Těsnopisecká zpráva

o 18. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 17. listopadu 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Přikázáno výborům

Tiskem rozdáno

Denní pořad:

1. Druhé čtení o zprávě ústavně-právního výboru o návrhu sen. Valouška, Šabaty a soudr. na změnu § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádu senátu N. S. R. Č. (tisk 197)

Řeč zpravodaje sen. dr. Procházky

Změna přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce výboru

2. Usnesení, aby projednán byl jako pilný podle § 55. jedn. řádu vládní návrh zákona (tisk 640) o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 201)

Pilnost projednávání přiznána

Návrh přikázán výborům

Schválena lhůta k podání zpráv

3. Volba dvou místopředsedů

Slib místopředsednický

Schváleno zahájení rozpravy o naléhavé interpelaci tisk 192

Schváleno zahájení rozpravy o naléhavé interpelaci tisk 212

Schváleno sloučení rozprav s rozpravou o prohlášeni min. předsedy

Stanoven denní pořad příští schůze