Těsnopisecká zpráva

o 19. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 18. listopadu 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Tiskem rozdáno

Denní pořad:

1. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných

Návrh předsedy na lhůtu k projednání věci a na lhůtu řečnickou přijat

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka

Řeč zpravodaje sen. dr. Fáčka

Řeč sen. dr Wiechowského

Řeč sen. dr. Brabce

Řeč sen. dr Hilgenreinera

Řeč sen. Hrejsy

Řeč sen. dr Karasa

Řeč sen. Ferd. Jiráska

Přečteny pozměňovací a doplňovací návrhy

Doslov zpravodaje sen. Rud. Pánka

Osnova přijata v prvním čtení

Osnova přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Rozprava o naléhavých interpelacích přijata

Změna v branném výboru

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha