk č. N 103/10 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
Senátní tisk č. K 104/10 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
stanovisko
2016/140/28 Senátní tisk č. 333 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/141/28 Senátní tisk č. 323 – Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválit
2016/142/28 Senátní tisk č. 332 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/143/28 Senátní tisk č. 335 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony vrátit s PN
2016/144/28 Senátní tisk č. 330 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/145/28 Senátní tisk č. 334 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2016/146/28 k pověření místopředsedy výboru výkonem pravomocí předsedy výboru
2016/147/28 k zahraničním cestám v roce 2016 – Polská republika, Estonská republika
2016/148/per rollam k pracovní zahraniční cestě – Polská republika
11. funkční období
2016/1/1 k počtu a volbě ověřovatelů stanovil
2016/2/1 k volbě předsedy stanovil
2016/3/1 k počtu a volbě místopředsedů stanovil
2016/4/2 Senátní tisk č. 349 - Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zamítl
2016/5/2 Senátní tisk č. 350 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zamítl
2016/6/2 Senátní tisk č. 347 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválil
2016/7/2
2017/19/4
Senátní tisk č. 337 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda přerušuje projednávání do doby projednání v PS PČR
2016/8/2 k pracovní zahraniční cestě – Estonská republika
2016/9/2 k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 za Senát PČR
2016/10/2 k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 za Senát PČR
2016/11/3 Senátní tisk č. 6 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů schválil
2016/12/3 Senátní tisk č. N 118/10 - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 stanovisko
2016/13/3 Senátní tisk č. 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválil
2016/14/3 Senátní tisk č. 1 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zamítl

Záznamy

rok / č.záznamu/
/č. schůze
2016/7/22 Senátní tisk č. 228 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů záznam
2016/8/24 Senátní tisk č. 256 – Návrh zákona o hazardních hrách záznam
2016/9/24 Senátní tisk č. 257 – Návrh zákona o dani z hazardních her záznam
2016/10/24 Senátní tisk č. 258 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her záznam
2016/11/24 Senátní tisk č. 263 – Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě záznam
2016/12/24 Senátní tisk č. 287 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů záznam
2016/13/24 Senátní tisk č. 266 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony záznam
2016/14/25 Senátní tisk č. 278 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů záznam
2016/16/27 Senátní tisk č. 307 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů záznam
2016/17/27 Senátní tisk č. 316 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku záznam

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo schůze výboru)

Leden

 • o Členové výboru se dne 14. 1. 2016 zúčastnili každoročního Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu RegionTour & Go 2016 v Brně, kde se setkali se zástupci obcí, měst a krajů ČR.

Únor

 • Ve dnech 8. – 9. 2. 2016 se delegace výboru ve složení sen. M. Vystrčil, předseda výboru, sen. M. Tesařík, místopředseda výboru, Z. Hamousová, členka výboru, zúčastnila zahraniční cesty na Slovensko. Spolu s delegací cestu absolvovala J. Vildumetzová, náměstkyně ministra Ministerstva vnitra ČR. Témata jednání byla občanské průkazy, řidičské oprávnění, cestovní pasy. Proto navštívili místa náběru a výdejů dokladů, poté Národní personalizační centrum – prezentace vydávání dokladů a jejich zasílání, konkrétně cestovní pasy a obálkovačku dokladů. Druhý den za doprovodu ministra vnitra SR navštívili Klientské centrum Bratislava, kde proběhla prezentace služeb Klientského centra, a to prezentace ESO + prezentace elektronických služeb.
 • V rámci 19. schůze výboru dne 10. 2. 2016, vyslechli členové výboru Informaci ohledně Projektu PPP na rychlostní komunikaci R4.
 • V rámci 20. schůze výboru dne 24. 2. 2016 byla projednána Problematika novelizace vyhlášky č. 194/2007 Sb. – pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov. Neplnění slíbeného termínu vydání vyhlášky po schválení změn zákona, kterým se měnil zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů za přítomnosti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zástupců Sdružení bytových jednotek a Sdružení vlastníků jednotek.

Březen

 • V rámci 21. schůze výboru dne 9. 3. 2016 byla podána členům výboru Informace k zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění – umísťování technické infrastruktury v pozemních komunikacích od zástupců Ministerstva dopravy ČR, Generálního ředitelství silnic a dálnic, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
 • Dne 10. 3. 2016 část výboru ve složení sen. M. Vystrčil, předseda výboru a místopředsedové výboru sen. P. Eybert a sen. J. Seitlová přijala delegaci Výboru pro veřejnou správu a územní plánování Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska.
 • Dne 15. 3. 2016 výbor uskutečnil pracovní seminář na téma: „Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU“, za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR a Národního centra energetických úspor. Cílem semináře bylo poskytnout ucelený pohled na plnění závazku ČR o dodatečných energetických úsporách ve výši 48PJ rok před průběžným hodnocením ze strany Evropské komise a čtyři roky před termínem splnění. Zároveň zhodnotilo nástroje a prostředky politiky energetické účinnosti v České republice a nabídlo příležitost posoudit celou problematiku systémově, definovat příčiny problémů a stanovit konkrétní možná řešení. Při pokračování dosavadního negativního trendu by nesli následky neplnění všichni spotřebitelé energií – domácnosti, průmysl, služby i veřejná správa a samospráva. Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev, veřejné správy, ČEZu, ERÚ, SEI, ČKA, Hospodářské komory ČR.
 • V rámci 22. schůze výboru dne 30. 3. 2016 předseda Českého olympijského výboru J. Kejval představil a předal Zprávu o využití finančních prostředků z loterií ve sportu a informoval o současném celkovém stavu financování sportu v ČR.

Duben

 • Ve dnech 3. - 4. 4. 2016 se místopředsedové výboru sen. P. Gawlas a sen. J. Seitlová zúčastnili Meziparlamentní konference o energetice v rámci předsednictví Nizozemska v Radě EU.
 • Dne 6. 4. 2016 výbor uspořádal seminář Význam pivovaru v životě obce, města a regionu. V Hlavním sále Senátu se sešli nejvýznamnější osobnosti českého pivovarnictví. Proběhlo šest prezentací, které je seznámily s řadou konkrétních informací o obnově nebo založení nových pivovarů a jejich významu pro zvýšení úrovně společenského a kulturního život obce, vytváření příležitostí k společné oslavě svátků jako jsou advent, dožínky nebo masopust, zvýšení zaměstnanosti přímo v obcích, odkud obyvatelé jinak většinou dojíždějí za prací do města, nebo zviditelnění regionálních produktů a atraktivní rozšíření nabídky pro tuzemské i zahraniční turisty. Rekonstrukce pivovarů také přináší záchranu historických budov.
  Součástí semináře se stalo předání Výročních cen České a moravské pivovarnické akademie 2015. Oceněni mimo jiné byli J. Plevka starší, P. Dostálek, J. Boček, S. Bernard a M. Matuška. Výroční ceny pro nejúspěšnější majitele nebo ředitele pivovarů, vrchní sládky a další osobnosti předal sen. Z. Škromach, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, sen. M. Vystrčil, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, G. Basařová, J. Tolar a I. Chramosil.
 • Dne 12. 4. 2016 se uskutečnila Panelová diskuze na téma: „Znečištění zápachem“ – Otevřená otázka zákona o ochraně životního prostředí.
  Zápachy jsou v úvodních ustanoveních zákonů o ochraně ovzduší již od roku 2002 zahrnuty mezi znečisťující látky, před kterými mají být občané chráněni. Účinné právní nástroje vymahatelnosti ochrany před zápachy ovšem od roku 2012 chybějí! Postupy měření pachů stanovené v roce 2002 a následně v roce 2005 vyhláškou, se v praxi ukázaly jako nevhodné. Místo hledání nápravy byly právní nástroje ochrany před zápachy s přijetím současného zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) zcela vypuštěny. Pro desítky měst a obcí se silné zápachy staly neřešitelným problémem omezujícím v některých případech jejich rozvoj. Lidé nechtějí žít v zápachu, stěhují se, jiní podnikatelé nemají zájem zde investovat, cena nemovitostí klesá. Tvrzení Ministerstva životního prostředí ČR, že nástroje ochrany před zápachy existují, vyvrací praxe starostů a úředníků ČIŽP a krajských úřadů. Ochrana před zápachem není regulována žádným předpisem EU. Mnoho vyspělých, nejen evropských zemí, občany před znečištěním pachy chrání svými interními předpisy (USA, Kanada, Japonsko, Nový Zéland). Hned v našem sousedství jsou to zejména Rakousko nebo SRN, dlouholetou zkušenost s legislativou proti zápachům má Nizozemí, Anglie, Belgie, Dánsko, Itálie, Skotsko, novou legislativu připravuje Polsko, Řecko a Rusko. Ve světle výše uvedeného je proto žádoucí, aby do nyní projednávané novely zákona byla zařazena definice obtěžujícího zápachu, doplněná o číselné hodnoty a zmocnění pro MŽP ke stanovení způsobu určení specifických emisních limitů pachových látek.
 • Dne 26. 4. 2016 výbor uskutečnil seminář na téma: „Veřejný registr smluv a jeho možné dopady“, na kterém se diskutovalo o zákonu o registru smluv, který vstoupí v platnost k 1. 7. 2016. Dále o uvedení zákona do praxe, postup přípravy a realizace zákona, postup a reakce vlády ČR na přijaté doprovodné Usnesení č. 256 Senátu PČR, posouzení dopadu registru smluv z hlediska zákona na ochranu hospodářské soutěže, dopady zákona na konkurenceschopnost firem zřizovaných státem, dopady zákona na konkurenceschopnost firem zřizovaných obcemi a kraji, finanční zabezpečení zavedení zákona do praxe. Na semináři vystoupili zástupci za Ministerstvo vnitra ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo financí ČR a zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Na závěr semináře se konala tisková konference.

Květen

 • Ve dnech 11. – 13. 5. 2016 se konala zahraniční cesta výboru do SRN a výjezdní zasedání na Karlovarsko, regionu sen. J. Horníka, společně s Komisí pro rozvoj venkova. Při návštěvě města Breitenbrunn a Annaberg se jednalo na téma migrační krize. V dalších dnech se členové výboru setkali se starosty z regionu a diskutovali o důsledcích zmenšení vojenského újezdu. Dále se zajímali o zdravotní a sociální služby ve venkovském prostoru. Prohlédli si také provoz žlutické teplárny na biomasu. Dále se zajímali o příhraniční spolupráci a otázky migrace.
 • V rámci 24. schůze výboru dne 18. 5. 2016 členové výboru projednali „Petici NE – ohrožení vodních zdrojů pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“ za přítomnosti M. Picka, předsedy Rady NP Šumava, J. Mánka, bývalého ředitele NP Šumava, I. Žlábka, bývalého ředitele NP Šumava, A. Schuberta a přijali Stanovisko, ve kterém sdělili, že podporují
  zachování zelených lesů na Šumavě jako významnou zásobárnu vody, stabilizační prvek pro udržení teploty a půdy; konstatují, že Senát již na některé z uváděných připomínek reagoval návrhy změny legislativy; doporučují, aby při přípravě a tvorbě legislativních předpisů a opatření v souvislosti s touto tématikou vláda a státní orgány přihlížely a vzaly v potaz připomínky, požadavky, návrhy vycházející z praxe a činnosti orgánů samospráv a současně tyto výstupy zohlednily při tvorbě právních předpisů a dalších případných opatření.

Červen

 • V rámci 25. schůze výboru dne 8. 6. 2016 byla uskutečněna Prezentace projektu Enersol – výsledky projektu zaměřeného na vzdělávání žáků a učitelů středních škol v programu EVVo – témata OZE, energetických úspor a omezování emisí, kterou přednesl J. Herodes, autor projektu a předseda Rady partnerů Enersol, za přítomnosti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Srpen

 • Dne 2. 8. 2016 sen. M. Vystrčil, předseda výboru a sen. J. Seitlová, místopředsedkyně výboru přijali pana A. Maleho, ministerského radu z velvyslanectví Marockého království.
 • V rámci 27. schůze výboru dne 17. 8. 2016 byla řešena Petice „Za dobrý zákon o NP Šumava“ spolu se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, starosty obcí Kvilda, Modrava, Kubova huť a petenty. Výbor pak doporučil vládě, aby vytvořila a najmenovala pracovní skupinu „Šumava“ ze zástupců ministerstev (MŽP ČR, MZe ČR, MMR ČR - po jednom zástupci), Správy NP Šumava (ředitel), dotčených obcí nacházejících se v NP Šumava (starostové nebo jimi pověřené osoby), Plzeňského kraje a Jihočeského kraje (hejtmani nebo jimi pověřené osoby) a Parlamentu ČR (Senát jeden zástupce za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Poslanecká sněmovna dva zástupci jeden za Výbor pro životní prostředí a jeden za Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj), jejímž úkolem bude vypracování a předložení systémového, komplexního a konečného řešení ochrany přírody a krajiny v NP Šumava včetně vymezení územních limitů obcí nacházejících se v NP Šumava a dále doporučil vládě, aby zohlednila výsledky pracovní skupiny „Šumava“ při přípravě a tvorbě legislativních předpisů a opatření v souvislosti s ochranou životního prostředí, přírody a krajiny a aby vláda a státní orgány přihlížely a vzaly v potaz připomínky, požadavky, návrhy vycházející z praxe a činnosti orgánů samospráv a současně tyto výstupy zohlednily při tvorbě právních předpisů a dalších případných opatření.

