Mandátový a imunitní výbor
Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Od 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto dne je Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, jakož i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců. V gesci Ministerstva spravedlnosti byl zřízen Centrální registr oznámení jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. V tomto registru jsou evidovány také žádosti o nahlížení na oznámení a sdělení skutečností nasvědčujících nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení.

K přijímání a vyřizování oznámení veřejných funkcionářů, žádostí o nahlížení na oznámení a sdělení skutečností nasvědčujících nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení je od 1. září 2017 příslušné výhradně Ministerstvo spravedlnosti https://cro.justice.cz/.