Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.
V II. části je shrnuta činnost výboru v období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016.

I. část

V průběhu druhého roku 10. funkčního období Senátu PČR nedošlo ke kompetenčním změnám výboru.

V 10. funkčním období roku 2016 se výbor sešel k 11 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 81 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 24 senátními tisky, z toho

  • 15 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
  • 1 mezinárodní smlouva,
  • 3 evropské tisky,
  • 2 senátní tisky se týkaly peticí s počtem podpisů nad 10 tisíc,
  • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2015,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015,
  • senátní tisk obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015.

Dále výbor projednal:

  • Zprávu o činnosti výboru za r. 2015,
  • Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

Veřejná slyšení výboru:

Výbor na základě usnesení č. 92/15 pořádal dne 26. ledna 2016 veřejné slyšení na téma: „Televize veřejné služby – situace, perspektivy, evropské trendy“. Výbor i Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky dlouhodobě věnují pozornost médiím veřejné služby i otázkám legislativy s nimi spojené. Od zvolení současného vedení ČT uplynuly čtyři roky a výbor dospěl k závěru, že bychom se měli ohlédnout, co se během čtyř let v ČT odehrálo a jaké jsou další perspektivy. Na slyšení byli přítomní seznámeni s podmínkami pro veřejná média, legislativními změnami, s fungováním veřejné TV v Evropě, programovými trendy v dramatické tvorbě a dokumentech, druhou digitalizací a důsledky nástupu digitálních technologií. Také byl představen projekt „Rok regionálních divadel“. Smyslem slyšení nebylo podrobit ČT hloubkové kritické analýze, ale dát jí příležitost, aby přítomné seznámila s tím, co za čtyři roky dokázala a jaké má plány, jak se dívá na koncept vysílání, na profilaci jednotlivých kanálů, rozvoj původní tvorby a jak chce reagovat na výzvy doby.

Na základě usnesení č. 144/16 výbor pořádal dne 21. dubna 2016 veřejné slyšení k petici č. 2/16 (senátní tisk č. 208) „NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“. Petice, kterou podepsalo více jak 13 tisíc občanů, reagovala na novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Cílem petice bylo iniciovat kroky, které by směřovaly k úpravě novely takovým směrem, aby vodohospodářská funkce lesů NP a CHKO Šumava byla nadřazena zájmům dogmatické ochrany přírody. Na VSV vystoupila řada odborníků, jejichž příspěvky se dotýkaly především oblasti ochrany lesů, vlivu lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích, retenční schopnosti lesů, nejnovějších poznatků v oblasti moderní hydrologie a včetně výstupů, které mapovaly současnou situaci v NP Šumava.

Dne 7. června 2016 výbor pořádal (usnesení č. 175/164) veřejné slyšení na téma: „Rodina dnes“. VSV se konalo za odborné podpory Spolku pro obnovu venkova. Význam rodiny pro společnost je téma, které je otevíráno opakovaně z důvodu postupné proměny společnosti, ve které rodina, jako její klíčová jednotka, je vystavena silným vlivům, které ovlivňují její pevnost a soudržnost. Tradiční cesty k manželství a rodičovství se radikálně mění; vzrůstají počty nesezdaných soužití, dochází k odkládání rodičovství či krystalizaci nové rovnováhy mezi mužem a ženou v rodině. Přesto soužití rodiny v tradičním složení, i s tradičními odpovědnostmi, byť v různorodé a měnící se podobě, lze očekávat i v budoucnosti a párové soužití v manželském svazku zůstává žádoucí hodnotou. Spolek pro obnovu venkova vyjadřuje přesvědčení, že právě venkov a zejména malé obce mohou sehrát velmi důležitou roli při obnově rodiny a s tím souvisejících vztahů v celé naší společnosti.

Na základě usnesení č. 153/16 výbor pořádal dne 16. června 2016 veřejné slyšení na téma: „Je sociálně-právní ochrana dětí v ČR dostatečná?“. Slyšení se dotklo těchto oblastí: přínosy a handicapy novely zákona č. 359/1999 Sb., jak je koordinován systém ochrany dětí v ČR, problematikou soudního opatrovnictví, cochemskou praxí či respektováním Úmluvy o právech dítěte Českou republikou. Diskuze se dotýkala především toho, jak reálně zajistit kvalitní sociálně-právní ochranu dětí, jak se postavit k zamýšlenému zákazu posílání malých dětí do ústavů. Zazněla zde kritika, že v ČR není dostatek náhradních rodin, objevily se výhrady k pěstounské péči na přechodnou dobu, ale také její obhajoba. Ze slyšení vyplynula potřeba zaměřit se na náhradní rodinnou péči a najít systémová řešení s cílem sjednotit péči o ohrožené děti.

Dne 26. července 2016 výbor pořádal (usnesení č. 180/16) veřejné slyšení k petici č. 3/16 „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“ (senátní tisk č. 298). Diskuse se týkala návrhu zákona, který upravuje pravidla péče o národní parky. Petice žádala, aby primárním účelem existence národního parku byla za všech okolností ochrana přírody, aby zóny ponechané přírodě tvořily současných 30 % rozlohy NP a do roku 2030 byly dále rozšířeny na nejméně 50 % rozlohy národního parku a dále, aby byl regulován další stavební rozvoj tak, že se předejde poškozování šumavské krajiny. Další osud NP Šumava závisí na nalezení rozumného kompromisu mezi zájmem na ochraně přírody a zájmem na rozvoji obcí. Šumava je významná pro celou ČR, a proto je nezbytné ohledně její budoucnosti dosáhnout celospolečenského konsensu.

Dne 4. října výbor pořádal (usnesení č. 188/16) veřejné slyšení na téma: „Problematika sexuálního násilí v ČR“. Výbor pořádal VSV ve spolupráci s neziskovou organizací Persefona. VSV si kladlo za cíl informovat o problematice sexuálního násilí v ČR, otevřít diskusi a podnítit systémové změny v péči o oběti takového násilí. Na akci vystoupili přední odborníci z oblasti zdravotnictví, neziskového sektoru, státní správy a legislativy, kteří přednesli výsledky realizovaných výzkumů či postřehy z praxe, a upozornili tak na bílá místa, na něž je potřeba se zaměřit.

Na základě usnesení č. 102/15 výbor pořádal dne 12. ledna 2016 kulatý stůl na téma: „Stav kultury v ČR – živé umění“. Jednání bylo rozloženo do třech bloků – 1. Hledání koncepce kultury po r. 1989, 2. Současná situace a problémy v uměleckém školství, v provozu kulturních institucí a ve financování živého umění v ČR, 3. Problematika financování kultury v ČR. Ke kulatému stolu byli pozváni zástupci MK ČR, Asociace profesionálních divadel, Národního divadla, Divadelního ústavu, Herecké asociace, zástupci akademické obce z DAMU, AMU v Praze a MU Brno, ČMKOS, Asociace hudebních festivalů a další. Z jednání vyplynulo, že je třeba zajistit změnu v přístupu ke kultuře. Současná situace nasvědčuje tomu, že je třeba vygenerovat konkrétní kroky, které povedou k podání návrhů legislativních změn. Během jednání několikrát silně zaznělo upozornění na problematiku uměleckého školství, na naléhavou potřebu řešit problematiku vzdělávání v uměleckých školách v blízké budoucnosti a podpořit již zahájená jednání mezi MŠMT ČR a MK ČR v oblasti základních uměleckých škol.

Na základě usnesení č. 162/16 výbor pořádal dne 15. června 2016 kulatý stůl na téma: „Science centra“, kterého se zúčastnili zástupci MŠMT ČR a České asociace science center v ČR. Kulatý stůl byl připraven za účelem diskutovat, jakými cestami podpořit regionální školství prostřednictvím science center. Byly diskutovány návrhy a výhody řešení, jak zkvalitnit regionální školství prostřednictvím využívání špičkově vybavených sdílených prostor a výukových programů nahrazujících nebo doplňujících výuku dle Rámcového vzdělávacího programu.

Výbor na základě usnesení č. 177/16 pořádal dne 21. června 2016 kulatý stůl na téma: „Legislativa stanovující péči o masové hroby politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje“. Jednání se zúčastnili zástupci MK ČR, MO ČR, Vojenského historického ústavu, MMR ČR, Archeologického ústavu AV ČR, ÚSTR, Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů ČR, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, Správy pražských hřbitovů, Evropské platformy paměti a svědomí a Židovských listů. Jednání se soustředilo okolo problematiky hromadného pohřebiště v pražských Ďáblicích, kde jsou tisíce ostatků, včetně příslušníků odboje, a které se dle příslibu MK ČR stane do konce roku národní kulturní památkou. Organizace sdružující politické vězně však žádali také o zajištění identifikace a exhumace ostatků konkrétních osob a o zajištění jejich důstojného pohřbení. Účastníci jednání byli v pohledu na tuto problematiku rozděleni. Jedním z názorů bylo, že starost o masové hroby by mělo převzít MO ČR, které už má v gesci péči o válečné hroby a podílí se i na vydávání osvědčení účastníkům odboje. Podle názoru ředitele Vojenského historického ústavu by bylo nejlepším řešením využít nabídku MMR ČR a záležitost řešit v rámci právě připravované novely zákona o pohřebnictví. Řada expertů apelovala na to, aby místo prosté exhumace ostatků byl prováděn archeologický průzkum z důvodu zajištění správné identifikace ostatků.

Na základě usnesení č. 103/15 výbor pořádal ve spolupráci s Fórem 50 %, o. p. s., dne 25. ledna 2016 konferenci na téma: „Jak podpořit rovnováhu žen a mužů v politice?“. Kromě odborných přednášek na podporu vyrovnaného zastoupení si přítomní mohli vyslechnout zahraniční zkušenosti z Polska, Irska a Norska. Součástí konference byla také panelová diskuse o zavedení kvót. Z přednesených referátů a diskuze vyplynulo, že nerovné postavení žen v české politice nevyřeší zavedení kvót, jak se to podařilo například v Polsku. Většího zastoupení žen v politice lze dosáhnout také systematickým vzděláváním žen a podporou jejich veřejné angažovanosti a zaměstnanosti. V této souvislosti je zásadní zejména dostupnost péče v předškolních zařízeních.

Dne 18. dubna 2016 výbor ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace pořádal na základě usnesení č. 138/16 konferenci na téma: „Problémy současné bioetiky“. Odborníci představili nejvýznamnější oblasti výzkumu, s nimiž jsou nové etické výzvy spojeny. Vyřešení těchto výzev vyžaduje otevřenou a pravdivou komunikaci s veřejností, nezpochybnitelný informovaný souhlas pacientů, kteří se účastní klinických studií, transparentnost výzkumu a preklinických testů a udržení důvěry v jednotlivé vědce a lékaře. Přednášející vyjádřili přesvědčení o nezbytnosti pokračování výzkumu. Přítomní byli podrobně seznámeni s právními aspekty užití experimentálních metod. Přednášející dále zdůraznili, že uplatnění nových léčebných postupů bude pomalé, je cenné pokračovat ve schválených klinických studiích, které nelze předem podmiňovat jejich vysokou účinností. Tu nelze vždy zaručit ani u terapií, které již byly schváleny a v praxi jsou běžně využívány.

Na základě usnesení č. 130/16 výbor uspořádal dne 22. června 2016 ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR 4. národní konferenci o genderu ve vědě. Konference se zaměřila na to, jak podpořit genderovou rovnost a profesní růst vědkyň konkrétními kroky na straně vysokých škol a výzkumných institucí. Zastoupení žen mezi výzkumníky je v ČR v současné době nejnižší od roku 2001, od kterého jsou data segregovaná dle pohlaví dostupná. Bylo zdůrazněno, že stabilní nárůst zastoupení žen mezi studujícími rozhodně nevede ke zvýšení podílu žen mezi výzkumníky. V evropském srovnání se ČR nachází pod průměrem. Zároveň se však objevují první instituce, které otázku postavení žen ve vědě začínají systematicky řešit prostřednictvím tzv. přístupu kulturní a institucionální změny. Tento přístup prosazuje Evropská komise i mnohé členské státy. V části konference, která se věnovala kulturní a institucionální změně, vystoupili klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí.

Dne 2. února 2016 výbor pořádal za odborné podpory Služby škole MB, z. s., a Mladoboleslavské univerzity 3. věku slavnostní představení a tiskovou konferenci ke 4. ročníku odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“ (usnesení č. 111/15). Cílem je nabídnout vzdělání lidem kolem 50. roku věku a také seniorům, kteří o něj projeví zájem. Výsledkem je nejen vzdělávací, ale také společenský efekt. Od r. 2010 ubývá ekonomicky aktivních lidí a sehnat kvalitní zaměstnance může být pro firmy stále větší problém. Řešením je udržet starší ročníky co nejdéle v práci. Vzdělávání seniorů je významné nejen pro ně samotné, pro jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu.

Na základě usnesení č. 112/15 výbor dne 10. března 2016 spolupořádal se sdružením CESNET slavnostní setkání při příležitosti 20. výročí jeho založení. CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu ICT služeb. Jeho hlavní snahou je udržet ČR na špičce v oblasti síťové komunikace, a zajistit tak vědcům, výzkumníkům a akademickým odborníkům napříč nejrůznějšími vědními obory takové ICT zázemí, které jim zaručí spolehlivý a rychlý přenos dat v rámci republiky, ale především bezprostřední kontakt s předními světovými výzkumnými pracovišti. E-infrastruktura CESNET získala od mezinárodních odborníků nejvyšší stupeň hodnocení, což potvrzuje její kvalitu i zásadní význam pro výzkum, vývoj a vzdělávání v celé naší zemi.

Dne 21. března 2016 výbor pořádal na základě usnesení č. 42/15 regionální kolo XXII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant. Gymnasia Cantant je svou dramaturgií a zaměřením na sborový zpěv gymnazistů zcela ojedinělou akcí v ČR. Během předešlých ročníků svého konání se na přehlídce vystřídalo více než 80 různých sborů, což představuje téměř 4 tisíce zpěváků. Odborná porota hodnotí výkon každého sboru a může poradit s případnými intonačními, výrazovými nebo repertoárovými problémy. Sbory do celostátního finále jsou vybrány na základě výkonů v kolech regionálních, které proběhly v Praze, Brně a Orlové. Celostátní kolo se uskutečnilo v dubnu 2016 v Brně.

Na základě usnesení č. 132/16 výbor pořádal dne 29. března 2016 za odborné podpory MŠMT ČR slavnostní udílení Medailí MŠMT ČR. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachová ocenila u příležitosti Dne učitelů vynikající pedagogy Medailí MŠMT ČR. Celkem ji obdrželo 53 pedagogů (26 z nich bylo oceněno Medailí 2. stupně, 27 Medailí 1. stupně). Medaile MŠMT ČR se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Dne 25. dubna 2016 výbor na základě usnesení č. 155/16 pořádal finálovou debatu XXI. ročníku soutěže Debatní liga. Samotnému finálovému turnaji předcházela celoroční práce a čtyři kvalifikační turnaje, ve kterých se o postup do pražského finále utkalo 75 týmů ve 362 debatách. Soutěžní debatování je zájmovou činností, jež napomáhá přitažlivou formou k rozvoji kritického myšlení, argumentace a rétoriky. Debaty se účastnily dva týmy, každý o třech mluvčích, kterým bylo předloženo společensky kontroverzní téma. Týmy se snažily přesvědčit akreditovanou porotu o správnosti své argumentace, resp. o účinném zpochybnění důkazů a argumentů protistrany. Soutěž Debatní liga je v ČR zaštiťována Asociací debatních klubů, z. s. Jejím cílem je podpora rozvíjení komunikačních dovedností, kritického myšlení, tolerance a úcty k odlišným názorům. Zároveň se snaží motivovat zúčastněné k větší míře angažovanosti v současném dění, k budování otevřené a pluralitní společnosti.

Dne 17. května 2016 výbor na základě usnesení č. 151/16 pořádal odbornou přednášku o základech kvantové teorie a nejnovějších experimentech s tím spojených. Na závěr se uskutečnil koncert vážné hudby.

Na základě usnesení č. 152/16 výbor pořádal dne 6. června 2016 za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 22. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Cena byla nazvána po spisovateli a organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli - Maxi Brodovi. Cílem je podpořit mladé lidi k samostatnému uvažování, k zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Celkově jde o jednu z nejprestižnějších cen, kterou mohou studenti středních škol v ČR získat.

Výbor pořádal za odborné podpory Sdružení TEREZA (usnesení č. 129/16) dne 15. června 2016 slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. Ekoškola je vzdělávací program, který pomáhá žákům a učitelům udělat ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě ohleduplné místo k životu. Žáci ve spolupráci s učiteli, vedením školy a zástupci místní komunity hledají úspory energie a vody, snaží se o snižování množství odpadů a jejich tříděním také o zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program má mezinárodní rozměr, probíhá v dalších 59 zemích světa, účastní se ho přes 15 miliónů dětí a 1 milion učitelů. V ČR je do programu Ekoškola zapojeno 291 základních a středních škol a od letošního roku k nim přibylo ještě 101 mateřských škol. V roce 2016 získalo poprvé titul 24 škol, z toho je 13 škol mateřských a 35 školám se podařilo titul obhájit.

Výbor pořádal (usnesení č. 126/16) dne 16. října 2016 za odborné podpory Hudební akademie Praha Pavla Zumrová Slavnostní setkání - Mezinárodní festival dětí 2016. Na hudebním koncertu vystoupili žáci z ČR, Slovenska, Itálie, Polska, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Konga a Gambie.

Na základě usnesení č. 158/16 se výbor usnesl poskytnout záštitu nad „Malostranskými komorními slavnostmi 2016“. Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. Uskutečnilo se celkem 5 koncertů – 2. října, 15. října, 30. října, 13. listopadu a 27. listopadu 2016.

Svým usnesením č. 121/16 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 22. února 2016.
Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 173/16 dne 21. června 2016 a na základě usnesení č. 192/16 dne 24. října 2016. Autorizace se uděluje architektům, kteří úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti. Česká komora architektů musí podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, umožnit složení autorizačního slibu do jednoho měsíce od úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

Na základě usnesení č. 133/16 výbor převzal záštitu nad akcí „Dveře jízdárny dokořán“, nad XIV. ročníkem letního hudebního festivalu v Národní kulturní památce v jízdárně ve Světcích u Tachova, kterou pořádalo Městské kulturní středisko Tachov.

Další záštitu (usnesení č. 159/16) výbor převzal nad 14. ročníkem Cyklo-běhu za ČR bez drog, který se uskutečnil ve dnech 13. - 24. června 2016.

Ve dnech 14. – 22. května 2016 se na základě usnesení 146/16 uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Japonska. Dále se uskutečnila ve dnech 10. – 12. července 2016 pracovní zahraniční cesta do Itálie – Terstu (usnesení č. 181/16) a pracovní zahraniční cesta do Bruselu ve dnech 11. – 13. října 2016 (usnesení č. 190/16).
Výbor chápe zahraniční pracovní cesty jako potřebné a podporující vztahy mezi navštěvovanými státy a jejich dynamiku. Organizování a obsahové zabezpečování programu zahraničních aktivit se odvíjí od jeho kompetencí a jeho priorit. Především jde o seznámení se s problematikou vzdělávací soustavy a organizací školství - základního, středního i vysokého a v návaznosti na to i s výzkumnou a vědní politikou země. Pro srovnání systémů navštívených zemí bývá ilustrativní i návštěva některé z univerzit a výzkumného pracoviště. Rozhodující pohled na tvorbu státního systému umožňuje návštěva zákonodárného sboru – Parlamentu a jeho jednotlivých výborů. Ucelený obraz o realizaci státních politik daných oblastí výkonnou mocí podává návštěva jednotlivých ministerstev - ministerstva školství a výzkumu a ministerstva kultury. Program v oblasti kultury je zaměřován na umělecké školství a na státní či nestátní organizace pro ochranu kulturního a přírodního dědictví. Kulturní památky a jejich obnova je v popředí zájmu všech zemí, které dbají o zachování své integrity. Oblast ochrany lidských práv a petiční agenda se řadí k univerzálním tématům pracovních cest.
Zápisy z pracovních cest jsou vedeny samostatně.

Výbor se usnesením č. 186/16 usnesl uskutečnit dne 8. září 2016 přijetí zahraniční delegace – zástupců horní komory kanadského Parlamentu.

Na základě usnesení č. 101/15 výbor uskutečnil dne 19. ledna 2016 výjezdní zasedání výboru do Science centra v Plzni a na základě usnesení č. 187/16 výjezdní zasedání výboru ve dnech 22. – 23. září 2016 na Šumavu - Modravu.
Zápisy z výjezdních zasedání výboru jsou vedeny samostatně.

2. část

Na ustavující schůzi 11. funkčního období konané dne 16. listopadu 2016 byl zvolen předsedou výboru senátor Zdeněk Papoušek a místopředsedy senátoři Zdeněk Berka, Jaromír Jermář a Jiří Růžička. Předsedou Podvýboru pro sport byl zvolen senátor Jaroslav Zeman a předsedou Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti senátor Jiří Čunek.

V 11. funkčním období roku 2016 se výbor sešel ke 2 schůzím, v jejichž průběhu bylo přijato 9 usnesení.

Výbor svým usnesením č. 8/16 souhlasil se zahraniční cestou předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška do Rakouska pořádanou Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, která se uskutečnila ve dnech 5. – 7. prosince 2016.

Svým usnesením č. 193/16 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostní akcí k 25. výročí činnosti České školní inspekce, která se konala dne 8. prosince 2016. Slavnostního setkání se zúčastnili bývalé ústřední školní inspektorky a bývalí ústřední školní inspektoři, někdejší ministři školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další významní hosté. Pozváni byli také zaměstnanci ČŠI, kteří v organizaci působí 20 a více let. V průběhu slavnostní akce byly udělovány medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Během slavnostního setkání několikrát vystoupil Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.

Během roku 2016 bylo doručeno Senátu PČR 11 peticí, z toho 4 (resp. 5) petice více jak s 10 tisíci podpisy. Každá petice byla výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, byly vyžádány odborná stanoviska k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc byly vyřizovány v souladu s ustanovením § 142 a §142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu byly petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a byly projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 13 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obraceli většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.