Schůze zahájena ve 4 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Prášek.

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč, Niessner, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Krouský, Svěcený.

75 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: minist. předseda Černý; ministři: dr Burger, dr Fajnor, dr Fatka, dr Hotowetz, dr Šusta.

Z kanceláře senátní: senátní tajemník dr Šafařovič, jeho zástupcově dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvIoní): Zahajuji schůzi.

Udělil jsem dovolenou na dnešní schůzi senátorům dr Naeglemu, Sehnalovi, Petříkovi, Huclovi, Trčkovi, Sáblíkovi, poslednímu i za včerejší schůzi.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Tiskem rozdáno:

Tisk 247. Odpověď vlády na interpelaci sen. Linka a soudr. ve věci přenechaní mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojenské správy (tisk 108).

Tisk 248. Návrh sen. Zulegera, Luksche a soudr. ohledně organisace Pozemkového úřadu.

Zápis o 15. schůzi senátu N. S. R. Č. v Praze dne 9. listopadu 1920.

Zápis o 16. schůzi senátu N. S. R. Č. v Praze dne 11. listopadu 1920.

Z předsednictva přikázáno:

výboru ústavně-právnímu:

Tisk 227. Vládní návrh zákona o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům.

Předseda: Vláda navrhuje, aby o návrhu tom byla podána zpráva do 4 neděl.

Jsou námitky? (Nebyly.) Nejsou. Lhůta je přijata.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

výboru iniciativnímu:

Tisk 248. Návrh sen. Zulegera, Luksche a soudr. ohledně organisace Pozemkového úřadu.

Z výboru iniciativního přikázáno:

výboru kulturnímu:

Tisk 86. Návrh sen. dr Krejčího a spol. na vyloučení theologické fakulty za svazku universit.

Tisk 91. Návrh sen. dr Krejčího a soudr. o změně vládního nařízení ze dne 18. září 1919 o provádění zákona o fakultativním pohřbívání ohněm z roku 1919, č. 180 Sb. z. a n.

Tisk 171. Návrh sen. dr Krejčího a spol. týkající se poměru církví a státu ve školství a veřejné správě.

výboru rozpočtovému a sociálně-politickému:

Tisk 169. Návrh sen. Klofáče, dr Krouského a soudr. na řešení otázky bytové.

Předseda (zvoní): Přikročuji k projednávání denního pořadu.

1. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání sen. V. Lorenze pro přečin §u 5 tr. z. a §u 20 čís. 2 cís. nař. z 24. března 1917; č. 130 ř. z. (tisk 246).

Zpravodajem je pan sen. Kouša. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Kouša: Slavný senáte! Opětně jest nám jednati o vydání člena senátu Václava Lorenze. Krajský soud v Chebu žádá za souhlas slavného senátu, aby člen senátu Václav Lorenz byl vydán a souzen a to pro přečin §u 5 tr. z. a §u 20 č. 2 cís. nařízení z 24. března roku 1917 č. 130 ř. z. a §u 20 sb. cís. nařízení z 24. března 1917, č. 131 ř. z. Člen našeho senátu Václav Lorenz byl správcem konsumu, kde se zboží prodávalo členům konsumu. Zboží Lorenz cenami neoznačoval, nýbrž zboží bylo označováno správním výborem samotného konsumu, kde člen senátu Lorenz je správcem. Jeden člen konsumu učinil trestní oznámení pro předražování zboží a vyhánění cen do výšky. Imunitní výbor jednal! o tomto případě a došel k tomu přesvědčení, že sen. Lorenz jako správce dělnického konsumu v Karlových Varech zboží osobně cenami neoznačoval, nýbrž že zboží cenami označoval výbor konsumu. Na základě toho doporučuje imunitní výbor, aby člen senátu Václav Lorenz nebyl vydán soudu k trestnímu stíhání.

Předseda (zvoní): Zahajuji debatu. K slovu se přihlásil pan sen. Lorenz. Uděluji mu slovo.

Sen. Lorenz (německy): Slavný senáte! Nemohu souhlasiti se zprávou imunitního výboru ohledně mého vydání i žádám slavný senát, aby se usnesl na mém vydání. Deliktu, jenž se mi klade za vinu, jsem se nedopustil. Jedná se pouze o čin pomsty a rád bych přece před soudem prokázal, že vdání postrádá jakéhokoli podkladu a že jsem se nedopustil ničeho ani jako osoba soukromá; ani jako správce konsumního spolku. Dle mého názoru by mně tudíž lépe bylo, poslouženo, kdyby se slavný senát usnesl na mém vydání. Chtěl bych přece před soudem prokázati, že jsem nevinen, poněvadž tu pak státi budu, zcela jinak, nežli když se o mrtě roztrušuje, že jsem se schoval za imunitu, že jsem se nenechal vydati. A to činilo by dojem, jako bych se byl přece něčeho dopustil. Proto prosím slavný senát, aby se usnesl na mém vydání. (Potlesk německých senátorů.)

Předseda (zvoní): Nikdo již není ke slovu přihlášen a nemám žádného protinávrhu. (Hlasy: Písemný návrh!) Nemám žádného písemného návrhu. (Sen. dr Heller hlásí se o slovo.)

Pan sen. dr Heller hlásí se o slovo. Uděluji mu je.

Sen. dr Heller (německy): Na základě toho, co uvedl zde; pan sen. Lorenz, navrhuji, aby vydání bylo schváleno.

Předseda (zvoní): K závěrečnému slovu dávám slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj sen. Kouša: Slavný senáte! Zajisté, že imunitní výbor, slavný senátu, nemá nic proti tomu, když kolega Lorenz sám o to žádá, aby byl vydán soudu, aby zkrátka pravda vyšla na jevo. Prosím proto slavný senát, aby vyhověl žádosti kolegy Lorenze.

Předseda (zvoní): Návrh písemný byl mi podán panem senátorem dr Hellerem a soudr. Žádám pány senátory, aby zaujali svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že senát jest schopen usnášeti se.

Dám hlasovati o návrhu pana dr Hellera a soudr., k němuž se pan zpravodaj připojil.

Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, souhlasným s návrhem pana dr Hellera, aby sen. Lorenz byl vydán, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

Prosím pány zapisovatele, aby sečetli hlasy, a prosím pány, kteří jsou pro vydání, aby povstali. (Děje se. Po sečtení hlasů zapisovateli sen. dr Herbenem, dr Krouským a Svěceným:)

Hlasovalo 37 senátorů pro a 49 proti. Jest tudíž návrh na vydání senátora Lorenze zamítnut a přijat je návrh výboru imunitního.

2. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jedn. řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu R. Č. a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 255).

Pilnost této předlohy nemusím široce odůvodňovati; Poukazuji toliko na to, že se blíží konec roku a že jest v zájmu řádného hospodářství státního nutno, aby rozpočet a finanční zákon předložen byl před koncem roku k sankci, aby nenastal stav ex lex.

Žádám pp. senátory, aby zaujali místa. (Děje se.)

Prosím pp. senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jedn. řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru rozpočtovému s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě 10 dnů.

Prosím pp. senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta jest schválena.

3. Volba 8 členů do 24 členné komise N. S. podle §u 1 zákona z 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n. o dávce z majetku a přírůstku na majetku.

Ježto se stala dohoda o kandidátech, navrhuji, aby volba do této komise vykonána byla ve smyslu §u 61 odst. 2 jedn. řádu aklamací.

Jest proti mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není. Můj návrh jest schválena vykonáme volbu tudíž aklamací.

Jako kandidáti jsou navrženi tito páni senátoři: Havlena, Měchura, dr Karas, Šťastný, Reyzl, Luksch, dr Horáček, dr Fáček.

Žádám pp. senátory, kteří s navrženými souhlasí, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jmenovaní pp. senátoři jsou zvoleni.

Sděluji; že do výboru branného nastupuje na místě sen. dr Fáčka sen dr Herben.

Dále sděluji, že v rozpočtovém výboru nastoupí jako členové výboru od případu k případu na místě zvolených tam členů klubu republikánské strany československého venkova: sen. Lukeš, Hucl, Rozkošný; z klubu der deutschen soz.-dem. Arbeiterpartei senátoři: Stark, Niessner, Link, Polach, dr Wiechowski, A. Friedrich, Kiesewetter, Barth, dr Heller, Perthenová, Hecker; z klubu »Verband der deutschen bürgerlichen Parteien« senátoři: dr Ledebur, Zuleger, dr Mayr-Harting, Knesch, dr Herzigová, Hartl.

Žádám tyto pány senátory, aby vždy předsednictvu rozpočtového výboru sdělili, za koho nastupují.

Navrhuji, aby příští schůze konala se v úterý dne 14. prosince 1920 o 3. hodině odpoledne s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva ústavně-právního výboru a výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909 čís. 98 mor. zem. zák., kterým je upravena zdravotní služba v obcích (tisk 185).

Podotýkám, že nebude-li tato zpráva během dnešní schůze tiskem rozdána, zašlu ji všem pp. senátorům, aby tak učiněno bylo zadost §u 42 odst. 2. jedn. řádu. Jsou námitky proti mému návrhu? (Nebyly.)

Nejsou. Můj návrh jest přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 4 hod. 32 min. odpol.