Předseda (zvoní): K slovu není nikdo více přihlášen. Prohlašuji debatu za skončenu.

Tuto rozpravu jest ve smyslu § 65 jedn. řádu zakončiti hlasováním, schvaluje-li senát prohlášení, či-li nic, senát muže se však usnésti, že hlasování odkládá.

Návrh na odložení hlasování nebyl podán.

Žádám pp. senátory, aby zaujali místa. (Děje se.)

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Žádám pp. senátory, kteří schvalují vládní prohlášení, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Prohlášení vlády se schvaluje.

Sděluji, že do výboru pro prozkoumáni správ Stálého výboru nastupuje místo pana sen. Luksche pan sen. Knesch.

Navrhuji, aby předsednictvo senátu bylo ve smyslu § 40 odst. 2. jedn. řádu zmocněno svolati příští schůzi písemně se sdělením příslušného denního pořadu.

Jsou snad proti mému návrhu námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Můj návrh jest přijat. Svolán příští schůzi písemně se sdělením denního pořadu.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 15 min. večer.)