Nejvyhledávanější tisky

339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení
337/12
Zákon o daních z příjmů
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
2/13
Zákon o vysokých školách
280/12
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
337/12
Zákon o daních z příjmů
326/12
Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací

Poslední projednávané tisky EU

J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K 073/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K 067/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

92/08
Novela z. o střelných zbraních
575/08
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků
576/08
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.
669/08
N.z. o nakládání se zbraněmi
834/08
Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic
886/08
Vl.n.z. o evidenci skutečných majitelů
898/08
Vl. n. z. o náhradním výživném
910/08
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
978/08
Novela z. o platu představitelů státní moci
986/08
Novela z. - občanský soudní řád
1058/08
Novela z. o distribuci pojištění a zajištění