Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Složení výboru v 10. funkčním období v roce 2016:

Počet členů výboru byl pro toto období stanoven na deset členů.

Předseda výboru:

 • sen. F. Bublan

Místopředsedové:

 • sen. J. Táborský
 • sen. H. Mezian
 • sen. Z. Brož
 • sen. T. Jirsa

Členové:

 • sen. J. Regec
 • sen. J. Palas
 • sen. V. Láska
 • sen. P. Kunčar
 • sen. L. Franc

Složení výboru po podzimních senátních volbách:

Počet členů výboru byl pro toto období stanoven na jedenáct členů.

Předseda výboru:

 • sen. F. Bublan

Místopředsedové:

 • sen. H. Mezian
 • sen. Z. Brož
 • sen. T. Jirsa
 • sen. P. Kunčar

Členové:

 • sen. V. Láska
 • sen. L. Franc
 • sen. T. Czernin
 • sen. J. Zeman
 • sen. L. Vaclavec
 • sen. F. Čuba

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) se v roce 2016 sešel na patnácti řádných schůzích a přijal přes sto usnesení. V průběhu roku projednal řadu legislativních předloh, z nich většinu tvoří veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, které předkládá vláda ČR oběma komorám Parlamentu ČR. Souběžně se členové výboru věnují i pravidelným informacím vlády ČR o veškerých aktivitách Armády ČR a dalším materiálům. Konkrétně se jedná např. o Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, dále jsou to např. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes území České republiky.

V souladu s článkem 43 odstavcem 3 Ústavy ČR, podle kterého Parlament ČR vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky; b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě, se výbor zabývá všemi předlohami, které z tohoto ústavního rámce vzejdou. V praxi to znamená, že výbor předmětnou žádost projedná a doporučí Senátu PČR další postup.

Legislativní činnost

Příklady legislativních předloh, které svým obsahem spadají do kompetence výboru a které výbor v tomto období projednával.

Senátní tisk č. 259

Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů. VZOB byl garančním výborem. Návrh předkládal ministr vnitra, zpravodajem výboru byl sen. T. Jirsa.

Podle zástupce předkladatele navrhovaný zákon je pouze v pozici komplementace Schengenského hraničního kodexu (nařízení EP a Rady č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob, tzn. zejména úpravu vnějších a vnitřních hranic prostoru). Zákon tedy doplňuje tuto páteřní, přímo aplikovatelnou unijní právní úpravu v oblastech, v nichž je pro vnitrostátní úpravu ponechán prostor .

Senátní tisk č. 267

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. VZOB byl garančním výborem. Návrh předložil ministr obrany společně s ministrem pro lidská práva. Zpravodajem výboru byl sen. F. Bublan.

Senátní tisk č. 251

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019. Návrh předložil ministr obrany. Zpravodajem výboru byl sen. J. Táborský.

Výbor se průběžně věnuje otázkám financování AČR. Na své 27. schůzi v červnu 2016 vyslechli členové výboru Informaci zástupců Ministerstva obrany k otázkám dlouhodobého financování AČR a k náboru do AČR.

Jednání uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Dále vystoupili:

 • gen. František Maleninský – zástupce NGŠ
 • Ing. Radomír Jahoda – ředitel odboru strategického rozvoje MO
 • Mgr. Tomáš Andrejsek – vedoucí oddělení mezinárodního práva
 • PhDr. Jan Jireš, Ph. D. – ředitel odboru obranné politiky MO

Na předcházející schůzi dne 8. června výbor přijal usnesení č. 152, kterým navrhl k projednání v Senátu návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č.300/2000 Sb., jako návrh, který podává Senát PČR Poslanecké sněmovně PČR.

Výsledkem dalšího jednání k této problematice na 27. schůzi, konané dne 29. června 2016 bylo předložení návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Senátu PČR.

Ministr obrany M. Stropnický zopakoval postoj resortu k dané problematice, a sice že záměr zajištění financování vítá, ale k navrhovanému způsobu má výhrady. Přijetí ústavního zákona by měla předcházet odborná diskuse, aby byla zajištěna široká podpora. V daný moment Ministerstvo obrany nemá urgentní důvod pro trvání na zvýšení finančních prostředků MO/AČR. Zmínil také možnost zřízení fondu na obranu, který by v daném ohledu mohl být flexibilnější.

EU dokumenty

Výbor obdržel reakci Evropské komise na své usnesení č. 159 (Senátu č. 556 ze dne 19. října 2016) ke společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie (Senátní tisk K 82/10); Zpravodajem výboru byl sen. P. Kunčar.

