Předseda: To považuji za tiskovou chybu, za opravu. Prosím tedy s tou změnou šest.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem právě přečteným, aby byl odkázán vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat. (Hlasy na levici: Bravo!)

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 31. Resoluce sen. Zulegera a spol.:

Ke kap. XVIII.

»Jelikož mezi 30 zimními školami v Čechách jest jenom 7 německých zimních škol, jest rozmnožení německých zimních škol zapotřebí.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, resoluce jest přijata.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 32. Resoluce sen. Hucla a soudr.:

Ke kap. XVIII.

»Aby bylo vyhověno naléhavé potřebě řádného vzdělání dorostu zemědělského, byla otevřena loňského roku v Plzni střední hospodářská škola. Potřebu této školy i vhodnost jejího umístění prokazuje nejlépe ta okolnost, že ani rozšířené třídy a pobočky nepojmuly všechny přihlášené posluchače.

Školu vybavena jest prostředky vyučovacími v míře dokonalé, místní činitelé postarali se jíž také o vhodné hospodářské pozemky, které representují cenu přes 1 mil. korun, avšak účelné budovy nutno postaviti, stavební místo vhodné také již bylo místními činiteli zakoupeno. Až posud nalézá se škola v nájmu v domě soukromém, což jest neúčelné, an schází k ní posluchačům i profesorům styk s hospodářstvím, potřebný v nejvyšší míře pro názorné vyučování a k získávání praktických zkušeností.

Pro rok 1921 není možno odkládati již s prováděním přípravných prací ku stavbě potřebných budov, jako zhotovení plánů, rozpočtů, ohrazení staveniště a p.

Poněvadž místní činitelé zakoupením inventáře školního i hospodářského, zakoupením místa stavebního a potřebných pozemků hospodářských učinili více nežli zadost své povinnosti, navrhuji; »aby v dodatečném rozpočtu ministerstva zemědělství na rok 1921 byla vložena položka na úhradu části předběžných práci, nutných k vybudování střední hospodářské školy obnosem K 100.000,- aby při zdělávání rozpočtu na rok 1922 bylo pamatováno na stavbu školy té nejméně obnosem K 1,000.000-.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest schváleno.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 33. resoluční návrh sen. dr Hellera a Perthenové:

Ke kap. XIX.

»1. Pan ministr spravedlnosti nechť podá co nejdříve Národnímu shromáždění návrh zákona sjednocujícího práva dělníků.

2. Pan ministr spravedlnosti nechť podá návrh zákona, jímž ze soudů živnostenských vytvořují se soudy pro poměry pracovních smluv vůbec a jímž se zákon o soudech živnostenských prohlašuje platným i pro Slovensko.

3. Pan ministr spravedlnosti nechť rozmnoží počet živnostenských soudů tak, aby každý se jich mohl zaručeně dovolati.

4. Zvýšený snad náklad, jistě ne podstatný, budiž uhrazen příslušným zvýšením kolkovních poplatků u sporů, které přesahují části 10.000 K.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, aby byl odkázán vládě, prosím aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 34. resoluce sen. dr Mayr-Hartinga a dr Spiegela a soudr.:

Ke kap. XIX.

»Vláda se vyzývá, aby vydala prováděcí nařízení k jazykovému zákonu (zák. ze dne 29. února 1920, čís. 122 Sb. z. a n.) obsahující ustanovení podle 8 odst. 3., které byly s to, aby byl uzavřen mír mezi rozličnými národnostmi.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento resoluční návrh byl postoupen vládě prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 35. resoluce sen. Ecksteinové:

Ke kap. XIX.

»Rozpočtový výbor senátu Národního shromáždění republiky Československé doporučuje, aby za účelem zvýšení mravní úrovně trestanců byli do všech trestnic dosazeni mravní lékaři ze řad moderních pedagogů, dále aby požitky učitelů v trestnicích byly upraveny do výše požitků osob ze stavu duchovního, a aby dozor na výkon trestu, ze řad zástupců bídu byl ve všech trestnicích dosazen.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 36. Resoluční návrh sen. dr Wiechowskiho a Bartha:

Ke kap. XX.

»Vláda se vyzývá, aby vypracovala návrh zákona o socialisaci dolů a předložila jej během dvou měsíců Národnímu shromáždění.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl postoupen vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Prosím pány ještě jednou, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 37. Resoluce sen. dr Karase a spol.:

Ke kap. XX.

»Ministerstvo veřejných prací se vyzývá, aby hleděti s urychlením rozřešiti a k příznivému výsledku přivésti zřízení tepelných elektráren.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 38. Resoluce sen. dr Karase a spol.:

Ke kap. XX.

»Ministerstvo veřejných prací se vyzývá, aby využití vodní síly jezů vltavských v Praze k účelům získání elektrické energie s urychlením prováděno.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl předán vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): čís. 39. Resoluce sen. dr Karase a spol.:

Ke kap. XX.

»Ministerstvo veřejných prací se vyzývá, aby se přičinilo, aby uhelná rada zařídila ihned:

1. cenovou komisi ke zkoumání cen uhlí a

2. komisi pro kontrolu třídění uhlí na dolech.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Jest přijato.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 40. Resoluce sen. Sáblíka:

Ke kap. XX.

»Důležitost využití vodních sil pro zřízení elektráren jest nepopíratelnou jmenovitě při nedostatku uhlí, petroleje, benzinu, nafty a proto jest nezbytností státu, aby elektrisace v celém státě jak možno nejrychleji byla provedena. Z tohoto důvodu buďtež elektrárenské stavby jako nejnutnější, ale též jako v budoucnu nejvýnosnější v prvé řadě prováděny.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh resoluce byl přijat a odevzdán vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 41. Resoluční návrh sen. Heckera a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXI.

»Dosavadní opatření k povznesení stavební činnosti jsou nepostačitelná. Vláda se vyzývá, aby k odstranění bytové nouze dala k disposici v nejširším rozměru potřebné prostředky a předložila ihned za tím účelem Národnímu shromáždění předlohu zákona na opatření mimořádného úvěru. K odstranění bytové nouze jsou zapotřebí tato opatření:

1. Opatření komunál. bytových úřadů a bytových inspekcí s dalekosáhlou kompetencí.

2. Jistá zkušeností oprávněná ulehčení stavebně-policejních předpisů.

3. Na dobu bytové nouze budiž připuštěn volný dovoz stavebního materiálu z ciziny, který u nás je zdražován lichvou a zastaralými pracovními methodami. Dále jest potřebí poskytnutí dalekosáhlých dopravních úlev pro veškerý stavební průmysl.

4. Zásobení stavebního průmyslu uhlím.

5. Zákaz přerušení a zastavení stavebních průmyslových závodů.

6. Nucená produkce ve stavebních průmyslových závodech.

7. Bezohledné pronásledování a trestání lichvy stavebního materiálu, zabavení jeho jakož i oněch závodů, v nichž bude zjištěn lichvářský obchod, okamžité převedení závodů do všeobecně prospěšné správy.

8. Napomáhání laciným stavebním methodám.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla postoupena vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 42. Resoluční návrh sen. Jelinka a soudr.:

Ke kap. XXI.

»Vláda se vyzývá, aby invalidům a pozůstalým zajistila zvýšení též po 31. prosinci 1920, odpovídající skutečným poměrům drahotním.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tato resoluce byla odevzdána vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 43. Resoluce sen. Jana Kotrby:

Ke kap. XXII.

»Ministerstvo pro zásobování lidu se vyzývá, aby distribuci mouky k výrobě chleba odňalo dosavadním aprovisačním orgánům obecním a odevzdalo ji živnostenským společenstvům, sdružujícím pekaře.

Vzhledem k špatnému zásobování obyvatelstva vůbec, žádá se, by všem zájemníkům a výrobcům z mouky pracujícím nebyly činěny překážky v obsloužení konsumentstva výrobky ze zahraniční mouky. Poněvadž státní orgány neprokázaly dosud svoji schopnost, aby obyvatelstvo bylo uspokojivě zásobeno, zejména moukou a chlebem a tudíž vázané hospodářství se naprosto neosvědčilo, tudíž přikročeno k jeho zrušení a obchod vůbec předán jeho legitimním provozovatelům.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, aby se přikázal vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 44. resoluce sen. Klečáka:

Ke kap. XXIII.

»Ministerstvu se ukládá, aby zřídilo radio-therapeutický ústav a opatřilo si od ministerstva veřejných prací dostatečné množství radia k účelné jeho dotaci.«

Předseda: Kdo souhlasí, aby tento návrh byl předán vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 45. Resoluční návrh sen. Heckera a dr Wiechowskiho:

Ke kap. XXIII.

»Vláda se vyzývá, aby se postarala o době odpovídající reformu vzdělání úředních lékařů, aby obnovila právo ke skládání fysikální lékařské zkoušky v jazyku německém, a vzhledem k tomu, aby opatřila také německé zkušební komisary pro tyto zkoušky.

Dále se vláda vyzývá, aby zařídila obligátní školní službu lékařskou, prostřednictvím úředních lékařů, zařídit příslušná ambulatoria a poskytujíc nemajetným dětem léky.«

Předseda:. Kdo souhlasí, aby tento návrh byl postoupen vládě, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Čís. 46. Resoluční návrh sen. A. Friedricha a Kiesewettera:

Ke kap. XXVI.

»Do rady pro zahraniční obchod buďtež přibráni také zástupci německého dělnictva.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, aby byl předán vládě, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zpravodaj sen. dr Horáček: Nyní následuje resoluce, která se má odkázati předsednictvu senátu.

Zástupce senát. tajemníka dr Trmal (čte): Resoluční návrh sen. K. Friedricha, dr Spiegela, Jelinka a spol.:

Ke kap. III.

»Předsednictvo obou sněmoven Národního shromáždění a vláda se vyzývají, aby se o to staraly, aby do služby Národního shromáždění byli přijímání též němečtí úřednici a zaměstnanci podle počtu obyvatelstva a podle výše daní placených od německého národa.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zpravodaj sen. dr Horáček: Následuje resoluce, která má býti odkázána nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, sen. Polacha a spol.:

Ke kap. V.

»President nejvyššího účetního kontrolního úřadu se vyzývá, aby Národnímu shromáždění neprodleně předložil účetní závěrku za rok 1918.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Zpravodaj sen. dr Horáček: Další resoluce, které následují, nebyly předloženy rozpočtovému výboru, nýbrž teprve během debaty v plenu. O nich tedy rozpočtový výbor neměl příležitost jednat a nemohl činit žádného návrhu. Bude se o nich hlasovat v plenu bez návrhu rozpočtového výboru.

Prosím, aby resoluce, jedna po druhé, byly přečteny.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Č. 1. Resoluční návrh sen. Niessnera, Linka a soudr.:

Ke kap. IX.

»Všichni úřednici po převratu propuštění z politických důvodů, daní na dovolenou neb do pense, buďtež opět dosazeni do svého dřívějšího místa a úřadu, respektive opět služebně použiti, při zařazení do třídy a požitkové stupnice, jež jim patří při normálním postupu, dále při doplacení všech neprávem zadržených požitků.« Předseda: Kdo souhlasí s návrhem resoluce, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce jest zamítnuta.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Čís. 2. Resoluční návrh sen. dr Wiechowskiho, Polacha a druhů:

Ke kap. XIII.

»Ministr školství a národní osvěty se vyzývá, aby předložil Národnímu shromáždění ve lhůtě dvou měsíců veškerý materiál o uzavřených školách od té doby co stát trvá, který bude potom přikázán výboru zvolenému každou komorou k přezkoušení, podání zprávy a návrhů.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Čís. 3. Resoluční návrh sen. Polacha, Wiechowskiho a druhů:

Ke kap. XIII.

»Již stávající první dva ročníky báňských studií na německé vysoké škole technické v Praze buďtež dále vybudovány zavedením třetího ročníku těchto studií. Náklad na to potřebný, který na rok 1921 by činil sotva 40.000 K, ježto přicházej: v úvahu jen výdaje za poslední čtvrt roku, budiž zařazen do rozpočtu a úhrada zjednána v potřebné částce z položky 21. tit. 3 §3, str. 154.«

Předseda: Kdo souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Navržená resoluce jest zamítnuta.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 4. sen. Polacha, Reyzla a soudr.:

Ke kap. XIV.

»Vláda se vyzývá, aby představení veřejných korporací, jichž čistý zisk připadá všeobecným veřejným dobročinným podnikům, obzvláště okresním komisím na ochranu dětí a mládeže, osvobodila ad dávky ze zábav.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 5. sen. A. Friedricha, Kiessewettera a soudr.

Ke kap. XVI.

»Vláda se vyzývá, aby předložila předlohu zákona, jímž se zajišťuje koaliční právo poštovních úředníků a poštovních zaměstnanců. Všechna provedená disciplinování (propuštění, přesazení atd.) buďtež ihned odvolána.«

Předseda: Uděluji slovo panu sen. Ferd. Jiráskovi.

Sen. Ferd. Jirásek: Prosil bych o hlasování o první a pak o druhé větě odděleně.

Předseda: Dám tedy hlasovati o první větě, která zní; »Vláda se vyzývá, aby předložila předlohu zákona, jímž se zajišťuje koaliční právo poštovních úředníků a poštovních zaměstnanců.«

Kdo souhlasí s touto první větou, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tato první věta jest přijata.

Druhá věta zní: »Všechna provedená disciplinování (propuštění, přesazení atd.) buďtež ihned odvolána.«

Kdo souhlasí s touto druhou větou, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Druhá věta jest zamítnuta.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 6. sen. K. Friedricha, Kiesewettera a soudr.

Ke kap. XVII.

»Vláda se vyzývá, aby bezodkladně podnikla všechny kroky, aby všichni propuštění, přeskočení, přesazení nebo jinak těmito opatřeními poškození státní zaměstnanci bez odkladu dostali se k svému úplnému právu, a sice jak, pokud se týče doplacení všem jim neprávem zadržených příjmů, ták i aby opět byli dosazení na služební místa a domovské stanice, ve kterých dříve byli, se započtením celé doby, po kterou proti své vůli a bez své viny byli zbaveni služby, jak do postupu příjmového, tak do služebního a se započtením do požitků pensijních, pokud se týče provisijních.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Navržená resoluce jest zamítnuta.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 7. sen. dr Hellera, Perthenové a soudr.

Ke kap. XIX.

»Ministerstvo spravedlnosti nechť s všemožným urychlením podá sněmovně návrh zákona, jímž částky dosud směrodatné pro kvalifikaci trestních činů dle § 65 lit. a, 173-176, 179, 181-184, 186 lit. b, 200 až 203 trest. zák. zvyšují se z 10 K na 500 K, z 200 na 2000 K, z 1000 na 5000 K, ze 2000 na 10.000 K.

Totéž zvýšení částek rozhodných pro kvalifikaci trestných činů budiž provedeno v obdobných ustanoveních vojenského trestního zákona a uherského trestního zákona.«

Předseda: Kdo souhlasí s navrženou resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Resoluce jest zamítnuta.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 8. sen. K. Friedricha, Jelinka, dr Spiegela a soudr.:

»Vláda se vyzývá, aby co nejdříve předložila Národnímu shromáždění osnovu doplňku k zákonu o válečných půjčkách, ve které by se přihlíželo ku přáním projeveným se stran interesentů a v níž by tvrdosti nynějšího zákona byly odstraněny.«

(Výkřiky německých senátorů.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. Je ještě resoluce čís. 9. sen. dr Hellera.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluce čís. 9. sen. dr Hellera a spol.:

»Vláda se vyzývá, aby co nejdříve předložila Národnímu shromáždění osnovu doplňku k zákonu o válečných půjčkách, ve které by se přihlíželo ku přáním projeveným se stran interesentů a v níž by tvrdosti nynějšího zákona byly odstraněny.«

Předseda: Poněvadž obě resoluce jsou totožny, dám o nich hlasovati najednou. Kdo jest pro tyto resoluce, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jsou přijaty.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 10. sen. Jelinka, dr Mayr-Hartinga, dr Naegle, Zulegera a soudr.:

»Vláda se vyzývá, aby co nejdříve předložila osnovu zákona, dle něhož přeložení německých vysokých škol z Prahy do německého území se připravuje.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 11. sen. Hartla a soudr.:

»Vláda se vyzývá, aby přeložila německé odbočky vysoké školy báňské v Příbrami na německou vysokou školu technickou tak, aby bylo provedeno přeloženi třetího ročníku na začátku studijního roku 1921/22, čtvrtého ročníku na podzim 1922.

O úhradu z tohoto vznikajících výloh pro rozpočtový rok 1921 v částce asi 30.000 K, budiž postaráno podle článku III, finančního zákona.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Návrh jest zamítnut.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 12. sen. Hrejsy a soudr.:

»Ministerstvo zemědělství se vyzývá, aby rozvázalo nevýhodné smlouvy, jež bývalá rakouská, případně uherská vláda uzavřela s obchodníky dřívím, zakoupivšími dřevo ze státních lesů, příp. z lesů náboženského fondu, kteréžto smlouvy jsou k veliké hmotné škodě státu.

Zvýšeného výnosu státních lesů budiž použito k provádění meliorací půdy ve všech zemích republiky, zvláště na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, zejména na velkostatcích určených k vyvlastnění a to až do té doby, kdy meliorace půdy budou v celém rozsahu provedeny. Obnos, kterýž by se každoročně ze zvýšeného výnosu lesů na meliorace věnoval, budiž k návrhu ministerstva zemědělství stanoven ústavní cestou.«

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Resoluční návrh čís. 13. sen. Oberleithnera a druhů:

»Pro využití vodních sil na severní Moravě a ve Slezsku jsou již dávno hotové plány stavební, s příznivými výpočty o rentabilitě, aniž však státní správa odhodlává se k provádění těchto pro všeobecné státní hospodářství velenutných staveb.

