Poslední projednávané tisky EU

ObdobíSchůzeZahájeníČíslo tiskuNázev
13 10 28.04.2021 K 037/13 Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
13 10 28.04.2021 N 033/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
13 10 28.04.2021 K 024/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
13 10 28.04.2021 K 022/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
13 10 28.04.2021 K 026/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
12 10 28.04.2021 K 084/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
13 7 17.03.2021 K 020/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
13 7 17.03.2021 K 008/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
13 7 17.03.2021 N 002/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
13 7 17.03.2021 J 017/13 Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP
13 7 17.03.2021 N 016/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
13 7 17.03.2021 N 015/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
13 7 17.03.2021 N 007/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)
13 7 17.03.2021 N 013/13 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů
12 5 27.01.2021 K 086/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
12 3 03.12.2020 K 080/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
13 3 03.12.2020 N 001/13 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
12 2 12.11.2020 J 074/12 Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
12 2 12.11.2020 K 073/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
12 2 12.11.2020 K 067/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
12 2 12.11.2020 K 060/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
12 2 12.11.2020 K 064/12 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
12 27 14.10.2020 K 066/12 Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
12 27 14.10.2020 K 061/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
12 26 12.08.2020 K 044/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
12 25 22.07.2020 K 047/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
12 25 22.07.2020 N 058/12 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
12 25 22.07.2020 N 053/12 Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
12 24 10.06.2020 K 049/12 Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
12 24 10.06.2020 K 048/12 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
12 24 10.06.2020 K 038/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
12 24 10.06.2020 N 043/12 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
12 24 10.06.2020 K 040/12 Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci a důvěře
12 21 29.04.2020 K 032/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
12 21 29.04.2020 N 034/12 Pozměněný návrh nař.EP a Rady o spol.ustanoveních o Evr.fondu pro reg.rozvoj, Evr.soc.fondu plus, Fondu soudržnosti a Evr.námoř.a rybářském fondu a o fin.pravidlech pro tyto fondy a pro Azyl.a migr.fond,Fond pro vnitř.bezpečnost a pro správu hranic a víza
12 21 29.04.2020 K 036/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
12 12 30.10.2019 K 025/12 Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
12 12 30.10.2019 K 026/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
12 12 30.10.2019 J 029/12 Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
12 12 30.10.2019 K 024/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
12 12 30.10.2019 K 031/12 Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
12 10 24.07.2019 N 019/12 Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
12 10 24.07.2019 J 028/12 Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
12 10 24.07.2019 K 020/12 Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
12 10 24.07.2019 K 018/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
12 10 24.07.2019 K 013/12 Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
12 10 24.07.2019 K 023/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
12 7 20.03.2019 K 010/12 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
12 7 20.03.2019 K 002/12 Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
12 7 20.03.2019 K 011/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
12 7 20.03.2019 K 008/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
12 6 27.02.2019 K 006/12 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
12 6 27.02.2019 K 009/12 Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
12 5 30.01.2019 K 001/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
11 5 30.01.2019 K 184/11 Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
11 4 19.12.2018 N 159/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
11 4 19.12.2018 N 177/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
11 4 19.12.2018 J 183/11 Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
11 4 19.12.2018 N 169/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
11 4 19.12.2018 N 182/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
11 4 19.12.2018 N 181/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
11 4 19.12.2018 N 178/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
11 4 19.12.2018 N 173/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
11 4 19.12.2018 N 176/11 Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
11 4 19.12.2018 N 167/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
11 2 15.11.2018 N 165/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
11 2 15.11.2018 J 163/11 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
11 18 17.10.2018 N 168/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
11 18 17.10.2018 N 155/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
11 18 17.10.2018 N 161/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
11 18 17.10.2018 N 160/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
11 18 17.10.2018 N 156/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
11 18 17.10.2018 N 166/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
11 18 17.10.2018 N 170/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
11 18 17.10.2018 N 150/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
11 18 17.10.2018 N 164/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11 18 17.10.2018 N 157/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
11 18 17.10.2018 N 153/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
11 18 17.10.2018 N 135/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
11 18 17.10.2018 N 136/11 Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
11 18 17.10.2018 N 133/11 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
11 18 17.10.2018 N 171/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
11 17 15.08.2018 N 145/11 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nař. (ES) č. 767/2008, nař. (ES) č. 810/2009, nař. (EU) č. 2017/2226, nař. (EU) č. 2016/399, nař. XX/2018 [nař. o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
11 17 15.08.2018 J 140/11 Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
11 17 15.08.2018 N 142/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
11 17 15.08.2018 N 125/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
11 17 15.08.2018 N 154/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
11 17 15.08.2018 N 129/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
11 17 15.08.2018 N 131/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
11 17 15.08.2018 N 123/11 Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
11 17 15.08.2018 N 147/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
11 17 15.08.2018 N 146/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
11 17 15.08.2018 N 143/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
11 16 18.07.2018 N 141/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
11 16 18.07.2018 N 122/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
11 16 18.07.2018 N 132/11 Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další
11 16 18.07.2018 N 120/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
11 16 18.07.2018 J 119/11 Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
11 16 18.07.2018 K 127/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
11 16 18.07.2018 N 116/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
11 16 18.07.2018 N 124/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
11 16 18.07.2018 J 130/11 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
11 16 18.07.2018 N 128/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
11 16 18.07.2018 N 117/11 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
11 15 17.05.2018 N 115/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
11 15 17.05.2018 J 114/11 Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
11 15 17.05.2018 K 097/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
11 15 17.05.2018 K 112/11 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
11 14 25.04.2018 N 093/11 Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
11 14 25.04.2018 N 092/11 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
11 14 25.04.2018 N 088/11 Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
11 14 25.04.2018 N 103/11 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
11 14 25.04.2018 N 099/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
11 14 25.04.2018 N 098/11 Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
11 14 25.04.2018 N 084/11 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
11 13 04.04.2018 N 095/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
11 13 04.04.2018 N 102/11 Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
11 13 04.04.2018 K 105/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
11 13 04.04.2018 K 113/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
11 13 04.04.2018 K 108/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
11 13 04.04.2018 K 094/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí
11 13 04.04.2018 N 100/11 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nař. (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nař.(EU)2016/399 a nař. (EU) 2017/2226
11 13 04.04.2018 K 082/11 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
11 13 04.04.2018 N 089/11 Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady č. 1303/2013 o spol. ust. o fondu pro regio. rozvoj, soc. fondu, Fondu soudržnosti, zeměd. fondu pro rozvoj venkova a námoř. a rybář. fondu, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
11 13 04.04.2018 K 086/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
11 13 04.04.2018 N 111/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
11 13 04.04.2018 N 110/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
11 12 15.02.2018 N 080/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
11 12 15.02.2018 K 077/11 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
11 12 15.02.2018 N 083/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
11 12 15.02.2018 N 075/11 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
11 12 15.02.2018 K 078/11 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)
11 12 15.02.2018 K 067/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
11 12 15.02.2018 K 087/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství
11 12 15.02.2018 K 085/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu n rok 2018
11 11 06.12.2017 K 061/11 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
11 11 06.12.2017 N 066/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
11 11 06.12.2017 N 074/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
11 11 06.12.2017 N 069/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
11 11 06.12.2017 N 073/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
11 11 06.12.2017 K 070/11 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Odolnost, odrazování a obrana: Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU
11 11 06.12.2017 N 072/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
11 11 06.12.2017 N 068/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
11 10 11.10.2017 J 058/11 Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
11 10 11.10.2017 N 055/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
11 10 11.10.2017 N 047/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
11 10 11.10.2017 N 043/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
11 10 11.10.2017 K 052/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života
11 10 11.10.2017 J 057/11 Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
11 10 11.10.2017 N 060/11 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
11 10 11.10.2017 J 064/11 Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
11 10 11.10.2017 N 065/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011
11 9 16.08.2017 K 037/11 Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
11 9 16.08.2017 N 042/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
11 9 16.08.2017 N 036/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
11 8 19.07.2017 N 034/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
11 8 19.07.2017 J 039/11 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
11 8 19.07.2017 K 031/11 Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
11 8 19.07.2017 N 051/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
11 8 19.07.2017 K 018/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
11 8 19.07.2017 K 041/11 Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství
11 8 19.07.2017 N 040/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí
11 7 31.05.2017 K 032/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
11 7 31.05.2017 N 024/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
11 6 19.04.2017 N 013/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
11 6 19.04.2017 N 011/11 Návrh nař.EP a Rady o správě ener.unie, kterým se mění směr.94/22/ES,směr.98/70/ES,směr.2009/31/ES, nař. (ES)663/2009, nař.(ES)715/2009, směr.2009/73/ES,směr.2010/31/EU,směr.2012/27/EU,směr.2013/30/EU a směr. Rady (EU)2015/652 a zrušuje nař.(EU)525/2013
11 6 19.04.2017 N 009/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
11 6 19.04.2017 N 029/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
11 6 19.04.2017 N 001/11 Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
11 6 19.04.2017 N 022/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
11 6 19.04.2017 N 005/11 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
11 6 19.04.2017 N 027/11 Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
11 6 19.04.2017 J 030/11 Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
10 5 08.03.2017 N 111/10 Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