Komise ve své reakci děkuje Senátu PČR za zaslané stanovisko a podotýká, že s velkým potěšením bere na vědomí stanovisko Senátu, podle kterého je třeba řešit tuto otázku použitím celo-vládního přístupu a komplexně mezi členskými státy a orgány EU. Komise připomíná, že její pracovní útvary i Evropská služba pro vnější činnost právě pracují na opatřeních stanovených tímto společným rámcem a formální zpráva o provádění návrhů obsažených v daném společném rámci bude členským státům představena v červenci 2017. V závěru své reakce Komise zmiňuje, že i nadále bude spolupracovat se zaměstnanci NATO, aby pokročila při provádění těchto konkrétních návrhů na spolupráci.

Výbor projednal sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie rozšiřování EU (Senátní tisk K 046/10) a ke Společnému sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství (Senátní tisk K 047/10);

Zpravodajem výboru byl sen. Z. Brož

Výbor dále projednal a přijal doporučení ke k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Senátní tisk N 049/10) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Provádění evropského programu pro bezpečnost: Akční plán EU proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a používání výbušnin (Senátní tisk K 057/10);

Zpravodajem výboru byl sen.V. Láska.

Příklady mezinárodních smluv projednaných výborem:

 • č. 327 - Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 • č. 326 - Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky
 • č. 325 - Dohoda EU a státy SADC EPA o hospodářském partnerství
 • č. 322 - Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
 • č. 321 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
 • č. 320 - Dohoda ČR Seychely o letecké dopravě - mezinárodní smlouva
 • č. 304 - Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 • č. 303 - Protokol o přístupu Černé Hory k NATO

Aktivity předsedy a členů VZOB v roce 2016

8.- 10. února 2016

Bulharsko, Sofie- konference předsedů ZAV členských států EU: účast místopředseda T. Jirsa

10. února 2016

návštěva společnosti ERA, a.s. Pardubice, která působí na mezinárodním poli systémů pro řízení a sledování letového provozu- senátoři J. Táborský, J. Regec, P. Kunčar

23. února 2016

účast na meziparlamentním setkání v Bruselu předseda F. Bublan

14. - 15. března 2016

Amsterodam, Nizozemí -účast na semináři k parlamentní dimenzi obranné spolupráce; senátor J. Táborský

4. dubna 2016

Slavonice - příhraniční setkání obou parlamentních komor-„Rozvoj vztahů mezi ČR a Rakouskem – senátor T. Jirsa

6.- 8. dubna 2016

Nizozemsko – účast na Meziparlamentní konferenci ke společné zahraniční a bezpečnostní politice – předseda F. Bublan

23. května 2016

Zasedání předsedů ZV parlamentů zemí V4 v rámci předsednictví ČR ve Visegrádské skupině – PS PČR a Senát PČR Praha

V průběhu měsíců března, dubna, května i června členové VZOB zastupovali Senát na pietních aktech v souvislosti s historickými událostmi spojenými s koncem 2. světové války

22. června 2016

účast na expertním kulatém stolu k summitu NATO, MZV – předseda F. Bublan

29. července 2016

každoroční účast předsedy VZOB na ceremoniálu slavnostního vyřazení nových absolventů Univerzity obrany, Brno

2. - 4. září 2016 - Bratislava

Meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice EU – předseda výboru F. Bublan

8. září 2016

návštěva čínských úředníků na žádost Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce ;

19. října 2016

Norimberk, SRN - předseda F. Bublan zastoupil Senát na zahájení bavorsko-české zemské výstavy „Karel IV“

Odborné semináře a konference VZOB

30. března 2016

Seminář pro bezpečnostní komunitu : Rozvoj a spolehlivý provoz přenosové soustavy: významný faktor bezpečnosti ČR. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal ve středu 30. března ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní politiky IPS Fakulty sociálních věd UK odborný seminář na téma Rozvoj a spolehlivý provoz přenosové soustavy jako významný faktor bezpečnosti ČR. Po úvodních vystoupeních M. Balabána, vedoucího Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK a D. Chovance, ředitele odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva vnitra, následovala prezentace provozování přenosové soustavy v podání zástupce ČEPS, a.s. M. Vrby. Seminář, který byl určen zejména pro odbornou bezpečnostní komunitu, reflektoval výsledky projektu a výzkumu „Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu“. Jednání se aktivně zúčastnil poslanec V. Klučka, který předsedá sněmovnímu Podvýboru pro integrovaný záchranný systém, dále plk. D. Miklós, ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost F. Bublan.

16. května 2016

Konference k rozvoji vzájemných vztahů ČR a Demokratické republiky Kongo za přítomnosti senátora Raymonda Ramazani Baya, Senátu Parlamentu DRK a ve spolupráci se Smíšenou obchodní a průmyslovou komorou ČR – DRK

30. května 2016

X. ročník studentské konference o Balkáně

26. června 2016

Studentská konference v rámci letní školy na téma řešení konfliktů

25. října 2016

Pod záštitou místopředsedy Z. Brože a ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci proběhl seminář „Rozvojová pomoc v zahraničí a její význam“

13. prosince 2016

Uspořádal VZOB ve spolupráci VEU seminář na téma „Společná evropská obrana“ za účasti zástupců MZV a MO ČR

Další zahraniční aktivity výboru

Zahraniční cesty:

28. - 29. ledna 2016 - Spolková republika Německo, senátoři F. Bublan, H. Mezian, J. Táborský

Ve dnech 28. - 29. ledna 2016 navštívila delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení předseda výboru František Bublan, místopředsedové Hassan Mezian a Josef Táborský společně s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou Berlín. S odkazem na strategický dialog mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou senátoři se svými německými partnery diskutovali o aktuálních otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky, zejména o problematice migrace. Během plenárního zasedání Spolkové rady byla delegace pozdravena aktuálním předsedou Spolkové rady S.Tillichem, který hovořil o významu česko-německých vztahů a vzájemného strategického dialogu.

Jednání senátní delegace s předsedou Výboru Spolkové rady pro otázky Evropské unie Peterem Friedrichem (SPD) v Berlíně v lednu 2016.

Jednání senátní delegace s předsedou Výboru Spolkové rady pro otázky Evropské unie Peterem Friedrichem (SPD) v Berlíně v lednu 2016.

28. - 29. ledna 2016 Mali

Účast senátora P. Kunčar – návštěva u zahraniční mise vojáků AČR

4. - 6. září 2016 – Paříž, Francie

Každoroční mezinárodní konference Summer Defence Academy - místopředseda H. Mezian

3. - 4. září 2016 – Bratislava, Slovensko

Účast na meziparlamentní konferenci ke kontrole společné zahraniční a bezpečnostní politiky členských států EU – předseda F. Bublan

13 - 14. dubna – zahraniční cesta: Rakousko

F. Bublan, H. Mezian, P. Kunčar , J. Regec

Dne 13. dubna 2016 navštívila delegace výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu vedená předsedou Františkem Bublanem Vídeň a jednala s delegací partnerských výborů pro zahraniční věci a vnitro Národní rady v čele s předsedou zahraničního výboru J. Capem. Na ministerstvu zahraničí se delegace setkala s vrchním ředitelem pro Evropu H. Heissem a na ministerstvu vnitra jednala s vrchním ředitelem pro azylové a právní otázky M. Voglem.
Senátoři si vyměnili názory s expertem v otázkách prevence radikalizace muslimské mládeže Rüdigerem Lohlkerem z Vídeňské univerzity. Jednání potvrdila shodu postojů v mnoha aspektech migrační krize. Rakouští partneři apelovali na solidaritu ze strany středoevropských států; rozdíl je patrný především v otázce relokací a kvót: Rakousko je s ohledem na počet přijímaných azylantů dlouhodobě zastáncem „spravedlivého rozdělení zátěže“.

3. - 5. května 2016 – návštěva Albánie

(senátoři F. Bublan, Z. Brož, H. Mezian, J. Palas )

Albánii navštívila delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na pozvání předsedkyně Zahraničního výboru Parlamentu Albánie Arty Dade . Delegaci vedl předseda výboru pan František Bublan , cesty se dále zúčastnili místopředsedové výboru Zdeněk Brož a Hassan Mezian, senátor Jaroslav Palas.
Česká delegace jednala během svého pobytu se zástupci Zahraničního výboru a Výboru pro národní bezpečnost Parlamentu Albánské republiky, byla přijata i předsedou parlamentu Ilirem Metou. Na vládní úrovni byli senátoři přijati ministryní obrany Mimi Kodheli, ministrem vnitra Saimirem Tahirim a náměstkyní ministra zahraničí Odetou Barbullushi.

Delegace VZOB byla v průběhu návštěvy Tirany v květnu 2016 přijata předsedou albánského parlamentu Ilirem Metou.

Delegace VZOB byla v průběhu návštěvy Tirany v květnu 2016 přijata předsedou albánského parlamentu Ilirem Metou.

10. - 13. října 2016 – Alžírsko

Zahraniční cesty VZOB se zúčastnil předseda výboru F. Bublan, místopředseda H. Mezian a senátor P. Kunčar.

Senátoři byli v Alžíru přijati předsedou Národní rady (Senátu), místopředsedou Národního lidového shromáždění (Poslanecká sněmovna); dále se setkali se s místopředsedou Národní rady a jednali se členy výboru pro obranu Národní rady a se zástupci skupiny bilaterálního přátelství při Národním lidovém shromáždění. Na exekutivní úrovni delegace měla pracovní schůzky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zahraničních věcí a byla přijata vrcholnými představiteli regionu a města Tipaza a avštívila Africké centrum pro studium a výzkum terorismu CAERT.

31.10 - 5. 11. 2016 – Indonésie

Účast na veletrhu INDODEFENCE 2016 (Delegace ve složení: místopředseda H. Mezian, senátoři P. Kunčar, V. Láska)

Delegace vedená místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost H. Mezianem jednala dne 2. listopadu 2016 s předsedou Rady regionálních zástupců indonéského parlamentu panem M. Salehem.

Delegace vedená místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost H. Mezianem jednala dne 2. listopadu 2016 s předsedou Rady regionálních zástupců indonéského parlamentu panem M. Salehem.

Jednání s předsedou Rady regionálních zástupců indonéského parlamentu panem M. Salehem

Obě strany si navzájem potvrdily seriózní zájem na prohlubování meziparlamentní spolupráce na pozadí nadstandardních vzájemných vztahů obou zemí. M. Saleh za prioritní označil oblast ekonomickou a investiční, školství, výzkumu a technologií. H. Mezian ocenil skutečnost, že oblasti spolupráce definované indonéskou stranou plně korespondují se zájmem ČR.

Senátoři se v Jakartě zúčastnili i jednání Česko - indonéského smíšeného výboru v oblasti obrany.

Senátoři se v Jakartě zúčastnili i jednání Česko - indonéského smíšeného výboru v oblasti obrany.

Jednání expertního výboru

Historicky první jednání expertního výboru, které se konalo dne 3. listopadu, vedl za ČR náměstek ministra obrany T. Kuchta. Oficiální delegaci dále tvořili senátoři H. Mezian, V. Láska, P. Kunčar a zástupci Ministerstva obrany ČR. Jednání expertních týmu bylo prvním hmatatelným výstupem Dohody o spolupráci v oblasti obrany a bylo zaměřeno na zmapování zájmových oblastí možné budoucí spolupráce. Obě strany také představily strukturu a právní rámec pro vývoj, nákup a plánování potřeb obranných složek země.

23. května 2016 - Praha - Zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů zemí V4

23. května 2016 proběhlo v Praze zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů zemí V4 v rámci předsednictví ČR ve Visegrádské skupině za společné koordinace ZAV PS PČR a VZOB Senátu PČR. Za Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se jednání zúčastnil předseda F. Bublan a místopředseda Z. Brož. Hlavním tématem jednání byla potřeba reformy EU.

23. května 2016 proběhlo v Praze zasedání předsedů zahraničních výborů parlamentů zemí V4 v rámci předsednictví ČR ve Visegrádské skupině za společné koordinace ZAV PS PČR a VZOB Senátu PČR. Za Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se jednání zúčastnil předseda F. Bublan a místopředseda Z. Brož. Hlavním tématem jednání byla potřeba reformy EU.

Velvyslanci oficiálně přijatí předsedou výboru v roce 2016:

 • velvyslanec Egyptské arabské republiky Abderahman Salaheldin – leden
 • vedoucí tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře Ron Lu - leden
 • velvyslanec Pákistánské islámské republiky Tajammul Altafa Chughtai - leden
 • velvyslanec Kazachstánu Azamat Kadyrov - únor
 • velvyslanec Itálie Aldo Amati - březen
 • předseda ZV Senátu Parlamentu Italské republiky Piere Ferdinand Casini – březen
 • delegace Rady amerických velvyslanců v čele s předsedou rady Brucem S. Gelbem – březen
 • velvyslanec Afghánské islámské republiky Sayed Mossadeqa Khalili – červen
 • vedoucí tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře Chung-I Wang – září
 • předsedkyně Asociace čínského lidu pro přátelství se zahraničními zeměmi paní Wuiunqimuge – říjen
 • velvyslanec Itálie Aldo Amati – říjen
 • velvyslanec Pákistánské islámské republiky Tajammul Altafa Chughtai - listopad

Přijetí zahraničních delegací členy výboru:

 • místopředseda Parlamentu Íránské islámské republiky Aboutorabi Farda s delegací – leden
 • předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Gruzie Irakli Sesiashvili s delegací – březen
 • Parlamentní skupina přátel Národního lidového shromáždění Alžírska - ČR – duben
 • člen Senátu Parlamentu Demokratické republiky Kongo Raymond Ramazani Baya s delegací - květen
 • předseda Parlamentu Norského království Olemic Thommessen s delegací (spolu s předsedou VEU V. Hamplem) – květen
 • předseda Výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů Parlamentu Egypta Mohamed El Orabi s delegací – červen
 • velvyslanec ALDR Fouad Bouattour s doprovodem - listopad
 • ministr zahraničních věcí Lybijského státu Mohammad Taher Siyal

V Praze 13. února 2017