Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Výbor se v roce 2016 sešel na jedenácti schůzích a projednal 21 senátních tisků.

Podnikl čtyři zahraniční cesty a uspořádal celkem devět akcí. (konference včetně mezinárodních a semináře).

Dvoudenní výjezdní zasedání proběhla v Opavě a v Brně.

Došlo ke změně ve složení výboru. Výbor opustili Ivana Cabrnochová, PhDr. Zdeněk Papoušek, MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, Mgr. Dagmar Terelmešová, Jaroslav Zeman. Nově se členy výboru stali MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. a prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Ke změně došlo také v předsednictvu výboru, na post předsedy výboru byl zvolen doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., na post místopředsedy byli zvoleni doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., MUDr. Alena Šromová, Jiří Vosecký a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

LEGISLATIVNÍ ČINNOST

Zákony spadající do oblasti sociální politiky

ST č. 172
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Senátní návrh zákona Senátem schválen.
ST č. 229
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh zákona Senátem schválen.
ST č. 254
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh zákona Senátem schválen.
ST č. 297
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh zákona Senátem schválen.
ST č. 330
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 367/2016.
ST č. 191
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 88/2016.
ST č. 205
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 140/2016.
ST č. 262
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 189/2016.
ST č. 274
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 213/2016.
ST č. 273
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 212/2016.

Oblast zdravotnictví

ST č. 237
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 178/2016.
ST č. 182
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh zákona Senátem schválen.
ST č. 225
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 126/2016.
ST č. 234
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 147/2016.
ST č. 311
Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Zveřejněn ve Sb. zákonů pod číslem 324/2016.

Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy

ST č. 180
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015

Souhlas Senátu s ratifikací.
ST č. 181
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015

Souhlas Senátu s ratifikací.
ST č. 211
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016

Souhlas Senátu s ratifikací.
ST č. 217
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000

Souhlas Senátu s ratifikací.
ST č. 270
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981

Souhlas Senátu s ratifikací.

Ostatní

ST č. K 079/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

Senátem schváleno.

Zahraniční cesty

Kubánská republika 26.2. - 3. 3. 2016

Česká delegace ve složení senátor Ivo Bárek, místopředseda Senátu PČR, senátor Jan Žaloudík, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, senátorka Dagmar Terelmešová, senátor Jozef Regec, člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Václava Brabcová, tajemnice VZSP, navštívila Kubánskou republiku. V rámci pracovní návštěvy delegace navštívila Parlament, provincii Pinar del Río a řadu specializovaných lékařských a vědeckých pracovišť. Jednání většinou sestávala z prezentace kubánské instituce, poté česká strana osvětlila danou tematiku v ČR a specifické lékařské záležitosti konzultoval s kubánskými kolegy senátor Jan Žaloudík.

Marocké království 29. 3. - 2. 4. 2016

Česká delegace, tentokrát ve složení senátor Jan Žaloudík, předseda VZSP (vedoucí delegace), senátor Vladimír Plaček, místopředseda VZSP, senátorka Alena Šromová, senátor Jiří Vosecký a Václava Brabcová, tajemnice VZSP, potvrdila existenci oboustranné silné politické vůle rozvíjet potenciál česko-marockého partnerství ve vícero oblastech včetně posílení meziparlamentní úrovně či kultury, která je dlouhodobě dokládána výměnou četných návštěv včetně královy cesty do ČR v březnu 2016. V rámci jednání s partnerským senátním výborem - Komisí pro vzdělání, zdravotnictví, kulturní a sociální věci - byla diskutována témata týkající se sociální politiky, např. důchodová reforma, poskytování sociálních služeb, péči o zdravotně postižené včetně zaměstnávání a (ne)zaměstnanosti hendikepovaných osob, ale také témata týkající se zdravotnictví, např. plánované budování nových nemocnic v Maroku. Delegace navštívila řadu marockých institucí, např. Parlament (Komoru poradců), ale také kliniky a nemocnice v Rabatu, Marrakéši i Fezu.

Moldavská republika 15. - 19. 8. 2016

Ve složení senátor Jan Žaloudík, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, senátor Vladimír Plaček, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, senátorka Dagmar Terelmešová, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Václava Brabcová, tajemnice VZSP, podnikla česká delegace cestu do Moldavské republiky. Zde kromě jednání na Ministerstvu zdravotnictví a ve výborech Parlamentu Moldavské republiky navštívila celou řadu míst, kde se krajně pozitivně projevuje rozvojová pomoc, jež je Moldávii Českou republikou poskytována, např. centra domácí péče.

Rakousko 5. - 7. 12. 2016

Rakousko, konkrétně jeho hlavní město Vídeň, navštívila česká delegace ve složení senátor Zdeněk Papoušek, předseda Výboru vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, senátorka Alena Šromová, Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády a Václava Brabcová, tajemnice VZSP. Cesta byla zaměřená na poznání tamního sociálního bydlení. To bylo postupně diskutováno na úrovni Národní Rady, Spolkové rady pro práci, sociální věci a ochranu spotřebitelů, či Rady města Vídně. Delegaci byly rovněž představeny některé projekty v oblasti sociálního bydlení, např. startup sdíleného bydlení WGE! Gemeinsam wohnen.

Mimořádné akce pořádané výborem

21. 4. 2016 seminář „Práce se musí vyplatit“ (usnesení č. 58/2016, gestor akce sen. Cabrnochová)

Cílem jednodenního semináře bylo zprostředkovat a šířit myšlenku švýcarského fungujícího systému řešení problematiky zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů mezi zástupce místní samosprávy, veřejné správy, „policy makers“, neziskových organizací, sociálních podniků, Agentury pro sociální začleňování aj. Na semináři vysvětlili odborníci ze Švýcarska, jak funguje švýcarský model zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů a odborníci z Rubikon Centra potom objasnili, jak funguje přenos švýcarského modelu do českého prostředí. Seminář byl realizován v rámci projektu „Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany“. Projekt byl podpořen prostředky z Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Partnerem projektu, realizovaném od 1.7.2015 do 30.6.2016 je švýcarská nezisková organizace VEBO.

2. 5. 2016 mezinárodní konference „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“ (usnesení č. 59/2016, gestor akce sen. Cabrnochová)

VZSP pořádá tuto vzdělávací akci společně s Národním centrem pro rodinu (NCR) již od roku 1999. Hlavním tématem konference byla rodinná politika a její hodnoty a principy. Konference se účastnili především zástupci odborné veřejnosti a organizace, které se věnují rodinné politice a jejím cílem bylo ukázat možnosti, které stáří i péče o staré lidi nabízí. Tento pohled otevírá i pohled na efektivitu stávajících a plánovaných opatření rodinné politiky. Výstupem konference byl sborník referátů v elektronické podobě, ke stažení na stránkách NCR (rodiny.cz).

20. 5. 2016 konference „Mezinárodní den klinických studií ECRIN“ (usnesení č. 70/2016, gestor akce sen. Štěch)

Konference při příležitosti Mezinárodního dne klinických studií 2016 byla věnována představení evropské výzkumné infrastruktury „European Clinical Research Infrastructure Network“ (ECRIN) a její národní výzkumné části „Czech Clinical Research Infrastructure Network“ (CZECRIN). Odborná část byla zaměřena na témata vztahující se k personalizované medicíně a budoucnosti klinických hodnocení a medicíny založené na důkazech právě v této oblasti. Konference byla organizována infrastrukturami ECRIN a CZECRIN ve spolupráci s VZSP a vystoupili na ní řečníci z České republiky i ze zahraničí.

24. 5. 2016 konference „Léky s rozumem“ (usnesení č. 72/2016, gestor akce sen. Žaloudík)

Na konferenci přednášeli mmj. zástupci MZ ČR, SÚKL, ČLK, ČLS JEP. Dotkli se témat, jako je využití farmakoterapie z pohledu státu, primární péče, pacientských organizací, minimalizace rizik farmakoterapie, plýtvání s léky, léková politika, lékové inovace.

Slavnostní večer pro bezpříspěvkové dárce krve, předání plakety prof. MUDr. Janského (usnesení č. 82/2016, gestor akce sen. Cabrnochová)

Zlaté a stříbrné plakety byly jako již tradičně uděleny dárcům, kteří bezplatně darují krev. Slavnostního večera se zúčastnili nejen ocenění dárci, ale také odborná veřejnost. Akce se konala na žádost Oblastního spolku Červeného kříže pro Prahu 9 v Salla Terena a doprovodným programem bylo malé hudební vystoupení.

7. 10. 2016 Pravidelná konference a Valné shromáždění Association of Medical Schools in Europe (AMSE) „Výzvy souvis. s mobilitou lékaře v měnící se Evropě“ (gestor akce sen. Štěch)

Akce se konala pod záštitou VZSP a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR. Během konference byly diskutovány výzvy pro studenty a lékaře, pokud jde o mobilitu v měnící se Evropě. V souvislosti s touto otázkou bylo řešeno, zda Evropa potřebuje společné standardy pro lékařské fakulty, univerzitní nemocnice a medicínské vzdělávání a jak velkou roli by měl v institucích, které připravují studenty na budoucí výkon povolání lékaře hrát výzkum. Detailněji byl rozebrán vliv zvyšující se mobility lékařů a studentů a uznávání kvalifikací v rámci EU. K tématům se vyjádřili světově uznávání odborníci na danou oblast.

10. a 11. 10. 2016 konference „Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu“ (usnesení č. 94/2016, gestor akce sen. Žaloudík)

Dvoudenní výroční konference na téma „Implementace konceptů zdravotní péče do infrastruktury biobankingu“ se konala ve Frýdlantském salonku pod záštitou sen. Jana Žaloudíka, předsedy VZSP. Nejprve byl první den konference představen Masarykův onkologický ústav, BBMRI.CZ a klinické infrastruktury České republiky. Dále byly postupně diskutovány ADOPT, novinky v pracovních balíčcích WP1-WP4 a WP5-WP8 a poslední přednáška se týkala rakoviny tlustého střeva. Druhý den bylo na programu téma strategie získávání zdrojů, proces ad DG a AD, novinky v CS IT, CS ELSI, řízení kvality, AOB, Europe Biobank Week goes Global, EVAg update, InterPregGen- project , IMI and EFPIA. Přednášejícími byli čeští i zahraniční odborníci na problematiku.

1. 11. 2016 seminář „Cena kvality v sociální péči za rok 2016“ (usnesení č. 84/2016, gestor akce sen. Emmerová)

Finále 11. ročníku Ceny kvality v sociální péči bylo určeno zástupcům organizací, které poskytují sociální služby a účastnily se soutěže o Cenu kvality roku. Akce se konala v Hlavním sále a Historických prostorách Valdštejnského paláce a po slavnostním vyhlášení následovalo hudební vystoupení. PRO RESCUE?

22. 11. 2016 Seminář „Integrované poskytování zdrav. a soc. péče: reflexe stavu v ČR a ve světě“ (usnesení č. 95/2016, gestor akce sen. Emmerová)

Seminář byl pořádán za odborné spolupráce s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK. V rámci přednášek v první polovině semináře byla řešena otázka potřeby integrovaná péče, jaké jsou nástroje na podporu rozvoje integrované péče o chronicky nemocné v zemích EU, zkušenosti a postoje českých aktérů vůči ní. Následoval blok dobrých praxí zaměřený zejm. na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s neformální péčí. Cílem semináře bylo přispět k rozvoji spolupráce a integrace péče v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Zapsala: Bc. Václava Brabcová, DiS, v. r., tajemnice výboru

Schválil: doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., v. r., předseda výboru