Smlouva k zakázce "Otevřené řízení – Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C"

Smlouva o dílo
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též obchodní zákoník)

I.
Účastníci smlouvy
Objednatel: ČR - Kancelář Senátu
se sídlem Valdštejnské nám. 17/4, 118 11 Praha 1
jednající vedoucím Kanceláře Senátu Ing. Františkem Jakubem
IČO: 638 39 407
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 26423001/0710
osoby pověřené ve věcech technických a finančních: Ing. Vilma Černá
PhDr. Lubomír Novotný
Zhotovitel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6
jednající generálním ředitelem, na základě plné moci Ing. Jaromírem Podborským
IČO: 186 30 197 DIČ: CZ18630197
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
bankovní spojení: ČS a.s. Praha 1, č. účtu 820762/0800

II.
Předmět díla
2.1. Předmětem díla jsou veškeré stavební práce a související dodávky, restaurátorské práce, vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení profesí, včetně koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR a Kanceláře Senátu v jednotlivých fázích oprav a zajištění dopravních opatření a dalších prací a výkonů souvisejících s plněním této veřejné zakázky pod označením “Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C“ podle výkazů výměr a dokumentů uvedených v příloze č. 1.

Pro realizaci této veřejné zakázky jsou dány tyto rámcové požadavky:

- Odstranění příčiny poruch lemu korunní římsy při minimalizaci zásahů do stávajících konstrukcí a krytiny a s maximálním respektováním původních, různých, technologických postupů a materiálů v jednotlivých částech budovy.
- Oprava, eventuálně výměna okapních háků a okapů s co nejširším využitím stávajícího materiálu, v případě použití nových materiálů provést odpovídající patinací.
- Výměna stávajících sněhových zábran
- Odstranění zatékání do objektu bez rozsáhlých invazí do stávající krytiny a oplechování, jak v ploše tak i u vikýřů včetně jejich zednických i klempířských oprav.
- Oprava fasádních a okenních říms a jejich trhlin nejvhodnější technologií vč. oplechování olověným plechem s případným odstraněním zbývajících železných kotevních prvků
- Lokální oprava fasádních a objektových trhlin s celoplošným hydrofobním ošetřením
- Oprava volut vikýřů podle jejich jednotlivých poškození i s chemickým ošetřením a oplechováním olověným plechem
- Zednické i klempířské opravy komínů
- Dílčí oprava krovu včetně chemického ošetření veškeré dřevní hmoty na půdě proti hnilobě a biotickým škůdcům.
- Stavební příprava pro instalaci topných kabelů pro okapy a dešťové svody

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr
- seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“)
- vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci stavebních prací s oprávněnými zástupci objednatele
- zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díla
- uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele .

2.3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2.4. Zhotovitel se seznámil se zadávací dokumentací.

III.
Místo provádění díla:

Valdštejnský palác – budova C, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 – Malá Strana.

IV.
Doba plnění

4.1. Plnění díla bude probíhat v období od dubna 2011 do 15.11.2011. Podrobnější rozpis je uveden v čl. VII. Podmínky plnění.

4.2. Předání části stavby podle harmonogramu prací, ukončení prací a dodávek pro tuto etapu nejpozději do 31.10.2011

002 Fasáda a střecha objektu C - A
003 Fasáda a střecha objektu C - B
004 Fasáda a střecha objektu C - C
014 Fasáda a střecha objektu C - E

4.3. Předání celkového kompletního díla včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však do 15.11.2011.

4.4. Celková doba plnění provádění oprav v nejsložitější variantě č. 3 činí: 131 dnů.

V.
Cena předmětu díla

5.1 Nabídková cena je uvedena jako celková v korunách českých a to v členění bez DPH, DPH a včetně DPH pro každou variantu zvlášť
Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace veřejné zakázky.
Celková cena za provedení díla činí:

Nejjednodušší varianta č. 1
Celková cena bez DPH 7 875 408,07 Kč
DPH 20% 1 575 081,61 Kč
Celková cena včetně DPH 9 450 489,68 Kč


Složitější varianta č. 2
Celková cena bez DPH 8 130 824,91 Kč
DPH 20% 1 626 164,98 Kč
Celková cena včetně DPH 9 756 989,89 Kč

Nejsložitější varianta č. 3
Celková cena bez DPH 9 014 239,45 Kč
DPH 20% 1 802 847,89 Kč
Celková cena včetně DPH 10 817 087,34 Kč

Cena bez DPH pro každou z variant dle výkazu výměr je předmětem nabídky uchazeče.

5.2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu této veřejné zakázky, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav, tj. fotodokumentace i výkresové dokumentace skutečného provedení, popř. i statické posouzení vybraných míst, atd.

5.3. Uchazeč provedl ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele, které jsou součástí zadávací dokumentace.

5.4. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách.

5.5. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

VI.
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6. 1. Cena za dílo bude hrazena na základě maximálně 3 dílčích faktur a jedné konečné faktury, vždy na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem podle harmonogramu prací. Součet dílčích faktur může činit maximálně 70% z celkové ceny díla.

