Zpráva o činnosti Volební komise

V prvním roce jedenáctého funkčního období měla Volební komise Senátu devět členů. Předsedou komise byl senátor Luděk Jeništa, místopředsedou senátor Jaromír Strnad a ověřovateli komise byli senátoři Tomáš Grulich a Pavel Štohl (všichni uvedení funkcionáři komise byli zvoleni dne 15. listopadu 2016, přičemž oba ověřovatelé k 13. prosinci 2016 rezignovali a komise zvolila novými ověřovateli senátora Lumíra Kantora a senátorku Jaromíru Vítkovou).

V roce 2017 se konalo celkem šest schůzí.

Na své lednové schůzi ověřila volební komise předpoklady volitelnosti osob navržených na členy Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) a potvrdila kandidaturu navržených kandidátů z řad senátorů Parlamentu ČR na funkci místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, ve stejném měsíci se pak uskutečnila dvoukolová tajná volba místopředsedy uvedené dozorčí rady. V lednu také volební komise organizačně zajišťovala dvoukolovou tajnou volbu kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a rovněž tajnou volbu dvou členů Etické komise. V březnu se pak konala druhá tajná volba kandidáta na člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí z návrhů podaných prezidentem NKÚ. Tomu samozřejmě předcházela další schůze volební komise, která ověřila předpoklady volitelnosti navržených kandidátů a rovněž navrhla změny v orgánech Senátu. Na dubnové schůzi volební komise projednala předložený návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Rada Ústavu“), který Senát obdržel od prezidenta republiky, v této souvislosti zajišťovala volební komise dvoukolovou tajnou volbu tohoto člena. Na srpnové schůzi byl projednán další návrh prezidenta republiky, volební komise však konstatovala, že navržený kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti požadované zákonem a proto se volba vůbec neuskutečnila. V říjnu komise projednala návrh na osobu navrhovanou Senátem do funkce člena Národní rozpočtové rady a rovněž zajišťovala tajnou volbu člena. V listopadu se pak konala další schůze komise, na jejímž programu bylo ověření předpokladu volitelnosti kandidátů navrhovaných občanskými sdruženími na funkce členů Rady Ústavu, dne 6. prosince volební komise organizačně zajišťovala dvoukolovou tajnou volbu tří členů Rady ÚSTR.

Luděk Jeništa v.r.
předseda komise

Zpracovala: Dana Šedivá, tajemnice Volební komise Senátu