Zpráva o činnosti Organizačního výboru

Organizační výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu v rozsahu stanoveném jednacím řádem Senátu.

V roce 2017 pracoval 13 - členný výbor pod vedením předsedy Senátu Milana Štěcha a čtyř místopředsedů Senátu. Členy Organizačního výboru jsou dále senátoři zvolení podle poměrného zastoupení senátorských klubů (mimo jiné předsedové senátorských klubů). Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera navrhoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty, místopředseda Senátu Ivo Bárek se věnoval návrhům na přikázání senátních tisků.

Nejdůležitějším úkolem Organizačního výboru je příprava schůzí Senátu; přičemž výbor navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad; doporučuje zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv a jiných návrhů do návrhu pořadu schůze Senátu. V roce 2017 tak proběhlo 8 schůzí Senátu.

Organizační výbor dále přikazuje návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, mezinárodní smlouvy, žádosti prezidenta republiky, informace vlády a další návrhy k projednání příslušným výborům Senátu. V roce 2017 výbor přikázal cca 155 senátních tisků.

Mezi jeho další významné kompetence patří schvalování plánu zahraničních styků Senátu, přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů, orgánů Senátu a delegací na zahraniční a pracovní cesty. Za celý rok 2017 schválil Organizační výbor přijetí 64 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 33 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 32 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů Dále Organizační výbor schválil celkem 117 zahraničních cest (z toho 14 vyslání stálých delegací Senátu do mezinárodních organizací).

Organizační výbor navrhuje pravidla hospodaření senátorských klubů na kalendářní rok. Členové výboru jednou za pololetí, popř. za čtvrtletí projednávají informaci vedoucího Kanceláře Senátu o čerpání prostředků na přijímání zahraničních návštěv a realizaci zahraničních cest a berou na vědomí informaci o řešení škod vzniklých na majetku Kanceláře Senátu.

Organizační výbor stanovuje také statut Podvýboru pro státní vyznamenání, jehož úkolem je připravovat podklady, schvalovat a jednou ročně předkládat Senátu PČR návrhy na propůjčení a udělení státních vyznamenání podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních ČR, prostřednictvím Výboru. V květnu 2017 souhlasil Organizační výbor s návrhy podvýboru na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a doporučil Senátu Parlamentu České republiky návrhy schválit a předložit je prezidentu republiky.

V únoru, v květnu, v září a v prosinci stanovil výbor lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. 6. prosince zvolil Senát Karla Černého, Jiřího Junka a Jiřího Lišku.

V dubnu, v květnu a v srpnu určil lhůtu pro podávání návrhů na osobu navrhovanou Senátem Poslanecké sněmovně ke zvolení do funkce člena Národní rozpočtové rady. Následně 11. října zvolil Senát kandidáta na tuto funkci, profesora Richarda Hindlse, který se nakonec stal členem.

V červenci Organizační výbor vyhodnotil zapracovávání pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou do platného znění zákonů.

V prosinci se výbor zabýval projednáváním mezinárodních smluv v Senátu po skončení volebního období Poslanecké sněmovny. Výbor konstatoval svůj postoj, kterým zachoval původní stav projednávání.

Stejně jako v předešlých letech vytváří Organizační výbor časový harmonogram. Z důvodu podmíněnosti Senátu na práci Poslanecké sněmovny a nemožnosti dodržet zachování pracovních a senátorských týdnů, se již tradičně tento harmonogram nazývá „orientační“.

V průběhu roku 2017 přijal Organizační výbor 106 usnesení, z toho 78 na celkem 16 konaných schůzích a 28 per rollam v době mezi schůzemi.

Zapsala: Martina Morawská, tajemnice výboru