Těsnopisecká zpráva

o 26. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 17. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Odpověď předsedy na dotaz senátorů dr Vettera-Lilie, Jelinka, dr Spiegela a druhů o tisku naléhavé interpelace

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Jednací zápis o 22.schůzi schválen

Denní pořad:

1. Pokračování v rozpravě o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 284)

Řeč sen. Roháčka

Řeč sen. Babky

Řeč sen. Jílka

Řeč sen. ŠachIa

Řeč sen. dr Fáčka

Řeč sen. Ferd. Jiráska

Věcná poznámka sen. Zimáka

Doslov zpravodaje sen. dr Horáčka

Osnova finančního zákona jakož i státní rozpočet 1921 přijaty v prvém a druhém čtení

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Hlasováno o resolucích

2. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení 24 odst. 2 zákona ze dne 12. února 1878, čís. 30 ř. z. o sestavení seznamu znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic (tisk 290)

Řeč zpravodaje sen. dr Witta

Osnova přijata v prvém čtení

Přerušeno projednávání denního pořadu

Tiskem rozdáno

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha