Vliv Senátu na legislativní proces
v jeho 1. funkčním období (1996-1998)

Ústava rozlišuje v zásadě běžný zákonodárný proces , zákonodárný proces zvláštní a proceduru vyslovování souhlasu s mezinárodními smlouvami . To vše můžeme podřadit pod pojem "legislativní proces", použitý zde v nadpisu.

Běžným zákonodárným procesem je proces přijímání běžných zákonů. Jejich návrhy jsou podávány Poslanecké sněmovny. Mezi subjekty nadané zákonodárnou iniciativou patří též Senát. Postoupením návrhů zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou začíná Senátu plynout třicetidenní lhůta, během níž se má o návrhu zákona usnést. Senát může návrh zákona schválit či zamítnout, může jej vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy nebo se může usnést, že se jím nebude zabývat. V prvním a posledně zmíněném případě může být přijatý zákon předložen k podpisu prezidentu republiky, v ostatních případech se návrh zákona vrací do Poslanecké sněmovny k opakovanému hlasování. Nepřijme-li Senát ve třicetidenní lhůtě žádné usnesení, platí, že je jejím uplynutím návrh zákona přijat.

Poslanecká sněmovna musí překonat zamítavé usnesení Senátu hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců; jinak platí, že návrh zákona nebyl přijat. V případě vrácení návrhu zákona s pozměňovacími návrhy se může Poslanecká sněmovna ztotožnit s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem; v opačném případě hlasuje o návrhu zákona v původním znění, t.j. ve znění postoupeném Senátu. Není-li při tomto hlasování dosaženo nadpoloviční většiny hlasů všech poslanců, není návrh zákona přijat.

Do kategorie zvláštního zákonodárného procesu , či možná spíše zvláštních zákonodárných procesů, můžeme zařadit zejména proces přijímání ústavních zákonů a zákonů podle čl. 40 Ústavy (volební zákon, jednací řád Senátu a tzv. stykový zákon). O nich platí, že ke svému přijetí vyžadují výslovný souhlas Poslanecké sněmovny i Senátu. Senát je tedy může eventuálně vrátit s pozměňovacími návrhy, nemůže však být "přehlasován". Poslanecká sněmovna se buď s jeho pozměňovacími návrhy ztotožní, nebo není zákon přijat.

Mezi zvláštní zákonodárné procesy ale patří také přijímání zákonných opatření Senátu v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, a zákonodárný proces podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Ani jedna z posledně uvedených procedur však dosud nebyla praktikována.

Výklad věnovaný zákonům je možné zakončit opětovným připomenutím zákonodárné iniciativy Senátu . Stejně jako vláda, poslanec či skupina poslanců využívá i Senát tohoto oprávnění k podávání návrhů zákonů či dokonce ústavních zákonů. Jejich podání Poslanecké sněmovně předchází proces projednávání návrhu senátního návrhu zákona ve výborech Senátu a posléze na schůzi Senátu. Teprve při schválení Senátem může být senátní návrh zákona podán Poslanecké sněmovně.

Posledním bodem tohoto stručného úvodu je procedura vyslovování souhlasu s mezinárodními smlouvami . K tomu, aby mohl prezident republiky ratifikovat určité mezinárodní smlouvy (tzv. prezidentské), potřebuje souhlas Parlamentu. Vychází se z toho, že souhlas musí být dán oběma komorami, jinak nelze mezinárodní smlouvu ratifikovat. Podávání pozměňovacích návrhů by nemělo přicházet v úvahu.

Tabulka návrhů zákonů
počet čísla senátních tisků
Nepřijato usnesení 1 viz poznámka
Nezabývat se 4 viz poznámka
Schváleno 80 viz poznámka
Ústavní zákony - schváleno 4 viz poznámka
Pozměňovací návrhy - znění Senátu 9 1997/21; 1997/62; 1997/89; 1997/103; 1998/7; 1998/13; 1998/15; 1998/18; 1998/35
Pozměňovací návrhy - znění PS 4 1997/71; 1997/75; 1997/88; 1998/17
Pozměňovací návrhy - zákon nepřijat 4 1997/2; 1997/15; 1998/8; 1998/75
Zamítnuto - znění PS 1 1998/33
Zamítnuto - zákon nepřijat 4 1998/39; 1998/53; 1998/76; 1998/80
Celkem projednáno zákonů z PS 111

Poznámka: V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze odkazy na zákony Senátem zamítnuté či přijaté s pozměňovacími návrhy. Ostatní zákony zůstaly v původním znění Poslanecké sněmovny a lze je vyhledat pomocí fulltextového vyhledávání zde.

obrázek 1

Tabulka zamítnutnutých návrhů zákonů
Číslo tisku Název Historie senátního tisku
1998/33 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů Historie
1998/39 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/53 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/76 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Historie
1998/80 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. Historie
Tabulka návrhů zákonů vrácených s pozměňovacími návrhy
Číslo tisku Název Historie senátního tisku
1997/2 Návrh vodního zákona Historie
1997/15 Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém Historie
1997/21 Návrh zákona o odpadech Historie
1997/62 Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. Historie
1997/71 Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Historie
1997/75 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Historie
1997/88 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 8/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Historie
1997/89 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Historie
1997/103 Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů Historie
1998/7 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/8 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/13 Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/15 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů Historie
1998/17 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/18 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony Historie
1998/35 Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Historie
1998/75 Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) Historie