11 5 08.03.2017 K 017/11 Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
10 5 08.03.2017 K 120/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
10 5 08.03.2017 N 121/10 Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
10 5 08.03.2017 N 118/10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
11 5 08.03.2017 N 021/11 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
11 5 08.03.2017 N 004/11 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
11 4 18.01.2017 K 003/11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016
11 4 18.01.2017 K 002/11 Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017
10 4 18.01.2017 K 079/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv
10 4 18.01.2017 K 125/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
10 3 14.12.2016 N 115/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)
10 3 14.12.2016 K 097/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti
10 2 30.11.2016 N 102/10 Návrh nař. EP a Rady o snižování emisí skl. plynů ČS v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské doh. a o změně nař. EP a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skl. plynů
10 2 30.11.2016 N 100/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
10 2 30.11.2016 N 092/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
10 2 30.11.2016 K 109/10 Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
10 28 19.10.2016 K 082/10 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie
10 28 19.10.2016 N 108/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
10 28 19.10.2016 N 105/10 Návrh nař. EP a Rady o normách, které musí splňovat st.příslušníci třetích zemí nebo osoby bez st.příslušnosti, o jednotném statusu pro uprchlíky,o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení st. přísl. třetích zemí
10 28 19.10.2016 K 096/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí
10 28 19.10.2016 N 089/10 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ČS příslušného k posuzování žádosti o mez. ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
10 27 24.08.2016 N 095/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
10 27 24.08.2016 K 094/10 Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
10 27 24.08.2016 N 090/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
10 26 14.07.2016 K 081/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
10 25 15.06.2016 K 085/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
10 25 15.06.2016 N 083/10 Návrh nař. EP a Rady,kterým se zřiz. systém vstupu/výstupu(EES)pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepř.vstupu,pokud jde o st.přísl. třetích zemí překračující vně. hranice čl.států EU,kterým se stanoví podmínky příst. do sys.EES
10 25 15.06.2016 K 078/10 Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst
10 25 15.06.2016 N 087/10 Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař.(ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci musí mít při překračování vně. hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
10 25 15.06.2016 J 088/10 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016
10 24 25.05.2016 N 072/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
10 24 25.05.2016 K 060/10 Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
10 24 25.05.2016 K 051/10 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
10 23 27.04.2016 K 080/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
10 23 27.04.2016 N 077/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
10 22 20.04.2016 N 059/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah
10 22 20.04.2016 N 069/10 Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu
10 22 20.04.2016 N 064/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu
10 22 20.04.2016 N 049/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
10 22 20.04.2016 N 061/10 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách
10 21 06.04.2016 N 052/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu
10 21 06.04.2016 N 062/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
10 21 06.04.2016 N 048/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů
10 19 02.03.2016 K 044/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky
10 19 02.03.2016 J 038/10 Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
10 19 02.03.2016 K 047/10 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství
10 19 02.03.2016 K 046/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie rozšíření EU
10 19 02.03.2016 N 066/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází
10 19 02.03.2016 N 067/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
10 19 02.03.2016 N 053/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
10 19 02.03.2016 K 043/10 Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
10 18 13.01.2016 K 050/10 Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
10 17 06.01.2016 K 026/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
10 17 06.01.2016 N 040/10 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení
10 15 02.12.2015 N 029/10 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií
10 13 22.10.2015 N 034/10 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice EP a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrana
10 13 22.10.2015 N 033/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
10 13 22.10.2015 J 037/10 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska
10 12 23.09.2015 K 024/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU proti převádění migrantů (2015-2020)
10 12 23.09.2015 K 017/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU
10 12 23.09.2015 K 021/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší regulace pro lepší výsledky - Agenda EU
10 11 12.08.2015 K 018/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost
10 11 12.08.2015 K 014/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení "dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik
10 10 22.07.2015 N 016/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
10 9 17.06.2015 J 023/10 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
10 9 17.06.2015 K 020/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci
10 9 17.06.2015 N 007/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy
10 9 17.06.2015 J 019/10 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015
10 9 17.06.2015 K 010/10 Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise EP, Radě, Výboru regionů a EIB Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu
10 9 17.06.2015 K 009/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
10 8 13.05.2015 K 012/10 Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015
10 7 18.03.2015 K 006/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu
10 7 18.03.2015 K 001/10 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014
10 6 25.02.2015 N 005/10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
10 6 25.02.2015 K 003/10 Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
10 6 25.02.2015 K 002/10 Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015
9 5 14.01.2015 K 147/09 Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
9 26 22.10.2014 N 142/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
9 26 22.10.2014 K 133/09 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
9 26 22.10.2014 N 141/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
9 26 22.10.2014 N 131/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
9 26 22.10.2014 K 146/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
9 26 22.10.2014 K 136/09 Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
9 25 01.10.2014 N 143/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
9 25 01.10.2014 K 140/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
9 25 01.10.2014 K 139/09 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
9 24 27.08.2014 N 134/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem
9 23 23.07.2014 N 111/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES
9 23 23.07.2014 N 128/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
9 22 18.06.2014 K 127/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii
9 22 18.06.2014 K 126/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci
9 22 18.06.2014 J 138/09 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014
9 22 18.06.2014 N 121/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU
9 22 18.06.2014 K 135/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů
9 22 18.06.2014 K 125/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nový rámec EU pro posílení právního státu
9 22 18.06.2014 J 119/09 Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení
9 21 29.05.2014 K 130/09 Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"
9 21 29.05.2014 K 124/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
9 21 29.05.2014 K 123/09 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU
9 21 29.05.2014 N 106/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem
9 20 23.04.2014 N 115/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce
9 20 23.04.2014 K 104/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Volný pohyb občanů EU a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření
9 20 23.04.2014 K 117/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030
9 20 23.04.2014 N 109/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí
9 19 19.03.2014 K 105/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA
9 19 19.03.2014 N 102/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
9 19 19.03.2014 N 095/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
9 19 19.03.2014 K 103/09 Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014
9 18 29.01.2014 K 100/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014
9 18 29.01.2014 K 099/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi
9 18 29.01.2014 N 093/09 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evrop. trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nař. (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
9 18 29.01.2014 N 092/09 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku
9 18 29.01.2014 K 085/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech
9 18 29.01.2014 N 098/09 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
9 18 29.01.2014 K 096/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie
9 17 18.12.2013 N 084/09 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a postup pro řešení problémů úvěr. institucí a některých invest. podniků v rámci jednotného mechanismu pro řeš. problémů a fondu pro řešení problémů bank a mění nař. EP a Rady (EU) č. 1093/2010
9 16 27.11.2013 K 086/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě
9 16 27.11.2013 N 078/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
9 16 27.11.2013 N 081/09 Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
9 15 30.10.2013 K 076/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě
9 15 30.10.2013 N 073/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010
9 15 30.10.2013 K 075/09 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Barcelonské cíle: Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění
9 15 30.10.2013 N 077/09 Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - návrh předložený ke stanovisku EHSV podle článku 31 Smlouvy o Euratomu
9 14 09.10.2013 N 083/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
9 14 09.10.2013 N 082/09 Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
9 13 12.09.2013 N 050/09 Návrh nařízení EP a Rady o změně nař. (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví spol.pravidla náhrad a pomoci cestujícím v let. dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nař. (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti dopravce
9 13 12.09.2013 N 066/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků
9 13 12.09.2013 N 072/09 Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se fin. řízení pro některé čl. státy, jejichž fin. stab. je postižena či ohrožena závaž. obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé státy
9 13 12.09.2013 N 071/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
9 12 21.08.2013 K 057/09 Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
9 12 21.08.2013 K 064/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
9 12 21.08.2013 K 060/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení
9 12 21.08.2013 K 059/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě
9 12 21.08.2013 K 049/09 Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí
9 12 21.08.2013 N 053/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
9 12 21.08.2013 K 058/09 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie
9 12 21.08.2013 N 063/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
9 12 21.08.2013 N 052/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair
9 12 21.08.2013 K 062/09 Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky
9 12 21.08.2013 N 065/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
9 12 21.08.2013 K 037/09 Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží
9 12 21.08.2013 J 074/09 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016
9 11 20.06.2013 K 023/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o "Čtvrtém železničním balíčku - dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu"
9 11 20.06.2013 N 021/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
9 11 20.06.2013 N 039/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie
9 11 20.06.2013 K 005/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
9 11 20.06.2013 K 003/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
9 11 20.06.2013 N 032/09 Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
9 11 20.06.2013 K 054/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost
9 11 20.06.2013 K 011/09 Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse
9 10 16.05.2013 N 033/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii
9 10 16.05.2013 K 007/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy
9 9 02.05.2013 N 035/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků
9 9 02.05.2013 N 030/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
9 8 25.04.2013 N 014/09 Návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi
9 8 25.04.2013 K 018/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU
9 8 25.04.2013 K 010/09 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012
9 8 25.04.2013 K 020/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu
9 6 20.03.2013 N 006/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
9 6 20.03.2013 N 019/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků
9 6 20.03.2013 K 012/09 Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013
9 6 20.03.2013 K 017/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti
8 6 20.03.2013 K 198/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice
8 6 20.03.2013 K 193/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
9 6 20.03.2013 K 004/09 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou
9 6 20.03.2013 N 002/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech
8 6 20.03.2013 N 197/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
8 5 13.03.2013 N 187/08 Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení
8 5 13.03.2013 K 171/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií
8 5 13.03.2013 K 188/08 Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného
8 5 13.03.2013 N 189/08 Návrh nařízení, kterým se mění nař. EU č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, pokud jde o jeho vztah k nař. Rady (EU) č. ../.., kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřet. dohledu nad úvěr. institucemi
8 5 13.03.2013 K 194/08 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
8 4 30.01.2013 N 200/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
8 4 30.01.2013 N 185/08 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
8 4 30.01.2013 N 180/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
9 4 30.01.2013 N 001/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
8 4 30.01.2013 N 191/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
8 4 30.01.2013 N 183/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
8 2 05.12.2012 K 196/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013
8 2 05.12.2012 N 199/08 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
8 2 05.12.2012 N 173/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou
8 26 24.10.2012 N 175/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
8 26 24.10.2012 N 166/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu
8 26 24.10.2012 N 176/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
8 26 24.10.2012 N 167/08 Návrh směrnice EP a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěr. inst. a invest. spol. a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, 2001/24/ES, 2002/47/ES,2004/25/ES,2005/56/ES,2007/36/ES a 2011/35/ES a nař. EU č.1093/2010
8 26 24.10.2012 K 157/08 Zelená kniha Stínové bankovnictví
8 26 24.10.2012 N 154/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES
8 26 24.10.2012 J 172/08 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015
8 26 24.10.2012 K 178/08 Výroční zpráva za rok 2011 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
8 26 24.10.2012 K 170/08 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o činnostech Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2011
8 26 24.10.2012 K 161/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst
8 26 24.10.2012 K 165/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském inovačním partnerství v oblasti hospodaření s vodou
8 24 18.07.2012 N 159/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
8 24 18.07.2012 K 163/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP)
8 24 18.07.2012 N 146/08 Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)
8 23 13.06.2012 N 160/08 Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb
8 23 13.06.2012 N 158/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
8 23 13.06.2012 N 136/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí
8 23 13.06.2012 K 148/08 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Provádění tematické strategie pro ochranu půdy a probíhající činnosti
8 23 13.06.2012 K 155/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Účetní pravidla pro využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v závazcích Unie v oblasti změny klimatu
8 23 13.06.2012 K 150/08 Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012)
8 23 13.06.2012 K 133/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energetický plán do roku 2050
8 23 13.06.2012 N 152/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění
8 23 13.06.2012 N 127/08 Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace
8 23 13.06.2012 N 125/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)
8 23 13.06.2012 N 128/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
8 23 13.06.2012 K 147/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
8 22 24.05.2012 N 144/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
8 21 25.04.2012 N 088/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006
8 21 25.04.2012 K 119/08 Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability
8 21 25.04.2012 N 112/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
8 21 25.04.2012 N 124/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
8 19 14.03.2012 K 110/08 Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES)
8 19 14.03.2012 K 142/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU
8 19 14.03.2012 K 123/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014)
8 19 14.03.2012 N 139/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
8 19 14.03.2012 N 115/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
8 19 14.03.2012 N 097/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
8 18 29.02.2012 N 132/08 Návrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"
8 18 29.02.2012 N 104/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES
8 17 08.02.2012 N 109/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnost EU v oblasti zdraví na období 2014-2020
8 17 08.02.2012 K 141/08 Zelená kniha: Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení
8 17 08.02.2012 N 084/08 Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES
8 17 08.02.2012 N 134/08 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
8 16 25.01.2012 N 086/08 Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
8 14 07.12.2011 K 080/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi"
8 14 07.12.2011 N 069/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES
8 14 07.12.2011 N 081/08 Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis
8 14 07.12.2011 N 089/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)
8 14 07.12.2011 K 103/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012
8 14 07.12.2011 N 053/08 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
8 14 07.12.2011 K 067/08 Zelená kniha Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru - Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení
8 14 07.12.2011 K 068/08 Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
8 13 26.10.2011 N 055/08 Návrh změn statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k tomuto statutu
8 13 26.10.2011 N 071/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
8 13 26.10.2011 N 072/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
8 12 06.10.2011 K 050/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům
8 12 06.10.2011 K 042/08 Bílá kniha Plán jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje
8 12 06.10.2011 N 073/08 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
8 12 06.10.2011 K 070/08 Zelená kniha modernizace směrnice o odborných kvalifikacích
8 12 06.10.2011 N 059/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
8 11 04.08.2011 K 056/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o migraci
8 11 04.08.2011 K 038/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení dohod EU o zpětném přebírání osob
8 11 04.08.2011 K 048/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
8 10 20.07.2011 K 043/08 Zelená kniha o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
8 10 20.07.2011 K 001/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru
8 10 20.07.2011 K 061/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami
8 10 20.07.2011 K 040/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011
8 9 08.06.2011 K 037/08 Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti
8 9 08.06.2011 K 036/08 Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek
8 9 08.06.2011 N 041/08 Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
8 8 27.04.2011 K 031/08 Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin
8 8 27.04.2011 K 030/08 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě
8 8 27.04.2011 K 018/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
8 8 27.04.2011 N 035/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti
8 8 27.04.2011 K 033/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty
8 8 27.04.2011 K 023/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost
8 8 27.04.2011 K 008/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod
8 8 27.04.2011 K 002/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU
7 6 16.03.2011 K 141/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací
8 6 16.03.2011 K 020/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti
8 6 16.03.2011 K 016/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti
8 6 16.03.2011 N 022/08 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
8 6 16.03.2011 N 006/08 Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem
8 5 03.03.2011 K 011/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii
7 4 26.01.2011 K 134/07 Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru
7 4 26.01.2011 K 133/07 Sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí
7 4 26.01.2011 N 132/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
7 4 26.01.2011 N 140/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
7 4 26.01.2011 N 139/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy
7 4 26.01.2011 N 138/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik
7 4 26.01.2011 N 137/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně
7 4 26.01.2011 N 136/07 Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
7 4 26.01.2011 N 135/07 Návrh nařízení Rady č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
7 4 26.01.2011 N 131/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání
7 2 08.12.2010 K 122/07 Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky
7 2 08.12.2010 K 129/07 Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví
7 24 27.10.2010 K 119/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
7 24 27.10.2010 N 128/07 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY .../.../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]
7 24 27.10.2010 N 117/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
7 24 27.10.2010 K 116/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank
7 24 27.10.2010 N 121/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
7 24 27.10.2010 K 114/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářské politiky
7 24 27.10.2010 K 123/07 Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě
7 24 27.10.2010 K 115/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20% a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
7 24 27.10.2010 N 127/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti
7 24 27.10.2010 N 120/07 Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
7 24 27.10.2010 K 124/07 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
7 23 22.09.2010 N 126/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání
7 23 22.09.2010 K 109/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů
7 23 22.09.2010 K 098/07 Zelená kniha Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu
7 23 22.09.2010 K 125/07 Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
7 20 23.06.2010 K 108/07 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany Evropy: Akční plán implementující Stockholmský program
7 20 23.06.2010 N 101/07 Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcšech rozvodu a rozluky
7 20 23.06.2010 M 106/07 Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
7 19 20.05.2010 N 102/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě
7 19 20.05.2010 N 107/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
7 19 20.05.2010 N 099/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
7 19 20.05.2010 K 093/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
7 18 21.04.2010 N 095/07 Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu
7 18 21.04.2010 K 097/07 SDĚLENÍ KOMISE EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
7 18 21.04.2010 N 096/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX
7 15 17.03.2010 K 078/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu
7 15 17.03.2010 K 090/07 Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě
7 15 17.03.2010 N 082/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)
7 15 17.03.2010 N 081/07 Návrh směrnice EP a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování)
7 15 17.03.2010 K 086/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropskému soudnímu dvoru a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru
7 14 10.12.2009 K 057/07 Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí
7 14 10.12.2009 K 047/07 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum
7 14 10.12.2009 K 070/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu
7 13 05.11.2009 N 076/07 Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika
7 13 05.11.2009 N 075/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
7 13 05.11.2009 N 074/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
7 13 05.11.2009 N 073/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví
7 13 05.11.2009 K 064/07 Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
7 13 05.11.2009 N 072/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika
7 11 07.10.2009 M 061/07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení
7 11 07.10.2009 K 052/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům
7 11 07.10.2009 N 065/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a rušící směrnici 2004/67/EC
7 9 22.07.2009 K 046/07 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628
7 9 22.07.2009 M 043/07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
7 9 22.07.2009 M 042/07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
7 9 22.07.2009 K 049/07 Sdělení Komise: Evropský finanční dohled
7 8 17.06.2009 N 036/07 Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
6 7 28.05.2009 N 135/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a zrušení směrnice 86/613/EHS
7 7 28.05.2009 K 035/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Třetí strategický přezkum lepší regulace v Evropě
7 6 06.05.2009 K 038/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani
7 5 26.03.2009 N 033/07 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...
7 5 26.03.2009 N 032/07 Návrh nařízení Rady ze dne, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o odvětvových záležitostech...
7 5 26.03.2009 N 024/07 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanovují kritéria a mechanizmy pro určení odpovědnosti členského státu za posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo ...
7 5 26.03.2009 N 023/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl
6 5 26.03.2009 N 136/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
6 5 26.03.2009 K 137/06 Sdělení Komise Radě, EP, Výboru regionů a EHS: Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
7 5 26.03.2009 N 010/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku - přepracované znění
7 5 26.03.2009 K 016/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů - Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické
7 5 26.03.2009 K 012/07 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý strategický přezkum energetické politiky = Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití
7 5 26.03.2009 K 022/07 Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů
6 5 26.03.2009 N 138/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
7 4 28.01.2009 K 020/07 EU: Sdělení Komise,,Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU" - Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 - 31. prosince 2008)
7 3 08.01.2009 N 026/07 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
6 3 08.01.2009 N 122/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
6 2 10.12.2008 N 132/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
6 2 10.12.2008 N 125/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
6 2 10.12.2008 K 114/06 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu
6 2 10.12.2008 N 126/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
6 2 10.12.2008 K 120/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění
6 17 30.10.2008 N 103/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
6 17 30.10.2008 N 100/06 Návrh směrnice EP a Rady, o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu
6 16 18.09.2008 N 117/06 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007
6 16 18.09.2008 K 115/06 Zpráva Komise - výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
6 16 18.09.2008 N 116/06 Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
6 15 09.07.2008 N 083/06 Návrh směrnice EP a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006
6 15 09.07.2008 N 082/06 Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
6 15 09.07.2008 K 106/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí
6 15 09.07.2008 K 101/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury - cesta vpřed
6 15 09.07.2008 N 107/06 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
6 14 04.06.2008 N 081/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů
6 14 04.06.2008 K 074/06 Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Evropský strategický plán pro energ. technologie ( Plán Set)
6 14 04.06.2008 N 097/06 Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání
6 13 23.04.2008 N 079/06 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
6 13 23.04.2008 K 091/06 Sdělení Komise Radě, EP, EHS výboru a Výboru regionů - Roční politická strategie na rok 2009
6 13 23.04.2008 M 067/06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva
6 12 19.03.2008 N 070/06 Návrh nařízení EP a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
6 12 19.03.2008 N 069/06 Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 2002/22ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb el.komunikací
6 12 19.03.2008 N 062/06 Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání
6 12 19.03.2008 N 061/06 Návrh směrnice Rady o jednotné proceduře při podávání žádosti o jednotné povolení k pobytu a pracovní povolení na území členského státu příslušníky třetích států
6 12 19.03.2008 N 068/06 Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby el. komunikací
6 12 19.03.2008 M 080/06 Návrh rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu
6 12 19.03.2008 K 072/06 Sdělení Komise EP a Radě: Příprava na,,Health Check" společné zemědělské politiky
6 11 16.01.2008 N 054/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulátorů
6 11 16.01.2008 N 053/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
6 11 16.01.2008 N 052/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou
6 11 16.01.2008 N 051/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
6 11 16.01.2008 N 050/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
6 10 05.12.2007 N 049/06 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
6 10 05.12.2007 K 041/06 flexicurita
6 10 05.12.2007 K 040/06 Dárcovství orgánů
6 9 31.10.2007 N 037/06 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/109/ES tak, aby její působnost byla rozšířena na adresáty mezinárodní ochrany
6 9 31.10.2007 N 034/06 Návrh směrnice zavádějící sankce pro zaměstnavatele nelegálně pobývajícíh příslušníků třetích států
6 9 31.10.2007 K 045/06 Sdělení Komise Směrem k Evropské chartě práv spotřebitelů energie
6 9 31.10.2007 N 042/06 Návrh nařízení Rady na společnou organizaci obchodu s vínem a o změně některých nařízení
6 9 31.10.2007 K 026/06 Zelená kniha o využití tržních nástrojů pro účely ochrany životního prostředí
6 8 19.09.2007 K 036/06 Sdělení Komise - GALILEO na křižovatce: Implementace evropských programů GNSS
6 7 18.07.2007 K 028/06 Zelená kniha : přístup veřejnosti k dokumentům institucí Evropského společenství - přezkum
6 7 18.07.2007 K 019/06 Sdělení EP Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových
6 7 18.07.2007 K 027/06 Zelená kniha - Evropský výzkumný prostor: Nové perspektivy
6 7 18.07.2007 N 030/06 restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
6 6 06.06.2007 N 018/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí
6 6 06.06.2007 K 024/06 Sdělení Komise EP a Radě - Směrem k udržitelnému hospodaření s vodou
6 6 06.06.2007 K 002/06 Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy
6 6 06.06.2007 M 016/06 Návrh rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne... o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti
6 6 06.06.2007 K 004/06 Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Lepší právní předpisy v Evropské unii - strategický přezkum
6 6 06.06.2007 K 022/06 Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů: Roční strategie politik pro rok 2008
5 5 12.04.2007 N 100/05 Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 97_67_ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
5 5 12.04.2007 N 098/05 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí)
5 5 12.04.2007 K 102/05 Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů
6 5 12.04.2007 K 020/06 Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis
6 4 07.03.2007 K 015/06 Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu Energetická politika pro Evropu
5 2 20.12.2006 N 103/05 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut
5 2 20.12.2006 N 087/05 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
5 1 29.11.2006 K 092/05 Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravujících majetkové záležitosti ve věcech manželských včetně otázek soudní příslušnosti a vzájemného uznávání
5 15 16.11.2006 N 071/05 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
5 15 16.11.2006 N 044/05 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o změně směrnice Rady 93/13/ES (předložený Komisí podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES)
5 14 05.10.2006 N 091/05 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č_ 2424_2001 o vývoji Schengenského inf. systému druhé generace
5 14 05.10.2006 N 046/05 Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění
5 14 05.10.2006 N 079/05 Dokument EU: Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních směřujících k zajištění vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
5 14 05.10.2006 N 089/05 Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
5 14 05.10.2006 K 072/05 Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
5 14 05.10.2006 K 080/05 Sdělení Komise Evropské radě Program pro občany Dosažení výsledků pro Evropu
5 12 24.05.2006 K 075/05 Výroční zpráva Evropské Komise za rok 2005 o vztazích s národními parlamenty
5 12 24.05.2006 K 055/05 Sdělení Komise jarní Evropské radě Čas zařadit vyšší rychlost
5 12 24.05.2006 N 077/05 Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu
5 12 24.05.2006 K 068/05 Sdělení Komise Evropské radě: Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut
5 10 15.03.2006 K 048/05 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Spolupráce mezi EU a Palestinou po stažení, pokrok směrem k vytvoření dvou států
5 10 15.03.2006 K 050/05 Sdělení Komise: Plné využití možností Evropy Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2006
5 7 28.07.2005 N 034/05 Návrh nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru
5 7 28.07.2005 K 014/05 Zelená kniha vyrovnání se s demografickou změnou: nová solidarita mezi generacemi
5 7 28.07.2005 N 001/05 Návrh Nařízení EP a Rady týkající se Vízového Informačního Systému (VIS) a výměny dat o krátkodobých vízech mezi členskými státy
5 7 28.07.2005 K 028/05 Zelená kniha o politice v oblasti finančních služeb 2005-2010
5 7 28.07.2005 N 015/05 Sedmý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) a pro Euratom (2007-2011)
5 5 28.04.2005 K 016/05 Finanční perspektiva 2007-2013 - Negociační balíček
4 5 28.04.2005 N 009/04 Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje
4 5 28.04.2005 N 006/04 Návrh nařízení Rady stanovující obecná ustanovení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Kohezním fondu
5 4 23.03.2005 N 009/05 Návrh Nařízení Evropské parlamentu a Komise vytvářející Evropský institut rovnosti pohlaví