Schůze zahájena v 9 hod. 30 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Prášek.

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč, Niessner, dr. Soukup.

Zapisovatelé; dr. Krouský, Svěcený.

93 senátoři podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fajnor, dr. Fatka, dr. Gruber, dr. Hotowetz, Husák, dr. Kovařík, dr. Mičura, dr. Popelka, dr. Procházka, Průša; správce ministerstva financí dr. Engliš; odb. přednosta ministerstva financí dr. Vlasák, odb. přednosta ministerstva spravedlnosti dr. Polák.

Z kanceláře senátní; senátní tajemník dr. Šafařovič, jeho zástupci dr. Bartoušek a dr. Trmal.

Předseda (zvoní): Zahazuji schůzi.

Udělil jsem dovolenou na dnešní schůzi senátorovi dru Schmidtovi.

Tiskem byly rozdány tyto spisy: Žádám, by byly přečteny.

Senát. tajemník dr. Šafařovič (čte):

Tisk 298. Interpellácia senátorov Jurko Lažu, Štěpána Kadu, Juraja Babku a súdrohov, na pána ministra vnútra v záležitosti núdze obyvatel'stva krajov vojnou poškodených.

Tisk 300. Interpelace senátorů dra Witta, Smetany a soudr. na pana ministerského předsedu v příčině provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle § 63 přídělového zákona na Těšínsku.

Tisk 301. Interpelace senátora dra Fáčka a soudr. k panu ministerskému předsedovi stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů.

Tisk 310. Návrh senátora dra Hellera, Bartha a druhů na změnu nového zákona o Pozemkovém úřadě.

Tisk 311. Interpelace senátora dra Ledebura-Wichelna a druhů k panu ministru národní obrany o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti.

Tisk 314. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 710), jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu.

Tisk 315. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1027), kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou.

Tisk 316. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 895), jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku na zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.

Tisk 317. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 521), jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24, července 1919, č. 446 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek na rok 1920.

Tisk 318. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 529) o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé.

Tisk 319. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 798), kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

Tisk 320. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 858), kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku.

Tisk 321. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 711) o změně zákona ze dne 17. října 1919, čís. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona ze dne 25. září 1919, čís 533 Sb. z. a nař., o všeobecné dani nápojové.

Tisk 322. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 709), jímž se upravuje clo na automobily.

Tisk 323. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 564) o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

Tisk 324. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 815) o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, o. 142 Sb. z. a. n. - a patentálním invalidům, jímž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení.

Tisk 326. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 732) o převzetí soukromých železnic do správy státní.

Tisk 327. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva (tisk 1037).

Tisk 328. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 721), kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci a o návrhu poslance L. Kučery a soudr. (tisk 935) na změnu jednotlivých ustanovení nemocenského zákona ze dne 30. března, čís. 33 ř. z.

Předseda: Zápis o 10. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 23. listopadu 1920.

Z předsednictva bylo přikázáno: Žádám o sdělení.

Senát. tajemník dr. Šafařovič (čte):

Výboru iniciativnímu:

Tisk 310. Návrh senátorů dra Hellera, Bartha a druhů na změnu nového zákona o Pozemkovém úřadě.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 302. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 471) o zcizení státního nemovitého majetku.

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 303. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 31), kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.

Tisk 305. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 30) o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Výboru ústavně-právnímu a rozpočtovému:

Tisk 304. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 389), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Předseda (zvoní): Přikročuji k projednání denního pořadu.

Prvním bodem jest

1. druhé čtení zprávy výboru zahraničního o vládním návrhu, kterým se předkládají:

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé, dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seině podepsaná;

3. smlouva mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sevřeš podepsaná. Tisk 291.

Zpravodajem jest senátor Sokol. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Sokol: Ke druhému čtení nemám poznámek, jen navrhuji oddělené hlasování o návrhu pana senátora dra Ledebura. Jeho první věta zní:

>Vláda se vyzývá, aby český překlad projednávaných smluv před uveřejněním ve Sbírce zákonů podrobila pečlivému přezkoumání<, a druhá věta: >aby správně přeložila ve smlouvě sévresské slova >états successifs<.

S první větou zahraniční výbor souhlasí, ve druhé větě navrhuje zamítnutí.

Předseda: Žádám pány senátory, aby zaujali místa. (Děje se.)

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Žádám pány, senátory, kteří souhlasí s návrhem zahraničního výboru, jak byl přijat ve čtení prvém, také ve čtení druhém, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Návrh zahraničního výboru jest přijat také ve čtení druhém.

Přikročíme k odhlasování resolucí.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s resolucí výboru rozpočtového, otištěnou ve zprávě výborové, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Tato resoluce jest schválena.

O resoluci pana senátora dra Ledebura je navrženo panem zpravodajem oddělené hlasování.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s resolucí senátorů dra Ledebura-Wichelna, dra Spiegla a soudruhů, která byla ve včerejší schůzi přečtena v tomto znění: >Vláda se vyzývá, aby český překlad projednávaných smluv před uveřejněním ve Sbírce zákonů podrobila pečlivému přezkoumání<, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Tento odstavec jest přijat.

Teď přistoupíme ke druhé větě >a obzvláště, aby správně přeložila ve smlouvě sčvresské slova >états successifs<.

Kdo souhlasí s tímto odstavcem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. - Tento odstavec je zamítnut.

Tím je vyřízen první odstavec denního pořadu a přikročíme k druhému odstavci, jímž jest

2. usnesení o návrzích vlády, aby projednána byla jako pilná podle §u 55 jednacího řádu usneseni poslanecké sněmovny:

I. O vládním návrhu zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 314).

Zkrácené jednání jest nezbytné z toho důvodu, že není možno připustiti, aby úprava přídělu kontingentovaného, lihu pro období 1920-21 byla posunuta přes počátek nového kalendářního roku. Vedle toho stanoví poslaneckou sněmovnou přijatý zákon zvláštní přirážku ku dani lihové, a to částkou 3 Kč za l hektolitrový stupeň alkoholu, která sloužiti má výhradně k sanaci autonomních financí. Předloha tato má jako zákon nabýti účinnosti dnem vyhlášení, a má-li účinnost ta nastati dnem 1. ledna 1921, jest nutno projednati předlohu tuto v jednání zkráceném.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jednacího řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost projednávaní jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru národo-hospodářskému, rozpočtovému a živnostensko-obchodnímu s tím, aby o ní podaly zprávu ve lhůtě do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest schválena.

Dále jest

II. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jedn. řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, o změně zákona ze dne 17. října 1919, čís. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona ze dne 25. září 1919, čís. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové. Tisk 321.

Poslaneckou sněmovnou byla tato předloha přijata a má nabýti účinnosti výslovně již dnem l. ledna 1921; z tohoto důvodu, jakož i proto, že s předlohou spojeno je vybírání dodatečné daně ze zásob nacházejících se u živnostníků ke dni 1. ledna 1921, je nezbytně nutno, aby zákon tento byl co nejdříve schválen též senátem Národního shromáždění R. Č., aby též příslušné prováděcí nařízení mohlo býti ještě během tohoto roku vládou vydáno.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jedn. řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost návrhu jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru rozpočtovému s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest taktéž schválena.

Dalším bodem jest

III. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilno podle §u 55 jedn, řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921. Tisk 313.

Nemusím široce odůvodňovati, že má-li produkce zemědělská býti zvýšena, jest nutně zapotřebí strojených hnojiv.

Vláda, aby odstranila nedostatek umělých hnojiv, předkládá osnovu zákona o opatření strojených hnojiv a žádá, aby tato věc byla projednána jako pilná z toho důvodu, že nebude-li osnova zákona projednána do konce tohoto roku, nebude moci nakoupiti je za tu cenu, za kterou se jí nabízejí, a že později nabízená cena bude pravděpodobné mnohem větší, nežli je cena nynější.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jedn. řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru národohospodářskému a rozpočtovému s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě dnes do 2 hodin odpoledne.

Žádám pany senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest schválena.

Dalším bodem je

IV. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jedn. řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje clo na automobily. Tisk 322.

Opatření v předloze navržené, jak je zevrubně již vylíčeno v důvodové zprávě, má značný dosah pro jedno z nejvýznačnějších odvětví domácího průmyslu a může zejména přispěli k zajištění a zlepšení zaměstnanosti.

Vláda mohla navržené opatření provésti jíž jako nařízení spěšné, podléhající usnesení Stálého výboru Národního shromáždění. Vypomohla si však zatím opatřeními provisorními, plynoucími z kontroly zahraničního obchodu, jelikož hodlala rozhodnutí o úpravě definitivní předložiti zákonodárným sborům po jejich opětném shromáždění.

Vzhledem na odklad tím již nastalý a na význam a naléhavost této věci, jest třeba tuto věc projednati jako pilnou.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jedn. řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru národohospodářskému s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě dnes do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta jest schválena.

Dále jest

V. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jedn. řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala správní komisi pro sjednocenou obec pražskou. Tisk 315.

Podle nynějšího stavu zákonodárství má dnem 1. ledna 1921 nastati úplné sloučení všech obcí, které mají tvořiti Velkou Prahu, v jedinou obec s dalšími důsledky z toho vyplývajícími, zejména mají zaniknouti zastupitelské okresy vinohradský a žižkovský; veškeré úřednictvo všech dotčených obcí i jmenovaných dvou okresů má přejíti dnem 1. ledna 1921 do služeb Velké Prahy atd. Nyní však za souhlasu všech stran pojato bylo do zmíněné osnovy ustanovení, že úplné sloučení posunuje se o rok, avšak komise má býti jmenována ihned, aby provedla přípravné práce pro sloučení obcí nutné, jak bylo také v úmyslu podle platných zákonů o Velké Praze.

Věc nebylo možno Národnímu shromáždění dříve předložiti, poněvadž se očekávalo, že bude během toho roku možno vykonati volby do ústředního zastupitelstva Velké Prahy, které mělo provésti úkoly, jež nyní převzíti má komise, ještě před 1. lednem 1921, avšak pro jednání se stranami a pro nevyjasněnost politických poměrů nebylo možno volby tyto provésti.

Kdyby do 1. ledna 1921 zmíněná osnova nebyla vyřízena, tedy by - jak zpředu zmíněno - tímto dnem Velká Praha vstoupila v život, neměla by však ani voleného zastupitelstva, ani správní komise, kterou má vláda jmenovati, neměla by tedy žádného orgánu, který by jí její správu vedl.

Z těchto důvodů má býti zmíněná osnova podle návrhu vlády (tisk 1027 poslanecké sněmovny) projednána zkráceným řízením podle §u 55 jednacích řádů také v senátě.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato osnova byla projednávána jako pilná podle §u 55 jedn. řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru ústavně-právnímu s tím, aby o ní podal zprávu ve lhůtě do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest schválena.

Dále jest na pořadu

VI. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné, podle §u 55 jednacího řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé. Tisk 318.

Neobyčejně veliký počet dluhopisů, jež budou vydány na IV. státní půjčku, toho vyžaduje, aby bylo ihned započato s přípravnými pracemi k tisku těchto dluhopisu. Mimo to hromadí se žádosti o vinkulace, amortisace a pod. dluhopisů československých státních půjček, jež nutno co nejrychleji vyříditi.

Správa státního dluhu nabývá kvapem takových rozměrů, že administrativní oddělení ministerstva financí nikterak nemůže zdolati práce, které již v bývalém Rakousku byly vyřizovány zvláštním úřadem, zvaným Ředitelstvím státního dluhu.

V zájmu náležité správy státního dluhu jest nutno, aby Ředitelství státního dluhu bylo i v naší republice neprodleně aktivováno.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednána jako pilná podle §u 55 jednacího řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru ústavněprávnímu a rozpočtovému s tím; aby o ní podaly zprávu dnes ve lhůtě do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest schválena.

Dalším odstavcem je

VII. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jednacího řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 3. října 1920, č. 583 Sb. zák. a nař., o měně na Československém Těšínsku. Tisk 320.

Odůvodňuji pilnost této věci tím, že jest nutno co nejdříve chybu v zákoně opraviti, aby zavládla právní jistota.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jednacího řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru rozpočtovému s tím, aby do 2 hodin odpoledne podal o této věci zprávu.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta jest schválena.

Dále jest

VIII. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jednacího řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se určuje doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských. Tisk 312.

Jak z odůvodnění osnovy zákona jest patrno, není posud organisace soudů, zejména na Slovensku, v Podkarpatské Rusi a Hlučínsku, ukončena. Justiční správa nutně potřebuje, aby mohla soudcovské úředníky z Čech a Moravy z úřední moci přeložiti k soudům ve jmenovaných částech republiky. Poněvadž pak platnost zákona z 2. listopadu 1918, č. 6 Sb. zák. a nař., vypršela již 4. listopadu t. r., jest zapotřebí, aby justiční správě dostalo se žádaného zmocnění co nejdříve.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc byla projednávána jako pilná podle §u 55 jednacího řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru ústavně-právnímu s tím, aby o této věci podal zprávu do 2 hodin odpoledne.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta jest schválena.

Dále přistupujeme k

IX. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jednacího řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládní m návrhu zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva. Tisk 327.

Zákon tento má nabýti účinnosti dnem 11. ledna 1921. Z důvodu toho, jakož i proto, že s předlohou spojeno jest dodatečné vybírání zemských dávek ze zásob, nalézajících se u živnostníků, ke dni 1. ledna 1921, jest nezbytno, aby předloha tato byla schválena též senátem Národního shromáždění co nejdříve.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí, aby tato věc. byla projednávána jako pilná podle §u 55 jednacího řádu, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Pilnost projednávání jest přiznána.

Přikazuji tuto věc výboru rozpočtovému s tím, aby o této věci podal zprávu do 2. hodiny odpolední.

Žádám pány senátory, kteří souhlasí s touto lhůtou, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. - Lhůta jest schválena.

Dále jest odstavec

X. Usnesení, aby projednáno bylo jako pilné podle §u 55 jednacího řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní. Tisk 326.