Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti Subjektu údajů o práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR v Kanceláři Senátu

 1. Sazebníku úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů na základě žádosti Subjektu údajů o práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR v Kanceláři Senátu.
 2. Kancelář Senátu může uložit přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníku úhrad:
  1. jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,
  2. pokud Subjekt údajů žádá o více než jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, může Kancelář Senátu za druhou a další kopie účtovat přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníku úhrad.
 3. Žadatel uhradí Kanceláři Senátu náklady ve výši:
  1. 3,-- Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie, 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  2. 12,-- Kč za 1 kus CD-R, 15,-- Kč za 1 kus DVD-R,
  3. náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb,
  4. 348,-Kč za každou započatou hodinu výkonu zpracování žádosti, je-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.

V případě, že Kancelář Senátu bude za zpracování žádosti nebo pořízení kopií požadovat úhradu, písemně předem oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Vyřízení žádosti nebo poskytnutí kopií, za které bude požadována úhrada nákladů, je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Kancelář Senátu žádost odloží, pokud se jednalo o žádost zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, nebo žadateli poskytne pouze jednu kopii, pokud jich žadatel požadoval více.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Kanceláře Senátu, Valdštejnské náměstí č. 17/4 118 01 Praha 1 nebo převodem na účet Kanceláře Senátu u České národní banky v Praze č. ú. 19-26423001/0710 variabilní symbol 111 plus pořadové číslo přidělené žadateli odborem vnějších vztahů a služeb.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 25. května 2018.