Září

 • Dne 9. 9. 2016 se sen. R. Martínek a sen. P. Vícha spolu s předsedou Senátu PČR M. Štěchem, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem a dalšími senátory zúčastnili přijetí předsedy Senátu Kanady J.E. panem G. J. Furym.
 • Dne 27. 9. 2016 přijala sen. J. Seitlová, místopředsedkyně výboru spolu se sen. Z. Linhartem, členem výboru delegaci Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky.

Listopad

 • Ve dnech 22. – 26. 11. 2016 se konala pracovní zahraniční cesta výboru do Polské republiky, které se za výbor zúčastnili senátoři: J. Seitlová (vedoucí delegace), J. Carbol, Z. Hamousová, P. Vícha. Hlavní téma zahraniční cesty bylo životní prostředí.
 • Pod patronací Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR se dne 22. 11. 2016 konal 2. ročník soutěže Komunální politik roku 2016.
 • 16. 11. – ustavující schůze - 1. schůze v novém funkčním období (nové složení výboru).

Prosinec

 • Ve dnech 5. – 10. 12. 2016 výbor uskutečnil pracovní zahraniční cestu do Estonské republiky ve složení sen. Z. Linhart, předseda výboru, sen. J. Seitlová, místopředsedkyně výboru a členové výboru sen. J. Horník, sen. R. Martínek. Hlavní téma zahraniční cesty bylo - elektronizace veřejné správy s důrazem na realizace elektronické volby.

Legislativní činnost výboru je uvedena v přehledu jednotlivých usnesení výboru.

Ostatní aktivity členů výboru za Senát PČR (10. funkční období)

Jiří Carbol

 • člen Mandátového a imunitního výboru
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR)
 • garant pracovní skupiny k problematice České pošty (27. 5. 2015)

Pavel Eybert

 • člen Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen Volební komise
 • místopředseda dozorčí Rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Petr Gawlas

 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva
 • člen Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
 • člen Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen pracovní skupiny zabývající se novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (MF ČR)
 • zástupce členů Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP ČR)
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR)
 • zástupce člena Kolegia pro cestovní ruch (MMR ČR)

Zdeňka Hamousová

 • členka Organizačního výboru Senátu PČR
 • ověřovatelka Senátu PČR
 • členka Volební komise Senátu PČR
 • členka Stálé komise pro rozvoj venkova

Jan Horník

 • člen Organizačního výboru
 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
 • člen v SÚRAO (MPO ČR + MŽP ČR)
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP ČR)
 • zástupce člena Řídícího a koordinačního výboru zřízeného pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007 – 2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR ČR)
 • člen Kolegia pro cestovní ruch (MMR ČR)

Zbyněk Linhart

 • člen Stálé komise pro rozvoj venkova
 • zástupce člena Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (MZe ČR)

Radko Martínek

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • člen Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • ověřovatel Senátu
 • člen Monitorovacího výboru Programu Zelená úsporám (MŽP ČR)
 • člen Řídícího a koordinačního výboru zřízeného pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007 – 2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu (MMR ČR)

Jitka Seitlová

 • členka Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • místopředsedkyně Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
 • zástupkyně člena Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR)

Martin Tesařík

 • místopředseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • člen Volební komise
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí
 • člen Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR)

Ivo Valenta

 • člen Stálé komise pro rozvoj venkova
 • člen Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva

Petr Vícha

 • člen Organizačního výboru

Miloš Vystrčil

 • člen Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • člen Rady Státního fondu životního prostředí (MŽP ČR)
 • člen Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky EU (MMR ČR)
 • zástupce člena Platformy pro budoucí kohezi 2014+ (MMR ČR)
 • člen Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR)

Zapsala: Jana Kružíková, tajemnice výboru

Zbyněk Linhart v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí