Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl v prvním roce jedenáctého funkčního období jedenáct členů. Předsedou výboru byl po ustavení výboru v listopadu 2016 zvolen senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři Lubomír Franc, Renata Chmelová a Jaroslav Malý a ověřovateli výboru pak senátoři Jiří Carbol, Jiří Vosecký a Jaroslav Větrovský.

V roce 2017 se konala jedna schůze výboru.

V únoru výbor ověřil platnost zvolení senátorky v opakovaných volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 4 se sídlem v Mostě, schválil plán zahraničních cest výboru v roce 2017 a zejména pak projednal dopady novely zákona o střetu zájmů na činnost výboru, resp. sekretariátu. Bylo konstatováno, že o níže uvedených změnách byli všichni senátoři písemně informováni:

  • MIV přestane být od září evidenčním orgánem pro čestná prohlášení senátorů
  • nově bude zřízen pod gescí Ministerstva spravedlnosti „registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích“. Tento registr bude jediným evidenčním orgánem pro všechny veřejné funkcionáře a bude pouze elektronický
  • stávající senátoři podají naposledy svá čestná prohlášení výboru ve lhůtě do 30. června 2017
  • do 30 dnů ode dne účinnosti novely zákona (účinnosti nabývá dnem 1. září 2017) budou péčí sekretariátu výboru do nového registru zapsáni všichni současní senátoři. Senátoři zašlou poprvé svá oznámení do registru vedeného Ministerstvem spravedlnosti do 30. června 2018, nepůjde však o oznámení „vstupní“, ale budou pokračovat v přiznáních průběžných
  • senátoři nově zvolení v roce 2018 budou zasílat svá první „vstupní“ oznámení (stav majetku ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce) Ministerstvu spravedlnosti do 30 dnů ode dne složení slibu senátora. Další průběžná oznámení jsou senátoři povinni činit vždy nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce. V případě ukončení výkonu funkce jsou pak povinni učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do registru oznámení zapíše sekretariát výboru a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce
  • oznámení se podávají evidenčnímu orgánu v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení. K uskutečnění podání obdrží senátor na základě žádosti uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení od sekretariátu výboru, oznámení je možné podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou.

Výbor přijal také usnesení k rozhodování výboru ve věci možné ztráty nároku na část platu a paušálních náhrad při neúčasti řádně neomluveného senátora na jednání Senátu nebo jeho orgánu, do něhož byl řádně zvolen.

V termínu od 12. do 14. června se uskutečnila zahraniční pracovní cesta delegace výboru do Litevské republiky. Ve Vilniusu proběhlo jednání v sídle Ústřední volební komise, jednání v Parlamentu Litevské republiky, a to s předsedkyní Komise pro etiku a procedurální otázky. Senátní delegace se také zúčastnila na pozvání předsedy parlamentu slavnostního shromáždění u příležitosti Dne piety, okupace a genocidy.

Až do 1. září 2017, tedy do účinnosti novely zákona o střetu zájmů, vedl Mandátový a imunitní výbor Senátu jako příslušný evidenční orgán podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích senátorů Parlamentu ČR.

K 30. červnu 2017 svou povinnost předložit čestné prohlášení za uplynulý kalendářní rok splnili všichni senátoři Parlamentu ČR.

Právo nahlédnout bezplatně na základě písemné žádosti do registru oznámení využilo až do 31. srpna 2017 celkem dvanáct zájemců, přičemž osm z nich písemně požádalo evidenční orgán o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla, díky těmto údajům mohli a mohou nahlížet do registru vedeného v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

V souvislosti s již zmíněnou novelou zákona o střetu zájmů ustanovil vedoucí Kanceláře Senátu, že za podpůrný orgán – Kancelář Senátu – bude činnost zapisovatele plnit tajemnice výboru, jejíž povinností pak bylo v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tj. do 30. září 2017, zapsat všechny stávající senátory se všemi potřebnými údaji do Centrálního registru oznámení a plnit všechny úkoly vyplývající pro zapisovatele z novely zákona. Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu ze zákona vyplývá povinnost uchovávat dosavadní oznámení veřejných funkcionářů podaných v listinné podobě a žádostí o nahlédnutí do nich po dobu 5 let od účinnosti novely zákona, tj. do 1. září 2022.

Jiří Oberfalzer v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice výboru