Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Jedenácté funkční období
rok 2017

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již desáté funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2017 komise pracovala v tomto složení:

 • Antl Miroslav
 • Hubáčková Anna
 • Látka Jan
 • Nytra Zdeněk
 • Seitlová Jitka
 • Sekaninová Božena
 • Sušil Radek
 • Vosecký Jiří

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedkyní komise byla v tomto období zvolena Božena Sekaninová a místopředsedou je Jan Látka.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2017 se konalo celkem 9 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 86 usnesení.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 11. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy. V roce 2017 se komise zabývala těmito tématy:

 • škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a doporučila vedoucímu KS další postup
 • obměna výpočetní techniky, plán nákupu, výběrové řízení na nákup
 • čerpání rozpočtu v roce 2017
 • analýza počtu akcí a náklady na ně spojené v areálu Senátu
 • udělování souhlasu vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
 • schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS
 • škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
 • schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
 • příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
 • výstavní plán pro rok 2018 ve Výstavní síni Senátu.
 • práce související s otevřením Valdštejnské zahrady
 • návrhy akcí při příležitosti významných výročí v letech 2017
 • komise byla informována o veřejné zakázce na nákup vozidel
 • velkým tématem bylo též řešení kybernetické bezpečnosti
 • možnosti doručení e-mailových zpráv zablokovaných antispamovým systémem
 • možnosti zveřejňování audiozáznamů z jednání výborů a komisí
 • připravovaná změna elektronického tržiště
 • změna ve vybavování senátorů dokovacími stanicemi
 • instalace blokovacích prvků do oken Valdštejnského paláce A
 • informace o stavu pokrytí areálu Senátu wifi signálem

V letošním roce se za účasti místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Portugalska, kde proběhla velmi podnětná setkání na úrovni předsedů partnerských komisí a kancléřů obou komor.

Na podnět senátora Jiřího Voseckého se členové komise zúčastnili výjezdu na Novoborsko, kde navštívili několik menších či větších skláren. Důvodem byla možnost nákupu některých předmětů do seznamu protokolárních darů.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci v uplynulém roce. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

Božena Sekaninová
předsedkyně komise

Praha, 13. srpna 2018