Ceník služeb poskytovaných Archivem Senátu

Archiv Senátu vydává podle § 40 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších a v souladu s ustanoveními § 40 odst. 7 téhož zákona a § 17 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. září 2015 ceník služeb.

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených archivem

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50,- Kč za každou i započatou stránku zpracovávaného výpisu nebo opisu.
2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1 30,- Kč za každou započatou ověřovanou stránku.

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)

černobílé jednostranné

A4 A3
1.1.1.1. z volných listů 5,- Kč 8,- Kč
1.1.1.2. z vázaných listů 7,- Kč 12,- Kč

černobílé oboustranné

A4 A3
1.1.2.1. z volných listů 8,- Kč 12,- Kč
1.1.2.2. z vázaných listů 17,- Kč 22,- Kč

barevné jednostranné

A4 A3
1.2.1.1. z volných listů 25,- Kč 38,- Kč
1.2.1.2. z vázaných listů 33,- Kč 46,- Kč

barevné oboustranné

A4 A3
1.2.2.1. z volných listů 40,- Kč 60,- Kč
1.2.2.2. z vázaných listů 53,- Kč 80,- Kč

2. Mikrografické práce

pořízení mikrozáznamu:

1 políčko 35 mm mikrofilmu 45 x 35 mm32,- Kč
1 políčko 35 mm mikrofilmu 24 x 35 mm20,- Kč

kopírování mikrozáznamů:

1 políčko bez rozdílu velikosti 15,- Kč

zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu:

na běžný kancelářský papír formát A4 a A3 20,- Kč

3. Digitální reprodukce

Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

3.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně 25,- Kč
3.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně 60,- Kč
3.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně 300,- Kč
3.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem 200,- Kč
3.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem 300,- Kč
3.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (například mikrofilm, deska) jednoho pole
- skenování z pásu filmu 20,- Kč
- skenování fyzicky odděleného filmového pole 50,- Kč
3.1.7 spojování několika vytvořených digitálních fotografií z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku 500,- Kč/1 hodina výkonu

Zvýšení rozlišení

o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20,- Kč

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

3.2.1. 1 dokumentační snímek (náhledový) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparáte 350,- Kč
3.2.2. 1 ateliérový snímek (pro tisk) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem 1 500,- Kč
3.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz) 25,- Kč
3.4. Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v digitální podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.
3.5. Zápis dat
3.5.1. CD včetně zápisu dat 40,- Kč
3.5.2. DVD včetně zápisu dat 60,- Kč

Nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

C. Potvrzování shody

1. kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu

1.1. za zpracování potvrzující doložky 50,- Kč
1.2. za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky 100,- Kč/hod.

2. repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu

2.1. za zpracování potvrzující doložky 50,- Kč
2.2. za vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie v digitální podobě 100,- Kč/hod.

3. Potvrzení shody kopie archiválie

v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím a replikám archiválií pořízených archivem. Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši 1 000,- Kč

D. Další zpracování

1. Písemná rešerše

1.1. zpracování písemné rešerše (hodina výkonu) 300,- Kč

2. Další zpracování a poštovné

1.1. další zpracování (hodina výkonu) 60,- Kč
2.1. balné zásilky v obálkách do 1 kg 20,- Kč
2.2. balné zásilky v balících 30,- Kč
3.1. Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb

Úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb uvedených v ceníku služeb se nepožaduje po osobách uvedených v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se upouští od úhrady nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, pokud jsou tyto služby poskytovány osobám, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, nebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s úkony, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, anebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s podáními podle zákona o válečných veteránech a zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.