Vláda se vyzývá, aby co nejdříve přikročila ke stavební přípravě sev. moravských a slezských vodních sil.«

Předseda: Kdo souhlasí s touto resoluci, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jest přijata.

Zbývá hlasovati o resoluci čís. 42. sen. Kotrby.

»Ministerstvo zahraničního obchodu se vyzývá, by legitimnímu obchodu, živnostenským družstvům a obchodním společnostem zvláště stavovským jednotlivých odborů bylo v prvé řadě povolováno pro jejich potřeby obchodní požadované zboží.« K resoluci senátora Kotrby navrhuje pan senátor F. Jirásek, aby na druhé řádce bylo vynecháno slovo živnostenským« a na třetí řádce »zvláště stavovským«. Dám hlasovati o resoluci nejprve s vynecháním těch slov a potom dám hlasovati o resoluci podle zprávy výborové. Prosím, kdo souhlasí s vynecháním oněch dvou slov v této resoluci podle návrhu pana sen. F. Jiráska, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. (Hlas: Není! - Sen. F. Jirásek: Prosím, aby byl konstatován počet hlasů!)

Prosím pány, kteří souhlasí, aby povstali. (Děje se.)

Prosím pp. zapisovatele, aby sečetli hlasy. Prosím pány, kteří souhlasí, aby povstali. (Děje se. - Po sečteni hlasů.) Pro tento návrh hlasovalo 57, proti 48 p. senátorů. Jest tudíž návrh pana senátora Jiráska přijat.

Tím jsou všechny resoluce vyčerpány a vyřízen první bod denního pořadu.

Přikročíme k druhému bodu denního pořadu, jímž jest

2. zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení §u 24 odst. 2 zákona ze dne 12, února 1878, č. 30 ř. z. o sestaveni seznamu znalců v řízení týkajícím se vyvlastněni k účelům vystavění a provozováni železnic. Tisk 290.

Zpravodajem jest pan senátor dr Witt. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj senátor dr Witt: Slavný senáte! Při stanovení náhrady za objekty, které se vyvlastňují k účelům vystavění a provozování železnic, jest povoleno soudci podle zákona ze dne 12. února 1878, čís. 30 ř. z. přibrati tři znalce, a to v seznamu, který každého roku sestavuje a vyhlašuje vrchní zemský soud po dohodě s místodržitelstvím. Toto každoroční vystavování a vyhlašování takovéhoto seznamu je zbytečnou prací a přetěžuje politické úřady prvé a druhé instance, mimo to vyžaduje zbytečného nákladu, poněvadž tento seznam musí každého roku býti uveřejněn, a za dnešních poměrů to uveřejňování jest dosti nákladné.

Vláda žádala návrhem, který byl uveřejněn v tisku 283, aby odstavec 3. §u 24 zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z. byl pozměněn, a sice v ten smysl, aby podle navrženého opatření seznam se sestavoval jen jednou v pěti letech a taktéž v této době se uveřejňoval. Jen opravy a doplňky mají býti ihned prováděny a taktéž přihlášeny. Poněvadž jde o úlevu a zmenšený náklad, navrhuje ústavně právní výbor, aby návrh vlády v té pozměněné formě, jak jest uveden v tisku v čís. 290, byl senátem schválen.

Předseda (zvoní): Nikdo není k slovu přihlášen. Budeme tedy hlasovati.

O navržené osnově zákona (2 §y), jakož i o nadpisu a úvodní formuli dám v prvém čtení hlasovati najednou. Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tudíž tímto způsobem hlasovati.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s osnovou zákona (2 §y), jakož i nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona přijata jest ve čtení prvém.

Přerušuji projednávaní denního pořadu. Během dnešní schůze rozdán byl tento tisk: Žádám o jeho přečtení.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte): Tisk 308. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Berouně za souhlas ke stíhání sen. dr Karase pro přestupek § 312 event. 314 tr. z. (č. 1110 předs.).

Navrhuji, aby příští schůze konala se v úterý dne 21. prosince 1920 o 3. hod, odpol. s tímto

denním pořadem:

1. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu, kterým se mění ustanovení § 24 odst. 2 zákona ze dne 12. února 1878, č. 30 ř. z., o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic. Tisk 290.

2. Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládají:

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé, dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná;

3. smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sévres podepsaná. Tisk 291.

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Berouně za souhlas ke stíhání senátora dr Karasa pro přestupek § 312 event. 314 tr. z. (čís. 1110 předs.). Tisk 308.

Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat. Končím chůzi.

(Konec schůze v 7 hod. večer.)