Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Složení výboru v 11. funkčním období v roce 2017:

Počet členů výboru byl pro toto období stanoven na 11 členů.

Předseda výboru:

 • sen. F. Bublan

Místopředsedové:

 • sen. H. Mezian
 • sen. Z. Brož
 • sen. T. Jirsa
 • sen. P. Kunčar

Členové:

 • sen. V. Láska
 • sen. L. Franc
 • sen. T. Czernin
 • sen. J. Zeman
 • sen. L. Václavec
 • sen. F. Čuba

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) se v roce 2017 scházel pravidelně na řádných schůzích, na kterých přijal zhruba devadesát usnesení. V průběhu roku projednal řadu legislativních předloh, z nich většinu tvoří veškeré mezinárodní smlouvy a úmluvy, které předkládá vláda ČR oběma komorám Parlamentu ČR. Souběžně se členové výboru věnují i pravidelným informacím vlády ČR o veškerých aktivitách Armády ČR a dalším materiálům. Konkrétně se jedná např. o Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery, a to jak na území České republiky, tak i mimo ně, dále jsou to např. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu uskutečněných přes území České republiky.

V souladu s článkem 43 odstavcem 3 Ústavy ČR, podle kterého Parlament ČR vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky; b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě, se výbor zabývá všemi předlohami, které z tohoto ústavního rámce vzejdou. V praxi to znamená, že výbor předmětnou žádost projedná a doporučí Senátu PČR další postup.

Legislativní činnost

Příklady legislativních předloh, které svým obsahem spadají do kompetence výboru a které výbor v tomto období projednával.

 • Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO
  Senátní tisk č. 129 - zpravodaj sen. V. Láska
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  Senátní tisk č. 139 – zpravodaj sen. Z. Brož
 • Vládní návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  Senátní tisk č. 157 – zpravodaj sen. V. Láska
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  Senátní tisk č. 156 – zpravodaj sen. V. Láska
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Senátní tisk č. 151 – zpravodaj sen. F. Bublan
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  Senátní tisk č. 149 – zpravodaj sen. P. Kunčar
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
  Senátní tisk č. 114 - zpravodaj sen. F. Bublan
 • Ústavní zákon o bezpečnosti – senátní tisk č. 165
 • Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

EU dokumenty

Senátní tisk J 058/11 – zpravodaj sen. L. Franc - diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany

Doporučení VZOB k vyjádření Senátu PČR
k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany
senátní tisk č. J 058/11

Senát PČR

I.

 • 1. se seznámil s diskusním dokumentem o budoucnosti evropské obrany;
 • 2. zastává názor, že oblast bezpečnosti a obrany je jednou z klíčových priorit, které by EU měla věnovat zvláštní pozornost, zejména s ohledem na rychle se měnící geopolitický kontext a z toho vyplývající nové bezpečnostní výzvy;
 • 3. zdůrazňuje význam efektivní spolupráce mezi EU a NATO a potřebu kontinuálního zlepšování této spolupráce, včetně využití všech jejích synergií, za účelem dosažení a zajištění lepší bezpečnosti evropských občanů;
 • 4. podporuje navázání stálé strukturované spolupráce mezi členskými státy v oblasti společné obrany (PESCO) a zapojení České republiky do této spolupráce, přičemž připomíná své usnesení č. 230 z 20. července 2017 k informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. – 23. června 2017, ve kterém přivítal tuto iniciativu Evropské rady (zejména konkrétní úkol, aby členské státy do tří měsíců vypracovaly společný seznam kritérií a pevných závazků, jehož součástí bude přesný harmonogram a konkrétní mechanismy hodnocení);

II.

 • pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi

Příklady mezinárodních smluv projednaných výborem:

 • Senátní tisk č. 201
  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 ods. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • Senátní tisk č. 163
  Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
 • Senátní tisk č. 137
  Prozatímní dohoda ES - Ghana
 • Senátní tisk č. 136
  Prozatímní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • Senátní tisk č. 135
  Úmluva MOP o práci na moři
 • Senátní tisk č. 131
  Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra
 • Senátní tisk č. 71
  Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
 • Senátní tisk č. 70
  Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
 • Senátní tisk č. 65
  Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • Senátní tisk č. 64
  Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách

Aktivity předsedy a členů VZOB v roce 2017

27. – 28. února 2017

místopředseda výboru Zdeněk Brož se účastnil jednání výborů pro zahraniční věci zemí Visegrádské 4 ve Varšavě

26. - 28. dubna 2017

tradiční setkání zástupců zahraničních, bezpečnostních a obraných výborů se uskutečnilo během maltského předsednictví v Radě EU ve Vallettě. Za český Senát se konference zúčastnil předseda výboru VZOB František Bublan v doprovodu tajemnice výboru Aleny Doležalové.

13. - 14. prosince 2017

účast senátora Tomáše Czernina na jednání zahraničních výborů Parlamentů zemí V4 v Budapešti

Odborné semináře a konference VZOB

24. listopadu 2017 uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou obrany v Brně konferenci na téma: Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu. S úvodními projevy vystoupili František Bublan, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, rektor ČVUT Prof. Petr Konvalinka a prorektor Univerzity obrany v Brně Alexander Štefka. Zástupci Ministerstva obrany Jakub Landovský, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie a Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací zdůraznili význam této spolupráce zejména pro oblast výzkumu a vývoje. President BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson Rask presentoval hlavní aktivity této švédské společností, která se specializuje na bojová vozidla. Odbornou debatu, ve které zazněly především zkušenosti z prolínání civilního a vojenského sektoru v oblasti obrany a bezpečnosti, moderoval JUDr. Jan Rouček. V průběhu konference podepsali zástupci ČVUT a Univerzity obrany v Brně dodatek memoranda o spolupráci. Konference se dále zúčastnili Ing. Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR, RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, zástupci univerzit, odborné veřejnosti i zastupitelských úřadů v ČR.

Mezinárodní konference „100 let od založení organizace sovětské tajné služby ČEKA“, kterou pořádal výbor v listopadu 2017 ve spolupráci s ÚSTR, se soustředila na následující témata: vztah komunistických tajných služeb k politickému vedení, způsoby zneužívání tajné služby, sovětský vliv na vznik a fungování obdobných struktur v ostatních státech sovětského bloku a působení komunistického bezpečnostního aparátu proti vnitřní opozici.

Jeden z hlavních panelů byl věnován činnosti KGB po druhé světové válce, kdy se KGB podílela na vzniku bezpečnostních složek států střední a východní Evropy, rozšiřovala působení zahraniční rozvědky a postupně se stala největší zpravodajskou službou na světě. Úkolem KGB a tajných služeb satelitních států Sovětského svazu bylo sledovat veřejnou i soukromou sféru, podvratnou činnost v mezinárodním kontextu a možné zárodky revolučních spiknutí.

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan vystoupil v úvodním panelu konference ke 100. výročí založení ČEKA

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan vystoupil v úvodním panelu konference ke 100. výročí založení ČEKA

Evropská obrana a bezpečnost se stává stále aktuálnějším společným tématem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost proto uspořádal další odborný seminář na téma „Jak dál s obrannou a bezpečnostní politikou v Evropě?“, který se uskutečnil dne 28. 3. 2017 v Jednacím sále Senátu. Tentokrát byl problematika společné obrany a bezpečnosti zaměřena i na vývoj v dalších evropských zemích. Výbor proto kromě zástupců ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších expertů přizval také velvyslance Francie, Itálie a Slovenska, kteří předložili postoje svých zemí k dané problematice. Úvodní slovo pronesl předseda výboru František Bublan a místopředseda Senátu Ivo Bárek, pod jehož záštitou se seminář uskutečnil.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal v pátek 24. února 2017 v Hlavním sále Senátu seminář na téma Zločiny komunismu. Jeho součástí bylo i promítnutí dokumentárního filmu „The Soviet Story“ – „Příběh rudého zla“, na kterém lotyšský režisér Edvin Snore pracoval více než deset let.

Úvodní slovo pronesl člen Výboru zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátor Tomáš Czernin. Europoslanec, novinář a spisovatel Jaromír Štětina připomněl, že film je výmluvnou výpovědí o pravé tváři sovětského režimu a jeho zločinné podstatě zejména v jeho počátcích.

Na téma „Únor 1948 a následné upevňování totalitního systému v Československu“ promluvil prof. doc. Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Politické procesy v Československu po únoru 1948 přítomným studentům popsal PhDr. Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Členové Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR se zúčastnili dne 22. února 2017 výjezdního jednání ve věznici Jiřice.

Návštěva senátorů byla zahájena krátkou prezentací Věznice Jiřice, kterou vedl ředitel věznice plk. Petr Suk.

Prezentaci doplnila tisková mluvčí Věznice Jiřice Hana Prokopová informacemi týkajícími se inovativního projektu „Otevřené věznice“, který má být oficiálně zahájen ještě v průběhu letošního roku.

V diskusi se senátoři seznámili s detaily fungování věznice, která je zařazena jako věznice s ostrahou s oddělením pro výkon trestu s dozorem. Současný stav je celkem cca 800 vězňů a 270 zaměstnanců. Největší problém pro vedení věznice představuje financování a nedostatek odborných pracovníků.

Následovala ukázka věznice, která zahrnovala prohlídku ubytovny odsouzených a centrálního eskortního střediska, které je ve věznici umístěno.

Členové Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR se zúčastnili dne 22. února 2017 výjezdního jednání ve věznici Jiřice

Senátoři se také seznámili s novými projekty Ovocný sad s farmovým chovem daňků a s projektem „Zemědělec“, jehož součástí je chov ovcí a koz.

Projekty „Zemědělec“ a „Farmový chov daňků“ byly ve Věznici Jiřice zahájeny koncem loňského vedle již realizovaných projektů „Okrasná zahrada“, „Ovocný sad“ a „Včelstvo“. Jedná se projekty, které svou filozofií reagují na Koncepci českého vězeňství do roku 2025.

Věznice Jiřice disponuje rozsáhlými pozemky, které díky uvedeným projektům našly své efektivní využití. Cílovými osobami projektů jsou odsouzení, kteří jsou zařazeni pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s dozorem a kterým byl schválen volný pohyb mimo věznici při plnění činností spojených s realizací projektu.

Další zahraniční aktivity výboru

Jordánské hášimovské království (7. - 11.5.2017)

Ve dnech 7. - 11. května 2017 proběhla návštěva Výboru VZOB v Jordánském hášimovském království. Pod vedením místopředsedy Senátu Ivo Bárka se jí účastnil František Bublan, Hassan Mezian, Patrik Kunčar a Václav Láska, delegaci doprovázel poradce výboru Lukáš Vacík. Delegace se sešla s příslušným partnerským výborem jordánského Senátu a také byla přijata ministrem zahraničí Ayman/em Safadi/m. Senátní delegace navštívila ammánskou nemocnici Palestine Hospital, kde právě působil tým plastických chirurgů nemocnice Na Bulovce v rámci mise MEDEVAC. Senátoři dne 9. května navštívili taktéž uprchlický tábor Azrak a seznámili se s loňskou i letošní realizací české pomoci v táboře.

SZBP Talin (7. - 9.9)

Ve dnech 7. - 9. září 2017 se v Talinu uskutečnila Meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice EU. Tradiční setkání zástupců zahraničních, bezpečnostních a obranných výborů se uskutečnilo během estonského předsednictví v Radě EU v Bratislavě. Za český Senát se konference zúčastnil místopředseda výboru VZOB Zdeněk Brož v doprovodu poradce výboru Lukáše Vacíka.

Bosna a Hercegovina (6. - 9. 11.)

Ve dnech 6. – 9 listopadu navštívila delegace Výboru VZOB Bosnu a Hercegovinu. Delegace byla složena z předsedy výboru Františka Bublana, dvou místopředsedů-Patrika Kunčara a Tomáše Jirsy, a člena Výboru Lubomíra France, delegaci doprovázel poradce výboru Lukáš Vacík. Delegace VZOB se setkala se členy partnerských výboru obou komor Parlamentního shromáždění, s ministryní obrany Marinou Pendeš, s náměstkem ministra zahraničních věcí Josipem Brkićem a s náměstkem ministra bezpečnosti Mijo Krešićem.

AFET Brusel (21. - 22. 11.)

Ve dnech 21. a 22. listopadu se místopředseda VZOB Zdeněk Brož zúčastnil Meziparlamentního výborového setkání Výboru pro zahraniční věci (AFET) Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů k tématu: „Proces přistoupení zemí západního Balkánu k EU“. Tohoto setkání se také zúčastnili zástupci parlamentů zemí západního Balkánu, komisař pro politiku sousedství a rozšíření a ředitelka pro západní Evropu, západní Balkán a Turecko Evropské služby pro vnější činnost.

Velvyslanci oficiálně přijatí předsedou výboru v roce 2017:

 • velvyslanec Korejské republiky Moon Seoung-hyun – leden
 • velvyslanec Gruzie Zaal Gogsadze - březen
 • vedoucí Kanceláře Národního shromáždění Korejské republiky s delegací Woo Joon-Keun -březen
 • velvyslankyně Marockého království Souriya Otmani - březen
 • velvyslanec Jemenské republiky Omer Hussein Thabet Saba´a – březen
 • předsedkyně Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldava s delegací Valentina Buliga – duben
 • velvyslankyně Peruánské republiky Liliana de Olarte de Torres-Muga – květen
 • velvyslanec Spojených států mexických Pablo Macedo Riba – květen
 • chargé d´affaires Íránské islámské republiky Alí Akbar Džokar – červen
 • velvyslanec Brazílie Márcia Florecia Nunes Cambrai – srpen
 • velvyslankyně Spojených států Mexických Rosaura Leonora Rueda Gutierrez – srpen
 • předseda Výboru pro zahraniční věci a portugalské komunity Parlamentu Portugalské republiky Sergia Sousu Pinta - září
 • velvyslanec Gruzie Zaal Gogsadze - říjen
 • předseda Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu afgánské islámské republiky Latif Khan Zhowanda - říjen
 • chargé d´affaires a.i. Bashar Akbik velvyslanectví Syrské arabské republiky - listopad
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Františka Bublana s velvyslancem Korejské republiky v ČR Moon Seoung-hyunem dne 25. ledna 2017, v pracovně předsedy VZOB, Kolowratský palác

Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Františka Bublana s velvyslancem Korejské republiky v ČR Moon Seoung-hyunem dne 25. ledna 2017, v pracovně předsedy VZOB, Kolowratský palác

Na základě žádosti VV Mexika předseda VZOB senátor F. Bublan přijal dne 29. 8. 2017 J. E. velvyslankyní Mexika – Rosaura Leonora Rueda Gutierrez.

Předseda VZOB senátor F. Bublan přijal dne 29. 8. 2017 velvyslance Brazílie J. E. Márcio Florêncio Nunes Cambraia.

Přijetí zahraničních delegací členy výboru

11. dubna 2017

Přijetí Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska vedený jeho předsedkyní Valentinou Buligou, předsedou VZOB F. Bublanem.

Návštěva delegace Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu AFGHÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY, kterou vedl předseda výboru senátor Latif Khan Zhowandai, na pozvání VZOB se uskutečnila ve dnech 16. – 20. 10. 2017.

14. 12. 2017

Setkání předsedy VZOB F. Bublana s delegací Mezinárodního výboru Červeného kříže a Českého červeného kříže

Zahraniční cesty v roce 2017:

Moldávie 3. - 5. dubna 2017

Delegaci vedenou předsedou výboru F. Bublanem tvořili místopředseda výboru T. Jirsa a členové T. Czernin a L. Václavec. Českou delegaci přijaly partnerské výbory moldavského parlamentu (Výbor pro zahraniční politiku a evropskou integraci a Výbor pro národní bezpečnost, obranu a veřejný pořádek) a parlamentní skupina přátelství. Jednání s exekutivou zahrnovala setkání s místopředsedou vlády pro reintegraci G. Balanem, ministrem vnitra A. Jizdanem a náměstkem ministra obrany G. Galbura.

V rámci jednání moldavská strana vysoko ocenila spolupráci s ČR a vyjádřila poděkování za poskytovanou rozvojovou pomoc. V rámci projektu NATO potom účast ČR na likvidaci pesticidů. Potvrdila dále odhodlání pokračovat v procesu sbližování s EU a rozvíjet bezpečnostní spolupráci s NATO. Diskutována byla otázka vlivu RU na bezpečnostní situaci v MD a v širším regionu. Problém v tomto kontextu představuje ruská propaganda a neřešená podněsterská otázka.

5. - 8. června 2017

navštívila společná delegace zástupců VZOB a VEU další ze zemí Západního Balkánu: Kosovo, Černou Horu, a Srbsko.

Senátní delegace na vojenské základně KFOR v Prištině

Senátní delegace na vojenské základně KFOR v Prištině.

Intenzivní pracovní návštěva zástupců Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu a Výboru pro evropské záležitosti potvrdila prioritní zájem České republiky o region západního Balkánu. Senátoři pod vedením předsedy Václava Hampla a předsedy Františka Bublana měli v těchto zemích možnost setkat se s parlamentními partnery, s významnými představiteli politické scény napříč politickým spektrem i s vedoucími pracovníky mezinárodních institucí působících v regionu. Rozmanitost politických názorů a historické zkušenosti společně s analýzou mezinárodních institucí a konkrétními aktivitami ČR umožnila české delegaci utvořit si komplexní obraz složitého dění v regionu západního Balkánu.

Delegace senátních výborů VEU a VZOB po jednání se srbskými partnery v Bělehradě

Delegace senátních výborů VEU a VZOB po jednání se srbskými partnery v Bělehradě.

Jednání delegace VZOB v Maroku ve dnech 18. - 21. září 2017

Přijetí senátorů místopředsedou Komory poradců Parlamentu Marockého království

Přijetí senátorů místopředsedou Komory poradců Parlamentu Marockého království

Místopředseda Komory poradců Abdel-Ilah Hallouti potvrdil intenzifikaci nejen parlamentních styků. Souvisí to do značné míry s příhodnou pozicí Maroka, které tvoří spojnicí mezi Evropou, Afrikou a arabským světem. Pro ČR je Maroko druhým státem Afriky v objemu obchodní spolupráce. Předseda výboru F. Bublan zmínil účast českých lékařů v Maroku v rámci projektu MEDEVAC. Ocenil pozici Maroka ve věci rozhodnutí o statutu pro nelegální migranty a celkový přístup k řešení migrační krize.

Diskuse se soustředila na téma problematiku migrace a terorismu. Z Maroka, původně tranzitní země, se dnes stává cílovou destinací. Pro Evropu to představuje důležité uzavření migračních tras. V boji s terorismem Maroko využívá práce zpravodajských služeb a vzájemné spolupráce s dalšími zeměmi, zejména se Španělskem.

Ve dnech 9. - 13. 10. 2017 se uskutečnila pracovní návštěva Španělska. Delegace vedená předsedou výboru F. Bublanem (jejími členy byli dále místopředsedové Hassan Mezian a Zdeněk Brož a senátor Tomáš Czernin) se setkala se svými protějšky z obou příslušných výborů španělského Senátu, jednala s politickým ředitelem ministerstva zahraničí a o Katalánsku pak na úřadu vlády s poradkyní premiéra Rajoye pro vnitřní politiku. Vzájemné vztahy byly oběma stranami charakterizovány jako bezproblémové a velmi pozitivní, návštěva (probíhající ve vypjatém momentě vrcholícího katalánského konfliktu) byla pochopena jako gesto přátelství a vůle naslouchat a přinést konkrétní možnosti vzájemné spolupráce na poli parlamentním i obecně bezpečnostně-politickém. Katalánsko se s ohledem na aktuální stav věci stalo nepřekvapivě leitmotivem návštěvy, nicméně nezastínilo témata jako euro-atlantická spolupráce po Brexitu, možná spolupráce v oblasti krizového řízení, hybridní hrozby a role RU, populistické výzvy v Evropě či migrační strategie.

V Praze 23. února 2018