Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 27. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 21. prosince 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z výboru iniciativního přikázáno.

Z předsednictva přikázáno.

Schválen zápis o 23. schůzi senátu.

Denní pořad:

Přijat návrh předsedův na přesunutí 1. a 2. odstavce.

1. Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládají:

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé, dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seině podepsaná;

3. smlouva mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sčvres podepsaná (tisk 291)

Řeč zpravodaje sen. Sokola.

Stanovena řečnická lhůta.

Řeč sen. dra Hellera.

Řeč sen. dra Ledebura.

Řeč sen. dra Spiegela.

Řeč sen. dra Schmidta.

Řeč odb. přednosty min. zahraničí dra Hobzy.

Přečtena resoluce sen. dr. Ledebura a spol.

Doslov zpravodaje sen. Sokola.

Návrh zahraničního výboru přijat ve čtení prvém.

2. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § 24, odst. 2 zákona z 12. února 1878, č. 30 ř. z. o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavení a provozování železnic (tisk 290).

Zpravodaj sen. dr. Veselý (za sen. dra Witta) vzdal se slova.

Osnova přijata ve čtení druhém.

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Berouně za souhlas ke stíhání sen. dra Karase pro přestupek § 312 event. 314 tr. z. (tisk 308).

Řeč zpravodaje sen. dra Procházky.

Řeč sen. Niessnera.

Doslov zpravodaje sen. dra Procházky.

Přečten návrh sen. Niessnera.

Návrh sen. Niessnera zamítnut.

Návrh výboru imunitního přijat.

Změna ve výboru.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Poznámka sen. dr. Horáčka.

Příloha.