Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1. SLOŽENÍ VÝBORU

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (dále jen „VHZD“) zasedal v počtu třinácti senátorů, a to v následujícím složení:

předseda:Jan Hajda
místopředsedové:Lumír Aschenbrenner, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Pavel Štohl, Jan Veleba
členové:František Bradáč, Jiří Cieńciała, Petr Holeček, Ladislav Kos, Karel Kratochvíle, Jiří Hlavatý, Petr Šilar

Dne 22. října 2017 z důvodu vzniku poslaneckého mandátu zanikl senátorský mandát panu Jiřímu Hlavatému, od tohoto dne pracoval výbor v počtu dvanácti senátorů.

2. LEGISLATIVNÍ ČINNOST VÝBORU

V roce 2017 se výbor sešel na 14 schůzích, projednal 99 senátních tisků, a to:

 • 45 návrhů zákona;
 • 17 mezinárodních smluv a dohod;
 • 5 výročních zpráv;
 • 27 evropských tisků;
 • 2 petice;
 • Národní program reforem - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Konvergenční program České republiky – Duben 2017 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 – (zpravodaj senátor Jan Hajda).

Předmětem jednání výboru dále bylo:

 • Návrh závěrečného účtu kapitoly 303 Senát Parlamentu za rok 2016;
 • Návrh na změnu stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců evropského parlamentu od 1. 5. 2017;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden-březen 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Návrh rozpočtu na rok 2018 kapitoly 303 Senát Parlamentu a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden-červen 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu;
 • Informace o navýšení celkových výdajů kapitoly 303 Senát Parlamentu od 1. 11. 2017 v souvislosti s úpravou platů zaměstnanců;
 • Návrh na změnu Platového řádu Kanceláře Senátu;
 • Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018;
 • Přehled o příjmech a výdajích za leden - září 2017 kapitoly 303 Senát Parlamentu.

Návrhy zákonů

VHZD v roce 2017 projednal níže uvedené návrhy zákona, které jsou v rámci jednotlivých navrhovatelů uvedeny chronologicky:

předseda vlády ČR:

 • o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, a o změně živnostenského zákona – (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, a o změně zákona o ochraně hospodářské soutěže, a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) – (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);

ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);
 • o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • změna některých zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a o změně některých souvisejících zákonů - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o elektronických komunikacích, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon o České televizi – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh – (zpravodaj senátor Petr Holeček);
 • o České obchodní inspekci, a o ochraně spotřebitele – (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a o správních poplatcích – (zpravodaj senátor Petr Holeček);

ministr financí ČR:

 • o mezinárodní spolupráci při správě daní, a o změně dalších souvisejících zákonů, a zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní – (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • změna některých zákonů v oblasti daní – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • o mezinárodní spolupráci při správě daní, a o změně dalších souvisejících zákonů – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o řízení a kontrole veřejných financí - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);
 • o platebním styku - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);
 • změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);
 • o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a další související zákony - (zpravodaj senátor Petr Holeček);

ministr zemědělství ČR:

 • o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech, a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), a zákon o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a další související zákony – (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o rostlinolékařské péči, a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony – (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • o veterinární péči, a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a některé související zákony - (zpravodaj senátor Jan Veleba);

ministr dopravy ČR:

 • o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o civilním letectví, a o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a některé další zákony – (senátor Jaromír Strnad);
 • o silniční dopravě, a další související zákony - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • o vnitrozemské plavbě, a zákoník práce - (zpravodaj senátor František Bradáč);

ministr pro místní rozvoj ČR:

 • o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);

ministr životního prostředí ČR:

 • o ochraně přírody a krajiny (senátní tisk č. 25) - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • o ochraně přírody a krajiny (senátní tisk č. 26) - (zpravodaj senátor Petr Šilar);

návrhy senátních návrhů zákona:

 • o daních z příjmů – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o evidenci tržeb - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);

poslanecké návrhy zákona či návrhy poslanců:

 • o zadávání veřejných zakázek - (zpravodaj senátor Petr Holeček);
 • o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o pozemních komunikacích - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);
 • o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);
 • o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a o změnách některých zákonů, a o správních poplatcích - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);
 • zákon na ochranu zvířat proti týrání - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • o daních z příjmů – (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv) - (zpravodaj senátor Jaromír Strnad);
 • o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), a o daních z příjmů - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);
 • o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - (zpravodaj senátor Jan Veleba);

představitelé Krajů ČR:

 • o rozpočtovém určení daní - (zpravodaj senátor Jan Hajda);

Mezinárodní smlouvy a dohody:

VHZD v roce 2017 doporučil Senátu PČR k ratifikaci řadu smluv, dohod a protokolů, a to:

navrhovatel – ministr financí ČR:

 • výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks & Caicos - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała);
 • výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat - (zpravodaj senátor Petr Holeček);
 • výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • výpověď Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - (zpravodaj senátor Petr Šilar);
 • výpověď Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • výpověď Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);

navrhovatel – ministr dopravy ČR:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách - (zpravodaj senátor Leopold Sulovský);
 • Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);

navrhovatel – ministr průmyslu a obchodu ČR:

 • Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru - (zpravodaj senátor Jiří Hlavatý);

navrhovatel – ministr zahraničních věcí ČR:

 • Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);

Výroční zprávy:

VHZD v roce 2017 projednal následující výroční zprávy, jež tvoří:

 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016 - (zpravodaj senátor Jan Veleba);
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016 - (zpravodaj senátor Ladislav Kos);
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016 - (zpravodaj senátor Petr Holeček);
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 - (zpravodaj senátor Karel Kratochvíle);

Evropské tisky:

Následující skupina senátních tisků, kterými se VHZD zabývá, jsou tisky Evropské unie. VHZD je k jejich projednání dožádán Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu.

V roce 2017 došlo k projednání těchto dokumentů:

 • návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • návrh směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164,pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • balíček dokumentů k dani z přidané hodnoty (senátní tisky N 006/11 a N 007/11) - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);
 • návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);
 • návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - (zpravodaj senátor Lumír Aschenbrenner);
 • balíček dokumentů k energetické účinnosti a náročnosti budov (senátní tisky N 009/11, N 010/11, N 011/11, N 012/11) - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • balíček dokumentů o trhu s elektřinou (senátní tisky N 013/11, N 014/11, N 015/11, N 016/11) - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • dopravní balíček dokumentů - sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky pro podniky (senátní tisky N 043/11, N 044/11, N 045/11, N 046/11) - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • dopravní balíček dokumentů - výběr poplatků za užívání pozemních komunikací a vykazování emisí CO2 (senátní tisky N 047/11, N 048/11, N 049/11, N 050/11) - (zpravodaj senátor František Bradáč);
 • diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie - (zpravodaj senátor Jan Hajda);
 • návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);

Petice:

O projednání následujících petic byl VHZD dožádán Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu.

 • Petice „Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb“ - (zpravodaj senátor Pavel Štohl);
 • Petice „Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb“ - (zpravodaj senátor Jiří Cieńciała).

Co se legislativní činnosti výboru týká, výbor se mimo mnoha jiných vládních, poslaneckých, senátních návrhů zákona, mezinárodních smluv, výročních zpráv a evropských tisků, zabýval např. mediálně zajímavou novelou novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Výbor se prostřednictvím pozměňovacích návrhů snažil nalézt adekvátní řešení náhrad pro chovatele, žel, Senát tuto iniciativu nepodpořil.

Podstatou novely zákona o rozpočtovém určení daní bylo zvýšení procentního podílu, kterým se kraje podílejí na výnosu daně z přidané hodnoty, a sice ze 7,86 % na 8,92 %.

Mezi výborem projednanými dopravními zákony významné místo zaujaly nejen zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jež prostřednictvím své novely usnadňuje a zjednodušuje provádění registračních úkonů u vozidel, ale i v současné době velmi aktuální novela zákona o silniční dopravě. Návrh, v němž došlo k úpravě licenčního řízení v linkové osobní autobusové dopravě, ke změnám v provozování taxislužby, obsahoval i soubor dílčích formálních úprav správního trestání.

Ministerstvo dopravy nepodpořilo konstrukci ustanovení o zprostředkovatelích taxislužby (např. UBER) z toho důvodu, že u Soudního dvora EU je k projednání několik otázek, týkajících se charakteru služeb poskytovaných platformou UBER. Z tohoto důvodu je vhodné vyčkat na rozhodnutí. Problematika činnosti společnosti UBER a podobných společností je nyní také projednávána vnitrostátními soudy a nelze vyloučit, že dojde k rozhodnutí, že k regulaci činnosti je plně dostačující již současná právní úprava.

Co se postřehů a doporučení, které vyplynuly v souvislosti s projednáváním elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“), ať už jako návrhu zákona, tak i petice, EET vznikla jako nástroj proti krácení tržeb, s čímž samozřejmě nelze jinak než souhlasit.

Jinými slovy, je třeba posílit opatření proti nadměrné šedé ekonomice, ale na druhé straně EET nesmí být vnímána jako něco, co vše vyřeší. Ani v EET nelze zcela vyloučit, že podvádějící nebude hledat jiné nástroje k neplacení daní. S EET by nemělo být spojeno více problémů než přínosů.

Co se týká velkých podniků, obchodních řetězců apod., je třeba konstatovat, že jsou natolik účetně a elektronicky provázané, takže u nich tento způsob krácení příjmů nepřipadá vůbec v úvahu. Velcí podnikatele mohou navíc optimalizovat daně jiným způsobem. V konečném důsledku je tedy EET zaměřena zejména na malé podnikatele. Poměrně často se objevují názory, že EET by nemusela být povinná pro ty nejmenší podnikatele do určitého obratu, pro podnikatele s určitým předmětem činnosti apod.

Ze strany politiků i zástupců podnikatelů se objevují návrhy na výjimky pro registraci EET. Zvažují se podnikatelé s ročním obratem například do 250 000 Kč, kteří budou podléhat paušální dani. Tito podnikatelé však v naprosté většině daň z příjmů na základě daňových úlev vůbec neplatí. Vyjmutí podnikatelů z EET v případě paušální daně by tedy v konečném důsledku mělo pro tyto podnikatele větší odvodové zatížení než dosud.

Poměrně často se objevují návrhy na vyjmutí z EET pro určité skupiny profesí, například praktické lékaře, farmářské trhy apod. Tato varianta není považována za nejšťastnější, protože není jasné, podle jakého kritéria by se vybíraly profese, které EET nebudou podléhat. Například pokud by byli vyjmuti praktičtí lékaři, proč ne stomatologové, když farmářské trhy, proč ne vinaři apod.?

Úplné zrušení EET vhodné není, spíše by se mělo přistoupit k výjimce pro malé podnikatele, a to tak, že by z EET byli vyjmuti drobní živnostníci (například s ročním obratem do půl milionu korun).

Tato skupina dosahuje denních tržeb v řádu několika tisíc korun, čímž výrazněji nemůže narušit konkurenční prostředí. Drobní živnostníci by neměli být pro stát považováni za primární přínosce daní státu. Společnost by měla ocenit, že tito lidé jsou schopni sami sebe uživit a nejsou například evidovaní na úřadu práce. Navíc zachování drobných živností v malých obcích je důležité i pro dobré fungovaní samotných obcí. V neposlední řadě je nutno si uvědomit, že na příjmech drobných podnikatelů opravdu nestojí hlavní příjmy státního rozpočtu.

Za zvážení by zřejmě stálo doporučit využití zkušeností ze zahraničí, např. Rakouska, kde je roční limit pro povinnou registraci tržeb od 15 000 EUR (cca 430 000 Kč).

Účast členů VHZD v poradních orgánech partnerských ministerstev

 • Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 - senátor Jan Hajda;
 • Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu - senátor František Bradáč;
 • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky - senátor František Bradáč;
 • Rada vlády pro stavebnictví České republiky - senátor Jaromír Strnad.

Výjezdní zasedání

V rámci 9. schůze výboru se dne 6. června 2017 uskutečnilo každoroční výjezdní zasedání výboru do České národní banky. Senátoři jednali s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem a členy Bankovní rady na téma: „Makroekonomická situace, předpokládaný vývoj v roce 2017 a aktuální otázky měnové politiky“.

Ve dnech 20. – 21. června 2017 se v rámci 11. schůze výboru uskutečnilo výjezdní zasedání do Třince. Senátoři za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jednali s představiteli Třineckých železáren a taktéž se zástupci hutí a energetiky téma: „Dovoz oceli z neevropských zemí a problematika řešení emisních povolenek CO2 a jejich dopad na konkurenceschopnost našich a evropských firem“. V rámci prohlídky Třineckých železáren navštívili kyslíkovou konvertorovou ocelárnu a kontidrátovou válcovnu.

Třetí výjezdní zasedání výboru v roce 2017 se v rámci 16. schůze výboru uskutečnilo dne 4. října 2017. Senátoři jednali s představiteli BOHEMIA SEKT, s.r.o. na témata: „Problematika vinohradnictví v ČR ve vztahu k novému vinohradnickému zákonu; Situace na trhu s vínem v ČR“. Taktéž navštívili výrobní prostory BOHEMIA SEKT, s.r.o.

3. PODVÝBORY VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

Významnou roli v práci výboru hrají jím zřízené podvýbory. Detailně se zabývají dokumenty, které poté projednává výbor. Tak tomu bylo např. při projednávání energetického zákona. Členy uvedených podvýboru jsou nejen členové VHZD, ale i senátoři z jiných senátních výborů.

Podvýbor pro energetiku a dopravu

Tento podvýbor, jehož ustavující schůze proběhla dne 28. února, se v roce 2017 sešel na pěti schůzích, pracoval v počtu devíti senátorů v následujícím složení:

předseda:František Bradáč
místopředsedové:Jiří Cieńciała, Radko Martínek
členové:Jiří Burian, Jaroslav Doubrava, Miroslav Nenutil, Zdeněk Nitra, Jitka Seitlová, Jaromír Strnad.

Podvýbor projednal následující tisky EU:

 • balíček dokumentů k energetické účinnosti a náročnosti budov, a to:
  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti;
  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov;
 • balíček dokumentů o řízení energetické unie a podpoře využití energie obnovitelných zdrojů, a to:
  • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013;
  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění);
 • balíček dokumentů o trhu s elektřinou, a to:
  • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
  • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění);
  • návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění).

Senátoři se v rámci schůzí podvýboru seznámili s problematikou novely zákona o civilním letectví, živnostenského zákona, a o správních poplatcích.

Dále za účasti představitelů Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury diskutovali s ministrem dopravy ČR Danem Ťokem k aktuálním otázkám v dopravním sektoru se zaměřením na témata: silniční a železniční stavby v rozpočtovém období 2017 – 2020 se zvláštním zaměřením pro rok 2017, stav přípravy nových staveb z pohledu výkupu pozemků, režim posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA) a stavebních povolení, problematika vysokorychlostních tratí v ČR.

V rámci 4. schůze podvýboru proběhla diskuse na téma: „Bezpečnost a plynulost silničního provozu v ČR“, kde byla řešena problematika bezpečnosti drážní dopravy, řešení dopravních nehod na železničních přejezdech, dodržování bezpečné rychlosti, snižování nehodovosti, úseková měření na dopravních komunikacích – „Bezpečný dopravní prostor“ – tzv. Vize 0 a odstraňování překážek dopravních nehod - činnost Asistenční služby ŘSD pro zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti provozu“.

Podvýbor v rámci své 5. schůze uskutečnil výjezdní zasedání do ČEPS, a.s., kde senátoři s představiteli společnosti jednali zejména o problematice výstavby energetických liniových staveb či řízení energetické přenosové soustavy.

Podvýbor dne 28. 2. doporučil své zástupce do jednotlivých výborů Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu Ministerstva dopravy ČR, a to:

 • pro Dopravní výchovu a osvětu - senátor Miroslav Nenutil;
 • pro Dopravně bezpečnostní legislativu - senátor Zdeněk Nytra;
 • pro Bezpečné pozemní komunikace a bezpečná vozidla - senátorka Jitka Seitlová;
 • pro Financování Národní strategie – senátor Jaroslav Doubrava, přičemž VHZD vyjádřil souhlas s podvýborovým doporučením dne 28. února 2017.

Podvýbor pro zemědělství

Tento podvýbor, který se v roce 2017 sešel na čtyřech schůzích, pracoval v počtu pěti senátorů v následujícím složení:

předseda:Karel Kratochvíle
místopředsedové:Jan Veleba
členové:Ivo Bárek, Tomáš Černín, Petr Šilar

Senátoři se v rámci schůzí podvýboru seznámili s obsahem a problematikou novel veterinárního zákona, vodního zákona, zákona o rostlinolékařské péči zákona a zákona o oběhu osiva a sadby.

S představiteli Agrární komory diskutovali členové podvýboru k aktuální zemědělské problematice v ČR, s představiteli Ministerstva zemědělství ČR o stavu realizace prováděcí vyhlášky k zákonu o vinohradnictví a vinařství či k problematice dotací LFA.

V rámci 3. schůze podvýboru proběhla diskuse na témata: řešení sucha na území České republiky a příprava na nové období Společné zemědělské politiky, zvláště z pohledu zastropování a jeho negativních dopadů na živočišnou výrobu, které se kromě představitelů Ministerstva zemědělství ČR zúčastnili i představitelé Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR.

4. ZAHRANIČNÍ CESTY

Ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2017 se člen VHZD senátor Petr Šilar zúčastnil pracovní cesty ministra zemědělství ČR do Turecké republiky.

Ve dnech 8. – 10. 5. 2017 se uskutečnila společná pracovní cesta senátní delegace VHZD (senátoři Leopold Sulovský, Jan Veleba a Petr Šilar) a delegace VZOB, kterou vedl místopředseda Senátu Ivo Bárek do Jordánského hášimovského království. V jordánském Senátu delegace VHZD pod vedením místopředsedy Senátu Ivo Bárka jednala s partnerskými výbory jordánského Senátu, a to s delegací Výboru pro zemědělství a vodní hospodářství pod vedením jeho předsedy Marwana Al-Hmouda a s delegací Finančního a ekonomického výboru pod vedením jeho předsedy Rajaie Muashera. Senátní delegace dále jednala s ministrem zahraničí Jordánska Aymanem Safadim a s ministrem financí Jordánska Omarem Malhasem. Senátní delegace taktéž navštívila ammánskou nemocnici Palestine Hospital, kde právě působil tým plastických chirurgů nemocnice Na Bulovce v rámci mise MEDEVAC, a uprchlický tábor Azrak, kde se senátoři seznámili s realizací české pomoci v táboře v letech 2016 a 2017.

Ve dnech 15. – 18. 5. 2017 navštívila Norské království delegace VHZD (senátoři Jan Hajda, Pavel Štohl a František Bradáč). Delegace jednala se státní tajemnicí Ministerstva zemědělství a potravinářství Norska paní Hanne M. Blåfjelldalovou, s předsedou Stálého výboru pro obchod a průmysl Parlamentu Norska panem Geirem Pollestadem a členy výboru, s ředitelem pro služby cestujícím státního podniku Ředitelství železnic Norska panem Dagfinnem Berge/m, s primátorkou Bergenu paní Marje M. Persenovou a s výkonnou ředitelkou Bergenské hospodářské komory paní Marit Warnckeovou. Delegace navštívila i silniční projekt E134 Damåsen-Saggrenda, realizovaný koncernem Metrostav, a průmyslový komplex Kollsnes.

Ve dnech 23. – 25. 10. 2017 uskutečnila delegace VHZD (senátoři Jaromír Strnad, Lumír Aschenbrenner, Karel Kratochvíle, Jiří Cieńciała, Petr Holeček a Ladislav Kos) pod vedením místopředsedy Senátu Jiří Šestáka pracovní cestu do Ázerbájdžánské republiky. Delegace jednala s místopředsedou Parlamentu Ázerbájdžánu Valehem Aleskerovem, s předsedou Výboru pro ekonomiku, průmysl a hospodářství Parlamentu Ázerbájdžánu Zijadem Samadzada, předsedou Zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu Eldarem Ibrahimovem, členkou Zdravotnického výboru a Výboru pro otázky rodiny, žen a dětí Parlamentu Ázerbájdžánu Sadagat Valijevou, členkou Zdravotnického výboru a Výboru pro vědu a školství Parlamentu Ázerbájdžánu Kamilou Alijevou a místopředsedou Výboru pro přírodní zdroje, energetiku a ekologii a člen Výboru mládeže a sportu Parlamentu Ázerbájdžánu Kamranem Nabizadem. Dále proběhla jednání s náměstkem ministra zemědělství Ázerbájdžánu panem Ilhamem Gulijevem, s náměstkem ministra ekonomiky Ázerbájdžánu panem Sahilem Babajevem a s prvním náměstkem ředitele Ázerbájdžánských státních drah panem Alirzou Sulejmanovem. Delegace dále položila květiny na hrob Heydara Aliyeva a uskutečnila pietní akt u „Věčného ohně“. Součástí návštěvy byla i prohlídka železničního svršku na hlavním nádraží v Baku (železniční koridor Baku-Tbilisi-Kars), na kterých se podílí společnost Moravia Steel a. s., a prohlídka ropného terminálu Sangachal.

Delegace VHZD (senátoři Jaromír Strnad, Lumír Aschenbrenner a Leopold Sulovský) uskutečnila ve dnech 3. – 8. 12. 2017 pracovní cestu do Kolumbijské a Kostarické republiky. V Kolumbii delegace jednala s náměstkyní ministra obchodu a průmyslu Kolumbie Olgou Lozano, s náměstkyní ministra zahraničních věcí Kolumbie Adrianou Mendozou, s náměstkem ministra dopravy Kolumbie Alejandrem Mayou, s náměstkem ministra zemědělství Samuelem Kolumbie Zambranem Canizalesem. V Senátu Kongresu Kolumbijské republiky proběhla jednání se senátory z 1. senátního výboru, který se zabývá především legislativními otázkami. Senátoři se taktéž zúčastnili otevření českého pavilonu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky ExpoDefensa Colombia 2017, prezentace česko-kolumbijského projektu připravovaného ve spolupráci se společností CEMEX Colombia a spolufinancovaného ze Svěřeneckého fondu EU pro Kolumbii a setkali se s krajany. V Kostarice se uskutečnila jednání v Legislativním shromáždění Kostariky, a to s jeho předsedou Gonzalo Ramírezem, místopředsedkyní Natalia Díaz Quintana a dalšími představiteli. Senátoři dále jednali s náměstkem ministra zahraničních vztahů Kostariky Alejandrem Solanem Ortizem a s prezidentem Průmyslové komory Kostariky Enrique J. Egloffem.

5. KONFERENCE, PŘIJETÍ, SETKÁNÍ

VHZD v rámci své činnosti spolupořádal rovněž řadu konferencí, seminářů, odborných setkání, podílel se na uspořádání kulturních akcí v rámci „práce“ Senátu. Členové výboru se taktéž účastnili akcí, uskutečněných v roce 2017 jak na půdě Senátu, tak i mimo ni.

Akce na půdě Senátu PČR

 • 13. března - jednání se zástupcem generálního ředitele Evropské komise pro obchod Maurem Petriccionem, na téma Dohody CETA – (senátor Ladislav Kos)
 • 5. dubna - přijetí velvyslance Afghánské islámské republiky v České republice Sayeda Mossadeqa Khaliliho předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Janem Hajdou
 • 25. dubna - pracovní jednání s delegací Zemědělského výboru Parlamentu Republiky Ázerbájdžán vedeného jeho předsedou panem Eldarem Ibrahimovem (senátoři Jan Hajda, Jiří Cieńciała, Ladislav Kos, Petr Šilar)
 • 22. května – pracovní večeře s ministrem zemědělství Saska Thomasem Schmidtem (senátor Jan Hajda)
 • 13. června - panelová diskuse na téma: „Stav přípravy realizace vinohradnického zákona v praxi, související problémy“ spojená s ukázkou českých a moravských vín (senátor Jan Hajda)
 • 15. června - vyhodnocení výsledků soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na téma: „Přeměna odpadů na zdroje“ (senátor Jan Hajda)
 • 28. června 2017 - oficiální setkání 1. místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské s místopředsedou Národního shromáždění Arménské republiky panem Eduardem Šarmazanovem (senátoři Jan Hajda a František Bradáč)
 • 26. července - veřejné slyšení ve věci petice č. 11/16 „Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb“ (senátor Pavel Štohl)
 • 5. září - diskusní setkání s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen)na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“ (senátor Ladislav Kos)
 • 12. září - diskusní setkání s německými účastníky seminářů pořádaných Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk Nordrhein-Westfalen)na téma: „Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR“ (senátor Jan Hajda)
 • 20. září - veřejné slyšení k „Petici za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb“ (senátor Jiří Cieńciała)
 • 10. října - oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ázerbájdžánské republiky v ČR J.E. pana Farida Shafiyeva místopředsedou Senátu PČR panem Jiřím Šestákem a delegací Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR (senátoři Jaromír Strnad, Lumír Aschenbrenner, Karel Kratochvíle, Jiří Cieńciała, Petr Holeček a Ladislav Kos)
 • 15. listopadu - panelová diskuse na téma: „Postavení moravského a českého vinařství na evropském trhu s vínem“ spojená s ukázkou svatomartinských vín (senátor Jan Hajda)
 • 27. listopadu - seminář na téma: „Komplexní přístupy k adaptaci krajiny na klimatickou změnu“ (senátor Petr Šilar)
 • 5. prosince - předání ocenění CENA INOVACE ROKU (senátor Pavel Štohl)

Členové výboru se taktéž zúčastnili řady již tradičních setkání senátorek a senátorů pořádaných v Senátu, a to se zástupci diplomatického sboru, s vedoucími Zastupitelských úřadů ČR, s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, s představiteli sdělovacích prostředků, setkání s občany a slavnostního předání stříbrných pamětních medailí Senátu u příležitosti Dne české státnosti.

Akce mimo Senát PČR

 • 19. ledna - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, Brněnské výstaviště (senátor Jan Hajda)
 • 23. ledna - parlamentní konference na téma: „Česká moderní energetika: představení vítězných projektů ocenění Obnovitelné desetiletí a klíčová debata o dalším rozvoji šetrné energetiky“, Poslanecká sněmovna (senátor František Bradáč)
 • 30. ledna – 1. února - Evropský parlamentní týden 2017 (Konference o evropském semestru a Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii), Evropský parlament, Brusel (senátor Leopold Sulovský)
 • 14. února - plavba parníkem „pořádaná pro předsedu Parlamentu Chorvatské republiky J.E. pana Božo Petrova pořádaná místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky panem Jaroslavem Kuberou (senátoři Pavel Štohl a Jan Veleba)
 • 22. února – jednání s německými poslanci v souvislosti s přijetím Celkového konceptu Labe, Ministerstvo dopravy (senátor František Bradáč)
 • 7. března - kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem pro rok 2017 na téma: „Hospodářský výhled, fiskální a daňová politika a veřejná správa“, Úřad vlády (senátor Jan Hajda)
 • 16. března – 25. sněm Agrární komory, Olomouc (senátor Jan Hajda)
 • 21. března - jednání k aktuálnímu vývoji dostavby Pražského okruhu - Magistrát hlavního města Prahy (senátor Ladislav Kos)
 • 29. března - jednání v souvislosti s přijetím Celkového konceptu Labe, Berlín, Spolková republika Německo (senátor František Bradáč)
 • 6. – 8. dubna - konference předsedů výborů pro hospodářství a životní prostředí, Valetta, Malta (senátor Jan Hajda)
 • 25. dubna - konference na téma: „Solární energie a akumulace v ČR 2017“, hotel Occidental, Praha 4 (senátoři František Bradáč a Leopold Sulovský)
 • 2. května – 210. Žofínské fórum „Svítání na lepší časy? Odrazilo se naše zemědělství ode dna?“, palác Žofín, Praha (senátor Jan Hajda)
 • 11. května – Národní výstava hospodářských zvířat, ANIMAL TECH, Národní výstava myslivosti, NATUR EXPO Brno, Výstaviště Brno (senátoři Jan Hajda a Karel Kratochvíle)
 • 25. května – konference na téma: „Impulzy z nového světa podnikání“, zámek Vilémov (senátor Jan Hajda)
 • 30. května – veletrh Wine Prague, PVA EXPO PRAHA (senátor Jan Hajda)
 • 13. června - Konference Zemědělství 2017, Top hotel Praha (senátor Jan Hajda)
 • 14. června – Národní soutěž vinařské oblasti Čechy, Novoměstská radnice, Praha (senátor Jan Hajda)
 • 21. – 23. září - konference předsedů výborů pro dopravu, Tallinn, Estonská republika (senátor Jaromír Strnad)
 • 9. října – přivítání předsedy Senátu Parlamentu Rumunska J.E. pan Calin Popescu-Tericianu s delegací (senátor Leopold Sulovský)
 • 10. října - plavba parníkem pořádaná 1. místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou pro předsedu Senátu Parlamentu Rumunska J.E. pana Călina Popescu-Tăriceana (senátor Leopold Sulovský)

6. ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY VÝBORU

Závěrem lze konstatovat, že výbor ve své odborné činnosti navázal na již existující tradici své role v rámci práce Senátu PČR. Ukázal další možnosti pozitivního ovlivňování společnosti v oblasti tvorby zákonů, kontroly, hodnocení, především koncepčních záležitostí života v oblasti hospodářské sféry. Předprojednávání návrhů zákonů po odborné a praktické stránce, zejména v kontaktu s odbornou veřejností, je cestou k přijetí dokonalejších zákonů. Jiný než politický názor na připravované změny společnosti je nanejvýš potřebný, a dovolím si tvrdit, i nutný.

Jako každý rok chci poděkovat všem výborovým senátorům, že se své práci i nadále věnují s plným nasazením.

Za Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky

Ing. Jan Hajda v.r. - předseda výboru

Ing. Pavel Štohl v.r. - místopředseda výboru

Ing. Andrea Jůzová v.r. - tajemnice výboru