Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. Desetičlenný výbor pracoval pod vedením senátora Zdeňka Papouška a tří místopředsedů – senátora Zdeňka Berky, Jaromíra Jermáře a Jiřího Růžičky. Podvýbor pro sport pracoval pod vedením Jaroslava Zemana a Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti pod vedením senátora Jiřího Čunka.

V průběhu roku 2017 se výbor sešel na 12 schůzích, v jejichž průběhu přijal 85 usnesení.

Výbor se zabýval celkem 28 senátními tisky, z toho

 • 9 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů,
 • 1 mezinárodní smlouva,
 • 10 evropských tisků,
 • 5 senátních tisků se týkaly peticí s počtem podpisů nad 10 tisíc,
 • senátní tisk obsahující Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2016,
 • senátní tisk obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016,
 • senátní tisk obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016.

Dále výbor projednal:

 • zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2016 a Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2016,
 • zprávu o činnosti výboru za r. 2016,
 • výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016.

Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, což dokladuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široký rozsah aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru.

Veřejná slyšení výboru:

Výbor uspořádal dne 2. února 2017 na základě usnesení č. 11/17 veřejné slyšení na téma: „Charta 77 a její současný odkaz“. V jednotlivých panelech veřejného slyšení byla věnována pozornost především historickému kontextu vzniku a činnosti Charty 77 a jejímu odkazu pro lidskoprávní, humanitární a paměťová hnutí v současných nedemokratických režimech.

Na základě usnesení č. 34/17 výbor uspořádal dne 15. března 2017 veřejné slyšení „Dopady nálezu Ústavního soudu na úhrady zdravotních služeb v odbornosti 913“. Obsahově navazovalo na veřejné slyšení z roku 2015 „Podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb klientům s diagnostikovanou demencí“. Přítomní byli informováni o tom, co přinesl nález Ústavního soudu ČR poskytovatelům zařízení sociálních služeb.

Dne 26. července 2017 výbor na základě usnesení č. 61/17 připravil veřejné slyšení k petici č. 11/16 (senátní tisk č. 22) - „Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb“. Cílem VSV bylo připravit vyváženou debatu, která nabídne první reálné výstupy a zkušenosti z praxe po zavedení EET.

Na základě usnesení č. 68/17 výbor uspořádal dne 20. září 2017 veřejné slyšení k petici č. 10/16 (senátní tisk č. 192) – „Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb“. Na VSV zazněly informace vztahující se k současné situaci v Karlovarském kraji, který jako jeden z mála nemá dálniční propojení s metropolí.

Výbor pořádal na základě usnesení č. 63/17 dne 26. září 2017 veřejné slyšení na téma: „BE ACTIVE – Pohyb jako elixír života“, které bylo zaměřeno na to, jakým způsobem motivovat českou populaci k většímu pohybu. Výbor akci připravil za odborné podpory Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České komory fitness a České asociace Sport pro všechny. Cílem veřejného slyšení bylo informovat veřejnost o tom, proč je pohyb tak důležitý, jaké následky má jeho absence a současně lidem zprostředkovat příklady dobré praxe. Přítomným byly představeny projekty Česko se hýbe a Děti na startu, jejichž prostřednictvím chtějí odborníci rozhýbat českou populaci.

Na základě usnesení č. 77/17 výbor připravil dne 5. října 2017 veřejné slyšení za účelem projednání petice č. 8/17 (senátní tisk č. 189) - „Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“. Petice protestuje proti snahám Evropské komise o další regulaci v oblasti držení legálních zbraní a sebeobranných prostředků.

Výbor uspořádal na základě usnesení č. 71/17 dne 17. října 2017 veřejné slyšení k petici č. 9/17 (senátní tisk č. 188) – Za změnu tzv. „protikuřáckého zákona “ č. 65/2017. Petice požaduje úpravu zákona ve smyslu vyčlenit v restauracích, kde se nepodává jídlo, místo pro kuřáky. VSV se zúčastnilo také 70 podporovatelů petice, kteří projevili velký zájem se zapojit do diskuze.

Na základě usnesení č. 64/17 výbor uspořádal dne 23. listopadu 2017 za odborné podpory Nadace Pangea veřejné slyšení na téma „Slušný člověk, slušnější svět“. Nadace Pangea se hlásí k odkazu J. A. Komenského a iniciuje projekty, které přispívají k růstu všeobecné vzdělanosti, ochraně kulturního dědictví či nápravě životního stylu. Cílem veřejného slyšení bylo umožnit setkání zainteresovaných osobností vědy, školství, kultury, sportu, podnikání, politiky a širší veřejnosti k široké diskuzi a přijetí doporučení.

Konference a semináře:

Na základě usnesení č. 7/17 výbor uspořádal dne 23. ledna 2017 slavnostní představení 5. ročníku odborné konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“. Jednalo se o setkání odborníků, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů na akademické půdě vysokých škol, ve vzdělávacích institucích, v prostředí knihoven, muzeí, škol apod. Cílem byla výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů, které je významné nejen pro ně samotné, pro jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu. Odborná konference zaměřená na vzdělávání seniorů se uskutečnila dne 16. února 2017 v Mladé Boleslavi.

Dne 6. června 2017 výbor uspořádal na základě usnesení č. 44/17 za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR seminář na téma: „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání“. Seminář patřil do řady setkání zaměřených na podporu fungování života na venkově. Centrem diskuze byla oblast významu vzdělávání, které poskytují vesnické školy. ČŠI upozornila na velký pokrok v oblasti vzdělávání, neboť dle jejich dat je postupně smazáván rozdíl v úrovni vzdělávání, které poskytují školy ve velkých městech a vzdělávání v malých vesnických školách. Diskutoval se význam malotřídních škol a bylo představeno inovativní řešení pro budoucnost, kterým mohou být tzv. svazkové školy, které zřizuje svazek obcí.

Na základě usnesení č. 145/16 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT ′15 dne 10. července 2017 úvodní část programu v rámci mezinárodní konference „Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2017 – FQMT ′17“. Konference se konala v Praze ve dnech 10. – 14. července 2017. Byla provázena cyklem čtyř koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Veřejné přednášky měly seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kvantové fyzice a optice a ukázat, kam směřuje vývoj fyziky na základě dnešních experimentů a poznatků teoretické fyziky.

Na základě usnesení č. 40/17 výbor dne 12. září 2017 pořádal odborný seminář „Mediální gramotnost: její obsah, přesahy, vazby a perspektivy“. Seminář se uskutečnil v rámci série odborných seminářů zaměřených na téma „Budoucnost mediální výchovy v České republice“ za odborné podpory Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a občanského sdružení Téma.

Další seminář v rámci série odborných seminářů zaměřených na téma „Budoucnost mediální výchovy v ČR“ se uskutečnil dne 19. září 2017 na základě usnesení č. 62/17. Seminář „Rozvoj mediální gramotnosti v ČR“ proběhl formou moderované diskuse účastníků na tato témata: legislativní ukotvení, pravomoci a spolupráce jednotlivých hráčů, možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu vzdělávajících i z pohledu účastníků vzdělávání.

Ostatní aktivity výboru:

Svým usnesením č. 13/17 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 22. února 2017. Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 50/17 dne 20. června 2017 a na základě usnesení č. 73/17 dne 11. října 2017.

Na základě usnesení č. 157/16 pořádal výbor dne 20. března 2017 regionální kolo XXIII. ročníku celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant. Národní přehlídka gymnaziálních sborů se za uplynulých dvacet tři ročníků stala společným místem setkání vybraných sborů z celé ČR a cílem mnoha začínajících i dlouhodobě působících pěveckých těles.

Dne 28. března 2017 na základě usnesení č. 14/17 výbor pořádal za odborné podpory MŠMT ČR slavnostní udílení Medailí MŠMT ČR. Medaile MŠMT předala vynikajícím pedagogům ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zlepšování podmínek ve školství. Je současně nejvyšším resortním oceněním.

Na základě usnesení č. 23/17 výbor uskutečnil dne 24. dubna 2017 finálovou debatu XXII. ročníku soutěže Debatní liga a Debate League. Finále bylo vyvrcholením celé sezóny, kterou pořádala Asociace debatních klubů. Debaty se účastnily týmy z celé ČR, aby porovnaly své rétorické a argumentační schopnosti v českém či anglickém jazyce.

Výbor pořádal na základě usnesení č. 56/17 dne 6. června 2017 slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Jednalo se o výběrovou dobrovolnou zkoušku z matematiky, kterou vyhlásilo MŠMT. Realizací byl pověřen CERMAT a konzultantem byla Jednota českých matematiků a fyziků. Účelem zkoušky bylo zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Oceněno bylo 11 studentů, kteří zkoušku splnili na maximální počet bodů.

Na základě usnesení č. 51/17 výbor pořádal dne 21. června 2017 za odborné podpory Společnosti Franze Kafky vyhlášení 23. ročníku studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. V této studentské literární soutěži o nejlepší esej bylo cílem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru.

Svým usnesením č. 22/17 se výbor usnesl ve spolupráci se Sdružením TEREZA uskutečnit dne 22. června 2017 slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola. Celkem 49 Ekotýmů z celé ČR převzalo mezinárodní titul Ekoškola. Jednalo se o 15 mateřských, 30 základních a 4 střední školy. Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, který pomáhá žákům a učitelům vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Žáci se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci odpadů, úspory energie či vody a zlepšují prostředí své školy i jejího okolí.

Na základě usnesení č. 43/17 výbor pořádal za odborné podpory Hudební akademie Praha Pavla Zumrová dne 15. října 2017 závěrečné setkání Mezinárodního festivalu dětí 2017 – hudební vystoupení. Diváci měli možnost shlédnout pestrou řadu tanečních, pěveckých a jiných dětských hudebních vystoupení. Vystoupili zástupci ČR, Ukrajiny, Polska, Ruska, Konga, Japonska a další.

Svým usnesením č. 75/17 se výbor usnesl pořádat dne 14. listopadu 2017 autorské čtení při příležitosti festivalu Den poezie – Labyrint světa. 19. ročník festivalu proběhl ve dnech 12. – 26. listopadu 2017 a již několik let je nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Téma letošního 19. ročníku bylo inspirováno prací význačného českého myslitele, učitele a humanisty Jana Amose Komenského, od jehož narození v roce 2017 uplynulo 425 let.

Na základě usnesení č. 74/17 výbor pořádal dne 16. listopadu 2017 koncert akademických sborů v rámci festivalu studentského umění Festa Academica 2017, který byl součástí Hudebního festivalu studentských pěveckých sborů. Festival studentských pěveckých sborů Festa academica od samého počátku klade velký důraz na připomínku událostí 17. listopadu a Mezinárodního dne studentstva. V Senátu PČR proběhl koncert akademických sborů, v jehož závěru byla slavnostně předána ocenění Unie českých pěveckých sborů za přínos mezinárodní spolupráce na poli sborového zpěvu.

Svým usnesením č. 24/17 se výbor usnesl poskytnout záštitu nad 15. ročníkem „Malostranských komorních slavností 2017“. Festival Malostranské komorní slavnosti, který je od roku 2002 součástí Českých kulturních slavností, patří mezi nejvýznamnější mezinárodní festivaly pražské komorní hudby v Praze a je přehlídkou toho nejlepšího, co může především česká interpretační scéna nabídnout. Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru.

Během roku se výbor usnesl převzít záštity:

 • usnesením č. 52/17 - nad 15. ročníkem Cyklo-běhu za ČR bez drog, který se uskutečnil ve dnech 12. - 23. června 2017,
 • usnesením č. 89/17 - nad akcí „Dveře jízdárny dokořán“, která se konala v jízdárně ve Světcích u Tachova, kterou pořádá Městské kulturní středisko Tachov jako XVI. ročník letního hudebního festivalu,
 • usnesením č. 94/17 - nad Celostátní přehlídkou dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, XII. ročník.

Výbor v roce 2017 uskutečnil výjezdní zasedání:

 • na základě usnesení č. 16/17 na společné jednání se zástupci MŠMT ČR a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR na zámku Štiřín. Jednání se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. února 2017,
 • na základě usnesení č. 49/17 do Boskovic ve dnech 14. – 16. června 2017,
 • na základě usnesení č. 39/17 s návštěvou CHKO Brdy ve dnech 29. – 31. 8. 2017,
 • na základě usnesení č. 81/17 do Laserového centra v Dolních Břežanech, na Karlštejn a Koněprus.

Usnesením č. 21/17 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech 23. – 28. dubna 2017 zahraniční pracovní cestu do Portugalska, na základě usnesení č. 38/17 výbor uskutečnil ve dnech 25. června – 3. července 2017 zahraniční pracovní cestu do Itálie a na základě usnesení č. 72/17 zahraniční pracovní cestu do Izraele.
Výbor chápe zahraniční pracovní cesty jako potřebné a podporující vztahy mezi navštěvovanými státy. Organizování a obsahové zabezpečování programu zahraničních aktivit se odvíjí od kompetencí výboru a jeho priorit. Nejčastěji jsou cesty zaměřeny na problematiku vzdělávání, tj. nastavení vzdělávací soustavy a organizaci školství. V roce 2017 byly cesty zaměřeny především na setkání s partnerskými výbory a s dotčenými institucemi a vedle problematiky vzdělávání se výbor zaměřil na výměnu zkušeností v oblasti státní památkové péče, vývoji legislativního a institucionálního rámce a na srovnání podmínek se systémem památkové péče v ČR.

Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti se během roku 2017 sešel na jedné schůzi. Podvýbor pro sport se během roku 2017 sešel na pěti schůzích.

Během roku 2017 bylo doručeno celkem 11 peticí, z toho tři petice s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice byla výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, byly vyžádány odborná stanoviska k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Petice s počtem podpisů nad deset tisíc byly vyřizovány v souladu s ustanovením § 142 a § 142 a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu byly petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a byly projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 21 jiných podání od jednotlivých občanů. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.

Zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech.

 

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda Výboru