Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2017 pravidelně scházela k projednání přidělených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Daniela Filipiová – předsedkyně komise
 • Zuzana Baudyšová
 • Jan Horník
 • Miluše Horská
 • Václav Chaloupek
 • Renata Chmelová
 • Eva Syková
 • Petr Bratský (externista)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2017 sešla na čtyřech řádných schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem osm usnesení. Komise projednala senátní tisk č. 53 – návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, dále senátní tisk č. 55 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), senátní tisk č. 110 – návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, senátní tisk č. 143 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), senátní tisk č. 132 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016.

DALŠÍ AKTIVITY

 • komise uspořádala ve spolupráci s místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou kulatý stůl „Novelizace autorského zákona“
 • účast na konferenci „Role České televize v naší společnosti“
 • účast na konferenci „Média dětem, média s dětmi“ v rámci MFF Zlín 2017
 • účast na kulatém stole „Riziko politického zneužívání médií aneb posílení nezávislosti médií veřejné služby“
 • účast na konferenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání „Mediální reflexe 2017“
 • pracovní cesta komise do Litvy a Lotyšska

Studijní cesta do Litvy a Lotyšska se uskutečnila na podzim roku 2017. Komise navštívila v obou zemích partnerské výbory, veřejnoprávní i soukromá média a regulační orgány. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled nad nimi.

ZÁVĚR

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2017 navázala na své aktivity z předchozích období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky