Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
107/12
Zákon o místních poplatcích
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
111/12
Zákon o léčivech

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
283/11
Petice Braňme média veřejné služby!
54/12
Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
56/12
Zpráva o činnosti VOP 2018
89/12
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
58/12
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018

Poslední projednávané tisky EU

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

46/12
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
86/12
Výroční zpráva ČTÚ
92/12
Novela Ústavy - senátní návrh
95/12
Zpráva o vývoji EU v roce 2018
98/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
103/12
Závěry ze zasedání ER
104/12
Zákon o EET
105/12
Zákon o zpravodajských službách České republiky
106/12
Zákon o investičních pobídkách
107/12
Zákon o místních poplatcích
108/12
Zákon o státním občanství České republiky
109/12
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
110/12
Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
111/12
Zákon o léčivech
112/12
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
113/12
Zákon o krmivech
114/12
Zákon o zemědělství
118/12
Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 013/12
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
K 018/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
N 019/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
K 020/12
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
K 023/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
J 028/12
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.