Ediční poznámka

Sborník "Senát v České republice - proč a jaký?" obsahuje tři kategorie textů. První kategorií jsou referáty přednesené na stejnojmenném semináři pořádaném Komisí Senátu pro Ústavu České republiky (dále jen "Komise") dne 14. října 1999 v Jednacím sále Valdštejnského paláce. Kromě úvodního slova předsedy Komise senátora Jiřího Stodůlky jde o příspěvky senátorů Petra Pitharta a Jiřího Vyvadila, a dále Václava Pavlíčka, Jany Reschové a Jindřišky Syllové.

Oddíl příspěvků přednesených na semináři je zakončen stručným shrnutím diskuse senátorů a hostů, jež bylo zpracováno pořadatelem sborníku podle těsnopiseckého záznamu.

Texty druhé kategorie jsou příspěvky psané právě pro tento sborník. Mezi ně patří články Vladimíry Dvořákové a Jiřího Kunce a Víta Schorma.

Příspěvky všech citovaných autorů tvoří první část sborníku.

Druhá část sborníku je rozdělena do dvou kapitol. První z nich je pokusem o teoretické popsání a přiblížení zajímavého fenoménu dvoukomorových parlamentů, jejich základních typů a základních kritérií třídění. První kapitola je teoretickým pendentem kapitoly druhé. Ta představuje několik charakteristických, převážně evropských druhých komor, vybraných na základě kritérií obecně vymezených v předchozí kapitole o bikameralismu. Autorem obou kapitol je Jan Kysela; jsou součástí větší práce.

Tento sborník, i jemu předcházející seminář, jsou vkladem Komise do diskuse o důvodech vedoucích k vytváření dvoukomorových parlamentů, jakož i přispěním k hlubší reflexi české zkušenosti s takovým modelem parlamentu. Pokoušíme se tak zčásti splatit dluh, který čeští parlamentáři ve srovnání se svými kolegy v Rakousku, Itálii, Nizozemí, Rumunsku i jinde mají.