Předseda (zvoní): Specielní debata je skončena. Žádám pány senátory, aby zaujali svá místa. (Děje se.) Konstatuji, že senát je schopný usnášení. (Neklid. Zvoní.) Prosil bych o klid. Máme kombinované hlasování a jde o to, aby nepřišlo k žádným zmatkům. Prosím, aby pánové zůstali pokud možno na svých místech a věnovali hlasování největší pozornost.

Navrhuji tento způsob hlasování:

Poněvadž byl mi podán pozměňovací návrh senátorů Niessnera, Linka a soudruhů ke kapitole XXIV., dám hlasovati o státním rozpočtu v šesti odděleních.

1. První díl »Státní výdaje« kapitoly I. až inklusive kapitoly XXIII. s příslušnými peněžními částkami jak ve výdajích řádných, tak mimořádných, tak i úhrnem, jak otištěny jsou ve zprávě výborové.

2. Stejným způsobem o kapitole XXIV., titul 1 až titul 4, § 1 a 2.

3. O §u 3, titul 4. kapitola XXIV »nezaměstnaní« podle pozměňovacího návrhu senátorů Niessnera, Linka a soudr. Bude-li tento návrh zamítnut, dám o tomto paragrafu hlasovati podle zprávy výborové.

4. O §u 4, 5. titul 4. kapitoly XXIV., jakož i o titulu 5 téže kapitoly, jakož i o kapitole XXlV. a) až XXVI. dám hlasovati podle zprávy výborové.

5. Oddílu druhém »státní příjmy« kapitoly I. až XXVI. dám hlasovati podle zprávy výborové.

Pak dám hlasovati o celkovém přehledu státních výdajů a příjmů, jakož i o příloze II. k rozpočtu podle zprávy výborové.

Na to dám hlasovati v prvém - čtení o osnově finančního zákona a to o všech jeho článcích, jakož i nadpisu a úvodní formuli najednou podle zprávy výborové. Pak přikročíme ke hlasování ve čtení druhém a to tím způsobem, že dám hlasovati jak o finančním zákonu, tak i o státním rozpočtu najednou.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Nejsou.

Můj návrh jest schválen a budeme tudíž tak pokračovati.

1. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s příslušnými peněžními částkami jak ve výdajích řádných, tak i mimořádných úhrnem při státních výdajích kapitola I. až kapitola XXIII. podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Příslušné položky jsou schváleny.

2. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s příslušnými peněžními částkami jak ve výdajích řádných, tak mimořádných i úhrnem při kapitole XXIV., titulu 1 až titul 4, § 1 a 2 podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Příslušné položky jsou schváleny.

3. Dále jest pozměňovací návrh senátorů Niessnera, Linka a soudr. k §u 3, tit. 4.

Prosím pana tajemníka, aby jej přečetl.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Částka vyměřená v rozpočtu na rok 1921 100 miliony korun na podporu nezaměstnaných státních občanů, budiž zvýšena nejméně na 300 milionů K.

Úhrada na zvýšená vydání budiž zjednána škrty ve výdajích na potřeby pro vojsko.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. - Návrh jest zamítnut.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s tímto paragrafem podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Příslušné položky jsou schváleny.

4. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s příslušnými peněžními částkami jak ve výdajích řádných, tak mimořádných i úhrnem při §u 4 a 5, titulu 4 kapitoly XXIV., jakož i v titulu 5, téže kapitoly, jakož i kapitoly XXIV. a) až kapitoly XXVI. podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.).

To jest většina. - Příslušné položky jsou schváleny.

5. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s peněžními částkami ve státních příjmech řádných i mimořádných i úhrnem při kapitole I. až XXVI. podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Příslušné položky jsou schváleny.

6. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s celkovým přehledem státních vydání a státních příjmů, jakož i s přílohou II. k rozpočtu »rozpočet státních investic pro rok 1921«, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Celkový přehled, jakož i rozpočet státních investic pro rok 1921 jsou schváleny.

7. Žádám pány senátory, kteří souhlasí se 14 články osnovy finančního zákona pro rok 1921, jakož i s jeho nadpisem a úvodní formulí ve čtení prvém podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona jest přijata ve čtení prvém.

Táži se pana zpravodaje, zda navrhuje nějakou textovou změnu?

Zpravodaj sen. dr Horáček: Nikoliv.

Předseda: Žádám pány senátory, kteří souhlasí s osnovou zákona, jakož i se státním rozpočtem, tak jak přijaty byly ve čtení prvém, také ve čtení druhém, aby zvedli ruku. (Děje se.).

To jest většina. Osnova finančního zákona, s nadpisem, úvodní formulí, jakož i státní rozpočet přijaty jsou také ve čtení druhém.

Bylo zde vysloveno přání, abych před hlasováním o resolucích přerušil schůzi. Vyhovuji tomuto přání a přerušuji schůzi na ¼ hodiny.

(Schůze přerušena v 1 hod. 52 min. odpol.)

(Schůze znovu zahájena v 5 hod. 35 min. odpol.)

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi. Budeme pokračovati v hlasování o resolucích. Hodlám dáti vždycky každou jednotlivou resoluci přečísti a po přečtení přikročíme ihned k hlasování.

Zpravodaj dr Horáček: Především se jedná o resoluce pod č. I. To jsou resoluce č. 1. až 42., které vesměs výborem rozpočtovým byly navrženy plenu k přijetí. Pan tajemník je jednotlivě přečte.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 1. sen. dr Fáčka:

»Doporučuje se, aby do příštího finančního zákona bylo pojato také zmocnění vlády k přejímání záruk za soukromé úvěry do určité výše v případech zvláštního zájmu veřejného.«

Předseda: Kdo hlasuje pro tuto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 2. sen. dr Fáčka:

»Vláda se vyzývá, aby předložila zákon vymezující jak všeobecnou působnost ministerstev a j. ústředních úřadů, tak i věc svou kompetenci každého ministerstva a úřadů zvláště.«

Předseda: Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 3. sen. dr Fáčka:

Ke kap.III.

»Vláda se vyzývá, aby plně přihlížela k usnesením předsednictva senátu stran já vybavení osobního i věcného.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 4. sen. PoIacha a soudr.:

Ke kap. V.

»Ježto zevrubně a věcné prozkoumati a posouditi státní rozpočet lze toliko na základě účetní závěrky za předchozí rok, vyzývá se vláda, aby s všemožným urychlením N. S. předložila návrh zákona, podle kterého pozměněním 2. odst. § 10 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n. na účetní závěrku předkládati jest N. S. do 9 měsíců po uplynutí správního roku.«

Předseda: Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto resolucí, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 5. sen. dr Fáčka:

Ke kap. V.

»Počet úřednictva Nejvyššího účetního kontrolního úřadu budiž pro revise ústředen obchodujících se zbožím rozmnožen revisory s odborným obchodnickým vzděláním.«

Předseda: Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto resolucí, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 6. sen. dr Fáčka a Kouši:

Ke kap. VI.

»Příděly vložené do státního rozpočtu nestačí zemím, aby uhradily náklad, který nutně potřebují, aby alespoň v míře nejskromnější mohly obstarati úkoly veřejné správy jim svěřené.

Vláda se vyzývá, aby v dodatku k státnímu rozpočtu příděly přiměřeně zvýšila a poskytla zatím zemím zálohy na očekávané zvýšené příděly.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 7. sen. dr Fáčka:

Ke kap. VII.

»Vláda se vyzývá, by co nejdříve předložila Národnímu shromáždění zákon, jímž by byla zřízena stálá parlamentní komise pro kontrolu státního dluhu, po př. vybudováním komise kontrolní pro dávku z majetku podle zák. z 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n. zřízené.«

Předseda: Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 8. sen. dr Mayra-Hartinga:

Ke kap. VII.

»Vláda se vyzývá, aby co nejdříve předložila osnovu zákona, kterýmž se zřídí kontrolní komise státních dluhů finanční pravomoci Národního shromáždění odpovídající.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 9. sen. dr Fáčka:

Ke kap. VIII.

»Senát přimlouvá se za bezodkladné zlepšení požitků státních pensistů a vyrovnání mezi požitky pensistů starých a nových.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resoluci, prosím, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č 10. sen. Jelinka, Karla Friedricha a dr Spiegela:

Ke kap. VIII.

»Vláda se vyzývá, aby vzhledem k bídným poměrům státních zaměstnanců ve výslužbě se nacházejících, co nejdříve odstranila rozdíl mezi pensisty starého a nového dluhu a na roveň novopensistům postavila staropensisty.«

Předseda: Prosím, kdo souhlasí s touto resolucí, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 11. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. IX.

»Vláda se vyzývá, aby předložila Národnímu shromáždění seznam časopisů subvencovaných ze státních peněz a výše subvencí.«.

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 12. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. IX.

»Vláda se vyzývá, aby všechna sděleni, výnosy a nařízení vydávala také v německém jazyce, tak, aby vycházela pokud možno současně s českým vydáním.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 13. sen. dr Spiegela a soudr.:

Ke kap. IX.

»Vláda se vyzývá, aby se starala o to, aby německé vydání Sbírky zákonů a nařízení vyšlo co možná současně s českým vydáním.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 14. sen. dr Spiegela a soudr.:

Ke kap. IX.

»Neodpovídá státním zájmům a zásadám slušnosti, že se vládní noviny prodávají za příliš nízkou cenu, takže dělají ostatním novinám konkurenci neloyálnou.

Vláda se vyzývá, aby v této věci čeho třeba zařídila.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 15. sen. dr Spiegel a a soudr.:

Ke kap. IX.

»Jest nutně zapotřebí, aby byla zjištěna parlamentní zodpovědnost pozemkového úřadu.

Vláda se vyzývá, aby co možná nejdříve Národnímu shromáždění předložila dotyčnou vládní předlohu.«

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem resoluce, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata,

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 16. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. X.

»Ministr zahraničí se vyzývá, aby při poradách o smlouvách s jinými stál dohodl se s odbornými výbory obou sněmoven Národního shromáždění.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 17. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. X.

»Ministerstvo zahraničí se vyzývá, aby zřídilo zvláště v zájmu jabloneckého průmyslu v Kalkutě konsulát již roku 1921.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 18. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. X.

»Vláda se vyzývá, aby zrušila vyslanectví u Vatikánu.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Resoluce jest zamítnuta.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 19. sen. dr Horáčka:

Ke kap. X.

»Vláda se vyzývá, aby obsazování všech míst diplomatických a konsulárních dělo se pouze silami odborně kvalifikovanými.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr: Šafařovič (čte): Resoluce č. 20. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. XII.

»Vláda se vyzývá, aby předložila Národnímu shromáždění předlohu nového spolkového a shromažďovacího zákona.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl, ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest schválena.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 21. sen. Polacha a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XIII.

»Vláda se vyzývá, aby vypracovala osnovu zákona, jímž se mění školní zákon. Tato předloha tudíž vypracována na zásadách rozluky církve od státu.«

Předseda: Ke slovu hlásí se p. senátor Mayr-Harting.

Sen. dr Mayr-Harting (německy): Navrhuji oddělené hlasování o prvním a druhém odstavci resoluce.

Předseda (zvoní): Hodlám vyhověti tomuto návrhu. Dám hlasovati o každé větě zvláště. První věta zní: »Vláda se vyzývá, aby vypracovala osnovu zákona, jímž se mění školní zákony.«

Druhá věta zní: »Tato předloha budiž vypracována na zásadách rozluky církve od státu.«

Dám hlasovati nejdříve o první větě. Kdo jest pro první větu: »Vláda se vyzývá, aby vypracovala osnovu zákona, jímž se mění školní zákon«, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. První věta jest přijata.

Kdo souhlasí s druhou větou této resoluce: »Tato předloha budiž vypracována na zásadách rozluky církve od státu«, prosím, aby zvedl ruku. Prosím pány zapisovatele, aby zjistili počet hlasů. Prosím, pány, kteří souhlasí, aby povstali. (Děje se. Zapisovatelé sen. dr Krouský, Löw a dr Vlček sčítají hlasy.)

(Po sečtení hlasů.) Druhá věta přijata 73 hlasy proti 38. (Potlesk senátorů německých a soc. demokratických. Odpor senátorů lidové strany. Hlasy: To je nemožná věc, to je chyb!)

Poněvadž jsou vyslovovány pochybnosti, které já sám sdílím, dám hlasovati znova.

Prosím pány sčitatele hlasů, aby dobře sčítali.

Prosím pány, kteří souhlasí s touto větou, aby povstali. (Děje se.)

(Zapisovatelé sen. dr Krouský, Löw a dr Vlček sčítají hlasy.).

(Po sečtení hlasů.) Druhá věta této resoluce byla přijatá 56 proti 55 hlasům. (Potlesk u českých a německých sociálních demokratů.)

Budeme pokračovati v hlasování o resolucích.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 22. sen. Polacha, dr Wiechowskiho a spol.:

Ke kap. XIII.

»Ministr školství a Národní osvěty se vyzývá, aby předložil Národnímu shromáždění a ve lhůtě 2 měsíců veškerý materiál o uzavřených školách od té doby, co stát trvá.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Resoluce se schvaluje.

Sen. tajemník dr Šafařovič. (čte): Resoluce čís. 23. sen. dr Horáčka:

Ku kap. XIII.

»Vláda se vyzývá, aby s ohledem na nedůstojné umístění právnické fakulty Karlovy university, provedla s největším urychlením universitní novostavby u Čechova mostu a aby stavbu zadala tím způsobem, aby zaručeno bylo včasné dokončení stavební akce.«

Předseda: Slovo k hlasování si vyžádal p. senátor dr Mayr-Harting.

Sen. dr Mayr-Harting (německy): Slavný senáte! Rozhodli jsme se hlasovati pro tuto resoluci pro novostavby české university očekávajíce, že splníte také naše přání, pokud jde o německou universitu.

Předseda: Kdo souhlasí resolucí v tom znění, jak byla přečtena, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 24. sen. dr Fáčka:

Ke kap. XIII.

»Renát se přimlouvá, aby v příštím, po případě v dodatečném rozpočtu byly zvýšeny a rozmnoženy dotace pro písemnictví, nepoměrně nízkému srovnání s výdaji na hudbu a umění výtvarná.«

Předseda. Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Resoluce je přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 25. sen. dr Horáčka:

Ke kap. XIV.

»Vláda se vyzývá, aby zavčas se postarala o výměnu poškozených státovek, jakož i aby odpomohla nedostatků drobných platidel ražbou drobných mincí kovových.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce lest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 26. sen. Zulegera a soudr.:

Ke kap. XVIII.

»By se obyvatelstvu v Rudohoří, které už před válkou bylo neobyčejně často katastrofálně pohromou stíháno a teď už více než pět roků hladem a nezaměstnaností trpí, trvale pomohlo, jest především nutné pozvednouti hospodářský průmysl v Rudohoří.

Ku pozvednutí tohoto průmyslu jest obzvláště nutné:

1. Okamžité umožnění už několik let projektovaných melioračních staveb a regulace potoků, dále provedení tak zv. malých meliorací, které by měly ve všech krajích Rudohoří ca příklady zavedeny býti.

2. Zbudování stanice pro slatinné kultury v Sebastianbergu dostatečnou dotací peněz jak pro věcný tak, i pro osobní náklad.

3. Zavedení vzorných hospodářství, kterými by se obyvatelstvu Rudohoří prakticky předvádělo zvláštní hospodaření v tamější krajině.

4. Daleko sahající podpory pro malorolníky při opatření umělého hnojiva.

5. Přidělení uznaného osiva, obilí, bramborů a krmiva.

6. Pozvednutí pěstování lnu přidělením semena a strojů k jeho zpracování.

7. Pozvednutí chovu dobytka zřízením pastev a zavedením chovu ovcí a králíků, zvláště hedvábných králíků, by jejich vlna mohla býti v domácím průmyslu použita.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 27. sen. K. Sáblíka a spol.:

Ke kap. XVIII.

»Vládě se ukládá, aby vzhledem k důležitosti pěstování lnu jako jediné domácí suroviny textilní zřídila ihned pěstitelskou stanici lnářskou na Českomoravské vysočině s krajskými pobočkami v ostatních lnářských krajinách republiky.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 28. sen. dr Hellera:

Ke kap. XIX.

»Zdravotní zařízení ve věznici, jakož i plat vězeňských lékařů a lékařských soudních znalců vyžadují naléhavě zlepšení, odpovídající alespoň poněkud požadavkům moderním. Aby to bylo možno provésti, jest žádoucno lékařské zastoupení v ministerstvu spravedlnosti, při čemž budiž vzat příslušným způsobem zřetel na německé soudní lékaře. Remunerace za lékařskou službu ve věznicích buďtež vyměřeny minimální částkou 10 K za hodinu denní ztráty času a poplatkový tarif úplně nepostačující pro soudní lékařské znalce budiž přizpůsoben drahotním poměrům.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 29. sen. dr Fáčka:

Ke kap. XIX., tit. 4.

»Vládě se doporučuje, abys věnovala plnou péči vybudování trestnic pro mladistvé trestance a ústavů přechodných pro osoby propouštěné podmínečně z trestu.«

Předseda: Kdo, souhlasí s touto resolucí, prosí, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Čís. 30. resoluční návrh sen. dr Wiechowskiho a Bartha:

Ke kap. XX.

»Vláda se vyzývá, aby vystavěla labské a dunajské přístavy takovým způsobem, aby to odpovídalo všem požadavkům.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 31. senátora Heckera a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXI.

»Vládu se vyzývá, aby provedla z prostředků uvedených v tit. 1 § 4 a 7 pokud možno alespoň tato sociální zařízení: poradny pro rodiče, kde není útulků, noclehárny pro děti, čítárny pro mládež a útulky pro učedníky resp. učednice. Dále se vláda vyzývá, aby obor své působnosti rozšířila také na zanedbané děti v domácím vychování.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Číslo 32. resoluční návrh sen. Polacha a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXI.

»Škole slepců v Ústí n. L. budiž poskytnuta ze státních prostředků subvence.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Číslo 33. resoluce sen. dr Wiechowskiho a Bartha:

Ke kap. XXII.

»Ministerstvo pro zásobování lidu se vyzývá, aby každého měsíce veřejně oznámilo čísla sebraného obilí a brambor v jednotlivých okresích, aby obyvatelstvo poznalo, které okresy plní svou povinnost odváděcí. Rovněž tak buďtež každého měsíce oznámena čísla zahraničních nákupů obilí a mouky.

Tím může si obyvatelstvo samo umožniti úsudek o našem zásobování a v okresích, které dodáváním sabotují, spolupracovati, aby předepsaný kontingent byl včas sebrán.«

Předseda: Pan sen. Hybš učinil mi návrh, aby bylo o této resoluci hlasováno odděleně, a sice o odstavci prvním a druhém. První odstavec by zněl: Ministerstvo pro zásobování lidu se vyzývá, aby každého měsíce veřejně oznámilo čísla sebraného obili a brambor v jednotlivých okresích, aby obyvatelstvo poznal, které okresy plní svou povinnost odváděcí.

Rovněž tak buďtež každého měsíce oznámena čísla zahraničních nákupů obilí a mouky.

To jest odstavec první.

Kdo s tímto odstavcem pivním souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tento odstavec jest přijat.

Odstavec druhý zní: Tím může si obyvatelstvo samo umožniti úsudek o našem zásobování a v okresích, které dodávce sabotují, spolupracovati, aby předepsaný kontingent byl včas sebrán.

(Sen. F. Jirásek: Prosím o konstatování počtu hlasů!)

Budu se říditi tímto přáním.

Kdo souhlasí s tímto druhým odstavcem této resoluce, prosím, aby povstal. (Děje se.) Prosím pánu sčitatele, aby sečetli hlasy. (Zapisovatelé dr Krouský, Löv a dr. Vlček sčítají hlasy.)

(Sen. F. Jirásek, obrácen k senátorům strany československé sociální: Pak chcete, aby byl v republice klid, když chráníte lidi, kteří nechtějí odváděti! – Sen. dr. Witt: Ať to dělá úřad! – Sen F. Jirásek: Když nechcete, aby to dělaly úřady, budou to dělati dělníci!)

(Po sečtení hlasů.) Druhý odstavec resoluce byl zamítnut 59 proti 52 hlasům. (Výborně! – Sen. Jirásek: Čeští socialisté, děkujeme Vám! – Hlas: Není potřebí. – Hluk.) Prosil bych o klid!