Těsnopisecká zpráva

o 22. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 8. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Zpráva imunitního výbor u o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání sen. V. Lorenze pro přečin §u 5 tr. z. a §u 20 čís. 2 cís. nař. z 24. března 1917 č. 130 ř. z. (tisk 246)

Řeč zpravodaje sen. Kouši

Řeč sen. V. Lorenze

Řeč sen dr Hellera

Doslov zpravodaje sen. Kouši

Sdělen podaný návrh

Zjištěn poměr hlasů

Podaný návrh byl zamítnut

2. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle § 55 jedn. řádu s usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu R. Č. a finančního zákona pro rok 192 (tisk 255)

Odůvodněna pilnost osnovy

Pilnost projednaní přiznána

Osnova přikázána výboru

Přijata lhůta 10 dnů

3. Volba 8 členů do 24 členné komise N. S. podle § 1 zákona z 8. dubna 1920 čís. 309 Sb. z. a n. o dávce z majetku a přírůstku na majetku

Přijat návrh předsedův na volbu aklamací

Navrženi senátoři zvoleni

Sděleny změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha