DAXNER Samo, dr.

IX. voleb. kraj

A

Nastoupil za zemřelého R u ž i a k a J a n a.

Volba verifikována 112, 24. IV. 1922; 81, V.

Slib vykonal 93, 17. I. 1922; 756, IV.

Byl členem výb. ústav. práv.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 1340 (částečné zrušení zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních a změna novějších). 116, 23. V. 1922; 151, V; doslov 177, V; oprava tiskových chyb 178, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1440 (poručenská a opatrovnická agenda na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 126, 13. VII. 1922; 562, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1457 (zavedení metrické míry pro katastr na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 129, 24. X. 1922; 24, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1487 (státní podpora spořitelen a jejich poboček na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 135, 29, XI. 1922; 267, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1509 (náležitosti vkladných listin, výmaz starých pohledávek a poplatkové úlevy při výmazu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 148. 23. I. 1923; 965, XI.; doslov 977, VI. ústav. práv. v. zpr. t. 1568 (úprava způsobu počítání lhůt v soudním pokračování a při poručenských (sirotčích) úřadech). 154, 16. III. 1923; 1075, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1606 (přesun příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarp. Rusi podle zák. čl. XLI.: 1881). 162, 8. V. 1923; 1391, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1634 (působnost ministerstva veř. prací ve věcech správy horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 163, 9. V. 1923; 1402, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1635 (trestní řízení, konané podle trestního řádu zák. čl. XXXIII. z r. 1896 proti nepřítomným osobám). 167, 7. VI. 1923; 1449, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1657 (vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 167, 7. VI. 1923; 1450, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1740 (prodloužení účinnosti zákona o omezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi). 811, 11. XII. 1923; 186, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1741 (změna zákona o manželském právu, o státních matrikách, o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství). 181, 11. XII. 1923; 187, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1809 (přesun příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 194, 7. III. 1924; 42, IX.

ústav. práv. v. o prozatímní úpravě některých ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 2117). 257, 26. III. 1925; 646, X.

ústav. práv. v. o změně některých ustanovení uh. obchod. zák. čl. XXXVII: 1875 o pojištění proti škodám a o životním pojištění (zpr. t. 2181). 275, 13. VII. 1925; 430, XI. tisková oprava 277, 17. IX. 1925; 459, XI.

DĚDIC Karel

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - Stál. - ústav. práv. a živn.

Zpravodajem:

br. v. zpr. t. 399 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům). 34, 27. I. 1921; 844, II.

br. v. zpr. t. 398 (zvýšení zaopatřovacích požitků vojenských gážistů). 34, 27. I. 1921; 845, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 578 (zavedení 24 hodinového počítání času). 47, 15. III. 1921; 1298, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 884 (změna zákona o zemském správním výboru pro Čechy). 64, 4. VIII. 1921; 294, III.; doslov 297, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 937 (organisace kanceláře sněmovny poslanecké a senátu). 66, 9. VIII. 1921; 337, III.

br. v. o poskytnutí výpomocí Starodružiníkům (ústní zpr.). 75, 22. XI. 1921; 69, IV; doslov 73, IV.

br. v. o zániku závazků k válečným úkonům a o přechodných ustanoveních (ústní zpr.). 75, 222. XI. 1921; 71, IV; doslov 73, IV.

br. v. o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (ústní zpr. k t. 1149). 89, 21. XII. 1921; 711, IV.

br. v. zpr. t. 1271 (vojenské požitky zaopatřovací). 106, 16. II. 1922; 1171, IV.

br. v. zpr. t. 1471 (náhrada při trvalém ubytování vojska v r. 1923). 133, 21. XI. 1922; 230, VI.

br. v. o úvěru repatriačním (ústní zpr. k t. 1542). 147, 21. XII. 1922; 905, VI. živn. v. zpr. t. 1637 (mezinárodní opiová konvence). 164, 29. V. 1923; 1410, VII.

br. v. zpr. t. 1703 (vojenské kázeňské a kárné právo, odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním). 172, 4. VII. 1923; 1626, VII.

