Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2017

Činnost výboru byla zaměřena především na problematiku veřejné správy, financování rozvoje jednotlivých regionů, rozpočtového určení daní, legislativu životního prostředí a důležitých dokumentů z Evropské unie.

Složení výboru od 16. listopadu 2016 (11. funkční období)
předseda: Zbyněk Linhart
místopředsedové: Jiří Carbol
  Jan Látka
  Zdeněk Nytra
  Jitka Seitlová
členové: Zdeňka Hamousová
  Renata Chmelová
  Jan Horník
  Radko Martínek
  Ivo Valenta
  Petr Vícha
  Miloš Vystrčil

V roce 2017 Výbor projednal na celkem 12 schůzích (z toho 3 schůze v roce 2016):

 • 42 návrhů zákonů, včetně senátních;
 • 5 dokumentů EU;
 • 1 Zprávu o životním prostředí České republiky 2015 (včetně zprávy z krajů ČR);
 • 4 ratifikace;
 • 2 petice;
 • 23 ostatní

Činnost výboru – schůze výboru včetně usnesení a záznamů
(11. funkční období)

Seznam usnesení
(2016 – 2017 od 11. f. o.)

rok / č.usnes./
/č. schůze
název usnesení výsledek
2016/1/1 k počtu a volbě ověřovatelů stanovil
2016/2/1 k volbě předsedy stanovil
2016/3/1 k počtu a volbě místopředsedů stanovil
2016/4/2 Senátní tisk č. 349 - Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zamítl
2016/5/2 Senátní tisk č. 350 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zamítl
2016/6/2 Senátní tisk č. 347 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválil
2016/7/2
2017/19/4
2017/2.záznam/6
Senátní tisk č. 337 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda přerušuje
přerušuje projednávání do doby projednání
v PS PČR
záznam
2016/8/2 k pracovní zahraniční cestě – Estonská republika
2016/9/2 k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 za Senát PČR
2016/10/2 k nominaci člena a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 za Senát PČR
2016/11/3 Senátní tisk č. 6 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů schválil
2016/12/3 Senátní tisk č. N 118/10 - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 stanovisko
2016/13/3 Senátní tisk č. 7 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválil
2016/14/3 Senátní tisk č. 1 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zamítl

ROK 2017

rok / č.usnes./
/č. schůze
název usnesení výsledek
2017/15/4 Senátní tisk č. 24 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválil
2017/16/4 Senátní tisk č. 27 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech vrátit s PN
2017/17/4 Senátní tisk č. 25 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zamítl
2017/18/4 Senátní tisk č. 26 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zamítl
2017/20/4 Senátní tisk č. 28 - Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek schválil
2017/21/4 Senátní tisk č. 11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 dal souhlas k ratifikaci
2017/22/4 Senátní tisk č. 13 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 dal souhlas k ratifikaci
2017/23/4 k plánu zahraničních aktivit VUZP na rok 2017 schválil
2017/24/4 k pracovní zahraniční cestě – Portugalsko schválil
2017/25/5 Senátní tisk č. 55 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů zamítl
2017/26/5
2017/40/6
Senátní tisk č. 10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů přerušil
odročil
2017/27/5 Senátní tisk č. 21 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 vzal na vědomí
2017/28/5 Zpráva o životním prostředí v krajích České republiky 2015 vzal na vědomí
2017/29/5 Senátní tisk č. 59 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2017/30/5 Senátní tisk č. 50 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválit
2017/31/5 Senátní tisk č. 58 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony schválit
2017/32/5 k uspořádání semináře na téma: „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“ rozhodl
2017/33/5 k výjezdnímu zasedání výboru v rámci 20. ročníku konference ISSS/V4DIS rozhodl
2017/34/6 Senátní tisk č. N 009/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti stanovisko
2017/35/6 Senátní tisk č. N 010/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovisko
2017/36/6 Senátní tisk č. N 011/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 stanovisko
2017/37/6 Senátní tisk č. N 012/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) stanovisko
2017/38/6 Senátní tisk č. 82 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/39/6 Senátní tisk č. 80 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/41/6 Senátní tisk č. 77 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/42/6 k pracovní zahraniční cestě - Rakousko schválit
2017/43/6 k výjezdnímu zasedání spolu s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR do Pardubického kraje ve dnech 2. – 4. 5. 2017 rozhodl
2017/44/7 Senátní tisk č. 112 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schválit
2017/45/7 Senátní tisk č. 110 - Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů schválit
2017/46/7 Senátní tisk č. 70 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 dát souhlas k ratifikaci
2017/47/7 Senátní tisk č. 123 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/48/7 Senátní tisk č. 114 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony schválit
2017/49/7 Senátní tisk č. 122 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony schváli
2017/50/7
2017/Z4/7
Senátní tisk č. 108 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přerušil
záznam
2017/51/7 k uspořádání „Závěrečné konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany klimatu – CO2 liga“ rozhodl
2017/52/7 k pracovní zahraniční cestě – Rakousko schválit
2017/53/8 Senátní tisk č. 157 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/54/8 Senátní tisk č. 152 – Návrh zákona o elektronické identifikaci schválit
2017/55/8 Senátní tisk č. 153 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci schválit
2017/56/8 Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/57/8 Senátní tisk č. 148 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vrátit s PN
2017/58/8 Senátní tisk č. 158 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/59/8 Senátní tisk č. 143 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/60/8 Senátní tisk č. 161 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. nezabývat se
2017/61/8 k uspořádání konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“ rozhodl
2017/62/8 ke spolupořádání 3. ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 rozhodl
2017/63/8 k pracovní zahraniční cestě – Zambie schválil
2017/64/8 k uspořádání konference na téma Digitální ekonomika a společnost rozhodl
2017/65/8 k převzetí záštity nad sportovní akcí „Karlův krok“ – Nordic Walking Marathon schválil
2017/66/9 Senátní tisk č. 176 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti schválil
2017/67/9 Senátní tisk č. 178 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů schválit
2017/68/9 Senátní tisk č. 183 – Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí zamítl
2017/69/9 Senátní tisk č. 184 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí zamítl
2017/70/9
2017/71/per rollam 24.8.2017
k pracovní zahraniční cestě - Súdán schválil
schválil
2017/72/ per rollam 24.8.2017 k pracovní zahraniční cestě - Zambie schválil
2017/73/10 Senátní tisk č. 198 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zamítl
2017/74/10 Senátní tisk č. 193 -Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích přerušil do
31.1.2017
2017/75/11 Jednání o problematice GDPR - ochrana osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) doporučil
2017/76/12 Aplikace a výklad novely zákona o střetu zájmů a stanovisko svazů samospráv doporučil

Seznam záznamů
od 11. f. o.

rok / č.záznamu/
/č. schůze
název záznamu výsledek
2017/1/6 Senátní tisk č. 79 – Návrh, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. záznam
2017/2/6 Senátní tisk č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda záznam
2017/3/7 Senátní tisk č. 125 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích záznam
2017/4/7 Senátní tisk č. 108 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony záznam
2017/5/8 Senátní tisk č. 147 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů záznam

Činnost výboru v jednotlivých měsících

Leden

 • Na 4. schůzi Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) konané dne 4. 1. 2017 proběhla velká diskuse při schvalování návrhu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, senátní tisky č. 25 a č. 26, která vyústila v doporučení výboru, aby Senát PČR návrhy zákonů zamítnul.

Únor

 • Probíhaly přípravy na seminář na téma: „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, který VUZP spolupořádal se Svazem měst a obcí ČR.
 • Dále proběhla příprava výjezdního zasedání výboru na konferenci ISSS 2017/V4 DIS v Hradci Králové, kdy se připravovaly pamětní listy na předání na konferenci.

Březen

 • Dne 15. 3. 2017 Výbor uskutečnil seminář na téma: „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“ ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Zúčastnilo se ho na sedmdesát starostek a starostů z celé republiky, senátoři, zástupce Českého statistického úřadu, zástupce Svazu českých a moravských spotřebních družstev, zástupce České pošty, s. p., zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR. Na akci zaznělo, že zájem zákonodárců i samospráv je zachovat mapu venkova živou a živoucí. Stát by měl služby v území cíleně podporovat, finanční motivací i promyšleným systémem vzdělávání řešit ztrátové obchody, pošty, banky či chybějící lékaře. Kromě peněz je důležité i snížení administrativy.
 • Dne 29. 3. 2017 se konalo přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Portugalské republiky v ČR J. E. paní M. Manuely Ferreiry de Macedo Franco sen. J. Šestákem, místopředsedou Senátu PČR spolu se členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Z. Linhartem, předsedou a J. Horníkem, členem.

Duben

 • Ve dnech 2. – 4. 4. 2017 výbor uskutečnil výjezdní zasedání na konferenci ISSS 2017/V4 DIS v Hradci Králové, kde sen. M. Vystrčil předal za VUZP pamětní listy oceněným soutěžícím soutěže JuniorErb.
 • Probíhaly přípravy k výjezdnímu zasedání VUZP, který byl spolupořádán s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR do Pardubického kraje.

Květen

 • Ve dnech 2. – 4. 5. 2017 VUZP uskutečnil výjezdní zasedání v Pardubickém kraji, regionu sen. R. Martínka, člena výboru. Delegace navštívila například Centrum biologické ochrany, muniční sklad v Květné, setkali se s představiteli Pardubického kraje a starosty obcí s rozšířenou působností a navštívili firmu SOR Libchavy, která se zabývá výrobou autobusů.
 • Na 7. schůzi výboru dne 17. 5. 2017 byl velmi diskutován sen. tisk č. 108 – stavební zákon, a došlo k přerušení projednávání do 30. 5. 2017. Při jednání 30. 5. 2017 nebyl přijat návrh zákona schválit, ani nebyly přijaty pozměňovací návrhy, proto byl vyhotoven Záznam č. 4.

Červen

 • Dne 8. 6. 2017 VUZP ve spolupráci s Ekologickým institutem uspořádal „Závěrečnou konferenci celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany klimatu - CO2 liga“ za účasti senátora Z. Linharta, předsedy výboru, senátorky J. Seitlové, místopředsedkyně výboru a R. Brabce, ministra Ministerstva pro životní prostředí ČR. Konference se dotýkala témat: Jak změní klimatická změna život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo šetřit energií? Tyto a podobné úkoly plnili během školního roku žáci 32 základních a středních škol z celé republiky v rámci soutěže CO2 liga. Hlavní cenu CO2 ligy získal tým žáků ze základní školy Horažďovice, na dalších místech se umístilo Gymnázium Kolín a ZŠ Ústí nad Labem Anežky České 702/17. Cílem soutěže bylo upozornit na to, jak se do našich životů v budoucnu promítne klimatická změna a co můžeme dělat pro zmírnění jejích dopadů.
 • Ve dnech 18. – 22. 6. 2017 se konala zahraniční cesta VUZP v Rakousku ve složení Z. Linhart, P. Vícha, J. Seitlová, R. Martínek. Delegace se setkala s hornorakouským zemským hejtmanem, jednala se členy hornorakouské zemské vlády pro hospodářství a pro životní prostředí, setkala se se starostou Lince, proběhlo jednání se starosty obcí Bad Leonfelden a Rohrbach a jednala s vedením národního parku Bavorský les.

Červenec

 • Dne 11. 7. 2017 část výboru ve složení sen. Z. Linhart, sen. J. Carbol, sen. Z. Hamousová a sen. J. Horník přijala delegaci politologického institutu Vietnamské socialistické republiky.
 • Na 8. schůzi výboru dne 12. 7. 2017 proběhla obsáhlá debata k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., která vyústila v doporučení výboru, aby Senát PČR vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat.

Srpen

 • Probíhaly přípravy na schválené akce výboru, a to 3. ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 a konference na téma „Digitální ekonomika a společnost“.
 • Na 9. schůzi výboru dne 9. 8. 2017 byly projednávány sen. tisky č. 183 a č. 184 týkající se návrhů zákonů o řízení a kontrole veřejných financí, kdy vyústěním bylo doporučení plénu Senátu PČR, aby návrhy zákonů zamítnul.
 • Výbor již tradičně převzal záštitu nad 14. ročníkem „Karlova kroku“ – Nordic Walking Marathonu na Božím Daru, kde byla senátorem J. Horníkem předána cena nejstaršímu účastníkovi soutěže.

Září

 • Ve spolupráci s Akademií věd ČR probíhala příprava na nadcházející konferenci na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“.

Říjen

 • Na 10. schůzi výboru, konané dne 4. 10. 2017 proběhla diskuse nad sen. tiskem č. 198 - rozpočtová pravidla, kdy výbor doporučil, aby Senát PČR návrh zákona zamítnul.
 • Dne 26. 10. 2017 VUZP ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, uspořádal konferenci na téma „Digitální ekonomika a společnost“. Téma digitalizace je vysoce aktuální se značným rozvojovým potenciálem pro ČR (EU hodnotí stav digitalizace ČR až na 17 místě mezi zeměmi EU). V jednání konference byla zmíněná i tématika Průmyslu 4.0. Odpolední část jednání byla rozdělena do tři sekcí – digitalizace ve veřejné správě, digitalizace měst a regionů a digitalizace médií. Konference se mezi jinými zúčastnili generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu a primátorka Hl. města Prahy.
 • Výbor dne 31. 10. 2017 spolupořádal vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Komunální politik roku 2017, které se tentokrát konalo v Poslanecké sněmovně PČR.

Listopad

 • Dne 21. 11. VUZP uspořádal ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i, a Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. konferenci na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“. Na konferenci vystoupili zástupci z Akademie věd ČR – Ústavu struktury a mechaniky hornin, Etnologického ústavu, Sociologického ústavu, Ústavu státu a práva, České geologické služby, Centra pro otázky životního prostředí UK. Mezioborový výzkum, jehož výsledky byly na konferenci prezentovány, byl podpořen v rámci Strategie AV21, programu Přírodní hrozby. Součástí konference byla i tisková konference.
 • Ve dnech 26. – 30. 11. 2017 výbor uskutečnil zahraniční cestu do Súdánu ve složení sen. Z. Linhart, sen. R. Martínek, sen. Z. Nytra. Vedoucí delegace byl sen. I. Bárek, místopředseda Senátu PČR. Senátní delegace uskutečnila jednání na ministerstvech regionálního rozvoje a životního prostředí, v regionu Bar ed Nagat a setkala se se Skupinou Súdánsko-českého přátelství. Delegaci doprovázeli zástupci Hospodářské komory ČR, Národního a Náprstkova muzea.
 • Na své 11. schůzi dne 11. 11. 2017 se výbor zabýval problematikou GDPR- ochrana osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), kdy výbor konstatoval, že současný stav příprav ČR je nedostatečný a doporučil Vládě ČR, aby se intenzivněji zabývala adaptací nařízení do českého právního řádu, a to z hlediska včasného personálního, finančního a organizačního zajištění. Znovu se touto problematikou zabývala na své 13. schůzi 31. 1. 2018, kdy výbor opět konstatoval, že stav příprav v ČR na naplnění Nařízení je i nadále nedostatečný, a proto požaduje, aby se tato problematika projednala na plénu Senátu PČR.
 • Na své 12. schůzi dne 22. 11. 2017 se výbor zabýval dopisem Svazu měst a obcí ČR a usnesením Rady Svazu a společným prohlášením SMO ČR, SMS ČR a Spolku pro obnovu venkova projednal aplikaci, výklad, metodické pokyny a fungování registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění zákona č. 14/2017 Sb. Výbor považoval některá ustanovení zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění v zejména v souvislosti s metodickým výkladem Ministerstva spravedlnosti za porušující základní práva a svobody zaručená ústavou a Listinou práv a svobod a zároveň vyzval Vládu ČR k urychlené přípravě návrhu novely zákona 159/2006 Sb. směřující především k přiměřené ochraně práv a svobod třetích osob a k odpovídající ochraně osobních údajů veřejných funkcionářů.

Prosinec

 • Ve dnech 2. – 10. 12. 2017 výbor uskutečnil zahraniční cestu do Zambie ve složení sen. Z. Linhart, sen. J. Carbol, sen. J. Látka, sen. J. Seitlová. Vedoucí delegace byla sen. M. Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR. Senátní delegace jednala s partnerskými výbory Parlamentu Zambie, na Ministerstvu turistiky, životního prostředí a přírodních zdrojů, na Ministerstvu energetiky a vodního hospodářství, navštívila národní park.
 • Dne 13. 12. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání s novým vedením Energetického regulačního úřadu s částí výboru (sen. Z. Linhart, sen. Z. Nytra, sen. J. Seitlová, sen. M. Vystrčil).
 • Začala příprava neformálních jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Legislativní činnost výboru je uvedena v přehledu jednotlivých usnesení výboru.

Zapsala: Jana Kružíková, tajemnice výboru

Zbyněk Linhart v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí