Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Číslo 34. resoluce sen. dr Horáčka:

Ke kap. XXII.

»Vláda se vyzývá, aby vykonávala zostřený dozor na všechny ústředny a komise obhospodařovací a přičinila se zejména o snížení jích nákladů správních.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest schválena. (Hluk.)

Prosím pány o klid.

Sen. taj. dr Šafařovič (čte): Číslo 35 resoluce sen. Knesche a spol.:

Ke kap. XXII.

»Vláda se vyzývá, aby co, možná nejdříve odstranila nucené hospodaření a toho hospodaření nahradila volným hospodářstvím.«

(Sen. F. Jirásek: Prosím o konstatování počtu hlasů!)

Předseda: Kdo souhlasí s touho resolucí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

Prosím pány sčitatele, aby sečetli hlasy. (Hlasy: Co jest? Co jest?)

Prosil bych ještě jednou přečísti resoluci. (Hluk.) Prosil bych, pánové, o klid.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Číslo 35. resoluce sen. Knesche a společníků:

Ke kap. XXII.

»Vláda se vyzývá, aby co možná nejdříve odstranila nucené hospodaření a toto hospodaření nahradila volným hospodářstvím.«

Předseda: Kdo souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

Prosím pány sčitatele, aby sečetli hlasy. (Děje se. Hlas: To jest koalice!)

(Po sečtení hlasů.) Resoluční návrh byl přijat 61 proti 51 hlasům. (Sen. dr Soukup: Ať žije lichva! - Výborně! Potlesk.)

Sen. taj. dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 36. sen. Klečáka a soudr.:

»Ministerstvu... (Hluk.).

Předseda (zvoní): Já bych prosil, pánové, o klid, jinak nemůžeme pokračovati v jednání. (Hluk trvá. Předsedá zvoní.)

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte):

»Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se ukládá, aby udělením vydatných subvencí umožnilo zřizování a provoz očistných lázni, zřizovaných obcemi a stavebními družstvy dělnickými a úřednickými.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem resoluce, prosím, aby pozvedl ruku (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník der Šafařovič (čte): Resoluce č. 37. sen. Klečáka.

Ke kap. XXIII.

»Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se ukládá, aby pokračovalo s urychlením v provádění zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 242 pokud jde o sestátnění všeobecných nemocnic z důležitých důvodů státních.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 38. sena Klečáka:

Ke kap. XXIII.

»Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se vyzývá:

1. Aby všemožným úsilím organisovala boj proti sociálním chorobám.

2. Aby v této činnosti zvláště usilovně a vydatně pečovalo o zakládání a udržování »Lidových ústavů sociálně-zdravotní péče«, kteréžto ústavy jako ústřední dílny a polikliniky sociální hygieny jsou povinny pracovati přímo mezi lidem v pospolitém životu a aby o tyto ústavy vydatnou peněžní podporou (zřízení jich, zařízení i udržování) státní, spolupečovalo.

3. Aby všemožnou podporou odborné péče i peněžní subvencí pečovalo o řádné dobudování a vyzbrojení ochranných zdravotních i léčebných ústav, jež v republice jsou již zřízeny péčí státní, zemskou, soukromou neb kteroukoliv jinou, sloužících lidové potřebě.

4. Aby všemožným úsilím pečovalo o založení ústavů pro skrofulosní děti na Moravě a ústavu pro kožní (lupusní) a chirurgickou tuberkulosu.

5. Aby odbor sociální pathologie, jemuž v ministerstvu svěřena je sociální zdravotní péče, byl dokonale pracovními silami vyzbrojen.

6. Aby ku konci roku 1921 podána byla senátu zvláštní zpráva o činnosti tohoto odboru a o použili prostředků daných tomuto odboru rozpočtem k disposici.« (Hluk.).

Předseda (zvoní): Prosím, pánové, o klid!

Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Sen. tajemník dr. Šafařovič (čte): Resoluce č. 39. sen. Heckera a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXIII.

»Vláda se vyzývá, aby věnovala svoji pozornost politováníhodnému osudu nemajetných nezhojitelně nemasných, počítajíc v to epileptiky a paralytiky. Stávající sociální zařízení obecní (chorobince) a soukromé školky bulte podporovány, budiž napomáháno ke zřízení útulků pro nezhojitelné a v tom směru působeno, aby při selhání těchto zařízení byl dotyčným umožněn trvalý pobyt ve veřejné nemocnici. «

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Sen. tajemník dr. Šafařovič (čte): Resoluce č. 40 sen. Heckera a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXIII.

»Vláda se vyzývá:

1. Aby dalekosáhlým způsobem vybudovala stávající péči o tuberkulosní, obzvláště pokud se týče rozmnožení léčebných ústavů, uřízení ochranných stanic a poraden se zvláštním zřetelem na děti a na ubytování těžce nemocných souchotinářů. Při tom nechť dojdou vydatné podpory stávající soukromá zařízení a budiž k tu použito vyvlastněných a zámků velkostatkářů a velkokapitalistů. Pokud by poslední opatření nedala se provésti, již podle platného zákona o socialisaci velkostatků, budiž předložena Národnímu shromáždění příslušná předloha zákona.

2. Aby zřídila ochranné stanice a poradny pro pohlavně nemocné, napomáhajíc při tom ústavům již vydržovaným soukromě a za spolupůsobení nemocenských pokladen, jakož aby předložila návrh zákona na ochranu proti pohlavním nemocem.

3. Aby použila všech vhodných prostředků k boji proti opilství, nehledíc snad ke škodlivým působením na státní finance, aby vydala nařízení k tomu směřující a předložila příslušné předlohy zákona.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 41. sen. dr Fáčka:

Ke kap. XVI.

»Vývoz papíru novinového budiž obmezen, ježto se jím zdražuje nesmírně papír pro domácí listy.«

Předseda: Pan sen. dr Fáček navrhuje dodatek.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte):

»Vláda se vyzývá, aby vůbec postarala se o snížení a ustálení ceny papíru pro denní listy a ostatní časopisy.

O učiněných opatřeních budiž padána senátu zpráva co nejdříve.«

Předseda (zvoní): Poněvadž se tento dodatek a resoluce neliší, nýbrž jenom rozvádí ta druhá část, mohu dáti hlasovati o návrhu resoluce jakož i dodatku najednou. Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.) Není námitek.

Prosím pány, kteří souhlasí s resolucí, i s dodatkem, alby pozvedli, ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh i s dodatkem jest přijat.

Sen. tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce č. 42. sen. Kotrby:

»Ministerstvo zahraničního obchodu se vyzývá, by legitimnímu obchodu, živnostenským družstvům... (Sen. F. Jirásek: Navrhuji, aby bylo vynecháno v druhé řádce slovo »živnostenský« a pak »zvláště stavovským« a aby bylo oddělené hlasování.)

Předseda: Pan sen. Kotrba.

Sen. Kotrba: Slavný senáte! Tím okamžikem, kdy slavný senát pozmění slova, která označil pan sen. Jirásek, je resoluce bezcenná, poněvadž všechno...

Předseda: Prosím, já mohu dáti slovo jen k hlasování, ne k odůvodnění. (Sen. F. Jirásek: Navrhuji, aby, se hlasovalo o resoluci zvláště.)

Byl učiněn návrh, abych dal hlasovati o návrhu resoluce s vynecháním slov: »živnostenským« a »zvláště stavovským«. Na proti tomu druhý návrh, abych dal hlasovati o resoluci tak, jak je. (Sen. dr Witt: To není návrh, návrh jest jen jeden. Musí býti podán pozměňovací návrh. Když se hlasuje odděleně, vyhoví se jak prvému, tak druhému.) Prosím, pan sen. F. Jirásek:

Sen. Ferdinand Jirásek: Prosím, aby o resoluci bylo hlasováno později, poněvadž podle jednacího řádu máme pozměňovací návrhy.

Předseda: Vyhovím tomu přání a o resoluci dám později hlasovati, poněvadž je to vynechání slov a, navržená změna obsahu. Pan sen. dr Heller má slovo.

Sen. dr Heller (německy): Mám za to, že se má hlasovati nejprve s vynecháním těch slov a potom s těmi slovy. Pak jest věc úplně jasná.

Předseda: Já trvám na tom, že patří k tomu písemný návrh, poněvadž to mění obsah nebo ducha této resoluce. (Tak jest!)

Zpravodaj sen. dr Horáček: Prosím, následuje druhá skupina resolucí č. 1-46, které rozpočtový výbor navrhuje, aby byly odkázány plenem senátu vládě.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluce č. 1. sen. Jelínka, dr Spiegela a K. Friedricha:

»Vláda se vyzývá, aby jmenovala co nejdříve německé členy zemského správního výboru v Praze.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce jest přijata.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh čís. 2. sen. Polacha a soudr.

Ke kap. VI.

»Vláda se vyzývá, aby neprodleně podala předlohu zákona, jímž se přizpůsobuje složení zemských správních komisí v Čechách a ve Slezsku, jakož i zemského správního výboru na Moravě, národnímu poměru obyvatelstva.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce jest přijata.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh č. 3. sen. K. Friedricha, Jelinka a dr Spiegela:

Ke kap. VII.

»Vláda se vyzývá, aby se ode dne 1. ledna 1921 obnovila služba výplaty úroků splatných z předválečných státních dluhů.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto navrženou resolucí, prosím, aby zvedl rulou. (Děje se.)

Ta je většina. Jest schválena.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh čís. 4. sen. Niessnera:

Ke kap. IX.

»Vláda se vyzývá, aby působila k tomu, aby česká tisková kancelář při podávání zpráv omezila se jen na skutečnosti a aby nebyly zprávy stranicky zabarvovány.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh jest schválen.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh čís. 5. sen. Zulegera a soudr.:

Ke kap. IX.

»Jelikož pozemkový úřad ve své nynější organisaci neodpovídá svému účelu a nemá potřebných hospodářských odborných referentů, budiž ve své stávající podobě zrušen a přeměněn v řádný úřad a podřízen ministerstvu zemědělství anebo, aby bylo utvořeno zvláštní ministerstvo.«

Předseda: Pan sen. dr Heller má slovo.

Sen. dr Heller (německy): Navrhuji při této resoluci oddělené hlasování a vynechati slova »a podřízen ministerstvu zemědělství anebo«.

Předseda: Pan senátor dr Heller navrhuje vyloučení...... (Senátor dr Heller [německy]: Navrhuji oddělené hlasování až ke slovům: »a podřízen.... anebo«.)

To je něco jiného, ale když se mně navrhne vynechání, to jest změna, to je návrh. Já mohu dáti hlasovati až k těm slovům, pak dám hlasovati od těchto slov až do konce. To je přípustné. Dám hlasovati o tomuto návrhu, který by v první části zněl:

»Jelikož pozemkový úřad ve své nynější organisaci neodpovídá svému účelu a nemá potřebných hospodářských odborných referentů, budiž ve své stávající podobě zrušen a přeměněn v řádný úřad.«

Prosím, kdo souhlasí s částí návrhu až ke slovům »řádný úřad«, aby pozvedl ruku. (Děje se.) To jest většina. Tato část návrhu jest přijata. A nyní jest hlasovati o tom, »aby bylo utvořeno zvláštní ministerstvo«. (Sen. dr Spiegel [německy]: Nikoli. Zde počíná třetí oddíl - »podřízen ministerstvu zemědělství«, - to je druhá část.)

Poněvadž se zde navrhuje, aby se ve všech třech částech hlasovalo, jest to pro mne návrh. Máte-li zvláštní návrh, musí býti podán, že navrhujete hlasování ve třech částech. (Sen. dr Heller [německy]: Navrhl jsem, aby se o slovech »a podřízen ministerstvu zemědělství anebo« hlasovalo zvlášť. Je docela lhostejno, jak se to stane. Já si přeji, aby tato slova nebyla přijata.)

Tu se navrhuje, aby to další bylo rozděleno na dvě častí a sice »a podřízen ministerstvu zemědělství«. - Kdo jest pro tuto větu, prosím, aby pozvednutím ruky dal svůj souhlas na jevo. (Děje se.) Prosím pány sčitatele, aby sečetli hlasy. (Sčitatelé dr Krouský, Löw a dr Vlček sčítají hlasy.)

(Po sečtení hlasů.) Tato věc byla zamítnuta 62 hlasy proti 49 hlasům. (Výborně! Potlesk u sociálních demokratů.) Nyní přistoupíme k tomu, »aby bylo utvořeno zvláštní ministerstvo«. Kdo souhlasí s touto větou, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.) To je menšina. Návrh je zamítnut.

Zástupce sen. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh číslo 6. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. X.

»Vláda se vyzývá, aby předložila přesnou zprávu o personálu čsl. republiky při reparační komisi ve Vídni a jeho pracech.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl odkázán vládě, prosím, aby pozvedl rulu. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh číslo 7. sen. dr Karase:

Ke kap XXI.

»Poněvadž veliká část vojenských potřeb armády může býti opatřena doma, vyzývá se ministerstvo národní, obrany, aby potřeby své pokud možno hledělo krýti u domácích středních živnostníků, po případě družstev živnostenských.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla předána vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh č. 8. sen. Jana Kotrby.

Ke kap. XI., skup. 2.

Ministerstvo národní obrany se vyzývá, by pokud možno svoje potřeby výroby živnostenské a obchodní zadávalo živnostenským družstvům a společenstvům, jakož i schopným jednotlivcům ze řad živnostenských.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh č. 9. sen. dr Karase.

Ke kap. XI.

»Ministerstvo národní obrany se vyzývá, aby jízdu těžkými nákladními automobily městem Prahou zakázalo.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh číslo 10. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. XI.

»Vláda se vyzývá, aby předložila předlohu zákona, podle něhož se platí obcím všechna vydání za opatření bytů pro důstojnictvo a mužstvo.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl postoupen vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh číslo 11. sen. Niessnera a Linka:

Ke kap. XI.

»Ministerstvo národní obrany se vyzývá, aby ihned započalo přípravami k přetvoření nynějšího vojska v milici, aby předložilo Národnímu shromáždění co nejdříve potřebná ustanovení.«

Předseda: Kdo jest pro to, aby tento návrh byl odkázán vládě, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 12. resoluční návrh senátorů Niessnera a Linka.

Ke kap. XII.

»Na Hlučínsku buďtež pokud možno nejdříve vypsány volby do obcí a Národního shromáždění.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla odkázána vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 13. resoluční návrh senátorů Niessnera a Linka.

Ke kap. XII.

»Vláda se vyzývá, aby vydala předlohu zákona, jímž se zrušuje císařský patent z 20. dubna 1854, čís. 96 ř. z. (Prügelpatent).«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce postoupena byla vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 14. resoluční návrh sen. Niessnera a Linka.

Ke kap. XII.

»Vláda se vyzývá, aby předložila Národnímu shromáždění předlohu zákona, jímž se zruší zastaralé a reakcionářské vypovídací zákony, obzvláště zákon z 27. dubna 1871, čís. 88 ř. z.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce postoupena byla vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 15. resoluční návrh sen. Polacha a Reyzla:

Ke kap. XII.

»Buďtež pokud možno nejdříve vykonány volby do Národního shromáždění všude tam, kde dosud nebyly provedeny.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla odkázána vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 16. resoluční návrh sen. Niessnera a Linka.

Ke kap. XII.

»Dosuď nepředsevzaté volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, buďtež pokud možno nejdříve provedeny.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 17. resoluční návrh sen. Niessnera a Linka.

Ke kap. XII.

»Ústavní stav na Hlučínsku, ve východním Slezsku a postižených částech Slovenska budiž co možno brzy obnoven.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl odkázán vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 18. resoluční návrh sen. Polacha:

Ke kap. XII.

»Vláda se vyzývá, aby orgánům pověřeným sčítáním lidu uložila přísnou objektivitu a podřízeným úřadům nařídila, aby při výběru sčítacích komisařů všem jazykovým potřebám vyhověly, jakož aby při jejich stanovení počtu byl vzat zřetel k poměru národnosti.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupená vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 19. resoluce sen. Polacha a dr Wiechowskiho.

Ke kap. XIII.

»Při rozdílení položky 250.000 K v kapitole XIII. tit. 10 § 3 čís. 3 pol. budiž pamatováno přiměřenými částkami na hudební školy v Bečově, Aši, Přísečnici a Krumlově.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 20. resoluční návrh sen. Polacha a Wiechowskiho.

Ke kap. XIII.

»Hájíme zásadu, že všem žákům obecných a občanských škol mají býti dodány potřebné učebné a školní pomůcky bezplatně a že školy mají býti vesměs vybaveny době odpovídajícími učebnými pomůckami a školními knihovnami. Takovýto slib byl již v červnu 1920 místním školním radám dán a potřebná úřední šetření byla již vykonána, vláda se proto vyzývá, aby co nejrychleji tento slib uskutečnila.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 21. resoluční návrh sen. Polacha a dr Wiechowskiho.

Ke kap. XIII.

»Ministerstvo školství a národní osvěty se vyzývá, aby během dvou měsíců vydalo předlohu, která by byla vybudována na těchto zásadách:

1. Každý národ spravuje si sám školství.

2. Každý národ má své vlastní školní úřady, jakož i vlastní poradně korporace. (Místní, okresní, zemské školní rady.)«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato. (Potlesk na levici.)

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 22. resoluce sen. Kadlčáka, dr Karasa, Kroihera, dr Stojana, Zavorala.

Ke kap. XIII.

»Vláda se vyzývá, aby i duchovenstvu čas za války ztrávený počítala jako jiným sluhům 1 rok a půl druhého i do platu i do pense.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl předán vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 23. resoluce sen. dr Karasa a Kadlčáka:

Ke kap. XIII.

»Ministerstvo školství a národní osvěty se vyzývá, aby učinilo opatření, by při jmenování učitelských sil hledělo nouze k odborné jich kvalifikaci a nikoli k jich politickému přesvědčení.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla předána vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 24. resoluce sen. Klečáka, J. Lukeše, dr Karasa a F. Jiráska:

Ke kap. XIII.

»Ministerstvo školství a národní osvěty se vyzývá, aby ještě během roku 1921 přikročilo ke zřízení psychologické laboratoře při české filosofické fakultě v Praze.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 25. resoluční návrh sen. dr Spiegela, dr Mayr-Hartinga a K. Friedricha:

Ke kap. XIII.

»Vláďa se vyzývá, aby vypracovala co možná nejdříve osnovu, podle které zákon o školách národních se zrušuje a školství se znova upravuje na základě národní samosprávy.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl postoupen vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 26. resoluce sen. dr Fáčka:

Ke kap. XIII.

»Vláda se vyzývá, aby bez odkladu provedla zákon o poměru pražských universit z 19. února 1920, čís. 135 Sb. z. a n.«

Předseda: Prosím, kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, nechť pozvedne ruku. (Děje se. - Odpor na levici.)

To jest většina, resoluce jest přijata.

Zástupce senátního tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 27. resoluční návrh sen. dr Karasa a soudruhů:

Ke kap. XIV.

»Vláda se vyzývá, aby předsevzala kroky k revisi a reformě správy finanční, zejména k jednotné její úpravě v zemích českých a na Slovensku a zejména k reformě úřadů berních, k reformě to odpovídající moderním požadavkům, zejména zavedením řízení chekového.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento resoluční návrh byl předán vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, tato resoluce jest schválena.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 28. resoluce sen. dr Karasa a soudruhů:

Ke kap. XIV.

»Vláda se vyzývá, aby učinila kroky, potřebné k celkové a jednotné revisi a reformě systému berního v celém státě v zájmu finanční dostačitelnosti a pružnosti, dále se zřetelem na stejnoměrné rozdělení břemene daňového a se zřetelem na potřeby národohospodářské, jakož i na potřeby svazků autonomních, doplněné nuceným studiem dotyčných oborů v učebním plánu fakult věd právních a státních.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, resoluce jest schválena.

Zástupce senát. tajemníka: dr Trmal (čte): Čís. 29. Resoluce sen. dr Fáčka:

Ke kap. XV.

»Vládě se doporučuje, aby v dodatečném rozpočtu 1921 pamatovala většími obnosy na podporu cizineckého a turistického ruchu (stavba chat a hotelů, podpora organisací turistických a p.)«

Předseda: Kdo souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Jest schváleno, resoluce postoupí se vládě.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 30. Resoluce sen. Zulegera a společníků:

Ke kap. XVIII.

»Vláda se vyzývá, aby zřízení německého zvěrolékařského oddělení jako páté fakulty německé university připravoval. V nynější době, kdy opatřeními proti kulhavce a slintavce prostředkem infekcí krve po případě krevního séra docílený byly dobré výsledky, měla by se této záležitosti věnovati zvláštní pozornost.«

(Sen. Zuleger [německy]: Pardon! Pozměňuji návrh potud, že míním vlastně šest fakult a nikoliv pět. – Sen. dr Mayr: Na místo páté, šesté.)