Literatura

Adams, M.: Nový belgický Senát a proces zákonodárství: Komora opětovného zvážení nebo dublování?, in: EMP č. 5/1998.

Balík, Stanislav: Vývoj politických stran v Jihoafrické republice, in: Strmiska, M. (ed.): Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. (Brno, 1998).

Baxa, Bohumil: Parlament a parlamentarismus (Praha, 1924).

Baxa, Bohumil: K výkladu ústavních a zákonných předpisů o vzájemném styku poslanecké sněmovny a senátu, in: Moderní stát (roč. I, 1928).

Beekelaar, Gerhard A.M., de Schepper, Hugo: The First Chamber in the Netherlands 1815 - 1848, in: Blom, H.W. (Hg.): Bicameralisme (s-Gravenhage, 1992).

Beer, S. H., Ulam, A. B., Spiro, H. J., Eckstein, H., Wahl, N.: Patterns of Government. The Major Political Systems of Europe (New York, 1967).

Birch, A.H.: The British system of Government (London, 3. vyd., 1970).

Blahož, Josef, Balaš, Vladimír, Klíma, Karel: Srovnávací ústavní právo (Praha, 1998).

Blom, Hans W.: Ethos and interests. Arguments for representational differentiation in changing society, in: Blom, H.W. (Hg.): Bicameralisme (s-Gravenhage, 1992).

Bogdanor, Vernon: The problem of the upper house, in: Blom, H.W. (Hg.): Bicameralisme (s-Gravenhage, 1992).

Bolíková, Lenka, Šouša, Jiří: Parlament - kolbiště národů a národností (Praha, 1992).

Broklová, Eva: První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920 (Praha, 1992).

Broklová, Eva: Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918 - 1938 (Praha, 1992).

Burke, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii (1997).

Couwenberg, W.S.: Bicameralism - historical background, alternative conceptions and current relevance, in: Blom, H.W. (Hg.): Bicameralisme (s-Gravenhage, 1992).

Červinka, Eugen: O hospodářský parlament, in: Moderní stát (roč. I, 1929).

David, René: Anglické právo (Bratislava, 1972).

Dicey, A.V.: The introduction to the Study of the Law of the Constitution (London, 1982, reprint 8. vyd. z roku 1915).

Dvořáková, Vladimíra, Kunc, Jiří: Senát? Ano!, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián: Funkce druhých komor v moderních demokratických systémech, in: Šimíček, V. (uspoř.): Aktuální problémy parlamentarismu (Brno, 1996).

Filip, Jan: K návrhu Ústavy České republiky (poslanecká verze) z roku 1991, in: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu (Brno, 1993).

Filip, Jan: K některým otázkám českého parlamentarismu, in: Šimíček, V. (uspoř.): Aktuální problémy parlamentarismu (Brno, 1996).

Filip, Jan, Svatoň, Jan, Zimek, Josef: Základy státovědy (2. vyd., Brno, 1997).

Filip, Jan: Ústava ČR po pěti letech - základní východiska, in: Ústava České republiky po pěti letech. Sborník příspěvků z konference (Brno, 1999).

Flegl, Vladimír: Dokumenty k vývoji československého ústavního práva (Praha, 1989).

Flegl, Vladimír: Ústava ČSSR (Praha, 1977).

Gerloch, Aleš: Senát České republiky v evropském kontextu, in: EMP č. 6/1998.

Gerloch, Aleš: Nad připravovanými změnami Ústavy, in: Legislativa pro praxi. Příloha - Právní rozhledy č. 8/1999.

Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří, Zoubek, Vadimír: Ústavní systém České republiky - Základy českého ústavního práva (3. vyd., Praha, 1999)

Goll, Jaroslav: Vznik anglického parlamentu (Praha, 1879).

Hamilton, Alexandr, Madison, James, Jay, John: Listy Federalistů (Olomouc, 1994).

Havel, Václav: Několik poznámek na téma české ústavy (nepublikovaný text, archiv Poslanecké sněmovny).

Hayek, Friedrich Alexandr: Právo, zákonodárství a svoboda (1991).

Hendrych, Dušan, Svoboda, Cyril, a kolektiv: Ústava České republiky. Komentář (Praha, 1997).

Holländer, Pavel: Základy všeobecné státovědy (Praha, 1995).

Holmes, Jack E., Engelhardt, Michael J., Elder, Robert E.: American Government. Essentials & Perspectives (New York atd., 1991).

Hummer, Günther: Der Bundesrat und die Gesetzgebung, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997).

"Idea české státnosti", stenozáznam z konference konané 24. a 25. října 1992 na Pražském hradě.

Janda, Kenneth, Berry, Jeffrey M., Goldman, Jerry, Huff, Earl: Výzva demokracie. Systém vlády v USA (Praha, 1998).

Jičínský, Zdeněk: Československý parlament v polistopadovém vývoji (Praha, 1993).

Jičínský, Zdeněk: Dvoukomorový parlament ČR, in: Parlamentní zpravodaj č. 4-5/96-97.

Jirásková, Věra: Diskuse při přípravě Ústavy Čeké republiky, in: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita (AUC Iuridica č. 1-2/1999).

Kaplan, Karel: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946 - 1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů (Praha, 1993).

Kapral, Peter: Bundesrat und Gewaltenteilung, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997).

Karpiňski, Jakub: Slabikář demokracie (Praha, 1993).

Klíma, Karel: Ústavní právo (Praha, 1997).

Klokočka, Vladimír: Politická reprezentace a volby v demokratických systémech (Praha, 1991).

Klokočka, Vladimír: Ke sporu o pojem suverenity lidu, in: Politologický časopis 2/1995.

Klokočka, Vladimír: Ústavní systémy evropských států (Praha, 1996).

Klokočka, Vladimír, Wagnerová, Eliška: Ústavy států Evropské unie (Praha, 1997).

Knapp, Viktor: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy (Praha, 1996).

Knapp, Viktor, Grospič, Jiří, Šín, Zbyněk: Ústavní základy tvorby práva (Praha, 1990).

Korytář, Karel: Anglický Parlament a český Senát očima Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu, in: Senát č. 3/1999.

Křivský, Petr, Kvaček, Robert, Skřivan, Aleš: Věk starý a nový. Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století (Praha, 1985).

Křovák, Rudolf: O prodlužování lhůt sněmovnám k projednávání zákonných osnov (43. odst. 2. Úst. list.), in: Moderní stát (roč.II, 1929).

Kubát, Michal: Senátní volby 1998 - prohra demokracie?, in: Proglas č. 9-10/1998.

Kuklík, Jan: Právní rada v londýnském exilu za druhé světové války, in: AUC Iuridica 2/1997 (Praha, 1998).

Kunc, Jiří: Senát: Jaká auctoritas?, in: Literární noviny - Přítomnost (2.6. 1994).

Kysela, Jan: K problematice práva na odpor a občanské neposlušnosti (Práce posluchačů Právnické fakulty UK č. 14, Praha, 1998).

Kysela, Jan: K otázce projednávání návrhů ústavních zákonů v Senátu Parlamentu ČR, in: Parlamentní zpravodaj č. 11/97-98.

Kysela, Jan: Způsob projednávání zákonů podle čl. 40 Ústavy, in: Parlamentní zpravodaj č. 6/1999.

Kysela, Jan: K postavení prezidenta republiky a Parlamentu ČR v procesu vzniku mezinárodních závazků, in: Parlamentní zpravodaj č. 9/1999.

Kysela, Jan: K zákonu o jednacím řádu Senátu, in: Senát č. 4/1999.

Labuda, Walter: Die Zusammensetzung des Bundesrates. Vorbilder für eine Länderkammer, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997).

Malý, Karel, Sivák, Florián: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918 (Praha, 1992).

Mancino, P. Niccolo: Zpráva předsedy italského Senátu (referát na konferenci předsedů druhých komor v Benátkách, jaro 1997).

Mautner Markhof, Manfred: Der Budesrat und das interparlamentarisches Leben, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997)

Michels, Robert: Strany a vůdcové (Praha, 1931).

Mikule, Vladimír: Ideové základy správního soudnictví, in: AUC Iuridica 2-3/1993 (Praha, 1994).

Mill, John Stuart: Úvahy o vládě ústavní (Praha, 1992).

van den Moolen, J.: Význam První komory, in: EMP č. 4/1999.

Národní shromáždění Republiky československé v prvém desítiletí (Praha, 1928).

Národní shromáždění Republiky československé v druhém desítiletí (1928 - 1938) (Praha, 1938).

Neubauer, Zdeněk: Význam senátu podle ústavy československé, in: Všehrd roč. V (1924).

Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky (2. vyd., Praha, 1948).

Oer, Rudolfine von: Otto Hintze, die Geschichte der Niederlande und das Problem der Mehrkammersysteme, in: Blom, H.W. (Hg.): Bicameralisme (s-Gravenhage, 1992).

Pavlíček, Václav, Hřebejk, Jiří: Ústava a ústavní řád České republiky - 1. díl Ústavní systém (Praha, 1994).

Pavlíček, Václav, Hřebejk, Jiří: Ústava a ústavní řád České republiky - 1. díl Ústavní systém (Praha, 2. vyd. 1998).

Pavlíček, Václav: JUDr. Alfréd Meissner - spoluautor československých ústav, právník, státník a politik, in: Politologická revue 1996/1.

Pavlíček, Václav: Ústavní právo a státověda. I. díl Obecná státověda (Praha, 1998).

Pavlíček, Václav: Kompetence Senátu a funkčnost ústavního systému, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Pečinka, Bohumil: Republika v deseti obrazech (příloha Reflexu z 11.11. 1999).

Peroutka, Ferdinand: Budování státu (Praha, 1991).

Peška, Pavel: Bilance a mýtus ústavy z roku 1920 v konstitučním myšlení, in: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita (AUC Iuridica č. 1-2/1999).

Peška, Zdeněk: O dvoukomorové soustavě (Praha, 1926).

Pithart, Petr: Senát a jeho styl, in: Senát č. 1/1997.

Pithart, Petr: Projev předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta na setkání senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu u příležitosti prvního výročí zahájení činnosti Senátu dne 18. prosince 1997.

Pithart, Petr: Senát a jeho styl podruhé, in: Senát č. 3/1999.

Pithart, Petr: Senát jako stabilizující prvek politického systému, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Pítrová, Lenka, Pomahač, Richard: Evropské správní soudnictví (Praha, 1998).

Reschová, Jana: Druhé komory v evropských parlamentech, in: Politologická revue 1/1997.

Reschová, Jana: Jak dotvořit Senát? (Poznámky na okraj referátu Petra Pitharta: "Senát jako stabilizující prvek politického systému"), in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Rousseau, Jean Jacques: O společenské smlouvě neboli zásady státního práva, in: Rozpravy (Praha, 1989).

Rush, M., Althoff, P.: An Introduction to Political Sociology (Bristol, 1971).

Rychetský, Pavel: Konflikt zájmů - jediný úspěch Senátu?, in: Parlamentní zpravodaj č. 12/97-98.

Rychetský, Pavel: První rok Senátu - pokus o bilanci, in: Listy č. 2/1998.

Říchová, Blanka: Senát v moderních politických systémech, in: Parlamentní zpravodaj č. 4-5/96-97.

Sečánsky, Milan: Hladanie východisk pre Slovensko, in: Parlamentný kuriér č.LI (1998).

Senát ve službách demokracie (EMP 4/1999).

Schambeck, Herbert: Struktura a reprezentace druhé komory (přednáška na konferenci předsedů druhých komor v Benátkách, jaro 1997).

Schefbeck, Günther: Zur Entstehung des Bundesrates, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997).

Schorm, Vít: Zákonodárný proces ve Francii (nepubl. diplomová práce, 1996).

Schorm, Vít: O funkčnosti Senátu v roli zákonodárce (francouzský a český příklad) (nepublikovaná studie).

Schorm, Vít: Hledání konsensu nebo poslední slovo?, in: Šimíček, V. (uspoř.): Aktuální problémy parlamentarismu (Brno, 1996).

Schorm, Vít: Senát českého Parlamentu - jedna z obětí institucionální nerovnováhy, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Scruton, Roger: Smysl konzervatismu (Praha, 1993).

Sörgel, Werner: Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundgesetzes (Opladen, 1985).

Sousse, Marcel: Le bicamérisme: bilan et perspectives, in: Revue de droit public 5/1997.

O′Sullivan, Noël: Fašismus (Brno, 1995).

Syllová, Jindřiška: Senát jako strážce stability Ústavy, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Šimíček, Vojtěch: Povaha a právní postavení poslaneckých klubů v České republice, in: Šimíček, V. (ed.): Aktuální problémy parlamentarismu (Brno, 1996).

Šimíček, Vojtěch: Senát Parlamentu České republiky - pokus o prozatímní bilanci, in: Šimíček, V.: Ústava České republiky po pěti letech. Sborník příspěvků z konference (Brno, 1999).

Talmon, J. L.: O původu totalitní demokracie (Praha, 1998).

The German Federal Council (Budesrat), informační bulletin Spolkové rady.

Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe I. (Praha, 1992).

Vaněk, Roman: Problematika tvorby právních předpisů, in: Šimíček, V. (uspoř.): Aktuální problémy parlamentarismu (Brno, 1996).

Vlachová, Klára, Matějů, Petr: Volby do Senátu, in: Parlamentní zpravodaj č. 4-5/96-97.

Vyvadil, Jiří: Poznámky k filosofickému pojetí Senátu, in: Kysela, J. (uspoř.): Senát v České republice - proč a jaký? Sborník příspěvků (Praha, 1999).

Wagnerová, Eliška: Ústavní soudnictví (Praha, 1996).

Wagnerová, Eliška: Slovo osobnosti, in: Senát č. 4/1999.

Weber, Max: Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin (Praha, 1997).

Weber, Max: Metodologie, sociologie a politologie (Praha, 1998).

Weiss, Jürgen: Der Bundesrat und die Bundesstaatsreform, in: Bundesstaat und Bundesrat in Österreich (Herbert Schambeck - Hg., Wien, 1997).

Weyr, František, Neubauer, Zdeněk: Ústavní listina Československé republiky. Její znění s poznámkami (Praha - Brno, 1931).

Zakaria, Fareed: Neliberální demokracie na vzestupu, in: Střední Evropa č. 81/1998.

Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky (xerokopie tisku 2421 ze zasedání Národního shromáždění československého roku 1920, archiv Poslanecké sněmovny).