Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru

Ústavně-právní výbor Senátu měl v roce 2017 deset členů. Pracoval ve složení: Miroslav Antl, Jiří Burian, Michael Canov, Jiří Dienstbier, Anna Hubáčková, Miroslav Nenutil, Radek Sušil, Emílie Třísková, Jaroslav Větrovský a Eliška Wagnerová.

Předsedou výboru byl senátor Miroslav Antl.

Místopředsedovy výboru byli senátoři Jiří Burian, Radek Sušil a Emilie Třísková.

Ověřovateli výboru byli senátoři Jiří Burian, Anna Hubáčková, Miroslav Nenutil a Emilie Třísková.

V průběhu roku 2017 se výbor sešel na 11 zasedáních.

Celkem výbor projednal 53 návrhů zákonů, z toho 40 vládních návrhů, 10 poslaneckých návrhů zákonů a 3 návrhy zákonů, jejichž navrhovatelem byl Senát. Dále výbor projednal 2 návrhy senátních návrhů zákonů. Dále výbor projednal 4 mezinárodní smlouvy, 2 evropské tisky a 5 zpráv o činnosti. Kromě toho výbor přijal řadu usnesení organizační a procedurální povahy. Celkem výbor přijal 81 usnesení a 4 záznamy z jednání.

Pokud jde o návrhy zákonů z hlediska výsledku hlasování, Ústavně-právní výbor doporučil Senátu Parlamentu ČR 37 návrhů zákonů ke schválení, 7 návrhů zákonů doporučil vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. 6 návrhů zákonů doporučil zamítnout. Ve 3 případech výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentují 3 záznamy z jednání.

Pokud jde o vládní návrhy zákonů, výbor ve 29 případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit. 6 návrhů zákonů doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Tři vládní návrhy zákonů doporučil výbor zamítnout. U dvou vládních návrhů zákonů výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení.

Dále výbor projednal 10 poslaneckých návrhů zákonů. V pěti případech doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, jeden návrh zákona doporučil výbor vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Tři poslanecké návrhy zákona doporučil výbor zamítnout. V jednom případě výbor k poslaneckému návrhu zákona nepřijal usnesení.

Dále výbor projednal 3 senátní návrhy zákonů. Ve všech třech případech výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit.

Tabulka č. 1: Návrhy zákonů projednaných v ÚPV v roce 2017 – rozdělení podle předkladatele

Výsledek projednání v ÚPV Návrhy vládní Návrhy poslanecké Návrhy senátní Návrhy VÚSC Celkem
Schválit2953037
Vrátit PS s pozmn. návrhy61007
Zamítnout33006
Odročit00000
Záznam z jednání21003
Celkem40103053

Ústavně-právní výbor se rovněž zabýval projednáváním návrhů senátních návrhů zákonů. V průběhu roku 2017 přijal k těmto návrhům celkem čtyři usnesení.

V jednom případě přijal usnesení, kterým doporučil Senátu PČR projednávaný návrh senátního návrhu zákona schválit (senátní tisk č. 336).

Jeden návrh senátního návrhu zákona výbor doporučil plénu odročit (senátní tisk č. 10). Ve dvou případech výbor přerušil projednávání návrhu senátního návrhu zákona (senátní tisky č. 10 a č. 193).

Tabulka č. 2: Usnesení ÚPV k návrhům senátních návrhů zákonů projednaných ve výboru v roce 2017

Výsledek projednání v ÚPV počet čísla tisků
Schválit1336
Schválit ve znění pozměňovacích návrhů0
Zamítnout0
Odročit110
Záznam z jednání0
Celkem2

Výbor v minulém roce projednal také čtyři návrhy mezinárodních smluv. Ve třech případech doporučil výbor Senátu dát souhlas k ratifikaci. Jednalo se o senátní tisky č. 43, 44 a 45. V jednom případě (u senátního tisku č. 201) výbor doporučil Senátu, aby dal souhlas k odvolání výhrady.

Na základě žádostí Výboru pro evropské záležitosti Senátu PČR se výbor zabýval projednáváním evropských tisků. Celkem projednal v roce 2017 dva evropské dokumenty. Jednalo se o tisky č. N 034/11 a N 069/11. K senátnímu tisku č. N 034/11 výbor zaujal stanovisko. V případě tisku č. N 069/11 výbor hlasováním nedospěl k přijetí usnesení, což dokumentuje záznam z jednání.

Každoroční součástí práce výboru je také projednávání zpráv o činnosti.

Dne 29. března na své 6. schůzi projednal výbor Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii za rok 2016. Zprávu ve výboru odůvodnil Jan Kněžínek, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Výsledkem projednání byl návrh, kterým výbor doporučil plénu Senátu vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Kromě toho výbor pravidelně projednává zprávy o činnosti významných institucí.

Dne 12. července 2017 se výbor na své 10. schůzi zabýval projednáním čtyř takových zpráv.

Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016 ve výboru odůvodnila Mgr. Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv. Výsledkem projednání byl návrh, kterým výbor doporučil plénu Senátu vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 projednal výbor bez přítomnosti navrhovatele. Na základě doporučení senátora M. Nenutila, zpravodaje výboru k této věci, výbor navrhl plénu Senátu, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Dále výbor projednal Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016. I v tomto případě výbor jednal bez přítomnosti zástupce navrhovatele. Na základě doporučení senátora M. Canova, zpravodaje výboru k této věci, výbor dal plénu Senátu doporučení, aby vzal projednávanou zprávu na vědomí.

Dále se výbor zabýval Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016. Zprávu před členy výboru odůvodnila JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výbor doporučil Senátu vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Další aktivity výboru:

V průběhu roku 2017 uspořádal Ústavně-právní výbor dvě odborné konference a jedno kolokvium.

Konference – „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“

Dne 16. května 2017 od 09:30 do 14:00 hod. pořádal Ústavně-právní výbor Senátu ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu v Jednacím sále Senátu PČR konferenci na téma: „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“.

Akce se konala pod osobní záštitou JUDr. Miroslava Antla, předsedy ÚPV.

Jednalo se již o 6. ročník odborné konference věnované problematice bezpečnějšího internetu.

Konference byla určena preventistům kriminality, pracovníkům Policie ČR a Městské policie, sociálním pracovníkům, výchovným poradcům, pedagogům a metodikům ICT na školách, pracovníkům veřejných a městských knihoven, zástupcům nestátních neziskových organizací, veřejné správy, zainteresované odborné veřejnosti a médiím. Zúčastnilo se jí 120 osob.

Letošní ročník byl věnován otázkám kyberkriminality a s ní velmi úzce související ochrany soukromí především v online prostředí. Velká pozornost byla zaměřena na legislativní změny, jejichž přijetí se očekává v nejbližších měsících a na jejich dopad na běžnou činnost organizací, firem i jednotlivců.

Tiskové konference se zúčastnil předseda výboru senátor JUDr. M. Antl, JUDr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze a Ing. Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu.

Konference byla rozdělena do dvou velkých odborných bloků. Dopolední jednání bylo věnováno kybernetické kriminalitě a ochraně soukromí. Odpolední část byla zaměřena na ochranu osobních dat jako základu bezpečného internetu.

S jedním z hlavních příspěvků na téma: „Formy internetové kriminality v právním systému ČR a možnosti jejich odhalování v praxi státního zastupitelství“ vystoupila JUDr. Lenka Bradáčová.

Kolokvium – „Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“

Dne 12. září 2017 uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden, z. s. kolokvium s názvem „Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“. Jednání proběhlo v Zeleném salonku Kolovratského paláce Senátu PČR. Na kolokviu aktivně vystoupili JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR, ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Mgr. Milena Hrdinková, ředitelka Kanceláře ministra financí, Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ing. Iva Kocová, Ph.D., ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, Mgr. Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.

Kolokvium zahájil předseda Ústavně-právního výboru Senátu ČR JUDr. Miroslav Antl, který představil zaměření kolokvia a jeho úlohu pro práci senátorů ÚPV. V dalším příspěvku Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden prezentoval dosavadní zkušenosti členských občanských poraden AOP s účinností novel zákona o spotřebitelském úvěru, insolvenčního zákona. Jako klíčové zmínil problém s upřednostňováním odměny insolvenčního správce, v procesu oddlužení, před dalšími závazky, tedy rovněž před hrazením výživného. Paní ředitelka Mgr. Milena Hrdinková z Ministerstva financí se zaměřila na zkušenosti Ministerstva financí s finanční gramotností a s regulací bankovního a nebankovního sektoru z hlediska finančních služeb. Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán promluvil o záměrech Ministerstva spravedlnosti v rámci insolvenčního zákona, stručně zhodnotil také novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. července 2017. Reagoval také na některé nápady či připomínky, které zazněly od předchozích účastníků debaty. Ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy z MPO Ing. Iva Kocová představila spolupráci s neziskovým sektorem a zmínila priority MPO v oblasti spotřebitelské legislativy. Ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil promluvil o potřebách lidí ohrožených sociálním vyloučením. Po těchto příspěvcích se rozvinula bohatá diskuze o některých aspektech jednotlivých zákonů.

Konference - „Nové povinnosti poskytovatelů pečovatelské služby v oblasti ochrany osobních údajů a další aktuality“

Dne 10. října 2017 uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR za odborné podpory České asociace pečovatelské služby, konferenci na téma: „Nové povinnosti poskytovatelů pečovatelské služby v oblasti ochrany osobních údajů a další aktuality“. Gestorkou akce byla senátorka Emilie Třísková, místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu PČR. Jednání se uskutečnilo v Jednacím sále Senátu a zúčastnilo se ho 130 posluchačů. Kromě senátorů se účastnili zejména zástupci odborné veřejnosti a dále přední představitelé dotčených rezortů. Konferenci zahájila a moderovala senátorka Emilie Třísková. Za Ústavně-právní výbor Senátu přednesl úvodní slovo senátor Jiří Burian, místopředseda výboru. Účastníky konference poté pozdravil PhDr. Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby (ČAPS).

Nosným tématem konference byly změny v oblasti ochrany osobních údajů, protože od 28. května 2018 bude platit nová evropská legislativa - GDPR, a změny se týkají i poskytovatelů sociálních služeb.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí vystoupila Mgr. Jana Marie Landová, ředitelka odboru inspekce kvality sociálních služeb a Mgr. Jan Vrbický, zástupce ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení. Tématem jejich vystoupení byla inspekce kvality v pečovatelských službách a aktuality z rezortu sociálních služeb.

Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová, koordinátorka projektů ČAPS, představila celostátní projekt ČAPS, který by měl pomáhat nejen občanům zůstat žít a dožívat v přirozeném domácím prostředí co nejdéle, ale i neformálním pečujícím lépe se orientovat v oblasti sociálního zabezpečení i v péči samotné.

Výjezdní zasedání výboru

I v roce 2017 pokračoval výbor v osvědčené tradici výjezdních zasedání, během kterých mají senátoři možnost získat při pracovních jednáních se zástupci justice, orgánů činných v trestním řízení (policie a státního zastupitelství), vězeňské služby a orgánů samospráv velmi cenné zpětné vazby o tom, jak v praxi fungují zákony schválené parlamentem. Praktické poznatky ze všech těchto oblastí jsou pro senátory maximálně přínosné v jejich další práci.

Výjezdní zasedání výboru do senátního volebního obvodu č. 75 - Karviná

Ve dnech 3. – 5. dubna 2017 se uskutečnilo na základě pozvání senátora R. Sušila výjezdní zasedání výboru do volebního obvodu č. 75 - Karviná.

Výjezdního zasedání se zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda ÚPV, Jiří Burian, místopředseda ÚPV, Radek Sušil, místopředseda ÚPV, Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚPV, Jiří Dienstbier, člen výboru a Anna Hubáčková, členka výboru.

Senátoři dne 3. dubna navštívili Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, kde jednali s jejím ředitelem Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBA. Pan ředitel J. Matěj seznámil senátory s historií nemocnice od jejího vzniku až po současnost, s organizací a způsoby zabezpečování zdravotní péče.

Následovalo setkání členů ÚPV s představiteli poskytovatelů sociálních sužeb - Slezská diakonie – Občanská poradna a Probační a mediační služba Karviná. Slezská diakonie je 3. největší charitativní organizací. Probační a mediační službu zastupoval vedoucí střediska Mgr. Valián. Za Občanskou poradnu při Slezské diakonii byla přítomna vedoucí střediska paní Ing. Bc. Bakšová. Setkání proběhlo za velkého zájmu pracovníků všech zúčastněných organizací.

Dne 4. dubna se senátoři Ústavně – právního výboru setkali na pracovním jednání s vedením justičních orgánů a orgánů činných v trestním řízení okresu Karviná. Přítomni byli: předsedkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně okresního soudu JUDr. Jurášková, okresní státní zástupce Mgr. Slavíková, vedoucí Územního odboru Policie ČR plk. Ing. Bc. Pollak, MBA a další.

Dále senátoři navštívili Věznici Karviná. Jedná se o věznici se zvýšenou ostrahou a trest odnětí svobody zde vykonávají odsouzení na těchto odděleních: oddělení s dozorem, se zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici se zvýšenou ostrahou. Je zde i úsek pro imobilní odsouzené zařazené do typu věznice se zvýšenou ostrahou. Celková kapacita zařízení je 203 míst. Senátoři byli přijati ředitelem věznice plk. Mgr. Květoslavem Jordánem. Následně měli možnost si prohlédnout prostory věznice.

Odpoledním bodem programu bylo setkání s vedením Magistrátu Města Karviná. Přijetí se za vedení města zúčastnil primátor Tomáš Hanzel, náměstek primátora Ing. Jan Wolf, náměstek primátora Karel Wiewiórka, ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora a ing. Miroslav Hajdušík, náměstek primátora. Pracovního jednání se zúčastni také tajemník magistrátu PhDr. Roman Nogol, MPA.

Dne 5. dubna se členové Ústavně – právního výboru přesunuli do Bohumína, kde se setkali se starostou města Bohumín senátorem Petrem Víchou a dalšími představiteli města. Následovala prohlídka města (sportoviště, sociálně vyloučené lokality…).

Výjezdní zasedání výboru do senátního volebního obvodu č. 79 - Hodonín

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2017 se uskutečnilo na základě pozvání senátorky A. Hubáčkové výjezdní zasedání výboru do volebního obvodu č. 79 - Hodonín. Výjezdního zasedání se zúčastnili senátoři Miroslav Antl, předseda ÚPV, Jiří Burian, místopředseda ÚPV, Radek Sušil, místopředseda ÚPV, Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚPV, Jiří Dienstbier, člen ÚPV a A. Hubáčková, členka ÚPV.

Senátoři během výjezdního zasedání absolvovali dne 6. listopadu 2017 společný pracovní oběd s vedením Nejvyššího státního zastupitelství ČR, se soudci Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR. Jednání se zúčastnili:

JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce, Mgr. Jiří Pavlík, náměstek nejvyššího státního zástupce, JUDr. Jaromír Jirsa a JUDr. Tomáš Lichovník, soudci Ústavního soudu a dále JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR.

Jednání bylo zaměřeno na aktuální otázky české justice a právního řádu. Dále se účastníci zabývali současnou politickou situací. Na závěr jednání konstatoval předseda ÚPV Senátu PČR, že takováto neformální jednání mají velký smysl a bude dobré v této tradici pokračovat.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo přijetí na radnici obce Ratíškovice paní starostkou Annou Hubáčkovou. Jednání se dále zúčastnil PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice. Paní starostka uvedla, že obec je součástí mikroregionu Hodonínsko. Dále podrobně seznámila senátory ÚPV s historií obce Ratíškovice a se současnou situací. Podrobně informovala senátory o chystaných projektech. Poté senátoři navštívili Spolkový dům Ratíškovice, kde absolvovali prohlídku s výkladem (Spolkový dům Ratíškovice byl vyhlášen projektem roku 2015 a dřevostavbou roku 2016).

Dne 7. listopadu delegace navštívila Hodonín. Na radnici v Hodoníně delegaci přijal starosta města Mgr. Milan Lúčka. Jednání se dále zúčastnila řada starostů obcí tohoto mikroregionu.

Senátorka A. Hubáčková využila této příležitosti, aby informovala senátory a další přítomné o petici, která by měla být předložena do Senátu (Petici zatím podepsalo přibližně 11 000 občanů a byla již jednou projednávána v Poslanecké sněmovně.) k veřejnému projednání. Petice se týká ochrany vodního zdroje pitné vody Bzenec – komplex pro celý okres a cca 140 tis. lidí. V dané lokalitě žádá soukromá firma o stanovení dobývacího prostoru a následně o těžbu štěrků, a to pod hladinu podzemní vody. Tento záměr je jednak v přímém rozporu se zákonem o vodách a nařízením vlády o stanovení CHOPAV, ale především ohrožuje kvalitu a množství jímané pitné vody, což je především v období dopadů sucha nepřijatelné. Záměr však získal od MŽP kladné stanovisko EIA.

Předseda výboru senátor M. Antl jménem delegace poděkoval za informace k těmto projektům a ubezpečil přítomné, že senátoři ÚPV podpoří uspořádání veřejného slyšení v Senátu k této věci. Dále přítomné podrobně informoval o náležitostech a proceduře podání petice do Senátu a dalším průběhu projednávání petice ve výborech Senátu a poté v plénu Senátu. Poté doporučil uspořádat při příležitosti předání petice do rukou předsedy Senátu tiskovou konferenci a dále uvedl, že by bylo velmi užitečné připravit pro novináře krátkou tiskovou zprávu.

Senátor J. Dienstbier ještě doplnil, že veřejná slyšení k peticím pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pokud je pod peticí více než 10 tisíc podpisů, projednává petici následně ještě plénum Senátu.

Další informace k této věci podal senátorům pan - RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel VaK Hodonín a také starostka obce Moravský Písek paní Hana Habartová.

Další otázkou, které byla věnována pozornost v rámci tohoto jednání, byla problematika zveřejňování majetkových přiznání podle zákona o střetu zájmů. Tuto problematiku na jednání otevřela senátorka Anna Hubáčková z podnětu pana Mgr. Františka Lukla, starosty města Kyjov a předsedy SMO, a informovala senátory o stanovisku, které přijal ke zveřejňování majetkových přiznání podle zákona o střetu zájmů Svaz měst a obcí. Dále k této věci vystoupili senátoři J. Burian a J. Dienstbier.

Dále se uskutečnilo setkání s vedením justičních orgánů a Orgánů činných v trestním řízení okresu Hodonín, kterého se zúčastnili představitelé Okresního soudu, Okresního státního zastupitelství a Policie ČR Hodonín.

Přítomni byli:

  • Za Okresní soud Hodonín:
    • Mgr. Roman Smetka, předseda OS
    • JUDr. Milena Drobečková, místopředsedkyně OS (trestně-právní agenda)
  • Za Okresní státní zastupitelství Hodonín - Mgr. Budiš
  • Za Územní odbor Policie ČR Hodonín pan ředitel plk. JUDr. František Klimus

Předseda výboru senátor M. Antl na začátku jednání uvedl, že senátoři ÚPV nejsou nějaká inspekce, ale že na svých výjezdních zasedáních vždy jednají se soudci okresních soudů, se státními zástupci a s představiteli orgánů činných v trestním řízení na úrovni okresu. Dále uvedl, že tato jednání považuje za velmi důležitá, protože senátoři potřebují neformální zpětnou vazbu, aby věděli, jak zákony schválené parlamentem fungují v praxi, co přinášejí dobrého a které věci by bylo potřeba změnit.

Předseda OS Hodonín Mgr. Roman Smetka uvedl, že je velice trápí platy, a to nikoliv platy soudců, ty jsou v pořádku. Trápí je však platy zaměstnanců soudů. Za velký problém označil, že např. plat zapisovatelky je srovnatelný s platem prodavačky v Lidlu, přičemž vykonávají práci poměrně náročnou, když soudní zapisovatelka je vlastně jakousi správkyní informačních databází.

Dále pan předseda Mgr. Roman Smetka uvedl, že měli velký problém s lhůtou pro přezkoumání svéprávnosti. Nyní se – v souvislosti se změnou právní úpravy - tato situace zlepšila, ale přesto označil právní úpravu přezkoumávání svéprávnosti za nešťastnou.

Dále uvedl, že procesní předpisy nejsou tím, co soudy trápí úplně nejvíce. Velkým problémem však je, že elektronický platební rozkaz nelze doručit fikcí. Pokud by se toto změnilo, velmi by se snížila administrativní náročnost práce soudů v oblasti občansko-právní agendy. (Na vysvětlení uvedl, že 70% agendy jsou rutinní záležitosti, které se stále opakují – spory ze smluv o půjčkách, o úvěrech, nesplacené pohledávky… Obrovské množství těchto věcí se řeší vydáním elektronického platebního rozkazu, ale ten nelze doručit fikcí. Proto je často fakticky nedoručitelný. Skončí to tím, že je platební rozkaz zrušen, svolá se jednání, ten neplatič si nepřevezme předvolání, rozhodne se bez něho. Toto vše je velmi nákladné.)

Pan státní zástupce Mgr. Budiš uvedl, že právní agenda přezkoumávání svéprávnosti velmi zatěžuje také znalce.

Dále uvedl, že řadu let jsou přijímány zákony, které jsou velmi náročné „na obsluhu“. Je kolem toho spousta práce, a to často zbytečné a drahé. Potom řekl, že trestní řád by jistě zasloužil rekodifikaci a že díky té snaze o formální dokonalost, pak často nedosahujeme cíle sledovaného zákonem. Zdůraznil důležitost prvotních úkonů provedených v trestním řízení, které však pak nelze využít. Dále zdůraznil, že, tak, jak jsou pravidla nastavena, jdou často proti cíli a smyslu trestního řízení a také proti zájmům oběti trestného činu.

Potom pan státní zástupce informoval senátory, že v současné době v Jihomoravském kraji klesá kriminalita. Otázkou však je, proč tomu tak je. Uvedl, že způsob života se mění téměř před očima, že mizí ta tradiční „banální“ kriminalita, jako jsou krádeže a loupeže a velmi se rozmáhá internetová kriminalita, která je „schovaná“ a jejíž vyšetřování je velmi náročné pro vyšetřovatele, jsou potřební experti. Velmi se množí např. internetové podvody, často tam jsou stovky poškozených v jedné věci. Měli případ, kde bylo více než 600 poškozených. Odhalování internetové kriminality je velmi obtížné, probíhá skrytě, často není dlouho nic vidět, pak se zjistí, jak je to zřetězené, jak rozsáhlá ta trestná činnost je.

Dále pan státní zástupce uvedl, že problémem je, že vyšetřování složitých kauz trvá velice dlouho, často i několik let, důkazy postupně „slábnou“. Jde to k soudu pozdě, svědci už po takové době nejsou přesvědčiví. Často je pak výsledek nula, což je velká škoda.

Poté uvedl, že hodně případů (bagatelní věci) skončí již v přípravném řízení trestním, často jsou tyto kauzy hotové do 14 dní.

Dále pan státní zástupce poukázal na skutečnost, že SZ je často vnímáno pouze jako trestní orgán, ale SZ má dnes 108 netrestních kompetencí. Mají v působnosti např. i dozor nad domovy důchodců. Otázkou je, jestli bylo nutné dávat tuto kompetenci státním zástupcům.

Poté položil senátor R. Sušil dotaz na možnost využívání elektronických náramků. Paní místopředsedkyně OS JUDr. Milena Drobečková odpověděla, že si umí představit, že uložení trestu domácího vězení by mohlo být užitečné např. pro viníky při spáchání trestného činu při těžkých autonehodách. Nedovede si představit, že by uložení tohoto trestu mohlo být efektivní např. u neplatičů alimentů.

Předseda ÚPV senátor M. Antl uvedl, že pokud jde o trestní řád, byl před časem členem legislativní komise pro přípravu nového trestního řádu. Trestní řád je často měněn formou novelizací. Poté informoval přítomné, že o této věci opakovaně jednal s ministrem spravedlnosti R. Pelikánem. Ten slíbil, že se MSp pokusí připravit alespoň část nového trestního řádu, a to přípravné řízení trestní.

Zástupce Hasičského záchranného sboru uvedl, že úzce spolupracují s Policií ČR při vyšetřování a došetřování příčin požáru. Trápí je početní stavy, které mají. Nemají málo lidí, ale problémem je nastavení tabulek (měli by mít 13 lidí, ale mají 11). Dále informoval přítomné, že během vichřice, která zasáhla toto území během minulého víkendu, měli více výjezdů, něž mají obvykle za půl roku. Poté uvedl, že velmi úzce spolupracují se Sborem dobrovolných hasičů a že bez spolupráce s nimi by to minulý víkend vůbec nemohli zvládnout. Provádějí školení dobrovolných hasičů, to se jim daří.

Dále informoval přítomné, že zde mají jednu raritu. Jsou jedinou složkou HZS v celé ČR, která provádí záchranné vyprošťovací práce pomocí výbušnin. Zasahují podle potřeby po celém území ČR, ale pomáhají při záchranných pracích také na Slovensku. Provádějí odstřelování stromů, ledů aj.

Ředitel Územního obvodu PČR plk. JUDr. František Klimus nejprve konstatoval, že jsou vděčni za to, že se platy policistů trochu zvýšily. Přesto však, jsou platy příslušníků PČR stále jejich největší problém. Uvedl, že vychovat kvalitního policistu trvá několik let. Je tedy tristní, když policisté po 10-15 letech ve službě odcházejí, a to kvůli platovým podmínkám.

Poté si pan plk. JUDr. František Klimus posteskl, že si nevědí rady s velkým problémem. Uvedl, že policie je sběratelem a tedy i studnicí informací. Dostávají se k informacím, které ukazují, že určitá osoba je psychicky nemocná nebo užívá drogy, tj. že tyto osoby mohou být nebezpečné svému okolí, když např. řídí vozidlo pod vlivem drog.

Pan plukovník uvedl, že by si velmi přáli najít legální cestu, aby se tyto informace dostaly k obvodním lékařům, kteří vystavují řadu doporučení – např., jestli dotyčný může být držitelem zbrojního průkazu, jestli může řídit motorové vozidlo, jestli může být vedoucím na dětském táboře. Dále pan ředitel uvedl, že jsou v situaci, kdy nemohou porušovat pravidla mlčenlivosti, ale že je velká škoda, když se tyto důležité informace zjistí, že je za současné právní úpravy nelze využít. Poté uvedl, že všichni lékaři, se kterými o tom diskutovali, by uvítali, kdyby tyto informace měli k dispozici.

V diskuzi k této otázce vystoupili senátoři A. Hubáčková, M. Antl, R. Sušil, J. Burian, J. Dienstbier, E. Třísková. Z rozpravy vyplynul závěr, že tuto situaci nelze řešit jinou cestou než případným přijetím nové právní úpravy, a to nikoliv cestou legislativní iniciativy senátorů, ale návrh nového právního předpisu by měla připravit vláda. Senátor M. Antl uvedl, že si ale nedovede představit, že by takový zákon mohl být schválen. Předseda OS Mgr. Roman Smetka k tomu uvedl, že by bylo velmi praktické, kdyby údaj o omezení svéprávnosti byl uveden v občanském průkazu, jako tomu bylo dříve. Dále řekl, že připravit novou právní úpravu, která by tuto problematiku řešila, by bylo velmi složité, protože se to týká ochrany osobních údajů. Senátor R. Sušil podotkl, že velkým problémem je, že neexistuje zákon o elektronickém zdravotnictví.

Ve středu 8. listopadu měli senátoři ÚPV na programu návštěvu a jednání s vedením Věznice Břeclav – objekt Poštorná. Ředitel věznice plk. Mgr. Vladan Havránek přivítal delegaci v objektu Poštorná, kde přítomné seznámil s historií věznice až po současnost a aktuální děním. Během pracovního jednání bylo především probíráno téma zaměstnávání vězněných osob a změny, které přinesl přechod na nový systém vnější diferenciace vězněných osob, který je platný od počátku října 2017. Návštěva byla zakončena prohlídkou prostor věznice.

Zahraniční aktivity výboru

V roce 2017 přijal Ústavně-právní výbor dvě zahraniční delegace a uspořádal dvě zahraniční pracovní cesty.

Dne 7. září 2017 přijali senátoři ÚPV delegaci představitelů Úřadu vyšetřování Ministerstva spravedlnosti Tchaj-wanu. Dne 18. září 2017 se uskutečnilo přijetí delegace Sultanátu Omán.

Ve dnech 27. 5. – 2. 6. 2017 navštívila delegace Ústavně-právního výboru Senátu Islandskou republiku a Norské království. Ve dnech 27. – 29. září 2017 uskutečnila delegace Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Slovenskou republiku.

Přijetí zahraničních delegací

Přijetí zástupkyně ředitele Úřadu vyšetřování Ministerstva spravedlnosti Tchaj-wanu paní Ling – Lan Li

Dne 7. září 2017 přijal senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu delegaci představitelů Úřadu vyšetřování Ministerstva spravedlnosti vedenou paní Ling – Lan Li, zástupkyní ředitele Úřadu vyšetřování Ministerstva spravedlnosti. Za tchaj-wanskou stranu se jednání zúčastnili ještě pan Chih-Ta Ti, ředitel útvaru pro mezinárodní záležitosti Úřadu vyšetřování MS a dále paní Pei-Wen Tsai, pracovnice tohoto útvaru. Dále byl jednání přítomen pan Roger Guo-Chin Su, ředitel konzulární divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře

Za českou stranu se jednání dále zúčastnili senátor R. Sušil, místopředseda ÚPV, senátorka E. Třísková, místopředsedkyně ÚPV a senátor M. Nenutil, člen výboru.

Představitelé Tchaj-wanu se zajímali o fungování Senátu v českém ústavním systému a o roli Senátu v legislativním procesu. Dále předseda výboru senátor M. Antl podrobně vysvětlil právní úpravu a postup vyšetřování trestných činů v ČR.

Přijetí delegace Sultanátu Omán, kterou vedl JUDr. Mohammed Ibrahim Issa Al-Zadjali, předseda Výboru pro legislativu Dolní komory ománského parlamentu

Dne 18. září 2017 přijal předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR senátor JUDr. Miroslav Antl 34 člennou delegaci Sultanátu Omán, kterou vedl JUDr. Mohammed Ibrahim Issa Al-Zadjali, předseda Výboru pro legislativu Dolní komory (The Al Shura Counci) ománského parlamentu (The Majlis Oman). Jednání za českou stranu se zúčastnila také senátorka Emilie Třísková, místopředsedkyně ÚPV Senátu a dále tajemnice výboru JUDr. Květa Skoupá, ředitel Legislativního odboru Kanceláře Senátu JUDr. Milan Eberle a pan Radek Merkl ze Zahraničního odboru Kanceláře Senátu.

Po úvodní uvítací ceremonii a představení členů delegací položil předseda Výboru pro legislativu Dolní komory ománského parlamentu JUDr. Mohammed Ibrahim Issa Al-Zadjali řadu odborných dotazů. Požádal o informace k postavení obou komor českého parlamentu v ústavním systému ČR, zajímal se o úlohu jednotlivých komor parlamentu a o průběh legislativního procesu v ČR. Dále položil dotaz k procesu schvalování mezinárodních smluv.

Předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR senátor JUDr. Miroslav Antl uvedl, že v českém dvoukomorovém parlamentu má silnější postavení Poslanecká sněmovna, tj. dolní komora, která se kromě projednávání návrhů zákonů zabývá také schvalováním státního rozpočtu, do kterého Senát zasáhnout dle Ústavy ČR nemůže, vyslovuje důvěru (resp. nedůvěru) české vládě, poslanci mají možnost interpelovat členy vlády aj. Návrhy zákonů zpravidla podává vláda. Zákonodárnou iniciativu však mají také poslanci a senátoři, i když v Senátu je tento proces složitější, neboť musí proběhnout nejprve vnitrosenátní schvalovací procedura. Poté Senát návrh zákona předkládá k projednání do Poslanecké sněmovny a poté se jím opětovně zabývají senátoři.

Velkou většinu návrhů zákonů předkládá vláda a to nejprve do Poslanecké sněmovny. Zde probíhají postupně tři tzv. „čtení“ zákonů. Pokud Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, postoupí jej k projednání do Senátu. Senát projednávaný návrh zákona může schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, nebo jej zamítnout, či vrátit do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Pokud Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s připomínkami, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znova, a to nejprve v podobě schválené Senátem. Pokud návrh zákona v této podobě nezíská dostatečnou podporu v PS, hlasuje sněmovna o návrhu zákona znova a to ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou. Pokud Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znova a může Senát přehlasovat. Jsou stanovena kvóra, jakou většinou může Poslanecká sněmovna Senát přehlasovat. Parlamentem schválený návrh zákona se předkládá k podpisu prezidentovi republiky.

Projednáváním mezinárodních smluv se zabývají obě komory českého parlamentu a mají v tomto procesu rovnocenné postavení. Poslanecká sněmovna i Senát dávají souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Pokud jde o náplň práce Ústavně-právního výboru Senátu, uvedl pan předseda JUDr. M. Antl, že ÚPV je jedním z nejdůležitějších výborů Senátu. Zabývá se návrhy zákonů prakticky ze všech oblastí práva. Výbor zkoumá návrhy zákonů nejen z hlediska obsahového, ale vždy také z hlediska souladnosti projednávaného návrhu zákona s Ústavou ČR a s dalšími právními předpisy.

Pan předseda JUDr. Mohammed Ibrahim Issa Al-Zadjali, předseda Výboru pro legislativu Dolní komory ománského parlamentu, uvedl, že parlament Ománu má také dvě komory. Dolní komora (Shura) je volena občany. Členy horní komory jmenuje J.E. král a to z velmi vážených občanů. Jsou to např. bývalí nejzkušenější soudci, renomovaní profesoři, podnikatelé, vysocí vojenští důstojníci. Mnohé pravomoci mají obě komory společné. Obě komory projednávají návrhy zákonů, obě komory projednávají mezinárodní smlouvy a obě komory projednávají také státní rozpočet. Pokud jde o postavení obou komor, horní komora není povinna uposlechnout doporučení dolní komory. Snaží se však dohodnout na konsenzu.

Rozdíl mezi komorami ománského parlamentu je v tom, že jejich dolní komora může kontrolovat vládu, horní komora nikoliv.

Dále uvedl pan předseda JUDr. Mohammed Ibrahim Issa Al-Zadjali, že vidí velkou podobnost i v legislativních procesech obou zemí. Také v Ománu předkládá vláda návrh zákona nejprve do dolní komory. Ta jej schválí nebo změní. Poté jde návrh zákona do horní komory, která má možnost návrh zákona schválit, odmítnout nebo přijmout s pozměňovacími návrhy. Poté se návrh zákona postoupí J.E. králi k podpisu. Pokud se komory neshodnou na znění návrhu zákona, probíhá společné zasedání obou komor.

K doplňujícímu dotazu z ománské strany, jestli může vláda přímo nominovat člena parlamentu, uvedl předseda ÚPV Senátu PČR, že nikoliv. Vládní strany však mají možnost nominovat kandidáty do volebních kandidátních listin.

Zahraniční cesty

Ve dnech 27. května - 2. června 2017 vykonala delegace Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky pracovní návštěvu Islandské republiky a Norského království. Delegaci vedl předseda výboru senátor JUDr. Miroslav Antl a jejími členy byli senátor Radek Sušil (místopředseda ÚPV), senátorka Emílie Třísková (místopředsedkyně ÚPV) a senátorka Anna Hubáčková (členka ÚPV). Delegaci doprovázela tajemnice výboru Květa Skoupá. Po celou dobu pobytu na Islandu i v Norském království delegaci doprovázel a aktivně se zúčastnil všech jednání pan velvyslanec JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D. Delegace navštívila v obou státech partnerské výbory parlamentu, dále jednala s představiteli Ministerstev spravedlnosti a navštívila vrcholné justiční orgány (Nejvyšší soudy) obou zemí. Dále měli senátoři možnost získat informace o fungování nápravných zařízení. Lze říci, že se delegaci podařilo navázat cenné kontakty pro hlubší rozvoj spolupráce jak na parlamentní půdě, tak v oblasti justice.

Ve dnech 27. – 29. září 2017 navštívila čtyřčlenná delegace Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR vedená jeho předsedou senátorem JUDr. Miroslavem Antlem Slovenskou republiku.

Členy delegace byli senátoři Emilie Třísková, místopředsedkyně výboru, Jiří Burian, místopředseda výboru a Radek Sušil, místopředseda výboru. Delegaci doprovázela tajemnice výboru Květa Skoupá. Po celou dobu pobytu na Slovensku delegaci doprovázel předseda Ústavně-právního výboru NR SR Róbert Madej, místopředsedkyně výboru Jana Laššáková, členové výboru Peter Kresák a Jozef Lukáč, a dále tajemnice výboru Martina Okruhlicová.

Delegace absolvovala v průběhu pobytu na Slovensku jednání s předsedou a dalšími členy Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky. Dále delegace jednala s vedením Ústavního soudu Slovenské republiky, byla přijata vedeními Krajského soudu a Krajské prokuratury v Košicích. V poslední den pobytu na Slovensku měli členové delegace možnost navštívit Ústav pro výkon trestu odnětí svobody Košice – Šaca a jednat se zástupci Sboru vězeňské a justiční stráže.

Podrobné záznamy z obou cest jsou zveřejněny na internetových stránkách Senátu.

V Praze dne 6. března 2018

zpracovala: Květa Skoupá, tajemnice výboru

schválil: JUDr. Miroslav Antl, předseda výboru

JUDr. Miroslav Antl v. r.