Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 30. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 18. ledna 1921.

 

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Posmrtná vzpomínka předsedy prof. Arnoštu Denisovi.

Dovolené.

Přípis volebního soudu v Praze.

Poštou rozesláno.

Tiskem rozdáno.

Schváleny zápisy o 21., 24. a 25, schůzi senátu.

Výborům přikázáno.

Denní pořad:

1. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu, v Opavě za vydání senátora dr Zikmunda Witta pro přestupek §§ 488 a 496 v trestní věci Jan Moškoř contra dr Witt (čís. 1199 předs.) (tisk 334).

Řeč zpravodaje sen. Em. Hrubého.

Návrh imunitního výboru schválen.

2. Zpráva imunitního výboru ve věci senátora Václava Lorenze, starosty ve St. Rolavě, proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. (čís. 583 předs.) (tisk 347).

Řeč zpravodaje sen. Sabaty.

Řeč senátora dr Stránského.

Přečten návrh sen. dr Stránského.

Návrh sen. dr Stránského zamítnut.

Přijat návrh výboru imunitního.

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hanšpachu za vydání člena senátu Josefa Reyzla pro přečin urážky na cti podle §u 496 tr. z. (čís. 716 předs.) (tisk 348).

Řeč zpravodaje sen. Šabaty.

Přečten návrh sen. dr Hellera, Niessnera a druhů na vrácení imunitnímu výboru.

Návrh senátorů dr Hellera, Niessnera a druhů se přijat.

4. Návrh, aby podle § 55 jedn. řádu bylo zkráceným řízením projednáno usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 798), kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích (tisk 319).

Odůvodněna pilnost věci.

Věci přiznána pilnost.

Přijat návrh místopředsedův na jedinou rozpravu a stanovena lhůta k projednávání.

5. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu, kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích (usnesení poslanecké sněmovny tisk 319) (tisk 352).

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka

Osnova zákona přijata v prvém i druhém čtení.

6. Zpráva výboru rozpočtového a ústavně-právního o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000. Kč, k ukládání nadačních sirotčích a podobných kapitálů (usnesení poslanecké sněmovny tisk 304) (tisk 353).

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka.

Osnova zákona přijata v prvém čtení.

Změny ve výborech.

Stanoven denní pořad příští schůze.