Nejvyhledávanější tisky

288/07
Návrh zákona o protikomunistickém odboji
270/07
Daňové poradenství
258/07
Zákon o veřejných zakázkách
303/07
Zákon - vypořádání zemědělských družstev
272/07
Zákon - urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

31/13
Zákon o nouzových zásobách ropy
30/13
Horní zákon
24/13
Krizový zákon
8/13
Občanský soudní řád
12/13
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
27/13
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
4/13
Zákon o nakládání se zbraněmi

Poslední projednávané tisky EU

K 086/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
K 080/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
N 001/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

32/13
Zákon o zdravotnických prostředcích
33/13
Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích
34/13
Soudní řád správní
35/13
Zákon o hasičském záchranném sboru
36/13
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
38/13
Zákon o kompenzačním bonusu - omezení podnikatelské činnosti
39/13
Zákon o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 084/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

502/08
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
624/08
Novela z. - trestní řád
630/08
Novela z. o soudech a soudcích
634/08
N. z. - zahrádkářský zákon