6.2. Přílohou faktury bude soupis prací členěný v souladu s oceněným výkazem výměr zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace.

6.3. Úhrada dílčích faktur bude provedena na základě předchozího odsouhlasení soupisu prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem.

6.4. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. V konečné faktuře budou odečteny dílčí faktury a vyčísleno zádržné. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14ti dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

6.5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.

6.6. Splatnost faktury je do 21ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

6.7. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla snížit fakturovanou částku z důvodu:

- odečtu zádržného
- uplatnění smluvní pokuty
- nároku na slevu z ceny, jestliže není technicky možné odstranění vad a nedodělků, a proto se mu zhotovitel brání a nebo z jiných závažných důvodů,
- požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla.

6.8. Zádržné (pozastávka) činí 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) a je součástí této smlouvy. Bude sloužit jako jistina na plnění záručních oprav zhotovitele. Bude postupně uvolňováno ve prospěch zhotovitele po dobu 5 let od převzetí díla, a to takto:

1. rok - 2012 0 Kč
2. rok - 2013 0 Kč
3. rok - 2014 100.000,- Kč
4. rok - 2015 200.000,- Kč
5. rok - 2016 300.000,- Kč

VII.
Podmínky plnění

7.1. Podmínky plnění veřejné zakázky jsou dány souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným odborem výstavby Úřadu městské části Prahy 1 čj. UMPC1 038809/2010 ze dne 19.4.2010 a závazným stanoviskem odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl.m. Prahy čj. S-MHMP 150072/2009/Pul ze dne 31.7.2009, posudky a zprávami, se kterými se vybraný uchazeč seznámil nejpozději v rámci jednání o uzavření smlouvy.

7.2. Zhotovitel zahájí jednání s příslušnými orgány o povolení k záboru veřejného prostranství nejpozději do 2 pracovních dnů po podepsání smlouvy.

7.3. Objednatel předá zhotoviteli prostor staveniště do 2 pracovních dnů po povolení záboru.

7.4. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.

7.5. Dílo a všechny jeho části budou provedeny v souladu s platnými technickými, právními a dalšími předpisy; budou doloženy atesty, revizemi, prohlášeními o shodě, technickou dokumentací a dalšími doklady nezbytnými pro řádné převzetí předmětu díla.

7.6. Zhotovitel umožní vstup na staveniště zástupcům objednatele, technickému dozoru investora a pověřeným pracovníkům Národního památkového ústavu.

7.7. Zhotovitel podřídí průběh prací režimovým opatřením zabezpečujícím ochranu objektu Valdštejnského paláce ve spolupráci s Ochrannou službou Policie České republiky.

7.8. Zhotovitel bude průběžně, důsledně a neustále zajišťovat budovu před nepříznivými vlivy počasí.

7.9. Zhotovitel bude provádět opravy jen v době technologicky přípustných místních klimatických podmínek, a to v měsících od dubna do října.

7.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce částí střechy vždy tak, aby přesahovaly přilehlá nároží a umožnily návaznost dalších etap.

7.11. Zhotovitel bude zaměstnávat pouze pracovníky s legálním pobytem na území České republiky.

7.12. Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést stavební deník o prováděných pracích v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

7.13. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány mimo jiné zvlášť počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty pracovníků jeho subdodavatelů.

7.14. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku potvrdit nejpozději do 5 pracovních dnů svým podpisem a připojit k nim svá stanoviska. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům zhotovitele v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí.

7.15. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem, resp. technickým dozorem objednatele. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se jich v rámci plnění dle této smlouvy zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z KD. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré oboustranně odsouhlasené změny oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu provádění stavebních prací změnovými listy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

VIII.
Jakost a úplnost provedení díla

8.1. Dílo musí být provedeno v nejvyšší kvalitě a v souladu se „zadáním“ a s obsahem požadovaných variant, které vychází z podkladů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

8.2. Dílo nesmí mít žádné vady a nedostatky, které brání v užívání, způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla nebo ztěžují užívání či jsou nehospodárné oproti parametrům požadovanými zadavatelem.

8.3. Způsob kontroly jakosti a opatření k jejímu průběžnému dodržování budou předmětem jednání pravidelných kontrolních dnů a budou zaznamenávány do stavebního deníku.

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo postup stavebních prací při nekvalitním provádění prací omezit či zcela zastavit bez nároku zhotovitele na úhradu nekvalitně provedených prací a bez možnosti prodloužení termínu provádění stavebních prací.

IX.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

9.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.

9. 2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavebních prací stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude ukládán na recepci VPC 2 tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a dohodnutými změnami díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, nebudou objednatelem hrazeny.

9.4. Zhotovitel je povinen dílo realizovat tak, aby byl v minimálním rozsahu omezen provoz v prostorách Valdštejnského paláce – budovy C. Po celou dobu plnění předmětu díla bude v dotčených prostorách objektu umožněn bezpečný přístup do objektu, přístup zdravotnické službě, požárníkům apod. Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo odstoupit od smluvního vztahu.

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

9.6. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

9.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

9.8. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.

X.
Převzetí staveniště

10.1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících provádění díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se staveniště okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.

10.2. Objednatel předá zhotoviteli doposud získaná veřejnoprávní rozhodnutí týkající se provádění díla. Objednatel dále zhotoviteli umožní připojení na rozvody vody a elektrická energie.

10.3. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.

10.4. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.


XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu 5 let s tím, že na jednotlivé části díla poskytuje zhotovitel záruku takto:

- záruční doba provedené opravy krytiny v ploše vč. sněhových zábran, opravy krytiny vikýřů a oplechování vikýřů – 10 let
- oprava korunní římsy - 5 let
- záruční doba plechů, okapních háků, okapů a svodů - 10 let
- záruční doba na opravu fasády - 5 let
- záruční doba na oplechování všech říms a volut olověným plechem - 12 let

Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.

11.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

11.3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečné faktuře.

11.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

11.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 11.4. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

11.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII.
Pojištění a ochrana zdraví při práci

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, pokrývající pojistné události a rizika, které mohou při plnění díla podle této smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem nastat. Zhotovitel prohlašuje, že pojistná částka pro případ vzniklé škody je 10.000.000,- Kč. Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy originál pojistné smlouvy případně potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy. Kopie pojistné smlouvy, příp. potvrzení o jejím uzavření je přílohou č. 3 této smlouvy.

12.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu dle bodu 12.1. této smlouvy o dílo v platnosti po celou dobu plnění předmětu této smlouvy.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků podílejících se na plnění této smlouvy a bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku státu.

XIII.
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 10.000,- Kč za každý den prodlení.

13.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 10.000,- Kč za každý den prodlení.

13.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

13.4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

13.5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

13.6. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., IV., VII., VIII., IX. a XI. zhotovitelem.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

14.3. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit a vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. IX., XI. a XII.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XV.
Další ujednání

15.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

15.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

15.4. Kromě odstoupení od smlouvy je možné ukončit smluvní vztah také dohodou.

XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného české právního řádu.

16.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zhotovitelem oceněné výkazy výměr, resp. položkový rozpočet (příloha č. 2).

16.5. Zhotovitel souhlasí s tím, že na www stránkách Kanceláře Senátu bude zveřejněno celé znění smlouvy uzavřené s objednatelem.

16.6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

16.7. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné či jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

16.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 20.6.2011


za objednatele
Ing. František Jakub
vedoucí Kanceláře Senátu


za zhotovitele
Ing.Jaromír Podborský
Generální ředitel, na základě plné moci


Přílohy:
1. Harmonogram prací
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Pojistná smlouva – viz čl. XII, bod 12.1. Smlouvy o dílo

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2011 mezi

Objednatel: ČR - Kancelář Senátu
se sídlem Valdštejnské nám. 17/4, 118 11 Praha 1
jednající vedoucí Kanceláře Senátu Ing. František Jakub
IČ: 638 39 407
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 26423001/0710
osoby pověřené ve věcech technických a finančních: Ing. Vilma Černá
PhDr. Lubomír Novotný

Zhotovitel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6
jednající generální ředitel, na základě plné moci Ing. Jaromír Podborský IČ: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 752
bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s. , č. účtu: 820762/0800

Smluvní strany v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon), na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení, uzavřely dne 20.6.2011 smlouvu o dílo na zhotovení zakázky „Oprava střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova C”.
Vzhledem k tomu, že v předmětném zadávacím řízení byly podány námitky a smlouva byla uzavřena v souladu s návrhem obsaženým v nabídce vybraného uchazeče (§ 82 odst. 1 zákona), sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.

Dodatkem č. 1 se mění výše uvedená smlouva o dílo takto:

I.

Čl. IV Doba plnění se mění takto:

odst. 4.1., 4.2. a 4.3. čl. IV po změně zní:

4.1. Plnění díla bude probíhat v období od června 2011 do 7.12.2011. Podrobnější rozpis je uveden v čl. VII. Podmínky plnění.

4.2. Předání části stavby podle harmonogramu prací, ukončení prací a dodávek pro tuto etapu nejpozději do 2.12.2011

002 Fasáda a střecha objektu C - A
003 Fasáda a střecha objektu C - B
004 Fasáda a střecha objektu C - C
014 Fasáda a střecha objektu C - E

4.3. Předání celkového kompletního díla včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však do 7.12.2011.

II.

Čl. VII. Podmínky plnění se mění takto:

odst. 7.9. čl. VII. po změně zní:

7.9. Zhotovitel bude provádět opravy jen v době technologicky přípustných místních klimatických podmínek, a to v měsících od června do listopadu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2011, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


V Praze dne 20.6.2011


za objednatele
Ing. František Jakub
vedoucí Kanceláře Senátu


za zhotovitele
Ing.Jaromír Podborský
Generální ředitel, na základě plné moci


Příloha dodatku č. 1: Harmonogram prací