živn. v. zpr. t. 1752 (zákaz premiových obchodů předměty denní potřeby). 182, 12. XII. 1923; 205, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1761 (označování původu zboží). 187, 19. XII. 1923; 595, VIII.

živn. v. k osnově zákona, kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zpr. t. 2189). 278, 18. IX. 1925; 470, XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920. 15, 9. XI. 1920; 34, II.

o záležitosti rady Nejvyššího soudu K. Kolacího (odpovědi min. spravedlnosti t. 705 a 713 na interpelaci dr. Hellera [t. 545 a 665]). 60, 30. VI. 1921; 157, III.

o zákonu proti útisku a na ochranu ve shromážděních (zpr. t. 999). 70, 12. VIII. 1921; 492, III.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). . 238, 11. XII. 1924; 265, X.

DONÁT Václav

I. voleb. kraj

A

Nastoupil za zemřelého H y r š e J o s e f a.

Volba verifikována 71, 18. X. 1921; 6, IV.

Slib vykonal 58, 14. VI. 1921; 122, III.

Byl členem výb. nár. hosp.

Zvolen předsedou senátu a vykonal slib 191, 14. II. 1924; 798, VIII.

Proslov:

po zvolení předsedou senátu 191, 14. II. 1924; 798, VIII.

k 75. narozeninám presidentovým. 251, 6. III. 1925; 554, X.

při ukončení XI. zasedání v poslední schůzi I. voleb. období. 290, 16. X. 1925; 944, XI.

Posmrtná vzpomínka:

místopředs. senátu Janu Kadlčákovi a sen. Vojtěchu Zavadilovi. 204, 13. V. 1924; 222-223, IX.

sen. W. Kiesewetterovi. 262, 22. IV. 1925; 117, XI.

Odpověď na dotaz:

dra Mayra-Hartinga ze dne 14. II. 1924 stran vyloučení klubů, jež patří k menšině, z důležitých porad. 193, 6. III. 1924; 26, IX.

J. Průši ze dne 14. II. 1924, jaká opatření se stala, aby vyšetřena byla korupční aféra člena senátu K. Práška. 193, 6. III. 1924; 27, IX.

dra Stránského stran dohody předsedů obou sněmoven, aby se provedla volba do úsporné komise v obou sněmovnách a aby tato komise po vykonaných volbách byla svolána. 193, 6. III. 1924; 27, IX.

V. Chlumeckého stran lihovarnického fondu. 210, 4. VI. 1924; 472, IX.

J. Bodnára stran četnické domovní prohlídky v jeho bytě 24. I. 1925. 250, 3. III. 1925; 543, X.

dra Ledebura-Wicheln ze dne 2. VII. 1925 stran nezodpovědění interpelací vládou, podaných ohledně přenechání petrolejového monopolu Standard Oil Company. 277, 17. IX. 1925; 444, XI.

dra Mayra-Hartinga ze dne 18. IX. 1925 stran akce proti rozpuštění senátu. 280, 30. IX. 1925; 503, XI.

Návrhy:

ohledně provádění veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky, t. 1125. 82, 16. XII. 1921; 498, IV.

na vydání zákona, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti, t. 1431. 126, 13. VII. 1922; 547, V.

na poskytnutí dodatečného úvěru pro nouzové akce při živelních pohromách na rok 1922, t. 1488. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

na prodloužení platnosti zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 311 Sb. z. a n., do konce r. 1924 (celní sazba), t. 1551. 148, 23. I. 1923; 962, VI.

v záležitosti živelních pohrom v obci Vracovicích, okres Vlašim, t. 1663. 167, 7. VI. 1923; 1444, VII.

v záležitosti živelních pohrom v různých krajích našeho státu, t. 1679. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

p o z m ě ň o v. n á v r h k vlád. nař. o zrušení předpisů o omezení spotřeby masa a tuku (zpr. t. 825) stran vývozu dobytka. 62, 2. VIII. 1921; 240, III.

aby ministři, jejichž oboru rozpočet se právě projednává, se dostavili ihned do schůze senátu. 182, 12. XII. 1923; 242, VIII.

Resoluce:

2 r e s o I. k fin. zák. pro r. 1923 (t. 1510) ku kap. XIV.. a XIX. 141, 15. XII. 1922; 736, 737, VI.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1671 (prozatímní obchodní dohoda s Řeckem, podepsaná v Athénách 10. ledna 1923). 168, 8. VI. 1923; 1528, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních a o pilných interpelacích t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 104, VI.

Interpelace:

stran snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů, lékárníků a civilních geometrů, t. 1563/8. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1714/4. 173, 30. X. 1923; 3, VIII.

stran snížení tarifů na autobusových tratích, t. 1594. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1692/3. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

ohledně propůjčování státních poštovních automobilů soukromým osobám a organisacím, t. 1721. 176, 27. XI. 1923; 122, VIII. odpov. t. 1801/6. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

DRÁB Alexandr

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

DUCHAJ Jan

XI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. soc. pol.

Interpelace:

ohledně nedoručování zásilek-milodarů z Ameriky na Slovensko a zadržování zaslaných peněz z Ameriky tuzemskými bankami, t. 52. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 147. 14, 26. X. 1920; 15, II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě se žádostí okres. s. v Turč. Sv. Martině z 10. pros. 1923, č. B 3459-1923-13 (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI.:1914). 191, 14. II. 1924; 798, III. zpr. t. 1867; zprav. dr. Krouský. 204, 13. V. 1924; 223, IX. n e v y d á n 211, 11. VI. 1924; 481, IX.

DULA Matúš

VIII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Návrhy:

na zahájení rozpravy o odpovědi na vlastní interpelaci, t. 1615/13. 163, 9. V. 1923; 1403, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920 (proti vývodům řeči J. Klimko). 16, 11. XI. 1920; 136, III.

Projev:

v zastoupení všech slovenských senátorů, o Slovensku nepřátelské propagandě se strany maďarské v cizině, zejména ve Francii. 70, 12. VIII. 1921; 452, III.

Interpelace:

stran I. definitivního převzetí do úřadu při službě poštovní, telegrafní a telefonní od více roků ustanovených slovenských úředníků; II. přijímání praktikantů do služeb poštovních a železničních, absolventů slovenských obchodních škol, t. 1552/7. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/13. 162. 8. V. 1923; 1387, VII.

DÚRČANSKÝ Juraj

VIII. voleb. kraj

LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. a nár. hosp.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 525 (měna na Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud tam nebylo kolkováno). 43, 24. II. 1921; 1069, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 551 (vládní nařízení o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/21). 46, 8. III. 1921; 1212, II.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 960, II.

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 286, IV.

o strojených hnojivech na rok 1921 (zpr. t. 1436). 126, 13. VII. 1922; 558. V.

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 626, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 150, 14. XII. 1922; 585, VI.

o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 911, VI.

o prohlášení ministra zahraničí 174, 8. XI. 1923; 49, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 289, VIII.

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). 188, 20. XII. 1923; 638, VIII.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 867, IX.

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 2201). 281, 30. IX. 1925; 511, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 752, XI.

Interpelace:

o gymnasiích náboženského rázu na Slovensku, t. 267. 26, 17. XII. 1920; 596, II. odpov. t. 457. 36, 4. II. 1921; 937, II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (zločin podle § 172, odst. I. a II. tr. z. a § 19 zák. čl. LXIII. z r. 1912). 23, 14. XII. 1920; 343, II. zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; n e v y d á n 95, 24. I. 1922; 819, 827, IV.

slúžnovského úřadu v Bánovciach (přestupek podle § 10 zák. čl. LXIII. z r. 1912). 30, 18. I. 1921; 774, II.

vrch. stát. zast. v Bratislavě resp. okr. s. v Žilině (přečin podvodu podle § 50 tr. z. z r. 1908 a § 380 tr. z.). 274, 9. VII. 1925; 385, XI. zpr. t. 2201; zprav. dr. Stránský; 277, 17. IX. 1925; 446, XI. vydán: (zprav. dr. Krouský) 281, 30. IX. 1925; 515, XI.

Volán k pořádku:

182, 12. XII. 1923; 293, VIII.